Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovenská reč

Domovský ústav: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Údaje

Web: www.juls.savba.sk/ediela/sr/

E-mail:

Adresa:
Panská 26
811 01 Bratislava
tel.: 02/54 43 17 61-2

Časopis pre výskum slovenského jazyka
Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Slovenská reč je najstarší slovakistický jazykovedný časopis (začal vychádzať roku 1932/33) a základný časopis pre výskum slovenského jazyka. Časopis sa venuje výskumu súčasného jazyka (otázkam pravopisu, morfológie, tvorenia slov a syntaxe), ako aj problematike vývinu jazyka, onomastike, oblasti dialektológie a frazeológie. Priestor venuje aj odborným diskusiám. Zaznamenáva významné životné jubileá slovenských jazykovedcov a prináša bibliografiu ich diel. Informuje o významných lingvistických podujatiach a formou recenzií o aktuálnej jazykovednej produkcii.
ISSN: 0037-6981
Vychádza od roku: 1932/1933
Periodicita: 3x ročne
Vydáva: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Tlač: Slovak Academic Press, spol. sro.
Ročné predplatné: Informácie o predplatnom v redakcii.

Objednávky a predplatné prijíma: Slovak Academic Press, spol. s r. o., P.O.Box 57,
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Objednávky do zahraničia prijíma: SLOVART G. T. G. Ltd., Krupinská 4,
P. O. Box 152, 852 99 Bratislava, Slovakia
Redakcia

Hlavný redaktor: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc.
Výkonné redaktorky: Mgr. Nicol Janočková, PhD., Mgr. Júlia Behýlová
Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik