Informačná stránka organizácie SAV

Ekonomický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Socioeconomic Background versus Public Support : what Matters for Student Performance? In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, p. 156-164. ISSN 1849-7535.(Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Typ: ADMB
 • BRZICA, Daneš. Typology and dynamics of financial-industrial groups operating in the Czech Republic and Slovakia. In OLSSON, Mikael - LÖNNBORG, Mikael - RAFFERTY, Michael. Unplanned : The Transformation of States and Financial Markets in 'Transition' Countries. - Stockholm : Dialogos Förlag, 2019, p. 153-175. ISBN 978-91-7504-342-5. Typ: ABC
 • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita talentovaných pracovníkov v podmienkach SR: analytický pohľad = Mobility of Talented Workers under Conditions of the Slovak Republic: Analytical Aspect. In Ekonomické rozhľady, 2019, roč. 48, č. 1, s. 5-23. ISSN 0323-262X.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov). Typ: ADFB
 • BRZICA, Daneš. 2019 Analysis of Slovak state budget = 2019 슬로바키아 국가예산 분석. In EMERICs, 2019, p. 1-5. Originálny názov v korejštine. Dostupné na internete: <http://www.emerics.org/www/issue.do?systemcode=07&action=detail&brdctsno=262144>. Typ: BDE
 • BRZICA, Daneš. Development of Corporate Sector in Czech Republic : Cases of Skoda Auto and CEZ Group = 스코다자동차와 철도전력공사의 사례를 통해 본 체코 경제동향. In EMERICs, 2019, p. 1-5. Originálny názov v korejštine. Dostupné na internete: <http://www.emerics.org/www/issue.do?systemcode=07&action=detail&brdctsno=268104>. Typ: BDE
 • DOMONKOS, Tomáš. Nerovnosti a ekonomický rast v krajinách EÚ = Inequality and Economic Growth in EU. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 5. ISBN 978–80–88946–86-1.(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku). VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Typ: AFH
 • DOMONKOS, Tomáš - DOMONKOS, Štefan - JARDEKOVÁ, Katarína. National transfer accounts : National accounts and demography change [presentation]. 2019. 31 slides. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.penage.sav.sk/wp-content/uploads/NATIONAL-TRANSFER-ACCOUNTS.pdf>(Reconciling public finances and old – age social security : conference. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Typ: GHG
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - KOŠTA, Ján - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - MORVAY, Karol - ONDROVIČ, Adrián. Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien = Contradictions in Employment Development in Light of Anticipated Demographic and Structural Changes in Slovakia. Recenzenti: Daniela Pobudová, Iveta Stankovičová. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2018. 136 s. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/395_hvozdi%CC%81kova%CC%81_lichner_monografia_kontradikcie.pdf>. ISBN 978-80-7144-298-1(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: AAB
 • DUJAVA, Daniel - FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. Economic Development of Slovakia in 2018 and Outlook up to 2020 : Focused on: Interrupted Convergence. Reviewed: Eva Pongrácz, Milan Žák. Bratislava : Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences, 2019. 117 p. Preložené pod názvom: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 : zaostrené na: prerušenie konvergencie / Karol Morvay a kolektív. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2019. ISBN 978–80–7144–300–1. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p394>. ISBN 978-80-7144-304-9(VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Typ: AAB
 • KORŠŇÁKOVÁ, Paulína - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Home-based parental involvement and parental perception of schools : a cross-country analysis. In Parental Involvement Across European Education Systems : Critical Perspectives. - London : Routledge, 2019, 1-16 p. ISBN 978-1-35-106634-1.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ABC
 • LÁBAJ, Martin. Economic Impacts of Illicit Financial Flows : Multipliers Analysis. In Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. Editor: Jana Kotlebová ; reviewers: Eduard Baumöhl, Zuzana Brokešová ... [et al.]. - Bratislava : EKONOM, 2019, p. 101-107. ISBN 978-80-225-4609-6.(Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : International Conference. APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: AFD
 • LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - RADVANSKÝ, Marek. Príčiny a dôsledky zaostávania v čerpaní prostriedkov EŠIF v programovom období 2014-2020 = The causes and consequences of lagging behind in the absorption of ESIF funds in the 2014-2020 programming period. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 7-8. ISBN 978–80–88946–86-1.(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Typ: AFH
 • LICHNER, Ivan. Integrovaný ekonometrický input-output model a jeho regionalizácia = Integrated econometric input-output model and its regionalization. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 9. ISBN 978–80–88946–86-1.(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Typ: AFH
 • Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. Zostavovateľ Ivan Lichner. Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019. 17 s. Dostupné na internete: <http://www.ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2019_final.pdf>. ISBN 978–80–88946–86-1(EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Typ: FAI
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Modelling foreign labour inflows using a dynamic microsimulation model of an ageing country -Slovakia : [presentation]. Galway, Ireland : National University of Ireland, 2019. 1-27 slides. Dostupné na internete: <http://www.conference.ie/content/72.pdf>(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce). Typ: GII
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. The Genuine role of Organisation of Petroleum Exporting Countries in the Global Oil Market. In IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 2019, vol. 24, no. 11, pp. 1-10. ISSN 2279-0845.(VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu). Typ: ADEB
 • OBADI, Saleh Mothana - GARDOŇOVÁ, Kristína. How does the Production of Unconventional Resources of Energy Influence Energy Security : Empirical Approach. In International journal of energy economics and policy, 2019, vol. 9, no. 5, p. 46-54. ISSN 2146-4553.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu). Typ: ADMB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Current drivers and price development on natural gas market - focus on Europe. In SGEM 2019 : 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. 1.2.Science and technologies in geology, exploration and mining: hydrogeology, engineering geology and geotechnics: oil and gas exploration. - Sofia : STEF92 Technology, 2019, p. 759-770. ISBN 978-619-7408-78-2. ISSN 1314-2704. Typ: AFC
 • OLSSON, Mikael - RAFFERTY, Michael - HAM, Roger - BRZICA, Daneš. Ownership concentration, equity market liquidity and (the) corporate governance (fallacy): the post-communist experience(s) of the Czech Republic, Slovakia, Estonia, Latvia and Lithuania. In OLSSON, Mikael - LÖNNBORG, Mikael - RAFFERTY, Michael. Unplanned : The Transformation of States and Financial Markets in 'Transition' Countries. - Stockholm : Dialogos Förlag, 2019, p. 103-152. ISBN 978-91-7504-342-5. Typ: ABC
 • ONDROVIČ, Adrián. Alternatívny pohľad na príčiny globálneho otepľovania a [ne]reálny boj s klimatickými zmenami = Alternative view on global warming causes and [un]real struggle with climate change. In Globálne existenciálne riziká 2018 : zborník z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie, 5. december 2018, Bratislava. - Žilina : Strix, 2018, s. 17-24. ISBN 978-80-89753-26-0.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: AFD
 • OSTRIHOŇ, Filip. Model pre predpovedanie kríz na základe postupu primakroekonomických nerovnováhach v podmienkach Slovenska = A model for predicting crises on the basis of the macroeconomic imbalance procedure in the conditions of Slovakia. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2019, roč. XV, č. 1, s. 41-53. ISSN 1336-7420. Dostupné na internete: <http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2019/fss0119.pdf#page=43>(VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Typ: ADFB
 • OSTRIHOŇ, Filip. Projections based on long-run macroeconomic model of Slovakia [presentation]. 2019. 40 slides. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.penage.sav.sk/wp-content/uploads/PROJECTIONS-BASED-ON-LONG-RUN-MACROECONOMIC-MODEL-OF-SLOVAKIA.pdf>(Reconciling public finances and old – age social security : conference. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Typ: GHG
 • OSTRIHOŇ, Filip - KÖNIG, Brian. Projekcie generované dynamickým dlhodobým makroekonomickým modelom Slovenska [elektronický zdroj]. 42 s. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.penage.sav.sk/wp-content/uploads/dlhodoby_model_.pdf>(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Typ: GHG
 • PÁLENÍK, Viliam. Solidarita v krízových obdobiach ostatného storočia : ekonomická úvaha. In Solidarita. - Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2019, s. 485-501. ISBN 978-80-89975-01-3.(APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Typ: AEDA
 • PÁLENÍK, Viliam. Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia = Impact of aging of Slovak population on costs of old-age pension security - risks and possible solutions. In Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odtvetviach právneho poriadku". Tatiana Weissová (zost.) ; recenzenti Oľga Ovečková, Alexander Bröstl. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2018, s. 65-72. ISBN 978-80-89607-72-3.(APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Typ: AFD
 • PÁLENÍK, Viliam - PÁLENÍKOVÁ, Emília. Vývoj počtu zdravotníckych vysokoškolských študentov a absolventov na Slovensku = Development of the number of health university students and graduates in Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 11-12. ISBN 978–80–88946–86-1.(EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Typ: AFH
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STANĚK, Peter - STEHLÍKOVÁ, Beáta. SMART regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita. Recenzenti: Vladimír Mařík, Eva Rievajová, Peter Sakál. Praha : Wolters Kluwer, 2019. 120 s. ISBN 978-80-7598-418-0(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti). Typ: AAA
 • PAUHOFOVÁ, Iveta. Is the current understanding of a region sufficient for designing a region of the future? In Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov rossii : Materiali XI vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem. - Ufa, Baskirska republika : ISEI UFIC RAN, 2019, s. 115-123. ISBN 978-5-6041119-1-8.(Vserossijskaja naučno-praktičeskaja konferencija s meždunarodnym učastiem). Typ: AFC
 • RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Limity rastu HDP Slovenskej republiky v rokoch 2019-2021 = Limits of GDP growth in the Slovak Republic in 2019-2021. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 15. ISBN 978–80–88946–86-1.(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Typ: AFH
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035. Typ: FAI
 • STANĚK, Peter - ČIDEROVÁ, Denisa - IVANOVÁ, Pavlína - VAŠKOVÁ, Vanda - KOVAČEVIĆ, Dubravka. Kľúčové zmeny ekonomického a spoločenského vývoja : súčasnosť a budúcnosť. Recenzenti: Saleh Mothana Obadi, Boris Hošoff. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 129 s. ISBN 978-80-225-4577-8(Vega č. 1/0654/16 : INKLUZÍVNY EKONOMICKÝ RAST A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ EÚ SO ZAMERANÍM NA SR. VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Typ: AAB
 • STANĚK, Peter - MAŘÍK, Vladimír - DOLIAK, Dušan - ONDROVIČ, Adrián. Fakty a mýty o spoločnosti 5.0 : zamyslenie sa nad budúcnosťou [Facts and myths about the society]. Eva Rievajová - Aleš Procházka. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 237 s. ISBN 978-80-571-0057-7(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti). Typ: AAB
 • STANĚK, Peter - PAUHOFOVÁ, Iveta. Súvislosti polarizácie a systémových implikácií 4. priemyselnej revolúcie = The context of polarization and systemic implications of the 4th industrial revolution. Recenzenti Beáta Stehlíková, Ján Košta. In Working papers, 2019, č. 106, s. 1-32. ISSN 1337-5598.(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti). Typ: ADFB
 • STANĚK, Peter. Mozog a človek : mozog a jeho systémové štruktúry = Brain and human: brain and its system structures. In Slovak Journal of Health Sciences : Journal in the area of health research, health state and chronic disease therapy, 2019, roč. 10, č. 1, p. 48-65. ISSN 1338-161X.(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti). Typ: ADFB
 • STANĚK, Peter. Provokativní pohled na energetiku současnosti. In Energeticky soběstačné budovy, 2019, roč. 7, č. 1, s. 9-11. ISSN 1805­3297. Dostupné na internete: <https://www.ic-ckait.cz/images/ESB/esb_2019-01_web.pdf>. Typ: BDE
 • TURA-GAWRON, Karolina - ŠIRAŇOVÁ, Mária - FLISIKOWSKI, Karol. Priestorová dimenzia inflačných očakávaní = Spatial dimension of inflation expectations. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 20-21. ISBN 978–80–88946–86-1.(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Typ: AFH
 • ZACHAR, Jakub - LICHNER, Ivan. Regionálny input-output model SR = Regional input-output model for Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 22-23. ISBN 978–80–88946–86-1.(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus