Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Strasti a slasti slovenského podnikateľa. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hymna demokratickej mládeže / Serhij Žadan. - Bratislava : OZ Brak, 2018. Typ: EDI
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Mongin, Olivier: Urbánní situace. Město v čase globalizace. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 153-156. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Urbánní situace. Město v čase globalizace / Olivier Mongin. - Praha : Karolinum, 2017. Typ: EDI
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Slasti a strasti slovanského podnikateľa. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hymna demokratickej mládeže / Žadan, Serhi. - Bratislava : OZ BRAK, 2018. Typ: EDI
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. České literárne krajiny 19. storočia. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2018, roč. 5, č. 3, s. 51. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století / Martin Tomášek. - Praha : Dokořán, 2016. Typ: EDI
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Pamäť literárnej vedy: Vladimír Petrík. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 245-246. ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 – 1948. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 1, s. 65-66. ISSN 0037-6973. Typ: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. Knižnica Vladimíra Petríka = Vladimír Petrík´s Library. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 166-171. ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • BARBORÍK, Vladimír. Hledání centra : slovenská literatura mezi Martinem, Prahou a Bratislavou. In Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné, 149, roč. 98, č. 2 (2019. ISSN 0042-4544. Typ: BDE
 • BARBORÍK, Vladimír. Kulturní a literární čechoslovakismus. In Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné, 2019, roč. 98 [149], č. 2, s.108-111. ISSN 0042-4544. Typ: BDE
 • BARBORÍK, Vladimír. ... keď počujem harmoniku, mám po nálade : rozhovor s prozaikom Ivanom Medešim, autorom knihy Jedenie. In Platforma pre literatúru a výskum, 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/143>. Typ: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. Predslov. In Kritická ročenka 2018 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Editor Vladimír Barborík. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019, s. 7-10. ISBN 978-80-8119-122-0. Typ: BEF
 • BARBORÍK, Vladimír. Slovenská próza 2018 : hľadanie súčasnosti II. In Kritická ročenka 2018 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Editor Vladimír Barborík. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019, s. 77-93. Typ: BEF
 • BARBORÍK, Vladimír. Ohrozená pamäť. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Strih vetra / Dušan Dušek. - Bratislava : Slovart, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/146>. Typ: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Vo svete nie je prorokom. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: V panoramatickom kine / Juraj Kováčik. - Bratislava : Slovart, 2019. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/152>. Typ: EDI
 • Kritická ročenka 2018 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Editor Vladimír Barborík. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019. 174 s. ISBN 978-80-8119-122-0. Typ: FAI
 • BERTAŠIŪTĖ, Monika - BYSTRZAK, Magdalena. Mokslininkė Magdalena Bystrzak iš Slovakijos: "Tradicija yra gyvas ir judrus kultūrinis palikimas". In 15min.lt, s. 1-4. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/mokslininke-magdalena-bystrzak-is-slovakijos-tradicija-yra-gyvas-ir-judrus-kulturinis-palikimas-285-1142812?copied>. Typ: GHG
 • BÍLIK, René. Slovenská romantická próza. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 264-289. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: ABC
 • BILIŃSKA, Irena - SCHMARCOVÁ, Ľubica. Štylizácie Sama Bohdana Hroboňa ako asketického mesianistu a romantického milovníka. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 199-225. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: ABC
 • BRAXATORIS, Martin. Obraz gusitov kak predšestvennikov slovackich jevangelikov v trudach slovackich pisatelej = The Image of Hussites as Predecessors of Slovak Evangelicals in Works of Slovak Writers. In Stephanos : General questions relating to both linguistics and literature. Philology, 2019, roč. 37, č. 5, s. 35-44. ISSN 2309-9917.(VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika). Typ: ADEB
 • BRAXATORIS, Martin. Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň [Calendar Poetry by Juraj Palkovič and Rudo Brtáň]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 5, s. 368 — 383. ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika). Typ: ADFB
 • BRAXATORIS, Martin. Tema gusitskoj prejemstvennosti slovackich jevangelikov v istoričeskich trudach i traktatach slovackich pisatelej = The theme of Hussite-Evangelical continuity in Slovakia in Historical Works and Tracts of Slovak Evangelicals. In Slavianskij sbornik : jazyk, literatura, kuľtura. - Moskva : MAKS, 2019, s. 147-155. ISBN 978-5-317-06117-3.(VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika). Typ: AFC
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Bartolomeidesov obraz osvietenského panovníka [Bartholomeides´s Portrayal of an Enlightenment Ruler]. In Poznańskie studia slawistyczne, 2018, roč. 8, č. 15, s. 65-76. ISSN 2084-3011. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.14746/pss.2018.15.4>(VEGA 2/0043/18 : Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa). Typ: ADEB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Ján Kutlík st. a jeho Pohřebník (1852). In Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlalku 16. - 17. marca 2018. - Nadlak : Vydateľstvo Ivan Krasko, 2018, s. 215-220. ISBN 978-973-107-134-3.(VEGA 2/0043/18 : Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa). Typ: AFA
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Jubilujúca literárna historička Eva Tkáčiková. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29 č. 2, s. 64-65. ISSN 1336-2526. Typ: EDJ
 • BYSTRZAK, Magdalena. Forum Inteligencji Słowacji : polemiki z demokraturą = Slovak Intelligence Forum: polemics with democratorship. In Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach. - Kraków : Libron, 2019, s. 103-119. ISBN 978-83-60938-96-6. Typ: AECA
 • BYSTRZAK, Magdalena. Hľadanie kontinuity. K "slovenskému komplexu". In Střední Evropa Rudolfa Chmela : studie k 80. narozeninám. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Národní muzeum, 2019, s. 99-104. ISBN 978-80-7308-923-8. Typ: AFA
 • BYSTRZAK, Magdalena. Bohémska Bratislava Martina Vašša. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 3, s. 12. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Zlatá bohéma: umelecká bohéma v Bratislave 1920 - 1938 / Martin Vašš. - Bratislava : Marenčin PT, 2018. Recenzia na: Medzi snom a skutočnosťou: umelecká bohéma v Bratislave 1938 - 1945 / Martin Vašš. - Bratislava : Marenčin PT, 2018. Typ: BDF
 • BYSTRZAK, Magdalena - CSIBA, Karol. Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia : téma: súčasný výskum literatúry. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 2, s. 73-75. ISSN 2585-8912.(VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia). Typ: BDF
 • BYSTRZAK, Magdalena. Historyk Ľubomír Lipták. Do polskiego czytelnika. In Słowacy. Stulecie dłuższe niż sto lat. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 9-15. ISBN 978-83-63463-87-8. Typ: BEE
 • BYSTRZAK, Magdalena. Petríkov Matuška. In PETRÍK, Vladimír. Slovenský intelektuál Alexander Matuška ; editori Vladimír Barborík, Magdalena Bystrzak. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019, s. 143-149. ISBN 978-80-8119-118-3. Typ: BEF
 • BYSTRZAK, Magdalena. S peklom a jeho démonmi by si rozumný človek nemal nikdy začínať. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2019, roč. 8, č. 2, s. 182-183. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Sentimentální román / Bianca Bellová. - Brno : Host, 2018. Typ: EDI
 • BYSTRZAK, Magdalena. Hľadá sa človek. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Doktor Mráz / Denisa Fulmeková. - Bratilslava : Slovart, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/150>. Typ: EDI
 • CSIBA, Karol. Tentoraz bez titulu... In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 07/08, s. 8-16. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • CSIBA, Karol. Apropo samota. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 1, s. 171-173. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Samota je moja staršia sestra / Ľuboš Bendzák. - Levoča : Modrý Peter, 2017. Typ: EDI
 • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Typ: FAI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Hájková, Dagmar - Horák, Pavel - Kessler, Vojtěch - Michela Miroslav (eds.): Sláva republice! In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 1, s. 51-55. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Sláva republice!: svátky a oslavy v meziválečném Československu / Hájková, Dagmar - Horák, Pavel - Kessler, Vojtěch - Michela Miroslav (eds.). - Praha - Academia ; Masarykův ústav a Archiv AV ČR : 2018. Typ: EDI
 • DOMORÁK, Daniel. Existenciálna poetika – Leopold Lahola (Vtáčí spev) [Existential Poetics Leopold Lahola (Birdsong)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 114-128. ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Typ: ADNB
 • DOMORÁK, Daniel. Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov 20. storočia : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Zajac. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2019. 112 strán. Typ: DAI
 • DRAGANOVÁ, Andrea. Ukrajinski temy v slovackij periodyci na zlami XIX ta XX stoliť = Ukrainian Topics in Slovak Periodicals at the Turn of the 20th Century. Preklad do ukrajinčiny Ljubica Babotova. In Slovo i čas, 2019, no. 4, p. 74-80. ISSN 0236-1477. Typ: ADEB
 • FÖLDVÁRI, Kornel. Tomáš Horváth. Kornel Földvári. In O stručnosti. - Levice : K K Bagala, 2019, s. 127-128. ISBN 978-80-89973-19-4. Typ: BDB
 • GAHÉR, František - ŠTEVČEK, Marek - BRAXATORIS, Martin. Nástroje a pravidlá produkcie a interpretácie koncízneho textu (s osobitným zreteľom na normativitu) = Instruments and rules of production and interpretation of a concise text (with special regard to normativity). In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 1, s. 73-94. ISSN 0021-5597. Dostupné na internete: <http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2019/1/jc19-01.pdf>. Typ: ADNB
 • HABAJ, Michal. Téma - Bratislava. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č., s. 14. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • HORVÁTH, Tomáš. Literárne dielo ako udalosť a idiolekt [A Literary Work as an Event and Idiolect]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 88-102. ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Typ: ADNB
 • HORVÁTH, Tomáš. Ironia fabularna w powieści Jána Hrušovskiego Człowiek z protezą i w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego. In Ironia modernistów. Studia. Przełomy. Pogranicza. Studia literackie XXXVII. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2018, s. 253-273. ISBN 978-83-7657-332-8. Typ: AECA
 • HORVÁTH, Tomáš. Kniha týždňa: Ostrov pokladov Kornela Foldváriho. In Pravda : príloha Víkend [seriál], 15. 7. 2019, roč. 29, s. 1-2. ISSN 1335-4051. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/516104-kniha-tyzdna-ostrov-pokladov-kornela-foldvariho/>. Typ: BDF
 • HORVÁTH, Tomáš. Temné tiene minulosti a pomstitelia z Ďalekého východu. In Cloomberská záhada. - Bratislava : Európa, 2019, 157-165. ISBN 978-80-89666-72-0. Typ: BEF
 • HORVÁTH, Tomáš - BYSTRZAK, Magdalena (prekl.). Ironia fabularna w powieści Jána Hrušovskiego Człowiek z protezą i w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego. Tomáš Horváth; preklad do poľštiny Magdalena Bystrzak. In Ironia modernistów. Studia. Przełomy. Pogranicza. Studia literackie XXXVII. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2018, s. 253-273. ISBN 978-83-7657-332-8. Typ: EDJ
 • HORVÁTH, Tomáš. Antológia literárnych textov ... In HABAJ, Michal. Druhá moderna. Slovenská modernistická próza 1920 - 1930. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018, [497]. ISBN 978-80-8119-113-8. HABAJ, Michal. Druhá moderna. Slovenská modernistická próza 1920 - 1930. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. ISBN 978-80-8119-113-8.(VEGA 2/0033/16 : Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty). Typ: GII
 • HRONCOVÁ, Ľubica. Taranenková, Ivana (ed.): Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 233-236. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie / Ivana Taranenková (ed.). - Bratislava : Veda, 2018. Typ: EDI
 • HRONCOVÁ, Ľubica. Zambor, Ján: Stavebnosť básne. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 1, s. 60-64. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Stavebnosť básne / Ján Zambor. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. Typ: EDI
 • HRONCOVÁ, Ľubica. Pohľad do histórie 20. storočia. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 30-31. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Zlomové osmičky / František Emmert. - Brno : Cpress v Albatros Media, 2018. Typ: EDI
 • HUČKOVÁ, Dana. Slovacki pogljadi na Ukrajinu (1880 – 1914 rr) = Slovak Views of Ukraine (1880 – 1914). In Slovo i čas, 2019, no. 4, p. 51 – 63. ISSN 0236-1477. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.04.51-63>. Typ: ADEB
 • KUZMÍKOVÁ, Jana - KVASSAY, Marcel - KRAMMER, Peter - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Emergentnosť literárnej metafory. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 61-62. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • LIPTÁK, Ľubomír - BYSTRZAK, Magdalena (prekl.). Słowacy : stulecie dłuższe niż sto lat. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. 332 s. ISBN 978-83-63463-87-8. Typ: EAJ
 • LIPTÁK, Ľubomír. Słowacy : stulecie dłuższe niż sto lat ; zostavila Magdalena Bystrzak. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. 332 s. ISBN 978-83-63463-87-8. Typ: FAI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Minimalizmom k šťastnému životu? In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 09, s. 11. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Knižnica Földváriovcov v SNG. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 7-8. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Pseudohistorizmus v slovenskej próze od polovice 60. rokov 20. storočia (v tvorbe J Lenču, R. Slobodu, M. Zelinku, P. Jaroša a P. Vilikovského) : dizertačná práca. Škliteľ: Vladimír Barborík. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2018. 104 strán. Typ: DAI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Prepísať sa ku kontaktu. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 9, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Ranné želania / Natascha Lusentiová. - Bratislava : Fortuna Libri, 2019. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Kde všade čitateľ (ne)zomrel. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 27-28. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kde všade som (ne)zomrel / Peter "PPPíter" Popluhár. - Bratislava : Ikar, 2018. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Malíčková, M. a kol.: Obrazy hrdinu v kultúrnej pamäti. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 157-159. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Obrazy hrdinu v kultúrnej pamäti / Malíčková, M. a kol. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Mysli ako hacker. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 6, s. 15. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Počítač v meste / Miroslav Pikus. - Bratislava : Kalligram, 2019. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Spoločenské glosovanie v poézii. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 3, s. 4. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Aubordaucentre villeinvitéebratislava livreparis2019. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 8-9. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Bratislava, pozvané mesto na parížskom knižnom veľtrhu : z návštevy francúzskych novinárov na Slovensku. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 10, s. 10. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Neinstantne krásna z instagramu do knihy. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 5, s. 10-11. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MATEJOV, Fedor. Dve verzie básne J. Ondruša Klobúk vína (časopisecká a knižne debutová) ako priesečník poetík [Two Versions of Jan Ondrus's Poem A Hat of Wine (One Published in a Magazine and the Other in the Debut Book) as an Intersection of Different Types of Poetics]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 129-139. ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Typ: ADNB
 • MATEJOV, Fedor. Lekcie (z) poézie [Lectures on poetry]. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press s. r. o., 2019. 110 s. ISBN 978-80-89607-76-1. Typ: BAB
 • MATEJOV, Fedor. Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) I. : anketa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 4. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/145>. Typ: GII
 • MATEJOVIČ, Pavel. Ako chutí život : od narodenia Ladislava Mňačka uplynulo sto rokov. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Romantik bez ilúzií : k osemdesiatinám Rudolfa Chmela. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2019, roč. 20, č. 1, s. 81-83. ISSN 1335-7026. Typ: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Zima v Benátkach. In Pravda, 2019, roč. 29, č. 98, s. 46-47. ISSN 1335-4051. Typ: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Z Trhliny do Priepasti. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2019, roč. 1, č. február-marec, s. 20-21. ISSN 2644-4631. Recenzia na: Priepasť / Jozef Karika. - Bratislava : Ikar, 2018. Typ: EDI
 • MATEJOVIČ, Pavel. Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) IV. : anketa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/153>. Typ: GII
 • MRAVCOVÁ, Vladimíra. Pohľady na slovenský literárny klasicizmus. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2018, roč. 5, č. 3, s. 56-58. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Literárnohistorické kolokvium IV. Klasicizmus / Erika Brtáňová (ed.). - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2019. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Vývin chápania socialistického realizmu v slovenskej literárnej vede do začiatku päťdesiatych rokov [Development of Perception of Socialist Realism in Slovak Literary Criticism until Early 1950s.]. In Umenie, estetika, politika. - Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2019, s. 101-108. ISBN 978-80-972624-2-6. Typ: AFB
 • NÁDASKAY, Viliam. Čo spravila minulosť a nadiktovala súčasnosť : o dvoch knihách a jednom filme. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/148>. Typ: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Miesta je čoraz menej : interpretácia básne Kataríny Kucbelovej. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 1, s. 131-134. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Slovenská poézia 2018. In Kritická ročenka 2018 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Editor Vladimír Barborík. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019, s. 13-28. Typ: BEF
 • NÁDASKAY, Viliam - CSEHY, Zoltán (prekl.). Anatómialecke. In Irodalmi Szemle : IRODALOM, MŰVÉSZET, MŰVELŐDÉS/TÖRTÉNET, 2019, roč. 62, č. 2, s. 30-34. ISSN 1336-5088. Typ: CDFB
 • NÁDASKAY, Viliam - CSEHY, Zoltán (prekl.). Circus Maximus. Ha már úgyis kimész. Fal. Villamoson. Ezermester. Szimuláció. Én. Freskók. Férfi. In Kalligram : művészét és gondolat, 2019, roč. 28, č. 2, s. 20-22. ISSN 1335-1826. Typ: CDFB
 • NÁDASKAY, Viliam. Zbierka. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Platforma / Karol Chmel. - Leboča : Modrý Peter, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/132>. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Ľavá vpred a pravú odrezať. In Kapitál, 2019, roč. 3, č. 3, s. 31. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Čítanka pre pracujúce triedy / Szczepan Kopyt. - Banská Bystrica : Literárna bašta, 2018. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Niekoľko duchov doby. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 4, s. 25-26. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Otec bol v strane / Michal Havran. - Bratislava : Marenčin PT, 2018. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Kritik (24) o poetke (31). In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2019, roč. 8, č. 1, s. 240-241. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Atlas biologických žien / Oľga Gluštíková. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017. Typ: EDI
 • NAVRÁTIL, Martin. Vklad Ruda Brtáňa do edičného dotvárania Sama Chalupku [Rudo Brtáň´s Contribution to the Editorial Completion of Samo Chalupka]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 5, s. 393 — 402. ISSN 0037-6973.(VEGA 1/0416/19 : Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť). Typ: ADFB
 • NAVRÁTIL, Martin. Rozpaky nad Rázusom. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Hoj, zem drahá... / Martin Rázus. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/142>. Typ: EDI
 • NAVRÁTIL, Martin. Biasi, Pierre-Marc de: Textová genetika. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 237-240. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Textová genetika / Pierre-Marc de Biasi. - Praha : AV ČR, 2018. Typ: EDI
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Mravný étos S. Podlipskej, vedecký pátos monografie. In Česká literatura : časopis pro literární vědu, 2019, roč. 67, č. 2, s. 239-244. ISSN 0009-0468. Recenzia na: Umíněnkyně dobra Sofie Podlipská. Kapitola z literárního midcultu 19. storletí / Jana Vrajová. - Praha : Akropolis, 2017. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Zmišana identyčnisť. Dejaki teoretyčni aspekty doslidžennja Schidnokarparskoji prikordonnoi oblasti = Mixed Identity. Some Theoretical Aspects of Research on Eastern Carpathian Border Area. Preklad do ukrajinčiny Ljubica Babotova. In Slovo i čas, 2019, no. 4, p. 81-87. ISSN 0236-1477. Typ: ADEB
 • PASSIA, Radoslav. Instytucje literackie na Słowacji w procesie transformacji po 1989 roku : zarys problematyki. In Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach. - Kraków : Libron, 2019, s. 167-179. ISBN 978-83-60938-96-6. Typ: AECA
 • PASSIA, Radoslav. Nostalgický návrat do ulíc starej Bratislavy. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 4, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • PASSIA, Radoslav. Spomínanie na súčasnosť. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 9, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Modus vivendi / Zuzana Mojžišová. - Bratislava : Artforum, 2019. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. O veciach doma schovaných. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Jedenie / Ivan Medeši. - Petrikovce : Valal, 2018. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Nehymnicky o živote na hrane. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 1, s. 178-179. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Hymna demokratickej mládeže / Serhij Žadan. - Bratislava : BRaK, 2018. