Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Slovenská literatúra

Logo

Domovský ústav: Ústav slovenskej literatúry SAV

Jazyk: Slovenský s anglickým resumé

www: www.uslit.sav.sk/casopis.html

E-mail:

Adresa:
Ústav slovenskej literatúry SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.+421-2-54416025

Revue pre literárnu vedu
MIČ 49 607
ISSN 0037 – 6973

Slovenská literatúra je recenzovaný vedecký časopis pre literárnu vedu, kontinuitne vychádzajúci v Slovenskej akadémii vied od roku 1954. Časopis je od roku 2017 plne prístupný elektronicky v rámci otvoreného prístupu. Poskytuje vedecký publikačný priestor pre oblasť literárnovednej slovakistiky (teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry) pre domácich aj zahraničných literárnych vedcov a odborníkov z iných príbuzných disciplín.

Evidencia v databázach:
Elsevier SCOPUS (od 2018)
Clarivate Analytics Web of Science – Emerging Sources Citation Index (WOS-EBSCI; od 2017)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Distribúcia: LK Permanent

Distribution rights are held by KUBON and SAGNER, P. O. B. 340108, D-8000, Műnchen, Germany.

Periodicita: 6 x ročne

Hlavný redaktor: Karol Csiba
Redaktor: Martin Braxatoris
Výkonná a jazyková redaktorka: Ľubica Hroncová
Externá grafická spolupráca: Juraj Kočár

Redakčná rada – domáci členovia: Vladimír Barborík, René Bílik, Andrea Bokníková, Erika Brtáňová, Ján Gavura, Ján Gbúr, Martin Golema, Igor Hochel, Dana Hučková, Fedor Matejov, Zora Prušková, Radoslav Passia, Ivana Taranenková, Peter Zajac

Redakčná rada – zahraniční členovia: Joanna Goszczyńska (Varšava), Aleksandra Hudymač (Krakov), Pavel Janoušek (Praha), Michal Jareš (Praha), Alfrun Kliems (Berlín), Iva Málková (Ostrava), Špela Sevšek Šramel (Ľubľana), Róbert Kiss Szemán (Budapešť), Petr Šámal (Praha), Dalibor Tureček (České Budějovice)