Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARENTINE, John C. - WALKER, Constance E. - KOCIFAJ, Miroslav - KUNDRACIK, F. - JUAN, Amy - KANEMOTO, John - MONRAD, Christian K. Skyglow changes over Tucson, Arizona, resulting from a municipal LED street lighting conversion. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 212, p. 10-23. (2.600 - IF2017). ISSN 0022-4073.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard. The Window Size in Residential House Facades after the Current and New CEN Standard. In LUMEN V4 : proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries. - Brno : Czech Lighting Society and Brno University of Technology, 2018, p. 19-23. ISBN 9781-5386-7923-4.(Lighting Conference of the Visegrad Countries). Typ: AECA
 • DARULA, Stanislav - MALÍKOVÁ, Marta. Význam obvodového plášťa budovy pri osvetľovaní interierov. In Kurz osvětlovací techniky XXXIV : sborník recenzovaných příspěvků. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 36-42. ISBN 978-80-248-4221-9.(VEGA 2/0042/17. Kurz osvětlovací techniky). Typ: AECA
 • DARULA, Stanislav - MALÍKOVÁ, Marta. Nový prístup k hodnoteniu denného osvetlenia. In Technika osvětlování XXVIII. - Plzeň : Česká společnost pro osvětlování, 2018, s. 5-11.(VEGA 2/0042/17). Typ: AFC
 • DARULA, Stanislav. Posúdenie denného osvetlenia interiérov - EÚ norma a jej energetické úskalia. In Inteligentne na energetickú efektívnosť : 13. medzinárodná konferencia [elektronický zdroj]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.enef.eu/2018/?mnu=zb>(VEGA 2/0042/17. Inteligentne na energetickú efektívnosť : medzinárodná konferencia). Typ: AFD
 • DARULA, Stanislav - MALÍKOVÁ, Marta. Building envelope and energy demand in retrofitting office. In Book of Abstracts of the 13th International enviBUILD 2018. - Debrecen : University of Debrecen, 2018, p. 4. ISBN 978-963-490-026-9. Typ: AFG
 • DARULA, Stanislav. Hodnotenie denného svetla v Európe. In Světlo : časopis pro světelnou techniku a osvětlování, 2018, roč. 21, č. 2, s. 40-42. ISSN 1212-0812.(VEGA 2/0042/17). Typ: BDE
 • DARULA, Stanislav. Skúsenosti s tvorbou európskej normy. In VTS news, 2018, roč. VI., č. 1, s. 16-18. ISSN 1339-57X. Typ: BDF
 • DRAGOMIROVÁ, Janette - PALOU, Martin T.. Príprava a vlastnosti vysokopevnostných ťažkých betónov. In Betonárske dni 2018 : zborník príspevkov. Sekcia A4.Nové materiály a technológie. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, s. 165-170. ISBN 978-80-227-4852-0.(V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí. Betonárske dni 2018). Typ: AEDA
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor Matúš Dulla, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680. Typ: FAI
 • FABIAN, Miroslav - UETANI, Y. - DARULA, Stanislav. Monthly luminous efficacy models and illuminance prediction using ground measured and satellite data. In Solar Energy, 2018, vol. 162, p. 95-108. (4.374 - IF2017). ISSN 0038-092X.(APVV 0118-12 : Simulovanie denného svetla v umelej oblohe. VEGA 2/0045/17). Typ: ADCA
 • KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav. The Natural Redistribution of Sunlight and Skylight Due to the Atmospheric Turbidity of Cloudless Skies. In Leukos, 2018, vol. 14, no. 2, p. 87-93. (2.576 - IF2017). ISSN 1550-2724.(APVV 0118-12 : Simulovanie denného svetla v umelej oblohe. VEGA 02/0042/17). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav. Multiple scattering contribution to the diffuse light of a night sky: A model which embraces all orders of scattering. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 206, p. 260-272. (2.600 - IF2017). ISSN 0022-4073.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav - KÓMAR, Ladislav - KUNDRACIK, F. PePSS - A portable sky scanner for measuring extremely low night-sky brightness. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 210, p. 74-81. (2.600 - IF2017). ISSN 0022-4073.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav. Towards a comprehensive city emission function (CCEF). In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 205, p. 253-266. (2.600 - IF2017). ISSN 0022-4073.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • KÓMAR, Ladislav - KOCIFAJ, Miroslav. Účinnosť zalomených svetlovodov za polooblačných podmienok. In Kurz osvětlovací techniky XXXIV : sborník recenzovaných příspěvků. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 93-98. ISBN 978-80-248-4221-9.(VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy. Kurz osvětlovací techniky). Typ: AECA
 • KÓMAR, Ladislav - KOCIFAJ, Miroslav. Miera svetelného znečistenia vo vybraných lokalitách s prihliadnutím na odraz žiarenia od terénu. In Kurz osvětlovací techniky XXXIV : sborník recenzovaných příspěvků. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, s. ISBN 978-80-248-4221-9.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. Kurz osvětlovací techniky). Typ: AECA
 • KÓMAR, Ladislav - KOCIFAJ, Miroslav. Bended Light-guide Modeling under Broken Cloud Arrays. In LUMEN V4 : proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries. - Brno : Czech Lighting Society and Brno University of Technology, 2018, p. 33-36. ISBN 9781-5386-7923-4.(VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy. Lighting Conference of the Visegrad Countries). Typ: AECA
 • KRIVÁČEK, Jozef. MKP výpočty na modeloch so značným počtom stupňov voľnosti : linearizovaná stabilita osovo tlačených škrupín, teplotné namáhanie hlbinných vrtov. In INFO DNY MSC, Software : Zaječí, 12.-13. 6. 2018 [elektronický zdroj]. - Brno, 2018, 10 s.(VEGA 2/0154/15 : Modelovanie pokritického pôsobenia tenkostenných za studena tvarovaných prvkov. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch). Typ: AFC
 • KRIŽMA, Martin - BOLHA, Ľ. - MORAVČÍK, Martin. Vplyv dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácii lineárnych železobetónových prvkov s členitým prierezom = Influence of long term load on parameters of interaction by remediation of linear strengthened concrete of ragged section. In Inžinierske stavby, 2018, roč. 66, č. 4, s. 163-168. ISSN 1335-0846.(VEGA 2/0033/15 : Vplyv opakovaného a dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácií železobetónových prvkov). Typ: ADFB
 • KRIŽMA, Martin - BOLHA, Ľ. - MORAVČÍK, Martin. Vplyv dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácii lineárnych železobetónových prvkov členitého prierezu. In Betón na Slovensku 2014-2018 : zborník prednášok z konferencie SNK fib. - Bratislava : Slovenský národný komitét fib vo vydavateľstve IRIS, 2018, s. 499-506. ISBN 978-80-8200-019-4.(VEGA 2/0033/15 : Vplyv opakovaného a dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácií železobetónových prvkov. Betón na Slovensku 2014-2018 : konferencia SNK fib pri príležitosti 5.fib kongresu - Melbourne, 2018). Typ: AFD
 • KRIŽMA, Martin - BOLHA, Ľ. - MORAVČÍK, Martin. Vplyv časového faktora na odolnosť a používateľnosť poškodených a následne zosilnených betónových prvkov členitého prierezu. In TZB-info : stavba, specializace na stavebnictví a sociologii bydlení, 7 s. ISSN 1801-4399. Dostupné na internete: <https://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/17007-vplyv-casoveho-faktora-na-odolnost-a-pouzivatelnost-poskodenych-a-nasledne-zosilnenych-betonovych-prvkov-cleniteho-prierezu>(VEGA 2/0033/15 : Vplyv opakovaného a dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácií železobetónových prvkov. VEGA 2/0033/15 : Vplyv opakovaného a dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácií železobetónových prvkov). Typ: BDE
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - PALOU, Martin T.. Effect of additives on the performance of Dyckerhoff cement, Class G, submitted to simulated hydrothermal curing. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, vol. 133, no. 1, p. 63-76. (2.209 - IF2017). ISSN 1388-6150.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách). Typ: ADCA
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - BAČA, Ľuboš - PACH, Ladislav. Preparation of lightweight foam concretes with bulk density less than 200 kg.m(-3) = Przygotowanie lekkich pianobetonów o gęstości pozornej mniejszej niż 200 kg·m-3. In Cement Wapno Beton, 2018, vol. 23, no. 5, p. 369-378. (0.468 - IF2017). ISSN 1425-8129.(VEGA 1/0696/15 : Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie). Typ: ADMA
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T.. Synergický efekt kremičitého úletu, metakaolínu a jemne granulovanej vysokopecnej trosky na skoré štádium hydratácie Portlandského cementu = Synergic effect of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slang on early hydration of Portland cement. In Cement 2018 : zborník prednášok z konferencie inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok - innovative technologies and trends in the production of building materials. - Trenčín : CEMDESIGN, 2018, s. 106-118. ISBN 978-80-973167-0-9.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. Cement 2018 : inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok - innovative technologies and trends in the production of building materials). Typ: AFD
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T.. Study of early hydration in four-component cement based systems. In CCTA13 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : abstracts. - Lublin : UMCS, 2018, p. 162.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. VEGA 1/0696/15 : Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie. Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis). Typ: AFG