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Harminc domáci aj európsky : rozhovor s Janou Pohaničovou o jej knihe #Harminc. Radoslav Passia, účastníčka interview Jana Pohoničová. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 9, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav - HABAJ, Michal. 20. roky boli dynamické a hybridné. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 3, s. 8-9. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Preniknúť do iných svetov. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 9-11. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Bohém a fanatik práce Zeljenka. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 12-13. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Biela hora a Čierny obor. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 3, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Priemyselnú architektúru musíme najprv zmapovať a spoznať : rozhovor s Evou Bellákovou. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 15-17. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Otvorené otázky u susedov. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 6, s. 7. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Som na strane človeka: rozhovor s režisérom a fotografom Dušanom Hanákom. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 6, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Pán spisovateľ, slobodný duch, starší brat… : priatelia a kolegovia spomínajú na Dušana Mitanu (anketa). In Denník N, 2019, roč. 5, č., s. 12-13. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1476186/slobodny-duch-starsi-brat-priatelia-a-kolegovia-spominaju-na-dusana-mitanu-anketa/?ref=list>. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Zmapovať a znovuobjaviť : rozhovor s Vladimírom Kuštekom, autorom knihy Československý svet v Karpatoch. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 5, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Strednú Európu sme si tentoraz uniesli sami : rozhovor s Rudolfom Chmelom. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 12-13. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PAŠTÉKA, Jozef - PRUŠKOVÁ, Zora - ŠIKULOVÁ, Veronika - ZAJAC, Peter - GROCH, Erik - TARANENKOVÁ, Ivana. S Dušanom Mitanom odchádza i jeden z nás : [anketa]. In Pravda, 2019, roč. 29, č. 118, s. 24-25. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • PETRÍK, Vladimír. Slovenský intelektuál Alexander Matuška ; editori Vladimír Barborík, Magdalena Bystrzak. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019. 153 s. ISBN 978-80-8119-118-3. Typ: FAI
 • PIROŠČÁKOVÁ, Jana. Škola Štúrova a koncepty romantizmu. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 67-104. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: ABA
 • PIROŠČÁKOVÁ, Jana. Sonda do podhubia / motív zakliatej krajiny v slovenskom romantizme. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 121-146. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: ABC
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Skryté scény literárnych naratívov. Estetické možnosti povojnového románu [Veiled Scenes of the Literary Narratives. The Aesthetic Options of the Post War Novel]. In Umenie, estetika, politika. - Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2019, s. 296-304. ISBN 978-80-972624-2-6. Typ: AFB
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Románová dystopia : na ceste k pravdivému obrazu minulosti. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2019, roč. 1, č. apríl, s. 40-41. ISSN 2644-4631. Typ: BDF
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Dušan Dušek. Komplexná charakteristika. In O autorovi: o tvorbe. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019, s. 1-2. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://www.litcentrum.sk/autor/dusan-dusek/komplexna-charakteristika-tvorby>. Typ: BDF
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) II. : anketa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 5. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/149>. Typ: GII
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v reflexii Ruda Brtáňa [Occasional Poetry Production by Bohuslav Tablic in Rudo Brtáň´s Reflection]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 5, s. 358 — 367. ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika). Typ: ADFB
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Význam príležitostnej poézie v dejinách slovenskej literatúry. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 2, s. 76-80. ISSN 2585-8912.(VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika). Typ: BDF

  Citácie:
  [4.1] MRÁZ, Peter. Dedikácie a mottá v textoch básní Bohuslava Tablica. In Slovenčinári, 2019, roč. 2, č. 4, s. 17. ISSN 2585-9331.

 • SCHMARCOVÁ, Ľubica. Slovenský literárny mesianizmus ako regresívna reforma. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 105-120. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: ABC
 • SCHMARCOVÁ, Ľubica. Prevrstvovanie a zlomy v poézii Janka Kráľa. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 182-198. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: ABC
 • SCHMARCOVÁ, Ľubica. Reportáže zo sveta predvčerajška. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 5, s. 14-15. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In Litikon, 2018, roč. 3, č. 2, s. 108-118. ISSN 2453-8507. Typ: BDF
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Nadrealizmus. Podoby a premeny (1935-1946) : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Habaj. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2019. 81 strán. Typ: DAI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Identyčnisť na peretyni mižnacionaľnych vidnosyn : ukrajinske pytannja v polemici z kuľturnoju koncepcieju S. Hurbana-Vajanskogo = Identity at Intersection of Cross-National Relations (Ukrainian Issue in Polemics with Cultural Vision of S. Hurban-Vajanský). Preklad do ukrajinčiny Adrian Amir. In Slovo i čas, 2019, no. 4, p. 64-73. ISSN 0236-1477. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.04.64-73>. Typ: ADEB
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Against Progress: Utopia, Idyll, Nostalgia and Melancholy : (National identity and Modernity in Slovak Literature 1880-1900). In National Identity and Modernity 1870-1945: Latin America, Southern Europe, East Central Europe. - Budapest ; Paris : Károly Gáspár University of the Reformed Church in Hungary : L´Harmattan Publishing, 2019, s. 429-437. ISBN 978-2-343-16329-1.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Typ: AECA
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Hra hlupákov. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 2, s. 90-93. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Citová výchova Hamleta: pohľad z diaľky. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: RAJc je preč / Pavel Vilikovský. - Bratislava : Petrus, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/138>. Typ: EDI
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. "Mexické vlny" aj v literatúre pre deti a mladých? In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 07/08, s. 49-56. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • ZAJAC, Peter. Model slovenského romantizmu. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 15-50. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: ABC
 • ZAJAC, Peter. Romantická irónia Jonáša Záborského. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 290-306. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: ABC
 • ZAJAC, Peter. Poetika ideálneho realizmu? = A Poetics of Ideal Realism? In Česká literatura : časopis pro literární vědu, 2019, roč. 67, č. 3, s. 374-377. ISSN 0009-0468. Typ: ADMB
 • ZAJAC, Peter. Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou. In TOP 5 : (slovenská literárna a výtvarná scéna 2014 v odbornej reflexii). Vydanie prvé. - Fintice - Košice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2018, s. 8-14. ISBN 978-80-89763-28-3. Typ: AEDA
 • ZAJAC, Peter. Úvod. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 7-11. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: BEE
 • ZAJAC, Peter. Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) II. : anketa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 8. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/149>. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus