Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Slovenské divadlo

Logo

Domovský ústav: Centrum vied o umení SAV

Jazyk: slovensky s anglickým resume

www: www.udfv.sav.sk/?site=sd

E-mail:

Adresa:
Slovenské divadlo
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovakia

tel: (02) 5477 7193
fax: (02) 5477 3567

Vydáva Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava, slovenská republika

Open Access: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=29
Časopis nepožaduje poplatky za spracovanie článkov (APC) ani za ich podanie.

ISSN 0037-699X (print)
ISSN 1336-8605 (on line)
EV 3134/09

Slovenské divadlo s podtitulom Revue dramatických umení vychádza od roku 1953. Je to jediný teoretický a historický časopis na Slovensku pre oblasť divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia. Ilustrovaný. Ročne má cca 450 strán. Vychádza v slovenskom jazyku, obsah a resumé aj po anglicky.

Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma: VEDA, vydavateľstvo, Bradáčova 7, P.O.Box 2, 845 02 Bratislava 45, Slovakia
Objednávky do zahraničia vybavuje SLOVART, G.T.G., s.r.o., Krupinská 4, P.O. Box 152, 852 99 Bratislava 5, Slovak Republic
e.mail: info@slovart-gtg.sk
Registračné číslo: 7090 – 6/15

Hlavná redaktorka: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Redakčná rada:
Andrej Maťašík (predseda redakčnej rady, Slovenská republika, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
Sylvia Huszár (Maďarsko – Maďarské divadelné múzeum a ústav v Budapešti)
Aľona Karas (Ruská federácia – Ruská univerzita divadelného umenia v Moskve)
Oľga Katafiasz (Poľsko – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego v Krakove)
Tatjana Lazorčáková (Česká republika – Univerzita Palackého v Olomouci)
Danièle Monmarte (France – CNRS v Paríži, v emeritúre)
Jan Vedral (Česká republika – DAMU v Prahe)
Ida Hledíková (Slovenská republika – VŠMU v Bratislave)
Elena Knopová (Slovenská republika - Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
Nadežda Lindovská (Slovenská republika – VŠMU v Bratislave)
Miloš Mistrík (Slovenská republika – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
Ján Sládeček (Slovenská republika – Akadémia umení v Banskej Bystrici)
Ján Zavarský (Slovenská republika – Akadémia umení v Banskej Bystrici)

Slovenské divadlo : revue dramatických umení je recenzovaný vedecký časopis pre oblasť teórie a histórie divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia. Je jediným a najstarším takto medzidruhovo a medziodborovo zameraným recenzovaným periodikom na Slovensku. Vychádza kontinuálne od roku 1953, štyrikrát ročne, v celkovom rozsahu 400 – 450 strán. Jeho hlavnou náplňou je vytvárať platformu pre vydávanie kvalitných štúdií, rozvíjanie teatrologického a filmologického bádania a teoretického myslenia, vyhľadávanie a spolupráca s etablovanými vedcami i profilujúcimi sa doktorandmi. Ambíciou časopisu je aj sprístupňovanie výsledkov domácej vedeckej činnosti širšiemu zahraničnému čitateľskému okruhu. Zaužívaná štvrťročná periodicita bola preto od roku 2013 rozšírená o špeciálne číslo publikované v anglickom jazyku. Od roku 2016 sa periodicita časopisu modifikovala na tri slovenské a jedno anglické číslo ročne. Vybrané čísla sú koncipované ako monotematické.

Časopis je evidovaný v databázach:
De Gruyter Open
EBSCO - Databáza Elton B. Stephens Company CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities CEEOL – Central and Eastern European Online Library ERIH PLUS – The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences