Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

AZCAI - Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase

Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging

Azobenzénové deriváty ako potenciálne terapeutiká pre Alzheimerovu chorobu

Azobenzenes as potential Alzheimer's theranostic agents

2DSOTECH - Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia

2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology

Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions

ATLAS KE - Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách

ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies

Frustrované kvantové magnety - vplyv jednoosového tlaku

Frustrated quantum magnets - impact of uniaxial pressure

Hybrid DNA-functionalized fibrils as nanostructured material for bioanalytical applications

Hybrid DNA-functionalized fibrils as nanostructured material for bioanalytical applications

Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention

Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention

SeNaTa - Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie

Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications

ML4NGP - Neglobulárne proteíny v ére strojového učenia

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

skQCI - skQCI

skQCI

JUICE-PEP-ACM - Slovenský príspevok k misii ESA-JUICE: Vývoj anti-koincidenčného modulu ACM pre časticový komplex PEP

Slovak contribution to ESA-JUICE mission: Development of Anti-Coincidence Module ACM for Particle Environment Package PEP

Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials

Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials

SUPERQUMAP - Supravodivé nanozariadenia a kvantové materiály pre koherentnú manipuláciu

SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION

Supravodivosť v tenkých filmoch nitridov - materiály pre budúce kvatové zariadenia

Superconductivity in nitride thin films - materials for future quantum devices

Vigil-ML - Štúdia smerujúca k zvýšeniu spoľahlivosti a včasnosti predikcií z dát misie Vigil pomocou strojového učenia

Study toward enhancing reliability and timeliness of Vigil mission predictions through Machine Learning

Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme

Study of dynamics in interface region between space and Earth’s atmosphere

Výskum korelovaných a topologických fáz vo van der Waalsovských materiáloch

Exploring correlated and topological phases in layered van der Waals quantum materials

RBS - Výskum masívnych supravodičov

Research on bulk superconductors

NOMAGRAD - Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov

Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer

PURPLEGAIN - Základy a aplikácie purpurových baktérií v biotechnológií pre obnovu znečistených zdrojov

Fundamentals and applications of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste

Národné projekty

Analýza obrazových sekvencií metódami hlbokého učenia vo vybraných biofyzikálnych experimentoch

-

Anomálne škálovanie v turbulentných systémoch s narušenou symetriou

Anomalous scaling in turbulent systems with symmetry breaking

Dekoherencia v mechanických rezonátoroch pri nízkych teplotách

-

Diskrétna gravitácia, kvantové javy a ich aplikácia na rôzne druhy fyzikálnej reality

-

HERO - Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články

-

Funkcionalizované magnetické nanočastice pre MRI zobrazovanie distribúcie liečiva v pľúcach pri experimentálnom syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS)

Functionalized magnetic nanoparticles for MRI imaging of drug distribution in the lungs in experimental acute respiratory distress syndrome (ARDS)

Funkčné magnetické materiály s perovskitovou štruktúrou na báze oxidov vzácnych zemín a prechodných kovov

Functional magnetic materials with perovskite structure based on rare earth and transition metal oxides

Funkčné nano- a mikrodrôty s význačnými vlastnosťami.

Functional nano- and microwires with outstanding properties

Interdisciplinárne aplikácie pozorovania a výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte

Interdisciplinary applications of cosmic rays observation and research in the laboratory of Institute of Experimental Physics of SAS at the Lomnicky stit observatory

Iónové kvapaliny a hlboko eutektické zmesi ako modulátory stability a agregácie proteínov

-

Laditeľné štruktúry vo feromagnetických cholesterických kvapalných kryštáloch

-

Magnetická frustrácia a kvantové oscilácie v kvázi 2D a 3D boridoch

-

Magneticky mäkké nanokryštalické materiály pripravené nekonvenčnými technikami tepelného spracovania

Soft magnetic nanocrystalline materials prepared by unconventional thermal processing techniques

Magneticky modifikovaný textil

Magnetically modified textiles

Mezoškálové javy v systémoch polymérnych a nepolymérnych látok a metodológia skúmania

-

R1-Kareem Abdul - Misfolding proteins in amyloid diseases and their prevention/therapy

Misfolding proteins in amyloid diseases and their prevention/therapy

NANOFLIT - Nano-funkcionalizácia kvapalín pre olejové transformátory

Nano-functionalization of liquids for liquid-immersed transformers

Necentrosymetrické supravodiče

-

Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov - od mechanizmu k terapii

Unraveling the early events of protein amyloid aggregation - from mechanism to therapy

PRESPEED - Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie

Perspective electronic spin systems for future quantum technologies

Procesy samousporiadania v mäkkých hybridných zmesiach kvapalných kryštálov a nanočastíc

Self-organization processes in soft hybrid mixtures of liquid crystals and nanoparticles

Produkcia ťažkých kvarkov ako sonda kvantovej chromodynamiky

Heavy quark production as a probe of Quantum Chromodynamics

MikroFlex - Pružné mikroštruktúry a mikroroboty pre biomedicínske labon-chip aplikácie

-

REBCOAPL - REBCO masívne supravodiče na báze Y, Gd, Sm a Eu pre praktické aplikácie

-

BULKREBCO - Štruktúra, supravodivé a mechanické vlastnosti masívnych REBCO supravodičov

Structure, superconducting and mechanical properties ov bulk REBCO superconductors

Štúdium a modifikácia vlastností pavúčieho proteínu nadprodukovaného v Escherichia coli

-

Teoretické štúdium frustrovaných magnetických systémov

Theoretical study of frustrated magnetic systems

Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch

Theoretical study of cooperative phenomena in strongly correlated electron and spin systems

Teoretické štúdium vlastností geometricky a interakčne frustrovaných magnetických systémov

-

TopoSQ2D - Topologická supravodivosť v kvantových dvojrozmerných zaradieniach

Topological superconductivity in quantum two-dimensional devices

Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry

-

Viaczložkové ligandy ako modulátory cieľov spojených s patogenézou Alzheimerovej choroby

-

Vylepšenie supravodivých parametrov vysoko-entropických zliatin tenkých filmov

Enhancement of superconducting parameters in high-entropy alloy thin films

Získavanie energie magnetickými kvapalinami

-

Celkový počet projektov: 55