Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slavica Slovaca

Domovský ústav: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 55
2019 - Volume 54
2018 - Volume 53
2017 - Volume 52
2016 - Volume 51
2015 - Volume 50
2014 - Volume 49
2013 - Volume 48
2012 - Volume 47
2011 - Volume 46
2010 - Volume 45
2009 - Volume 44
2008 - Volume 43
2007 - Volume 42
2006 - Volume 41
2005 - Volume 40
2004 - Volume 39
2003 - Volume 38
2002 - Volume 37
2001 - Volume 36
2000 - Volume 35
1999 - Volume 34
1998 - Volume 33
1997 - Volume 32
Údaje
ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-236 (online)

Jazyk: slovenský, všetky slovanské, ang

Web: www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica.php

E-mail:

Adresa:
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Hlavný redaktor: Peter Žeňuch

Redakčná rada: Mojmír Benža, Erika Brtáňová,Václav Čermák, Mária Dobríková, Ján Doruľa, Júlia Dudášová-Kriššáková, Adriana Ferenčíková, Martin Hurbanič, Daniela Konstantinovová, Jaromír Krško, Ján Lukačka, Šimon Marinčák, Cyril Vasiľ, Desislava Najdenova, Ján Stradomski, Elena S. Uzeňovová, Peter Zubko, Peter Žeňuch


Výkonní redaktori: Mgr. Svetlana Šašerina, PhD.
Technický redaktor: Martin Žeňuch
Adresa redakcie: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
ISSN: 0037-6787

Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava. Tel.: 02/54774253, fax: 02/54772682.

Distribúcia / Distributed by: Slovart G. T. G., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratisla

Vychádza štyrikrát ročne, 1. číslo v júni, 2. číslo a 3. a 4. číslo (supplementum) v decembri

Slavica Slovaca je jediný interdisciplinárny slavistický časopis na Slovensku, ktorý od roku 2011 od 46. ročníka vydáva Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Od roku 2011 časopis vychádzal trikrát ročne, od roku 2016 vychádza časopis štyrikrát ročne (3. a 4. číslo je supplementum). Časopis Slavica Slovaca publikuje komparatívne zamerané vedecké a odborné štúdie, rozhľadové materiály, správy z vedeckých podujatí a recenzie z oblasti jazykovedy, histórie, etnológie, kulturológie, dejín slavistiky i hudobnej vedy.

Obsahovú náplň príspevkov publikovaných v časopise Slavica Slovaca zásadne určuje výskumné zameranie Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, ktorý v úsilí o komplexnosť bádateľského prístupu organizuje a koordinuje interdisciplinárne výskumy v oblasti vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami, vrátane výskumov slovensko-latinských, slovensko-nemeckých a slovensko-maďarských vzťahov najstaršieho a staršieho obdobia z porovnávacieho hľadiska, v internej a externej spolupráci. Takéto výskumy pomáhajú lepšie osvetliť mnohé stránky slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu v slovensko-slovanských aj slovensko-neslovanských vzťahoch v európskych súvislostiach.

Keďže časopis Slavica Slovaca je publikačným orgánom Slovenského komitétu slavistov a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, publikuje aj správy zo zasadnutí Slovenského komitétu slavistov, informácie o dianí v medzinárodnom komitéte slavistov, o prípravách medzinárodných slavistických zjazdov, národných slavistických kongresov a o ďalších aktuálnych udalostiach slavistického výskumu na Slovensku.

Slavica Slovaca je platformou pre výmenu poznatkov v domácom i medzinárodnom slavistickom kontexte.

Príspevky v časopise Slavica Slovaca sú publikované v slovenčine a vo všetkých slovanských jazykoch, v angličtine, nemčine a francúzštine. Príspevky obsahujú anotáciu a kľúčové slová v anglickom jazyku a resumé v angličtine, nemčine, ruštine alebo francúzštine. Príspevky publikované v časopise sú opatrené komplexným poznámkovým aparátom, citáciami domácej i zahraničnej literatúry a prameňov.

O postavení časopisu v medzinárodnej i národnej slavistickej vedeckej komunite svedčí aj jeho evidencia vo viacerých medzinárodných knižničných databázach Scopus, C.E.E.O.L, CEJSH, DOAJ, CSA, ERIH PLUS, MLA, CARHUS plus+2014, CIRC, SJR, ProQuest, EBSCO.