Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Študijné zvesti

Domovský ústav: Archeologický ústav SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 67
2019 - Volume 2019
2018 - Volume 64
2017
2016 - Volume 60
2015 - Volume 58
2014 - Volume 56
2013 - Volume 54
2012 - Volume 52
2011 - Volume 50
2010 - Volume 48
2009 - Volume 46
2008 - Volume 44
2007 - Volume 42
2006 - Volume 40
2005 - Volume 38
2004 - Volume 36
2002 - Volume 35
1999 - Volume 33
1996 - Volume 32
1995 - Volume 31
1994 - Volume 30
1993 - Volume 29
1992 - Volume 28
1991 - Volume 27
1990 - Volume 26/2
1988 - Volume 25
1987 - Volume 23
1986 - Volume 22
1985 - Volume 21
1983 - Volume 20
1981 - Volume 19
1970 - Volume 18
1969 - Volume 17
1968 - Volume 16
1965 - Volume 15
1964 - Volume 14
1963 - Volume 11
1962 - Volume 10
1961 - Volume 07
1959 - Volume 03
1957 - Volume 02
1956 - Volume 01
Údaje
ISSN 0560-2793 (print)

Jazyk: viacjazyčný

Web: archeol.sav.sk/index.php/sk/publikacie/studijne-zvesti/

E-mail:

Adresa:
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21 Nitra

Phone : (+421/037) 73357 38, Fax : (+421/037) 73356 18

ŠTUDIJNÉ ZVESTI - Tematické zameranie - Archeológia, pravek až stredovek, antropológia, archeobotanika, archeozoológia, archeometalurgia, geofyzika a numizmatika. Výsledky terénnej archeologickej aktivity, analýzy, predbežné a čiastkové hodnotenia, metodológia a súpisové práce.
Vychádza dvakrát ročne.

Hlavní redaktori: doc.PhDr. Gertrúda Březinová, CSc., PhDr. Alena Bistáková, PhD.

Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra


Tel. : (+421/037) 6410051 Fax : (+421/037) 73356 18
E-mail : gertruda.brezinova@savba.sk, nraupaal@savba.sk