Informačná stránka organizácie SAV

Ekonomický ústav SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADASCALITEI, Dragos - DOMONKOS, Štefan. Learn from thy Neighbor : Emulation and Learning in Eastern European Mandatory Private Pensions Reforms. In Policy Experiments, Failures and Innovations Beyond Accession in Central and Eastern Europe. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018, p. 45-65. ISBN 978-1-78536-748-9.(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku). VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Typ: ABC
 • BALÁŽ, Vladimír - FRANK, Karol - OJALA, Tauno. RIO Country Report 2017: Slovak Republic : Research and Innovation Observatory country report series. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 29 p. JRC Science for Policy Report. Dostupné na internete: <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC111379/jrc111379_rio_cr_sk_2017_pubsy_idf.pdf>. ISBN 978-92-79-81482-2. ISSN 1831-9424. Typ: AGI
 • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - VOKOUN, Jaroslav. Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti = Creation and Exaluation of Potential of Knowledge Society. Recenzenti: Edita Nemcová, Vladimír Gonda. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017. 135 s. ISBN 978-80-7144-283-7(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti). Typ: AAB

  Citácie:
  [3.1] GONDA, Vladimír. Meeting the Objectives of Smart Growth in Slovakia in the Context of the Europe 2020 Strategy and the Agenda 2030. In Market Use 2018 subheaded Public Finances in the Background of Sustainable Development. Olomouc: Palacky University Olomouc, 2018, p. 93-98. ISBN 978-80-244-5392-7.

  [6] GONDA, Vladimír. BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - VOKOUN, Jaroslav (2017). Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Bratislava: Ekonomický ústav SAV. 136 s. ISBN 978-80-7144-283-7. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 8, s. 852-854. ISSN 0013-3035.

 • BRZICA, Daneš. 5H aktéri, paralelné fázovanie a nové vnímanie ekonomického priestoru = 5H actors, parallel phasing and new perceptions of economic space. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, [7] s. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Brzica.pdf>(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • BRZICA, Daneš. Personal bankruptcy in Slovakia and revision of related laws = 슬로바키아의 개인 파산과 관련 법 개정. In Emerics, 2018, [3] p. Originálny názov v korejštine. Dostupné na internete: <http://www.emerics.org/www/issue.do?systemcode=07&action=detail&brdctsno=245064>. Typ: BDE
 • BRZICA, Daneš. Coping with the problem of high demand for employees in Slovakia: immigrants, talented workers and structural problems = 슬로바키아의 노동력 부족 현상 - 이민, 고급인력 및 구조적 문제: [전문가오피니언]. In Emerics, 2018, 30. november, p. 1-5. Dostupné na internete: <http://www.emerics.org/www/issue.do?systemcode=07&action=detail&brdctsno=256745>. Typ: BDE
 • ČUPIC, Milan - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Banking Sector in the Process of European Integration: How did EU Accession and Euro Adoption affect Cost Efficiency of Slovak Banking Sector? In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 2, s. 115-138. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 1/0326/15 : Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia). Typ: ADDA
 • DOMONKOS, Štefan. Slovakia: perpetual austerity and growing emphasis on activation. In Labour market policies in the era of pervasive austerity : a European perspective. - Bristol : Policy Press of the University of Bristol, 2018, p. 277-307. ISBN 978-1-4473-3586-3.(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku). VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Typ: ABC
 • DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : Vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. ISBN 978-80-89962-01-3(VEGA č. 1/0340/16 : Modelovanie efektívnosti financovania a kooperácie sektorov a regiónov slovenskej ekonomiky. VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Typ: BCI
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - STRACOVÁ, Erika. Analysis of the Impact of the CETA Trade Agreement between the EU and Canada on the Slovak Economy. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 8, s. 771-797. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Typ: ADDA
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Nerovnosti v spotrebe z pohľadu príjmov a cenového vývoja na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky, 2018, č. 1, s. 26-29. ISSN 2453-9287. Dostupné na internete: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/khp/oznamy/MHP_03_17_final.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: ADFB
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - STRACOVÁ, Erika. Brexit in terms of foreign trade, value added and employment. In The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings. - Slaný : Melandrium, 2018, p. 393-403. ISBN 978-80-87990-14-8. Dostupné na internete: <https://msed.vse.cz/msed_2018/article/196-Dovalova-Gabriela-paper.pdf>(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. The 12 th International Days of Statistics and Economics : Conference). Typ: AFC
 • DUJAVA, Daniel - FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. Economic Development of Slovakia in 2017 and Outlook up to 2019. Reviewed by: Eva Pongrácz, Štefan Zajac. Bratislava : Institute of Economic Research SAS, 2018. 115 p. Preložené pod názvom: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2017 a výhľad do roku 2019. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2018. ISBN 978-80-7144-287-5. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p383>. ISBN 978-80-7144-289-9(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu). Typ: AAB
 • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Poor Support for Poor People? Assessing the Impacts of Improving Adequacy in Minimum Income Scheme in Slovakia [Biedna podpora pre ľudí v biede? Zhodnotenie dopadov zvyšovania adekvátnosti v systéme minimálneho príjmu na Slovensku]. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 3, s. 246-267. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADDA
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Možnosti aplikovania CBA/SCBA pri hodnotení efektívnosti programov náhradnej starostlivosti = Application of CBA/SCBA in substitute care programmes effectiveness evaluation. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 4. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: AFH
 • JÁNOŠOVÁ, Miroslava. Medzinárodná investičná pozícia ako indikátor vonkajšej rovnováhy = International Investment Position as External Equity Indicator. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko ; recenzenti: Martin Dlouhý, Petr Fiala... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 77-81. ISBN 978-80-225-4563-1. Dostupné na internete: <http://fhi.sk/files/netrinecop/Praha2018.pdf>(APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia). Typ: AFC
 • JECK, Tomáš. Ekologické inovácie na Slovensku : stav, vývoj a politky = Ecological Innovation on Slovakia: Current State, Development and Policy. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2018, roč. 52, č. 3, s. 131-139. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/sites/default/files/ZP_2018_03_131_139_Jeck.pdf>(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu). Typ: ADFB
 • JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír. European Co-operation in Science: Evidence from the European Co-authorship Patterns. In Economic and Social Development : 35 th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Proceedings : Lisbon, 15-16 November 2018. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, p. 227-235. ISSN 1849-6903.(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AFC
 • JECK, Tomáš. Priama podpora podnikom ako súčasť kohéznej politiky na Slovensku 2007 – 2015 = Direct support for business in the context of cohesion policy in Slovakia 2007 - 2015. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, s. 1-6. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Jeck.pdf>(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Gospodarka i warunki społeczne na Orawie w przeszłości i obecnie = Ekonomika a sociálne podmienky na Orave v minulosti a súčasnosti. In Studia orawskie. - Kraków : Scriptum, 2018, s. 28-67. ISBN 978-83-66084-10-0. Typ: AECA
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Kreatívna ekonomika – potenciál konkurencieschopnosti a ekonomického rastu = Creative economy – potential of competitiveness and economic growth. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, s. 1-6. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1.pdf>(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Teoretické základy nehmotnej ekonomiky = Theoretical Base of Intangible Economy. In Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník referátov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár et al. - Bratislava : Strix, 2017, s. 76-105. ISBN 978-80-89753-14-7. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_SES__p-76__KlinecI_Theoretical-Base__f4.pdf>(Sustainability - Environment - Safety 2017). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. John Locke a jeho filozofia slobody = John Locke and his Philosophy of Freedom. In Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník referátov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár et al. - Bratislava : Strix, 2017, s. 142-144. ISBN 978-80-89753-14-7. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_SES__p-142__Klinec_John_Locke__f4.pdf>(Sustainability - Environment - Safety 2017). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Jeremy Rifkin a jeho koncept posttrhovej éry = Jeremy Rifkin and his Concept of Postmarket Era. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná ; recenzenti: Lucia Bednárová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2017, s. 108-113. ISBN 978-80-89753-17-8. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_IBP_p-108__KlinecI__Jeremy-Rifkin__f4.pdf>(Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan. Henry Ford a jeho ekonomický systém = Henry Ford and his Economic System. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná ; recenzenti: Lucia Bednárová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2017, s. 158-161. ISBN 978-80-89753-17-8. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_IBP_p-158__KlinecI__Henry-Ford__f4.pdf>(Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KÖNIG, Brian. Determinanty zahraničného obchodu krajín eurozóny = Foreign Trade Determinants in the Euro Area Countries. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko ; recenzenti: Martin Dlouhý, Petr Fiala... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 88-93. ISBN 978-80-225-4563-1. Dostupné na internete: <http://fhi.sk/files/netrinecop/Praha2018.pdf>(VEGA č. 1/0248/17 : Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie. APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia). Typ: AFC
 • KÖNIG, Brian. Metodologické prístupy k meraniu veľkosti strednej triedy = Methodological Approaches to the Measurement of the Middle Class Size. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko ; recenzenti: Martin Dlouhý, Petr Fiala... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 94-98. ISBN 978-80-225-4563-1. Dostupné na internete: <http://fhi.sk/files/netrinecop/Praha2018.pdf>(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Typ: AFC
 • KÖNIG, Brian - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Determinants of Slovak Foreign Trade – Comparison Among V4 Countries Based on Gravity Model. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Technical Editor: Marian Reiff, Pavel Gežík ; referees: Adam Borovička ... [et al.]. - Bratislava : Letra Edu, 2018, p. [179-185]. ISBN 978-80-89962-07-5. Dostupné na internete: <http://fhi.sk/files/katedry/kove/ssov/VKOXIX/Zbornik2018.pdf>(VEGA č. 1/0248/17 : Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie. VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Typ: AFD
 • KÖNIG, Brian. Analýza faktorov zahraničného obchodu pomocou gravitačného modelu = Analysis of foreign trade factors using the gravity model. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník: 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. - Bratislava : Letra Edu, 2018, s. 453-457. ISBN 978-80-89962-13-6.(VEGA č. 1/0248/17 : Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Typ: AFD
 • KOŠTA, Ján - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Potreba transformácie rodinnej politiky Slovenskej republiky vzhľadom na demografické zmeny a novú situáciu na trhu práce = The need to transform the family policy of the Slovak Republic considering the demographic changes and the new situation on the labour market. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 5. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: AFH
 • LÁBAJ, Martin. Únik kapitálu z regiónu Strednej a Východnej Európy : širší kontext problematiky [Capital Flight from the Central and Eeastern European region: broader perspective]. In Monitor hospodárskej politiky, 2018, č. 3, s. 26-28. ISSN 2453-9287. Dostupné na internete: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky/MHP_09_18_web.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: ADFB
 • LICHNER, Ivan. Testovanie adekvátnosti štruktúry ekonometrického modelu typu HERMIN na dátach za Českú republiku = Testing the structural robustness of econometric HERMIN type model on data for Czech Republic. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 6. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Typ: AFH
 • LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. Zostavovateľ Ivan Lichner. Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 17 s. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Typ: FAI
 • LICHNER, Ivan. EKOMSTAT 2018 : informácia o konferencii EKOMSTAT 2018 = EKOMSTAT 2018: information about Conference EKOMSTAT 2018. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2018, roč. XIV, č. 1, s. 39-41. ISSN 1336-7420. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/archiv/2018/fss0118.pdf#page=41>. Typ: GII
 • LYÓCSA, Štefan - MOLNÁR, Peter. Exploiting dependence : Day-ahead volatility forecasting for crude oil and natural gas exchange-traded funds. In Energy, 2018, vol. 155, p. 462-473. (4.968 - IF2017). ISSN 0360-5442. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544218308193>(APVV-14-0357 : Nákaza na medzinárodných trhoch: revidovanie modelov a analýza sietí). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] ZHANG, Yong - YIN, Cunxiao - XING, Lei - LIU, Wei - CAO, Zhihong. Effect of Sand Containing Conditions on Wear of Nano Ceramic Coating on Downhole Cyclone. In JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS. ISSN 1555-130X, 2018, vol. 13, no. 10, pp. 1514-1521., Registrované v: WOS

 • LYÓCSA, Štefan - HORVÁTH, Roman. Stock Market Contagion: a New Approach. In Open Economies Review, 2018, vol. 29, no. 3, p. 547-577. (1.368 - IF2017). ISSN 0923-7992. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11079-018-9481-4>(VEGA č. 1/0257/18 : Predikcia hustoty volatility na finančných trhoch. APVV-14-0357 : Nákaza na medzinárodných trhoch: revidovanie modelov a analýza sietí). Typ: ADCA
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Analýza dopadov vonkajších rizík na Slovenskú ekonomiku s využitým CGE modelu = Analysis of external risk impacts on the Slovak economy using the CGE model. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 7-8. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Typ: AFH
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Návrh dynamizácie mikosimulačného modelu SIM-TASK a možnosti jeho aplikácie scenárov = Design of dynamization of the SIM-TASK microsimulation model and its application of scenarios. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 9-10. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: AFH
 • MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Overcoming of Lag in the Capital to Labor Ratio in the Slovak Economy. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 8, s. 838-851. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(APVV-0750-11 : Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike - predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja. Zodpovedný riešiteľ Karol Morvay. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADDA
 • OBADI, Saleh Mothana - BROCKOVÁ, Ingrid - BRZICA, Daneš - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - KORČEK, Matej - ONDROVIČ, Adrián - PUŠKÁROVÁ, Paula - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter - VAŠKOVÁ, Vanda - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [12] : pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna = The Development and Perspectives of the World Economy: Positive Economic Outlook and Impending Trade War. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, vydavateľstvo VEDA, 2018. 324 s. ISBN 978-80-7144-294-3(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi. VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Vega č. 1/0946/17 : Úverový cyklus, kreditné riziko a jeho determinanty v krajinách strednej a východnej Európy. Vega č. 1/0654/16 : INKLUZÍVNY EKONOMICKÝ RAST A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ EÚ SO ZAMERANÍM NA SR). Typ: AAB
 • OBADI, Saleh Mothana - CHMELOVÁ, Michelle. Oil Price Volatility and Consequences for Selected Oil - exporting Economies [Volatilita cien ropy a dôsledky pre vybrané ekonomiky vyvážajúce ropu]. In Journal of Economic and Social Development, 2018, vol. 5, no. 1, p. 38-45. ISSN 1849-6628. Dostupné na internete: <http://www.jesd-online.com/dokumenti/upload/separated/Vol_5_No_1_Paper4.pdf>(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Typ: ADEB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Determinanty pohybu cien ropy na svetových trhoch : teoretická analýza = Determinants of Oil Price Fluctuation on World Markets. Theoretical Analysis. In Ekonomické rozhľady, 2018, roč. 47, č. 4, s. 463-489. ISSN 0323-262X.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Typ: ADFB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. The Crude Oil Price and Speculations : Investigation Using Granger Causality Test. In International journal of energy economics and policy, 2018, vol. 8, no. 3, p. 275-282. ISSN 2146-4553. Dostupné na internete: <https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6333/3738>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Typ: ADMB
 • OBADI, Saleh Mothana - MIHOČKOVÁ, Eva. Koniec WTO by poškodil viac USA ako EÚ. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní, 2018, č. 13, s. 46. ISSN 1335-0684. Typ: GII
 • ONDROVIČ, Adrián. Medzinárodné porovnanie ekologickej stopy Slovenska v rokoch 1993 – 2013 = International Comparison of Slovakia’s Ecological Footprint in 1993 – 2013. Recenzenti Milan Šikula, Jaroslav Vokoun. In Working papers, 2018, č. 101, s. 1-41. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/380_wp_101_ondrovic_2018.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADFB
 • ONDROVIČ, Adrián. Zásadné príspevky do politickej ekonómie inšpirované reštrikčnou fiškálnou politikou a environmentálnou krízou = Important Contributions to Political Economy Inspired by Fiscal Austerity and Environmental Crisis. In Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník referátov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár et al. - Bratislava : Strix, 2017, s. 198-202. ISBN 978-80-89753-14-7.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Sustainability - Environment - Safety 2017). Typ: AFD
 • ONDROVIČ, Adrián. Návrh novej rozvojovej paradigmy - krok k holistickému spravovaniu spoločnosti = Proposal for new Development Paradigm - Step Towards Holistic Governance of Society. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná ; recenzenti: Lucia Bednárová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2017, s. 238-242. ISBN 978-80-89753-17-8.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • ONDROVIČ, Adrián. Medzinárodné porovnanie ekologickej stopy Slovenska = International Comparison of the Ecological Footprint of Slovakia. In Globálne existenciálne riziká 2017 : zborník zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie, 27. november 2017, Bratislava. - Žilina : Strix, 2017, s. 108-119. ISBN 978-80-89753-16-1.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Globálne existenciálne riziká 2017). Typ: AFD
 • OSTRIHOŇ, Filip - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Estimating Growth-Maximizing Debt Levels for the EU with Interacted Panel Estimator. In Proceedings of the Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : (AAR18New York Conference). - New York, 2018, p. 1-2. ISBN 978-1-943579-41-9. Dostupné na internete: <http://globalbizresearch.org/NewYork_Conference_2018_April1/docs/doc/3.%20Global%20Business,%20Economics%20&%20Sustainability/N896.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : AAR18New York Conference). Typ: AFG
 • OSTRIHOŇ, Filip. Model pre predpovedanie kríz na základe postupu pri makroekonomických nerovnováhach v podmienkach Slovenska = A Model for Predicting Crises on the Basis of the Macroeconomic Imbalance Procedure in the Conditions of Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 11. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Typ: AFH
 • OSTRIHOŇ, Filip. Starnutie populácie a preskúmané dôsledky dôchodkových reforiem vo vybraných krajinách Európy. In Monitor hospodárskej politiky, 2018, č. 2, s. 31-33. ISSN 2453-9287. Dostupné na internete: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky/MHP_06_18_final.pdf>. Typ: BDF
 • PÁLENÍK, Viliam - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Concept of Environmental Taxes as EU’s Own Resource and CGE Modelling of its Effects on Slovakia. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 3, s. 268-285. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Typ: ADDA
 • PÁLENÍK, Viliam. Alternatívne reformy vlastných zdrojov EÚ v kontexte Brexitu = Alternatives to the reform of EU own resources in the context of Brexit. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, 49 slides. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/plenum/Viliam%20P%C3%A1len%C3%ADk.pdf>(Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. VEGA č. 2/0181/15 : Analýza vplyvu Európskej legislatívy v oblasti daní a dôchodkov na ekonomiku SR s dôrazom na udržateľnosť verejných financií.. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: GII
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta - STANĚK, Peter - PÁLENÍK, Michal. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku III. = The Context of Income Polarization in Slovakia III. Recenzenti: Eva Rievajová, Peter Sakál. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2018. 158 s. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/387_suvislosti_prijmovej_polarizacie_na_slovensku_iii_-_od_doc_pauhofovej.pdf>. ISBN 978-80-7144-290-5(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Typ: AAB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Identifying the Relationship between Unemployment and Wage Development in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 503-521. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: ADDA
