Informačná stránka organizácie SAV

Ekonomický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. (2019: 2.576 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2071-1050.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Typ: ADCA
 • DOMONKOS, Tomáš. Nerovnosti a ekonomický rast v krajinách Európskej únie = Inequalities and Economic Growth in EU Countries. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2020, roč. 68, č. 4, s. 405-422. (2019: 0.351 - IF, Q4 - JCR, 0.161 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0032-3233. Dostupné na internete: <https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/04/02.pdf>(APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Typ: ADCA
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - MAJZLÍKOVÁ, Erika. Brexit – the Visegrad Countries’ Perspective. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 10, s. 1013-1034. (2018: 0.843 - IF, Q3 - JCR, 0.332 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0167/19 : Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie. APVV-15-0765 : Nerovnosť a ekonomický rast). Typ: ADDA

  Citácie:
  [3.1] HARTVIG, Áron – MADARI, Zoltán. A Brexit lehetséges hatása a magyar külkereskedelemre: Analysing the potential impact of Brexit on Hungarian foreign trade. In Statisztikai Szemle, 2020, fol. 98, év. 10, sz. 1185–1211. Dostupné na: https://doi.org/10.20311/stat2020.10.hu1185

 • FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš. The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-Carbon Regional Transition : the Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra. Reviewers: Ľubica Kotorová Slušná, Daniel Škobla. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, 2020. 110 p. Preložené pod názvom: Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: malé a stredné podnikanie na Hornej Nitre. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. ISBN 978-80-89524-44-0(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Typ: AAB
 • FIŠERA, Boris - HORVATH, Roman. Are Exchange Rates Less Important for Trade in a More Globalized World? Evidence for the New EU Members. In IES Working Papers [elektronický zdroj], 2020, no. 10, p. 1-37. Dostupné na internete: <https://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/6234/lang/en>(VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Typ: GHG
 • FRANK, Karol - JÁNOŠOVÁ, Miroslava - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - OSTRIHOŇ, Filip - RADVANSKÝ, Marek - ŠTEFÁNIK, Miroslav - ZACHAR, Jakub. Modelovanie regionálneho vývoja v SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík = Modelling of regional development in SR and evaluation of the effectiveness of regional policies. Rec. Ján Haluška, Mária Vojtková. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. 167 s. ISBN 978-80-7144-307-0(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Typ: AAB
 • JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír. Geographies of tacit knowledge transfer: Evidence from the European co-authorship network. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 2, p. 98-111. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1210-8812.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Typ: ADCA
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Atraktivita krajiny pre štúdium a zamestnanie : prípad Slovenska = Country Attractiveness to Study and Job Career: Case of Slovakia. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.V.2019, Bratislava. - Žilina : Strix, 2019, s. 44-55. ISBN 978-80-89753-32-1.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. METES 2019: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita výskumníkov v Európskom výskumnom priestore z rodového pohľadu = Researcher's Mobility in the European Research Area from a Gender Perspective. In Manažérstvo životného prostredia 2019 : recenzovaný zborník z XIX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. - 3. máj 2019, Bratislava. - Žilina : Strix, 2019, s. 33-40. ISBN 978-80-89753-36-9.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Manažérstvo životného prostredia 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Migrácia za prácou - potencionálne ohrozenie krajín pôvodu? = The labour migration - potential threat to the countries of origin? In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 227-234. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-227__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1M__f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Globálne existenciálne riziká, stav výskumu vo svete a na Slovensku - 2019 = Global existential risks, state of the research in the world and in the Slovakia - 2019. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 66-74. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-74__KlinecI__f4a.pdf>(Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KOŠTA, Ján. Transformácia rodinnej politiky Slovenskej republiky v súvislosti s jej hlavnými cieľmi - demografickým vývojom a eliminovaním chudoby = Transformation og Family Policy of the Slovak Republic in Respect to its Main Objectives - Demographic Development and Elimination of Poverty. In Kvalita života 2019 : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti. Monika Kačmárová (Ed.) ; rec. Peter Babinčák, Matúš Adamkovič, Marcel Martončik, Michaela Šavrnochová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 249-262. ISBN 978-80-555-2404-7.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Kvalita života 2019 : česko-slovenská vedecká konferencia). Typ: AFD
 • MARTINÁK, Dávid. Vplyv technologického pokroku na štruktúru zamestnanosti v krajinách V4 = The Impact of Technical Change on Employment Structure in the Visegrad Group Countries. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2020, roč. 68, č. 1, s. 42-61. (2019: 0.351 - IF, Q4 - JCR, 0.161 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0032-3233.(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Typ: ADCA
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Quantifying the Energy Security of Selected EU Countries. In International journal of energy economics and policy, 2020, vol. 10, no. 2, p. 276-284. (2019: 0.371 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 2146-4553.(VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu). Typ: ADMB
 • ONDROVIČ, Adrián. Predčasné úmrtia zo znečisteného ovzdušia v krajských mestách Slovenska v roku 2017 = Premature deaths caused by air pollution in regional capital cities in Slovakia in 2017. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 23-34. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-23__Ondrovi%C4%8DA__f4a.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - BUKHARBAEVA, Liliya - IBRAGIMOVA, Zulfiya - FRANTS, Marina. Measuring of Inequality of Opportunity : Parametric Approach. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 5, s. 455-476. (2019: 0.560 - IF, Q4 - JCR, 0.271 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)). Typ: ADDA
 • Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. Žilina : Strix, 2019. 274 s. ESE, 51. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/?p=2914#respond>. ISBN 978-80-89753-35-2(Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: FAI
 • SCHUCHANKOVA, M. - URBAN, J. - GANOVSKA, M. - TIBENSKA, E. - SZABOOVA, K. - TEDLOVA, E. - SANDOR, F. - MAJER, I. - BOBOVCAK, M. - JONNER, I. - KÖNIG, Brian - BUCOVA, M. TREM-1 and TREM-2 Expression on CD14(+) Cells in Bronchoalveolar Lavage Fluid in Pulmonary Sarcoidosis and Hypersensitivity Pneumonitis in the Context of T Cell Immune Response. In Mediators of inflammation, 2020, art. no. 9501617, 9 p. (2019: 3.758 - IF, Q2 - JCR, 1.204 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0962-9351. Typ: ADCA
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Can supporting workplace insertions of unemployed recent graduates improve their long-term employability? : Evidence on the treatment effects of the Contribution for the graduate practice in Slovakia. In Empirica, 2020, vol. 47, iss. 2, pp. 245-265. (2019: 0.890 - IF, Q3 - JCR, 0.357 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0340-8744.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] TOMIĆ, Iva - ZILIC, Ivan. Working for 200 Euro? The Unintended Effects of Traineeship Reform on Youth Labor Market Outcomes. In Labour. ISSN 11217081, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • VOKOUN, Jaroslav. Vyľudňovanie sídiel = The depopulation of areas. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 35-44. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-35__VokounJ___f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • VOKOUN, Jaroslav. Environmentálne udržateľný rozvoj a zmena výrobnej štruktúry = Environmentally sustainable development and production. In Sustainability - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník príspevkov zo IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 7. november 2019. - Žilina : Strix, 2019, s. 193-201. ISBN 978-80-89753-37-6. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_SES__p-193__VokounJ_enviro_a_vyroba_f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Sustainability - Environment - Safety 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus