Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

História

Logo

Domovský ústav: Historický ústav SAV

Jazyk: Slovensky

www: www.historiarevue.sk

E-mail:

Adresa:
História
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava

Tel.:+421-908 870 871
Fax: +421-2-529 61 645
E-mail: historia@savba.sk
Web: http://vvww.historiarevue.sk

História
Revue o dejinách spoločnosti

Z poverenia Historického ústavu SAV a Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV vydáva Spoločnosť Pro História.

Časopis vychádza s finančným príspevkom Ministerstva školstva SR.

Ocenenie: Cena Akadémie vzdelávania za vynikajúcu popularizačnú prácu v oblasti histórie (2004).