Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

World Literature Studies

Front Page

Domovský ústav: Ústav svetovej literatúry SAV

Jazyk: slovenský, český, anglický, nemecký, francúzsky s angl. abstr.

Web: http://www.wls.sav.sk/

E-mail:

Adresa:
Ústav svetovej literatúry SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Časopis World Literature Studies je vedeckým periodikom Ústavu svetovej literatúry SAV. Do roku 2008 vychádzal pod názvom Slovak Review of World Literature Research dva až trikrát ročne (dve bežné čísla a jedno špeciálne). Časopis uverejňuje recenzované vedecké štúdie, odborné články, záznamy z diskusií a recenzie z oblasti všeobecnej a porovnávacej literárnej vedy a translatológie. Okrem toho, že rozvíja domácu literárnu vedu, v posledných rokoch sa výraznejšie otvára transdisciplinárnej diskusii s vedcami z iných humanitných odborov. Príspevky sa uverejňujú zväčša v slovenčine s anglickými resumé. Od januára 2008 vychádza raz za štvrťrok. Cena printového čísla časopisu je 3 eurá. Časopis je zaradený do medzinárodných databáz Art & Humanities Citation Index (A&HCI), Current Contents/Arts & Humanities (CC/A&H), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) a Central European Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH).