Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Slavica Slovaca

Front Page

Domovský ústav: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-236 (online)

Jazyk: slovenský, všetky slovanské, ang

Web: www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica.php

E-mail:

Adresa:
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Hlavný redaktor: Peter Žeňuch

Redakčná rada: Mojmír Benža, Erika Brtaňová, Václav Čermák (Česká republika), Mária Dobríková, Ján Doruľa, Júlia Dudášová-Kriššáková, Adriana Ferenčíková, Martin Hurbanič, Daniela Konstantinovová (Bulharsko), Jaromír Krško, Ján Lukačka, Šimon Marinčák, Desislava Najdenovová (Bulharsko), Ján Stradomski (Poľsko), Elena S. Uzeňovová (Ruská federácia), Cyril Vasiľ (Taliansko), Peter Zubko, Peter Žeňuch


Výkonní redaktori: Ľubomír Gábor, Ľubomíra Wilšinská
Technický redaktor: Martin Žeňuch
Adresa redakcie: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
ISSN: 0037-6787

Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava. Tel.: 02/54774253, fax: 02/54772682.

Distribúcia / Distributed by: Slovart G. T. G., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratisla

Vychádza štyrikrát ročne, 1. číslo v júni, 2. číslo a 3. a 4. číslo (supplementum) v decembri

Slavica Slovaca je jediný interdisciplinárny slavistický časopis na Slovensku, ktorý od roku 2011 od 46. ročníka vydáva Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Od roku 2011 časopis vychádzal trikrát ročne, od roku 2016 vychádza časopis štyrikrát ročne (3. a 4. číslo je supplementum). Časopis Slavica Slovaca publikuje komparatívne zamerané vedecké a odborné štúdie, rozhľadové materiály, správy z vedeckých podujatí a recenzie z oblasti jazykovedy, histórie, etnológie, kulturológie, dejín slavistiky i hudobnej vedy.

Obsahovú náplň príspevkov publikovaných v časopise Slavica Slovaca zásadne určuje výskumné zameranie Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, ktorý v úsilí o komplexnosť bádateľského prístupu organizuje a koordinuje interdisciplinárne výskumy v oblasti vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami, vrátane výskumov slovensko-latinských, slovensko-nemeckých a slovensko-maďarských vzťahov najstaršieho a staršieho obdobia z porovnávacieho hľadiska, v internej a externej spolupráci. Takéto výskumy pomáhajú lepšie osvetliť mnohé stránky slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu v slovensko-slovanských aj slovensko-neslovanských vzťahoch v európskych súvislostiach.

Keďže časopis Slavica Slovaca je publikačným orgánom Slovenského komitétu slavistov a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, publikuje aj správy zo zasadnutí Slovenského komitétu slavistov, informácie o dianí v medzinárodnom komitéte slavistov, o prípravách medzinárodných slavistických zjazdov, národných slavistických kongresov a o ďalších aktuálnych udalostiach slavistického výskumu na Slovensku.

Slavica Slovaca je platformou pre výmenu poznatkov v domácom i medzinárodnom slavistickom kontexte.

Príspevky v časopise Slavica Slovaca sú publikované v slovenčine a vo všetkých slovanských jazykoch, v angličtine, nemčine a francúzštine. Príspevky obsahujú anotáciu a kľúčové slová v anglickom jazyku a resumé v angličtine, nemčine, ruštine alebo francúzštine. Príspevky publikované v časopise sú opatrené komplexným poznámkovým aparátom, citáciami domácej i zahraničnej literatúry a prameňov.

O postavení časopisu v medzinárodnej i národnej slavistickej vedeckej komunite svedčí aj jeho evidencia vo viacerých medzinárodných knižničných databázach Scopus, C.E.E.O.L, CEJSH, DOAJ, CSA, ERIH PLUS, MLA, CARHUS plus+2014, CIRC, SJR, ProQuest, EBSCO.