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - BUKHARBAEVA, Liliya - EGOROVA, Juliya. Evaluation of Health Influence upon an Individual’s Income. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 10, s. 1051-1064. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/1106100310%2018%20Pauhofov%C3%A1%20+%20SR.pdf>. Typ: ADDA
 • PAUHOFOVÁ, Iveta. Determinanty a súvislosti polarizácie spoločnosti (vybrané aspekty) = Determinants and context of society polarization (selected aspects). Recenzenti Beáta Stehlíková, Ján Košta. In Working papers, 2018, č. 102, s. 1-33. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/382_wp_102_pauhofova_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: ADFB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Analýza vzťahu minimálnej mzdy, priemernej mzdy a nezamestnanosti v SR = Analysis of the relationship between the minimum wage, average wage and unemployment in the Slovak Republic. Recenzenti Peter Sakál, Peter Staněk. In Working papers, 2018, č. 103, s. 1-54. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/384_wp_103_pauhofova_stehlikova_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Typ: ADFB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta - DOMONKOS, Tomáš - PÁLENÍK, Michal. Príjmová stratifikácia a polarizácia v regiónoch Slovenska = Income stratification and polarization in the regions of Slovakia. Recenzenti Peter Sakál, Peter Staněk. In Working papers [elektronický zdroj], 2018, č. 104, s. 1-56. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/385_wp_104_pauhofova_stehlikova_domonkos_palenik_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Typ: ADFB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta - KLJUČNIKOV, Aleksandr - ANDRONICEANU, Armenia. Spatial and Sectoral Conditionality of the Average Monthly Nominal Wage in the Slovak Republic. In Transformations in Business and Economics, 2018, vol. 17, no. 3, p. 42-59. (1.112 - IF2017). ISSN 1648-4460.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: ADMA
 • PAUHOFOVÁ, Iveta. The relationship between technological development and regional development through smart cities. In Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov rossii : Materiali X vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem. - Ufa, Baskirska republika : ISEI UFIC RAN, 2018, s. 33-39. ISBN 978-5-6041118-1-9.(Vserossijskaja naučno-praktičeskaja konférencija s meždunarodnym učastiem). Typ: AFC
 • RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Regional Input-Output Tables of Czech Republic-reviewing the CHARM method. In EcoMod2018 : International Conference on Economic Modeling [elektronický zdroj]. - Venice : Fondazione Università Ca' Foscari Venezia, 2018, [19] p. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/326804632_Regional_Input-Output_Tables_of_Czech_Republic-reviewing_the_CHARM_method>(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Typ: AFC
 • RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2018 – 2021 = Midterm forecast of Slovak economy for the period 2018 - 2021. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018 : zborník príspevkov. Ed. Iveta Stankovičová, František Bernadič. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 28-44. ISBN 978-80-88946-81-6. Dostupné na internete: <http://www.ssds.sk/publikacie/pes/pes2018.pdf>(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Typ: AFD

  Citácie:
  [4.1] RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2018 – 2021. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018: zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 28-44. ISBN 978-80-88946-81-6. Dostupné na internete: <http://www.ssds.sk/publikacie/pes/pes2018.pdf>

 • RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Konštrukcia regionálnych input-output tabuliek v podmienkach SR = Creating regional input-output tables for Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 13. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Typ: AFH
 • RUSKO, Miroslav - ANDRÁŠ, Peter - BEVILAQUA, Dušan - ČERKALA, Emil - DADOVÁ, Jana - FERENCZ, Vojtech - HRAŠKO, Juraj - KIZEKOVÁ, Marianna - KLINDA, Jozef - KLINEC, Ivan - KOLLÁR, Vojtech - KONTRIŠ, Jaroslav - KONTRIŠOVÁ, Oľga - KOTOVICOVÁ, Jana - KUCZMAN, Gabriel - LUMNITZER, Ervin - MIKLÓS, Ladislav - NEMOGA, Karol - PODHORANSKÝ, Peter - PROCHÁZKOVÁ, D. - VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava. Terminologické propedeutikum z environmentalistiky. Vojtech Dirner, Jozef Mihok, Anton Osvald. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie ; Žilina : STRIX, n. f., 2017. 400 s. Environmentálne vedy, 72. ISBN 978-80-971926-2-4. Typ: BAB
 • SETNICKÁ, Ivana - CHMELOVÁ, Michelle. Ľudský kapitál vo vzťahu ku kvalite života = Human capital in relation with quality of life. In Ekonomické rozhľady, 2018, roč. 47, č. 1, s. 24-35. ISSN 0323-262X.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi. VEGA č. 1/0367/17 : Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie). Typ: ADFB
 • SIPKO, Juraj - SIPKOVÁ, Ľubica. Income Inequality: Social and Real Convergence in the EU Member Countries. In Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics : ICFE 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic), 2018, p. 361-374.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Typ: AFA
 • SIPKO, Juraj. 30 Years of Economic and Social Developments in the Czech and Slovak Republics. In ICFE 2018 : The 5th International Conference on Finance and Economics. - Zlín : Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic), 2018, p. 30. ISBN 978-80-7454-767-6. Typ: AFE
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035. Typ: FAI
 • SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Comparison of Social Housing in the EU Countries and in Slovakia. In Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics : ICFE 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic), 2018, p. 191-207.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Typ: AFA
 • STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína - VAŠKOVÁ, Vanda. Nové rozhrania spoločnosti a ekonómie : Kritické postrehy. Recenzenti Mařik Vladimír, Eva Rievajová, Milan Šikula. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 186 s. ISBN 978-80-8168-854-6(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Typ: AAB
 • STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína - PAUHOFOVÁ, Iveta - VAŠKOVÁ, Vanda - VILHELM, Daniel. Hľadanie novej reality : nové dimenzie ekonómie a spoločnosti. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Šikula. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 244 s. ISBN 978-80-8168-943-7(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: AAB
 • STANĚK, Peter. Voda a technológie SMART v spoločnosti budúcnosti. In Konference: Provoz vodovodů a kanalizací 2018 : sborník referátů. - Praha : Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2018, s. 6-8. ISBN 978-80-907303-0-4. Dostupné na internete: <https://www.sovak.cz/sites/default/files/2018-11/Sborn%C3%ADk%20refer%C3%A1t%C5%AF%20z%20konference%20Provoz%20vodovod%C5%AF%20a%20kanalizac%C3%AD%202018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: BEE
 • STANĚK, Peter. Smart cities znamenajú zmenu v nás. In Zem & vek : geopolitický a kultúrny mesačník, 2018, roč. 6, č. 3, s. 62-65. ISSN 1339-2360. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - HRONÍK, Jiří. Profesor Staněk představuje možnou blízkou budoucnost : Společnost 4.0, nalezení smyslu života, možnost nalezení bodu ekvilibria... In ParlamentníListy.cz, 2018, 28.02., [8,3 NS]. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Stanek-predstavuje-moznou-blizkou-budoucnost-Spolecnost-4-0-nalezeni-smyslu-zivota-moznost-nalezeni-bodu-ekvilibria-525122>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - MATLOŇ, Igor. Veľká časť toho, čo dnes nazývame ekonomickým rastom, je v skutočnosti rastom na dlh. Blížime sa ku kritickej miere zadlženosti, varuje profesor Staněk. In ParlamentnéListy.sk [online], 2018, 15.1., [5] s. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Velka-cast-toho-co-dnes-nazyvame-ekonomickym-rastom-je-v-skutocnosti-rastom-na-dlh-Blizime-sa-ku-kritickej-miere-zadlzenosti-varuje-profesor-Stanek-296928>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - DOBROVIČ, Vladimír. Musíme sa vrátiť ku koreňom [rozhovor]. In Bojovník : dvojtýždenník antifašistov, 2018, roč. LXIII, č. 2, s. 4. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - HRONÍK, Jiří. Profesor Staněk: Hospodářská krize přijde. Otázka je, zda za pár měsíců, nebo za dva roky. In ParlamentníListy.cz [online], 2018, 24.5., [12] s. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Stanek-Hospodarska-krize-prijde-Otazka-je-zda-za-par-mesicu-nebo-za-dva-roky-537132>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - MATLOŇ, Igor. Ekonóm Staněk: Bohatne len päť až osem percent populácie, zvyšok stagnuje alebo klesá. S príjmovou polarizáciou sa nedá robiť prakticky nič, aj keď... In ParlamentnéListy.sk, 2018, 1.4., [6] s. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Ekonom-Stanek-Bohatne-len-pat-az-osem-percent-populacie-zvysok-stagnuje-alebo-klesa-S-prijmovou-polarizaciou-sa-neda-robit-prakticky-nic-aj-ked-299037>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - BEKMATOV, Artur. Orientácia slovenskej ekonomiky len na automobilový priemysel prináša desivé riziko : Názor. Rozprával sa Artur Bekmatov. In Sputnik, 2018, 26.07., [5] s. Dostupné na internete: <https://sptnkne.ws/jgCN>. Typ: GII
 • STANĚK, Peter - BEKMATOV, Artur. Slovenský ekonóm: Príde ďalšia kríza, horšia ako v roku 2008. Otázka je, koľko máme času. Rozprával sa Artur Bekmatov. In Sputnik, 2018, 27.07., [4] s. Dostupné na internete: <https://sptnkne.ws/jhgu>. Typ: GII
 • STANKOVIČOVÁ, Iveta. Miera zamestnanosti v SR a ČR a jej regionálne aspekty = The employment rate in the Slovak Republic and the Czech Republic and its regional aspects. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 14-15. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Typ: AFH
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Exploding net errors and omissions as a capital flight phenomenon : the case of Slovakia. In Applied Economics, 2018, vol. 50, no. 16, p. 1866-1884. (0.750 - IF2017). ISSN 0003-6846.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: ADCA
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária - RADVANSKÝ, Marek. Performance of the Macroeconomic Imbalance Procedure in light of historical experience in the CEE region. In Journal of Economic Policy Reform, 2018, vol. 21, no. 4, p. 335-352. (1.513 - IF2017). ISSN 1748-7870. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17487870.2017.1364642?needAccess=true>(FIRSTRUN - Fiscal Rules and Strategies under Externalities and Uncertainties No. 649261 : Program: Horizon 2020 Framework Programme of the European union). Typ: ADCA
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FIŠERA, Boris. Kam zmizli chyby a omyly v platobných bilanciách? = Where Did the Net Errors and Omissions Disappear? In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 16. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: AFH
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav. Different early career workplace experience – different future employment chances : Evaluating three programmes supporting workplace insertions available to young job seekers in Slovakia = Rozdielna skúsenosť s pracoviskom v rannom štádiu kariéry – rozdielne budúce šance zamestnať sa : Vyhodnotenie troch nástrojov aktívnej politiky trhu práce dostupných mladým uchádzačom o zamestnanie na Slovensku. Reviewers Martin Guzi, Veronika Hvozdíková. In Working papers, 2018, č. 100, s. 1-26. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/377_wp_2018_stefanik_final.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADFB
 • THANH TRI, Ho - ASANGO OKANGA, Patrick - NGUYEN, Truc - THANH TUNG, Ho - SIPKO, Juraj. Why Are there Foreign Investment Appearances in Countries? Case Studies in Vietnam. In Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics : ICFE 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic), 2018, p. 623-635. Typ: AFA
 • VAŠKOVÁ, Vanda. Pokrízová regulácia tieňového bankovníctva a rozvoj FINTECH [Post-crisis regulation of shadow banking and FinTech development]. In Medzinárodné vzťahy 2017 : Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj] ; recenzenti: Kristína Baculáková ... [et al.]. - Bratislava : Publishing Ekonóm, 2017, s. 1034-1045. ISBN 978-80-225-4488-7. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/archiv_konferencii/Medzin%C3%A1rodn%C3%A9_vz%C5%A5ahy__2017__aktu%C3%A1lne_ot%C3%A1zky_svetovej_ekonomiky_a_politiky.pdf>(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : Medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • VOKOUN, Jaroslav. Financovanie výskumu a vývoja v medzinárodnom porovnaní = R&D financing in international comparison. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, s. [1-6]. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Vokoun.pdf>(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere. Overshooting the Maastricht Criteria : External Imbalances and Income Convergence in the European Union. Reviews: Daniel Dujava, Martin Labaj. New York : Nova Science Publishers, 2018. 221 p. ISBN 978-1-53613-585-5. Typ: AAA
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere - TSENOV, Emil - OSTRIHOŇ, Filip. Does ICT Investment Foster Economic Growth and Productivity? : A Panel Vector Autoregressive Model for European Economies. In Proceedings of the Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : (AAR18New York Conference). - New York, 2018, p. 1. ISBN 978-1-943579-41-9. Dostupné na internete: <http://globalbizresearch.org/NewYork_Conference_2018_April1/docs/doc/3.%20Global%20Business,%20Economics%20&%20Sustainability/N897.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : AAR18New York Conference). Typ: AFG
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere - ŠIRAŇOVÁ, Mária - OSTRIHOŇ, Filip. Meranie efektu úniku kapitálu na ekonomický rast = Estimating the effect of capital flight on economic growth. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 17. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus