Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Geographia Slovaca

Logo

Domovský ústav: Geografický ústav SAV

Jazyk:

www: www.geography.sav.sk

E-mail:

Adresa:
Štefánikova 49
814 73 Bratislava
tel.: 00421-2-57510187
fax: 00421-2-52491340

V sérii Geographia Slovaca vychádzajú monografie a monotematické súbory príspevkov z rôznych oblastí geografie, environmentalistiky a regionálnej vedy.

Vychádza od: 1992
Periodicita: nepravidelne
Jazyk: vychádza v slovenčine alebo v angličtine
ISSN: 1210-3519
Vydáva: Geografický ústav SAV
Predseda redakčnej rady: Vladimír Ira

GEOGRAPHIA SLOVACA - Vydané čísla:

1. BEZÁK, A. (ed.) Zborník referátov z konferencie Slovenskej geografickej spoločnosti pri príležitosti nedožitých 75. narodenín Prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc., Bratislava, 1992.

2. PAULOV, J.: Entropia v urbánnej a regionálnej analýze: Konceptuálny rámec a základy aplikácie. Bratislava, 1993.

3. BEZÁK, A.: Problémy a metódy regionálnej taxonómie. Bratislava, 1993

4. JAKÁL, J.: Kart geomorphology of Slovakia. Typology Map of the scale 1:500 000, Bratislava, 1993.

5. PRAVDA, J., SCHLICHTMANN, H., WOLODTSCHENKO, A.: Cartographic thinking and map semiotics. Bratislava, 1994.

6. DRDOŠ, J., SZŐLLŐS, J.(eds.): Environmental research in geography: selected papers. Bratislava, 1994.

7. OŤAHEĽ, J, PODOLÁK, P. (eds.): 50 rokov Geografického ústavu SAV. (Vybrané referáty z konferencie) Bratislava, 1994.

8. HARČÁR, J.: Reliéf Nízkych Beskýd. Časť A. Povodie Tople, Časť B. Povodie Ondavy. Bratislava, 1995.

9. ŽUDEL, J.: Vývoj osídlenia Slovenska. Bratislava, 1995.

10. BEZÁK, A., KOLLÁR, D. (eds.): XI. zjazd Slovenskej geografickej spoločnosti. Vybrané referáty z vedeckej konferencie. Bratislava, 1995.

11. FERANEC, J., OŤAHEĽ, P., PRAVDA, J.: Krajinná pokrývka Slovenska. Identifikovaná metódou Corine Land Cover. Bratislava, 1996.

12. SZŐLLŐS, J. : Problémy geografického výskumu Západného Slovenska. Vybrané referáty z vedeckého seminára konaného pri príležitosti nedožitých 70. narodenín akademika Emila Mazúra. Bratislava, 1997.

13. FERANEC. J., CEBECAUEROVÁ, M., CEBECAUER, T., HUSÁR, K., OŤAHEĽ, J., PRAVDA, J., ŠÚRI, M. : Analýza zmien krajiny aplikáciou údajov dialkového prieskumu Zeme. Bratislava, 1997.

14. SZŐLLŐS, J.: Geografická analýza energie a energetiky: teoretická báza a aplikácia na energetický systém Slovenska. Bratislava, 1998.

16. OŤAHEĽ, J., FERANEC, J., PRAVDA, J., HUSÁR, K, CEBECAUER, T., ŠÚRI, M: Prírodná (rekonštruovaná) a súčasná krajinná štruktúra Slovenska hodnotená využitím bázy údajov Corine Land Cover. The natural (reconstructed) and present landscape structures of Slovakia assessed by ty Corine Land Cover database. Bratislava, 2000.

17. PRAVDA, J. Stručný lexikón kartografie. Bratislava, 2001.

18. BEZÁK, A. (ed.): Luknišov zborník 3. Bratislava, 2002.

19. OŤAHEĽ, J., FERANEC, J., CEBECAUER, T., PRAVDA, J., HUSÁR, K.: Krajinná štruktúra okresu Skalica: hodnotenie zmien, diverzity a stability. The landscape structure of the district of Skalica: assessment of changes, diversity and stability. Bratislava, 2004.

21. PRAVDA, J.: Metódy mapového vyjadrovania. Klasifikácia a ukážky. Bratislava, 2006.

22. NOVOTNÝ, J. : Geomorfologická analýza Kysuckých bradiel. Bratislava, 2006.

23. SOLÍN, Ľ. : Odhad N-ročných maximálnych prietokov regionálnou frekvenčnou analýzou. Bratislava, 2006.

24. CEBECAUEROVÁ, M. : Analýza a hodnotenie zmien štruktúry krajiny (na príklade časti Borskej nížiny a Malých Karpát. Analysis and assessment of changes of landscape structure (case study of selected part lowland Borská nížina and the mountains Malé Karpaty). Bratislava, 2007.

25. IRA, V. (ed.) : Ľudia, geografické prostredie a kvalita života. People, geographical environment and quality of life. Bratislava, 2008.

26. IRA, V., LACIKA, J. (eds.) : Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century. Bratislava, 2009.

27. IRA, V., PODOLÁK, P. (eds.): Sídelná štruktúra Slovenska (diferenciácie v čase a priestore). Settlement structure of Slovakia (differentiations in time and space). Bratislava, 2010.

28. MICHÁLEK, A., PODOLÁK, P. (eds.) Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie. Bratislava: Geografický ústav, 2014, 212 s.

29. ŠUŠKA, P. Aktívne občianstvo a politika premien mestského prostredia v postsocialisickej Bratislave. Bratislava: Geografický ústav, 2014, 147 s.

30. KOPECKÁ, M., ROSINA, K., OŤAHEĽ, J., FERANEC, J., PAZÚR, R., NOVÁČEK, J. Monitoring dynamiky zastavaných areálov. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2015, 98 s.