 • LYTRA, A. V. - BARTZOKAS, A. - DARULA, Stanislav - MARKOU, M.T. Determination of diurnal daylight courses for a central European region. In Solar Energy, 2018, vol. 169, p. 441-449. (4.374 - IF2017). ISSN 0038-092X.(VEGA 2/0042/17). Typ: ADCA
 • MOHELNÍKOVÁ, Jitka - DARULA, Stanislav - OMISHORE, Ayodeji - MOHELNIK, Petr - MIČEK, Denis. Light Guide Collector Prototype: Laboratory Testing. In International Journal of Sustainable Lighting, 2017, p. 124-131. ISSN 1454-5837 (print).(APVV 0118-12 : Simulovanie denného svetla v umelej oblohe. VEGA 2/0042/17). Typ: ADEB
 • NAVRÁTILOVÁ, Patricia - GREIF, Vladimír - MAĽA, Martin - PALOU, Martin T.. Preliminary results on linear expansion force change in freeze-thaw cycles as indicator of frost resistance. In Acta Geologica Slovaca, 2018, roč. 10, č. 1, s. 35-43. ISSN 1338-0044. Typ: ADMB
 • PALOU, Martin T. - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - NOVOTNÝ, Radoslav - MÁSILKO, Jiři. The effect of metakaolin upon the formation of ettringite in metakaolin–lime–gypsum ternary systems. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, vol. 133, no. 1, p. 77–86. (2.209 - IF2017). ISSN 1388-6150.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch). Typ: ADCA
 • PALOU, Martin T. - DRAGOMIROVÁ, Janette. Významnosť vápencov a vápencových výrobkov. In XII. Vápenický seminář 2018 : odborný seminář Výzkumného ústavu stavebních hmot. - Brno : Výzkumný ústav stavebních hmot, 2018, s. 5-14. ISBN 978-80-87397-29-9.(VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. Vápenický seminář 2018 : odborné setkání českých a slovenských výrobců vápna a vápencových výrobků). Typ: AFC
 • PALOU, Martin T. - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - ŽIVICA, Vladimír - TKACZ, Jakub. Vývoj cementových kompozitov pre využitie v náročných podmienkach hĺbkových geotermálnych a ropných vrtov = Development of cementitious materials for application under severe conditions in oil and geothermal wells. In Cement 2018 : zborník prednášok z konferencie inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok - innovative technologies and trends in the production of building materials. - Trenčín : CEMDESIGN, 2018, s. 15-27. ISBN 978-80-973167-0-9.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. Cement 2018 : inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok - innovative technologies and trends in the production of building materials). Typ: AFD
 • PALOU, Martin T. - MAJLING, Ján. Phase singularities in C-S-A-F-s-(H) systems. In Calcium sulfoaluminate cements : international workshop. - Empa Akademie, 2018, p. 43. Typ: AFG
 • PALOU, Martin T. - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři. Mechanisms of pozzolanic reaction in cement composites containing silica fume. In CCTA13 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : abstracts. - Lublin : UMCS, 2018, p. 132-133.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis). Typ: AFG
 • PALOU, Martin T. - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - TKÁCZ, Jakub - MÁSILKO, Jiři. Insights the hydration of portland cement under hydrothermal curing. In CCTA13 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : abstracts. - Lublin : UMCS, 2018, p. 126-127.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis). Typ: AFG
 • PALOU, Martin T. - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - ŽIVICA, Vladimír. Je súčasná technológia výroby vápna konečná? = Is the current technology of lime production at its end? In Cement 2018 : zborník prednášok z konferencie inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok - innovative technologies and trends in the production of building materials. - Trenčín : CEMDESIGN, 2018, s. 185-186. ISBN 978-80-973167-0-9.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. Cement 2018 : inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok - innovative technologies and trends in the production of building materials). Typ: AFH
 • PAVLÍKOVÁ, M. - PAVLÍK, Z. - MATIAŠOVSKÝ, Peter. Water vapour storage capacity of masonry renovation plasters contaminated with chlorides. In Materials Science (Medžiagotyra), 2018, vol. 24, no. 4, p. 437-442. (0.450 - IF2017). ISSN 1392-1320.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch). Typ: ADMA
 • PETRŽALA, Jaromír. Feasibility of inverse problem solution for determination of city emission function from night sky radiance measurements. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 213, p. 86-94. (2.600 - IF2017). ISSN 0022-4073.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest). Typ: ADCA
 • PETRŽALA, Jaromír - KOCIFAJ, Miroslav - KÓMAR, Ladislav. Accurate tool for express optical efficiency analysis of cylindrical light-tubes with arbitrary aspect ratios. In Solar Energy, 2018, vol. 169, p. 264-269. (4.374 - IF2017). ISSN 0038-092X.(VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • PETRŽALA, Jaromír - KÓMAR, Ladislav. Analytical Estimation of Optical Efficiency of Cylindrical Light-tubes under Various CIE Sky Types. In LUMEN V4 : proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries. - Brno : Czech Lighting Society and Brno University of Technology, 2018, p. 29-31. ISBN 9781-5386-7923-4.(VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy. Lighting Conference of the Visegrad Countries). Typ: AECA
 • REPKA, Miroslav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Gradient elasticity theory enrichment of plate bending theories. In Composite Structures, 2018, vol. 202, 447–457. (4.101 - IF2017). ISSN 0263-8223.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • REPKA, Miroslav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Bending of elastic plates with micro-voids. In Composite Structures, 2018, vol. 202, p. 1155–1163. (4.101 - IF2017). ISSN 0263-8223.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • REPKA, Miroslav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Numerical study of size effects in micro/nano plates by moving finite elements. In ICCS21 - 21st International Conference on Composite Structures : proceedings. - Bologna : Societá editrice Esculapio, 2018, p. 14. ISBN 978-88-9385-079-7. ISSN 2421-2822.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov. ICCS21 : International Conference on Composite Structures). Typ: AFG
 • SADOVSKÝ, Zoltán - KRIVÁČEK, Jozef. Influence of boundary conditions and load eccentricity on strength of cold-formed lipped channel columns. In Thin-Walled Structures, 2018, vol. 131, p. 556-565. (2.881 - IF2017). ISSN 0263-8231.(VEGA 2/0154/15 : Modelovanie pokritického pôsobenia tenkostenných za studena tvarovaných prvkov). Typ: ADCA
 • SAPUTRA, A. A. - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - SONG, Chongmin. Micromechanics determination of effective material coefficients of cement-based piezoelectric ceramic composites. In Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2018, vol. 29, no. 5, p. 845-862. (2.211 - IF2017). ISSN 1045-389X.(APVV-14-0216 : Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch. VEGA 2/0046/16 : Viazané úlohy tepelných a elektromechanických polí v piezoelektrických materiáloch s poréznou mikroštruktúrou). Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Bending of FGM plates under thermal load: Classical thermoelasticity. In Composites Part B: Engineering, 2018, vol. 146, p. 176-188. (4.920 - IF2017). ISSN 1359-8368.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Coupling effects in transient analysis of FGM plates bending in non-classical thermoelasticity (Beam, Plate and Shell Theories and Computational Models for Laminated Structures). In MECHCOMP4 - 4th International Conference on Mechanics of Composites : book of abstracts. - Madrid, 2018, p. 6.(International Conference on Mechanics of Composites). Typ: AFG
 • SLÁDEK, Ján - BISHAY, P.L. - REPKA, Miroslav - PAN, E. - SLÁDEK, Vladimír. Analysis of quantum-dot systems under thermal loads based on gradient elasticity. In Smart Materials & Structures, 2018, vol. 27, no. 9, art. no. 095009, 15 p. (2.963 - IF2017). ISSN 0964-1726.(APVV-14-0216 : Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch. VEGA 1/0145/17). Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WÜNSCHE, Michael - ZHANG, C. Effects of electric field and strain gradients on cracks in piezoelectric solids. In European Journal of Mechanics A: Solids, 2018, vol. 71, p. 187-198. (2.881 - IF2017). ISSN 0997-7538.(APVV-14-0216 : Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch. VEGA 2/0046/16 : Viazané úlohy tepelných a elektromechanických polí v piezoelektrických materiáloch s poréznou mikroštruktúrou. SASPRO 0106/01/01 : Multiškálové modelovanie vrstevnatých, vláknami vystužených a poréznych magnetoelektrických materiálov). Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WÜNSCHE, Michael - KASALA, J. Gradient piezoelectricity for cracks under an impact load. In International Journal of Fracture, 2018, vol. 210, iss. 1-2, p. 95-111. (2.175 - IF2017). ISSN 0376-9429.(APVV-14-0216 : Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch. VEGA 1/0145/17). Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - JUS, M. The MLPG for crack analyses in composites with flexoelectricity effects. In Composite Structures, 2018, vol. 204, p. 105–113. (4.101 - IF2017). ISSN 0263-8223.(APVV-14-0216 : Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch. VEGA 2/0046/16 : Viazané úlohy tepelných a elektromechanických polí v piezoelektrických materiáloch s poréznou mikroštruktúrou). Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján - NOVAK, P. - BISHAY, P.L. - SLÁDEK, Vladimír. Effective properties of cement-based porous piezoelectric ceramic. In Construction and Building Materials, 2018, vol. 190, 1208–1214. (3.485 - IF2017). ISSN 0950-0618.(VEGA 1/0145/17). Typ: ADMA
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WÜNSCHE, Michael. Crack analysis in magneto-electro-elastic solids by gradient theory. In ICMAMS - First International Conference on Mechanics of Advanced Materials and Structures : proceedings. - Turin : Politecnico di Torino, 2018, p. ISBN 9791220033114.(ICMAMS 2018 : First International Conference on Mechanics of Advanced Materials and Structures). Typ: AFG
 • SLÁDEK, Vladimír - SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Ján. Consistent 2D formulation of thermoelastic bending problems for FGM plates. In ICCS21 - 21st International Conference on Composite Structures : proceedings. - Bologna : Societá editrice Esculapio, 2018, p. 13. ISBN 978-88-9385-079-7. ISSN 2421-2822.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov. ICCS21 : International Conference on Composite Structures). Typ: AFG
 • SLÁDEK, Vladimír - SÁTOR, Ladislav - REPKA, Miroslav - SLÁDEK, Ján. Bending of piezo-electric functionally graded plates. In ICMAMS - First International Conference on Mechanics of Advanced Materials and Structures : proceedings. - Turin : Politecnico di Torino, 2018, 1 p. ISBN 9791220033114.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov. ICMAMS 2018 : First International Conference on Mechanics of Advanced Materials and Structures). Typ: AFG
 • SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav. Numerical research on the effects the skyglow could have in phytochromes and RQE photoreceptors of plants. In Journal of Environmental Management, 2018, vol. 209, p. 484-494. (4.005 - IF2017). ISSN 0301-4797.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • TSANG, Ernest K. W. - KOCIFAJ, Miroslav - LI, Danny H. W. - KUNDRACIK, F. - MOHELNÍKOVÁ, Jitka. Straight light pipes` daylighting: A case study for different climatic zones. In Solar Energy, 2018, vol. 179, p. 56-63. (4.374 - IF2017). ISSN 0038-092X. Typ: ADCA
 • WANG, Shiuan-Man - MATIAŠOVSKÝ, Peter - MIHÁLKA, Peter - LAI, Chi-Ming. Experimental investigation of the daily thermal performance of a mPCM honeycomb wallboard. In Energy and Buildings, 2018, vol. 159, p. 419-425. (4.457 - IF2017). ISSN 0378-7788. Typ: ADCA
 • ŽEMLIČKA, Matúš - KUZIELOVÁ, Eva - PALOU, Martin T.. Vyšetrovanie priebehu hydratácie v štvorzložkových zmesových systémoch v sústave Portlanský cement - primesi = Investigation of hydration course in quaternary Portland cement - supplementary cementitious materials blended systems. In Cement 2018 : zborník prednášok z konferencie inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok - innovative technologies and trends in the production of building materials. - Trenčín : CEMDESIGN, 2018, s. 119-128. ISBN 978-80-973167-0-9.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. Cement 2018 : inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok - innovative technologies and trends in the production of building materials). Typ: AFD
 • ŽEMLIČKA, Matúš - KUZIELOVÁ, Eva - PALOU, Martin T.. Investigation of four-component cement based systems by using thermal analysis techniques. In CCTA13 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : abstracts. - Lublin : UMCS, 2018, p. 163.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis). Typ: AFG
 • ŽIVICA, Vladimír - PALOU, Martin T. - DRAGOMIROVÁ, Janette. Požiadavky navlastnosti cementov aplikovaných v extrémne náročnom prostredí hĺbkových geotermálnych vrtov = Demands for properties of cements applied in the extreme severe environment of deep geothermal bore holes. In Cement 2018 : zborník prednášok z konferencie inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok - innovative technologies and trends in the production of building materials. - Trenčín : CEMDESIGN, 2018, s. 226-233. ISBN 978-80-973167-0-9.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. Cement 2018 : inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok - innovative technologies and trends in the production of building materials). Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus