Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav informatiky SAV

Medzinárodné projekty

SATIE - Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe

Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)

Doba trvania: 1. 5. 2019 - 31. 7. 2021
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:21. storočie zažíva digitálnu revolúciu, ktorá zjednodušuje realizáciu vnútroštátnej i cezhraničnej leteckej dopravy. Digitalizácia prispieva k spoločnému využívaniu informácií, znižuje náklady na využívanie a zlepšuje zážitok z cestovania, ale vážne narušuje aj hranice medzi virtuálnym svetom a realitou. Letiská medzitým čelia každodennej výzve na zabezpečenie kontinuity práce a bezpečnosti cestujúcich. SATIE prijíma holistický prístup v oblasti prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania hrozieb na letiskách, pričom zaručuje ochranu kritických systémov, citlivých údajov a cestujúcich. Kritické aktíva sú zvyčajne chránené proti individuálnym fyzickým alebo kybernetickým hrozbám, ale nie proti komplexným scenárom kombinujúcim obe kategórie hrozieb. SATIE vyvíja interoperabilnú súpravu nástrojov, ktorá zlepšuje možnosti odhalenia korelácie medzi kybernetickými a fyzickými útokmi, uľahčuje forenzné vyšetrovania a dynamické hodnotenie ohrození na letiskách. Pri zdieľaní informácií o aktuálnom stave situácie, odborníci v oblasti bezpečnosti a manažéri letísk účinnejšie spolupracujú na riešení kríz. Núdzové postupy sa môžu spustiť súčasne prostredníctvom varovného systému, aby sa preplánovali prevádzka vzdušné/pozemné úkony a upovedomili tímy prvého zásahu, tímy pre kybernetickú bezpečnosť a údržbárske tímy, a začali s rýchlym riešením situácie. Inovačné riešenia sa začlenia do simulačnej platformy s cieľom zabezpečiť ich interoperabilitu a overiť ich účinnosť. Na letiskách v rôznych kútoch Európy (Chorvátsko, Taliansko a Grécko) sa uskutočnia tri praktické predvedenia, aby sa vyhodnotili riešenia v prevádzkových podmienkach (TRL≥7). Výsledky a osvedčené postupy sa budú široko šíriť vedeckej komunite, normalizačným orgánom, zainteresovaným stranám v oblasti bezpečnosti a leteckej komunite. SATIE tak pripravuje cestu novej generácii Centra bezpečnostnej operácie, ktorá bude zahrnutá do komplexnej politiky bezpečnosti letísk.

COBRA - -

COnversational BRAins

Doba trvania: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Mgr. Beňuš Štefan PhD.
Anotácia: Projekt COBRA financovaný EÚ vytvorí zručnosti a vedomosti, ktoré umožnia budúcej generácii výskumných pracovníkov, aby presne charakterizovali a modelovali jazykové a kognitívne mechanizmy mozgu, ktoré umožňujú rozvinúť konverzáciu v interakciách medzi ľuďmi aj medzi človekom a strojom. Prvou výzvou bude určiť, ako môže vzájomné prispôsobovanie a predikovanie ovplyvňovať nastavovanie väzieb medzi mozgami a ako k nim môže prispievať. Druhá sa bude týkať vývoja výpočtových modelov prispôsobovania a predikcie pre spoločensky prijateľnejšie syntetizátory prevodu textu na reč, systémy dialógu medzi človekom na jednej strane a strojom a sociálnymi robotmi na strane druhej.
Web stránka projektu:https://www.cobra-network.eu/the-project/

EGI-ACE - EGI pokročilé počítanie pre EOSC

EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Misiou projektu EGI-ACE iniciatívy EGI je implemenovať výpočtovú platformu európskeho klaudu pre otvorenú vedu poskytnutím bezpečných federovaných klaudových výpočtových a úložných zariadení v spolupráci s poskytovateľmi z EGI federácie, s komerčnými poskytovateľmi, s poskytovateľmi údajov a s medzinárodnými výskumnými infraštrukturami pan-Európskej relevancie.
Web stránka projektu:https://www.egi.eu/projects/egi-ace/

EOSC-Synergy - Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu

European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)

Doba trvania: 1. 9. 2019 - 31. 10. 2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:EOSC-synergy rozšíri EOSC koordináciu do 9 krajín riešiteľov projektu harmonizáciou politík a zapojením národných výskumných e-infraštruktúr, vedeckých dát a tématických služieb, a tak vyplní medzeru medzi národnými iniciatívami a EOSC. Projekt zavedie nové možnosti sprístupnením národných tématických služieb celej Európe expandovaním ponúk EOSC pre vedy o životnom prostredí, klimatických zmenách, pozorovaní Zeme a živote. Toto bude podporené expanziou kapacity federovaním výpočtových, dátových a úložných zdrojov v línii s EOSC a FAIR politikami a praxou. Projekt posunie stav EOSC v softvéroch a službách pomocou kvalitou-riadeného prístupu ku integrácii služieb a povýši konvergovanie a zrovnanie vzhľadom na štandardy EOSC a najlepšiu prax. Zároveň bude expandovať trénovacie a vzdelávacie EOSC aktivity zavedením on-line platformy zameranej na zvýšenie vývoja zručností a kompetencií. EOSC-synergy dopĺňa prebiehajúce aktivity v projekte EOSC-hub a iných príbuzných projektoch naviazaním národných inštitúcií a infraštruktúr na ich budúce riadiace, dátové a koordinačné národné projekty.

CPSforTM - Kyberneticko-fyzický systém pre epidemiologický tele-monitoring a tele-medicínu pre pacientov s COVID 19

Cyber-physical systems (CPS), Internet of Things (IoT), wireless sensor networks, Smart monitoring, tele-medicine, COVID-19

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum a vývoj kyberneticko-fyzického systému (CPS) pre epidemiologický telemonitoring a teleliečbu v nemocničnej starostlivosti. Systém bude zahŕňať nasledujúce zabudované systémy: mechanický systém, hardware, software, senzory, IoT zariadenia, komunikačný systém a webové užívateľské rozhranie obsahujúce potrebné funkcie pre prácu v nemocničnom prostredí. Tento komplexný systém bude riadený cez internet. Kyber-fyzický systém pre monitorovanie pacientov v nemocničnej starostlivosti počas pandemeckej krízovej situácie bude pozostávať zo špecializovaného modulárneho Robota-Asistenta a zo zariadení IoT spolu so systémom pre bezproblémovú komunikáciu pre teleliečbu a telemonitorovanie pacientov s Covid 19. Týmto systémom sa obmedzí fyzický kontakt medzi zdravotníckym personálom a pacientami. Okrem toho sa výrazne zníži riziko opakovanej dennej expozície koronavírusom pre lekárov a zdravotnícky personál počas každodennej práce. Projektom sa podporí spolupráca dvoch akademických pracovísk s komplementárnymi výskumnými aktivitami. Zapojení doktorandi a mladí výskumní pracovníci získajú skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce, ktoré budú môcť využiť pre svoj ďalší profesionálny rozvoj.

Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.

Development of machine learning models for high-performance computing

Doba trvania: 1. 4. 2020 - 31. 12. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

FIRElinks - Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť

Fire in Earth System: Science & Society (FIRElinks)

Doba trvania: 1. 6. 2019 - 1. 6. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.

SOON - Sociálna sieť strojov

Social Network of Machines (SOON)

Doba trvania: 1. 3. 2019 - 30. 4. 2022
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vplyv autonómnych sociálnych agentov na optimalizáciu výroby v rámci konceptu Priemysel 4.0. "Sociálny" agent predstavuje kyberneticko- fyzickú entitu ktorá v autonómnom móde optimalizuje proces výroby napodobňujúc pritom správanie ľudí na sociálnych sieťach. V súčasnosti sa v koncepte Priemysel 4.0 už počíta s existenciou smar zariadení. Avšak reálne nedokážu tieto inteligentné zariadenia navzájom komunikovať, dokonca ani v rámci jednej výrodnej dielne. Projekt je motivovaný myšlienkou, že ak chceme vytvoriť reálny Internet vecí, ktorý prepojí zariadenia, procesy, dáta a ľudí, všetky tieto entity musia byť prepojené v rámci jednej paradigmy. V tomto projekte navrhujeme holistickú multi-agentovú paradigm, ktorá prepojí stroje a ľudí. Prítomnosť operátorov - ľudí je kľúčová pre procesy učenia a trénovania sw agentov, pričom sa bude využívať hlboké učenie a algoritmy dolovania dát. Agenty budú rozhodovať na základe analýzy rozsiahlych a heterogénnych dát zozbieraných z výrobných procesov – senzorické dáta (teplota, vibrácie, a pod) dáta z riadiacich systémov (resource planning, MES a pod.) a dáta poskytované operátormi v reálnom čase. Návrh a evaluácia systému bude vykonávaná v úzkej spolupráci s troma výrobnými podnikmi (SK, ES, CH). V projekte sa sústredíme na úlohy prediktívnej údržby, ktorá je momentálne aktuálny a doposiaľ nedostatočne riešený problém vo výrobných podnikoch. Projekt má ambície priniesť významné inovácie pre digitálne podniky.

Národné projekty

Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov.

Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zelenka Ján PhD.
Anotácia:Viacero algoritmov umelej inteligencie inšpirovaných reálnymi biologickými mechanizmami sa úspešne uplatnilo vo vojenskom ako aj civilnom sektore. Spoločný výskum štyroch vedeckých pracovísk s odlišným základom, metodológiou a predmetom bádania (biológia, informatika, technológie) sa v rámci predkladaného projektu zameriava na interdisciplinárne štúdium sociálneho samoorganizačného správania stromových druhov netopierov s cieľom vyvinúť novú meta-heuristickú metódu na prehľadávanie priestoru. Prínosy projektu majú široký potenciál nielen pre oblasti teoretickej biológie, behaviorálnej a evolučnej ekológie, kde predpokladáme získanie unikátnych poznatkov o mechanizmoch kolektívnej inteligencie v sociálnych štruktúrach biologických organizmov, ale aj pre oblasti výskumu umelej inteligencie, keďže sa jedná o rojové správanie jedincov/agentov s vyššou nervovou činnosťou a plne rozvinutými kognitívnymi schopnosťami. Skupiny modelových organizmov,na ktoré je tento projekt zameraný (netopiere), používajú biologický mechanizmus schopný prehľadávať priestor pričom zároveň zabraňujú rozpadu skupiny. Táto vlastnosť má vysoký potenciál pre vývoj nových biologicky inšpirovaných metód využiteľných napr. pri koordinácii skupiny dronov. Nezanedbateľným prínosom je vývoj ultraľahkého snímača GPS s využitím nie len v biologickom výskume. riginálnosť projektu spočíva v prepojení rôznych oblastí vedy, preto je nutné aj jeho interdisciplinárne posúdeni
Web stránka projektu:http://netopiere.sk/skybat/

EWA - Early Warning of Alzheimer

Early Warning of Alzheimer

Doba trvania: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:EWA – Early Warning of Alzheimer and other neurodegenerative diseases – Včasná detekcia Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení využitím inovatívnych telemedicínskych diagnostických postupov. Cieľom projektu je výskum detekcie neurodegeneratívnych ochorení prostredníctvom analýzy rečových a jazykových vzorcov. Hlavnými prínosmi bude štandardizácia diagnostického nástroja založeného na nahrávke rečových prehovorov testovanej osoby, ktorá umožní identifikovať osoby s rizikom prítomnosti kognitívnej poruchy rôznej príčiny, najmä však Alzheimerovej choroby. Nástroj umožní kvalitatívnu aj kvantitatívnu analýzu v prierezovom aj dlhodobom sledovaní danej osoby.

Elektrónová litografia nanometrových štruktúr pre 2D materiály na báze sulfidov kovov

Electron beam lithography of nanometer structures for 2D materials on the base of metal sulfides

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Anotácia:Motivácia projektu vychádza jednak z výskumu nových 2D materiálov ako sú sulfidy kovov (WS2), a tiež zo súčasného stavu vývoja elektrónovej litografie (EBL), ako jednej z alternatívnych metód prípravy štruktúr v 2D elektronike. Projekt je venovaný získaniu nových vedeckých poznatkov o tvarovaní nanometrových štruktúr (10-100nm) v elektrónových rezistoch. Pozornosť bude venovaná výskumu vplyvu procesov pri elektrónovej litografii na výsledné nanometrové štruktúry v elektrónových rezistoch z hľadiska rozlíšenia, presnosti rozmerov štruktúr a drsnosti hrán štruktúr v reziste. Budú sa študovať parametre ovplyvňujúce profil nanometrových štruktúr v polymérnych rezistoch. Dôležitou súčasťou projektu sú simulácie litografických parametrov el. rezistov na tenkých polovodičových vrstvách, nitridových membránach a na vrstvách 2D materiálov (WS2). Na základe získaných poznatkov a simulácií litografických parametrov budú pripravené nanometrové štruktúry na týchto materiáloch podľa aktuálnych požiadaviek výskumu a vývoja.

Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie

New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:V súčasnosti narastá množstvo heterogénnych dát z distribuovaných zdrojov, čo prináša aj výzvy na extrakciu hodnotných znalostí z nich. Aktuálnymi riešeniami sú výpočtovo-intenzívne modelovanie a simulácie v rôznych vedných, priemyselných a komerčných oblastiach pomocou strojového učenia, neurónových sietí a hlbokého učenia. Vzhľadom na prichádzajúce dynamické dáta, ktoré sa dajú označiť ako extrémne z mnohých pohľadov, je potrebné navrhnúť metodológiu, robustné metódy a prístupy pre škálovateľnú analytiku v súčinnosti so škálovateľným dátovým zberom, spracovaním a manažovaním. Je potrebné tiež zmodernizovať vysokovýkonné platformy pomocou najnovších poznatkov cloudovej technológie pre flexibilné riadenie rozsiahlych systémov a platforiem. Súčasťou projektu bude aj výskum a vývoj vhodných nástrojov a služieb pre distribuované a škálovateľné spracovanie informácií s podporou vysokovýkonných platforiem. Navrhnutý projekt nadväzuje na vedecké výsledky dosiahnuté v projekte VEGA 2/0167/16 a v 4 projektoch H2020.

ORBIS - Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontology representation for security of information systems

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
Anotácia:V súčasnosti vo svete existujú viaceré iniciatívy, ktoré sa snažia formalizovať a štandardizovať popis bezpečnostných incidentov. Nie je však realistické, ani žiadané, sa domnievať, že sa podarí vytvoriť jediný spoločný štandard na popis všetkých bezpečnostných incidentov. Riešením môže byť vytvorenie základnej ontológie, ktorá by semanticky integrovala rôzne prístupy na popis hrozieb a útokov, čím by umožnila integráciu rôznych nezávislých štandardov a databáz poznatkov. Na tento účel sa použijú nástroje na reprezentáciu a spracovanie ontológií. Bude to kombinácia postupov na zber údajov zo sieťovej komunikácie, vytváranie potrebných ontológií, napr. poloautomatická extrakcia ontológií z textu v prirodzenom jazyku - výučba ontológie, použitie vybraných pokročilých metód reprezentácie ontologických vedomostí, napr. kontextové znázornenie alebo metodológia ontologického metamodelingu. Významným posunom bude to, že ontológia modelu môže byť reprezentovaná grafom. Možno očakávať, že výsledky prispejú k efektívnejšiemu zdieľaniu, reprezentácii, ukladaniu, zdieľaniu a využívaniu poznatkov z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Počítačové modelovanie dynamiky požiaru a jeho dôsledkov

Computer modelling of fire dynamics and effects

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Anotácia:Výskum v predloženom projekte je orientovaný na formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti počítačového modelovania dynamiky požiarov a ich účinkov. Veľké spoločenské škody na majetku, životnom prostredí, zničených stavbách a infraštruktúre a ohrozenie zdravia a životov osôb spôsobené požiarmi vyvolávajú naliehavú potrebu takéhoto výskumu s celospoločenským významom. Výskum nadviaže na výsledky a skúsenosti autorov s experimentálnym skúmaním požiarov a so skúmaním použitia modelov a programových systémov schopných simulovať komplexné procesy súvisiace s požiarom a zameria sa na počítačovú simuláciu priebehu a dôsledkov vybraných scenárov požiaru a jej efektívnu paralelnú realizáciu na výkonných počítačových systémoch.

SenArtI - Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie

Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter PhD.
Anotácia:Projekt sa zameria na výskum nových metód a algoritmov spracovania multisenzorových dát pre úlohy diagnostiky objektov, vyhodnocovania oblastí záujmu, bezpečnej komunikácie a zjednodušenia tvorby nových inteligentných modelov. Výskum bude prioritne orientovaný na moderné metódy umelej inteligencie s dôrazom na hlboké učenie. Algoritmy umelej inteligencie preukazujú výrazne lepšie výsledky v porovnaní s klasickými metódami a príkladom je obrovský pokrok spresnenia sémantického segmentovania obrazu pomocou hlbokého učenia v posledných piatich rokoch. Moderné miniatúrne elektromechanické štruktúry s nízkou cenou umožňujú jednoduchú integráciu a skupinové nasadenie viacerých senzorov vedúce k produkcii obrovského objemu multisenzorových dát, ktoré nie je možné manuálne spracovať. Výstupom budú nové modely presnej sémantickej segmentácie obrazu, modely presnej diagnostiky objektov, modely kooperácie viacerých senzorov a bezpečného prenosu dát, najmä v prostredí Internetu vecí - IoT a Priemysel 4.0.

SVASAS - Systém pre automatizáciu videa a štatistík v športe

Sports Video And Statictics Automation System (SVASAS)

Doba trvania: 1. 6. 2020 - 30. 11. 2022
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Realizácia hlavných projektových aktivít Priemyselný výskum a Experimentálny vývoj umožní vytvorenie nového softvérového produktu s rozsiahlymi možnosťami využitia v oblasti automatizácie priamych video-prenosov zo športových podujatí a automatizácie generovanie štatistických informácií. Produkt bude založený na softvérových riešeniach a bude jednoducho nasaditeľný.

Celkový počet projektov: 16