Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

iMagine - Cloudové služby pre spracovanie obrazových údajov pre vedy o vode

Imaging data and services for aquatic science (iMagine)

EGI-ACE - EGI pokročilé počítanie pre EOSC

EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)

SILVANUS - Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

Integrated Technological and Information Platformfor wildfire Management (SILVANUS)

SWORD - Inteligentné diagnosticko-terapeutické náplasti

Smart Wound monitoring Restorative Dressings

COBRA - Konverzujúce mozgy

COnversational BRAins

CPSforTM - Kyberneticko-fyzický systém pre epidemiologický tele-monitoring a tele-medicínu pre pacientov s COVID 19

Cyber-physical systems (CPS), Internet of Things (IoT), wireless sensor networks, Smart monitoring, tele-medicine, COVID-19

Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.

Development of machine learning models for high-performance computing

Polovodivé oxidy kovov – nové materiály pre environmentálne senzory

Semiconducting Metal Oxide - New Materials For Environmental Sensors

FIRElinks - Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť

Fire in Earth System: Science & Society (FIRElinks)

TREX - Targeting Real Chemical Accuracy at the Exascale

Targeting Real Chemical Accuracy at the Exascale (TREX)

AI4EOSC - Umelá inteligencia pre EOSC

Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC)

EuroScienceGatew - využitie európskych výpočtových infraštruktúr pre výskum náročný na údaje riadený zásadami FAIR

leveraging the European compute infrastructures for data-intensive research guided by FAIR principles (EuroScienceGateway)

Národné projekty

ARIEN - Analýza vplyvu prostredia na zariadenia energetického priemyslu metódami umelej inteligencie a cloudového počítania

Analysis of environmental influences on power industry equipment by the methods of artificial intelligence and cloud computing (ARIEN)

EWA - Early Warning of Alzheimer

Early Warning of Alzheimer

ICONTROL - Inteligentné riadenie tokov práce v cloude pre dynamické a metrikami optimalizované nasadzovanie aplikácií

Intelligent Cloud Workflow Management for Dynamic Metric- Optimized Application Deployment (ICONTROL)

-

Manipulation of spin properties in 2D materials

RFMEMS - Mikroelektromechanické senzory s rádiofrekvenčnýcm prenosom údajov

Microelectromechanical sensors with radio frequency data transmission

- - Modelovanie a supervízorové riadenie systémov prideľovania zdrojov v udalostných systémoch pomocou Petriho sietí

Modelling and supervisory control of resource allocation systems in discrete-event systems using of Petri nets

Nanoštruktúrne polovodivé materiály a ich integrácia do chemoodporových senzorov plynov a do senzorov ťažkých kovov

-

Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER

Low-dimensional materials - manipulation, functionalisation and bioapplications: LOW-D-MATTER

Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie

New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing

ORBIS - Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontology representation for security of information systems

Počítačové modelovanie dynamiky požiaru a jeho dôsledkov

Computer modelling of fire dynamics and effects

SenArtI - Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie

Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.

2DQMC - Štúdium elektrónových vlastností 2D materiálov ultra-presnými metódami kvantového Monte Carla

-

Technológie automatického spracovania reči na pomoc v krízových situáciách

Automatic speech processing technologies for support in crisis situations

AIPOLOGY - Umelá inteligencia pre precíznu onkológiu: od analýzy jednotlivých vzoriek po real-time monitorovanie progresie nádorových ochorení.

Artificial Intelligence for Personalised Oncology: from Single-Sample Assessment to Real-time Monitoring of Solid Tumours (AIPOLOGY)

HYSPED - Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát hyperspektrálneho snímkovania

(HYSPED)

Celkový počet projektov: 28