Informačná stránka organizácie SAV

Ústav informatiky SAV

Medzinárodné projekty

SATIE - Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe
Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:21. storočie zažíva digitálnu revolúciu, ktorá zjednodušuje realizáciu vnútroštátnej i cezhraničnej leteckej dopravy. Digitalizácia prispieva k spoločnému využívaniu informácií, znižuje náklady na využívanie a zlepšuje zážitok z cestovania, ale vážne narušuje aj hranice medzi virtuálnym svetom a realitou. Letiská medzitým čelia každodennej výzve na zabezpečenie kontinuity práce a bezpečnosti cestujúcich. SATIE prijíma holistický prístup v oblasti prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania hrozieb na letiskách, pričom zaručuje ochranu kritických systémov, citlivých údajov a cestujúcich. Kritické aktíva sú zvyčajne chránené proti individuálnym fyzickým alebo kybernetickým hrozbám, ale nie proti komplexným scenárom kombinujúcim obe kategórie hrozieb. SATIE vyvíja interoperabilnú súpravu nástrojov, ktorá zlepšuje možnosti odhalenia korelácie medzi kybernetickými a fyzickými útokmi, uľahčuje forenzné vyšetrovania a dynamické hodnotenie ohrození na letiskách. Pri zdieľaní informácií o aktuálnom stave situácie, odborníci v oblasti bezpečnosti a manažéri letísk účinnejšie spolupracujú na riešení kríz. Núdzové postupy sa môžu spustiť súčasne prostredníctvom varovného systému, aby sa preplánovali prevádzka vzdušné/pozemné úkony a upovedomili tímy prvého zásahu, tímy pre kybernetickú bezpečnosť a údržbárske tímy, a začali s rýchlym riešením situácie. Inovačné riešenia sa začlenia do simulačnej platformy s cieľom zabezpečiť ich interoperabilitu a overiť ich účinnosť. Na letiskách v rôznych kútoch Európy (Chorvátsko, Taliansko a Grécko) sa uskutočnia tri praktické predvedenia, aby sa vyhodnotili riešenia v prevádzkových podmienkach (TRL≥7). Výsledky a osvedčené postupy sa budú široko šíriť vedeckej komunite, normalizačným orgánom, zainteresovaným stranám v oblasti bezpečnosti a leteckej komunite. SATIE tak pripravuje cestu novej generácii Centra bezpečnostnej operácie, ktorá bude zahrnutá do komplexnej politiky bezpečnosti letísk.
Doba trvania: 1.5.2019 - 30.4.2021

EOSC-Synergy - Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:EOSC-synergy rozšíri EOSC koordináciu do 9 krajín riešiteľov projektu harmonizáciou politík a zapojením národných výskumných e-infraštruktúr, vedeckých dát a tématických služieb, a tak vyplní medzeru medzi národnými iniciatívami a EOSC. Projekt zavedie nové možnosti sprístupnením národných tématických služieb celej Európe expandovaním ponúk EOSC pre vedy o životnom prostredí, klimatických zmenách, pozorovaní Zeme a živote. Toto bude podporené expanziou kapacity federovaním výpočtových, dátových a úložných zdrojov v línii s EOSC a FAIR politikami a praxou. Projekt posunie stav EOSC v softvéroch a službách pomocou kvalitou-riadeného prístupu ku integrácii služieb a povýši konvergovanie a zrovnanie vzhľadom na štandardy EOSC a najlepšiu prax. Zároveň bude expandovať trénovacie a vzdelávacie EOSC aktivity zavedením on-line platformy zameranej na zvýšenie vývoja zručností a kompetencií. EOSC-synergy dopĺňa prebiehajúce aktivity v projekte EOSC-hub a iných príbuzných projektoch naviazaním národných inštitúcií a infraštruktúr na ich budúce riadiace, dátové a koordinačné národné projekty.
Doba trvania: 1.9.2019 - 28.2.2022

EOSC-hub - Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Projekt EOSC-hub vytvára integračný a manažovací systém budúceho európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu (Open Science Cloud), ktorý poskytuje katalóg služieb, softvéru a údajov z EGI-federácie, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud a z hlavných výskumných e-Infraštruktúr. Tento integračno-manažovací systém (Hub) vychádza z vyspelých procesov, politík a nástrojov vedúcich európskych federatívnych e-Infraštruktúr, aby pokryl celý životný cyklus služieb, od ich plánovania až po spustenie. “Hub” sústreďuje služby z lokálnych, regionálnych aj národných e-Infraštruktúr v Európe, Afrike, Ázii, Kanade a Južnej Amerike. “Hub” funguje ako jediné kontaktné miesto pre výskumníkov a inovátorov pre nájdenie, sprístupnenie, použitie a opätovné použitie širokého spektra zdrojov pre pokročilý údajovo-riadený výskum. Vďaka mechanizmu virtuálneho prístupu bude mať viac výskumných komunít a používateľov prístup ku službám podporujúcim ich vedecké bádanie a medzi-disciplinárnu aj medzinárodnú spoluprácu. Poskytovaním špecializovaných školení projekt zdokonalí zručnosti a vedomosti výskumníkov a operátorov služieb aj zriadením kompetenčných centier za účelom spolutvorby riešení s používateľmi. Súkromný sektor bude zahrnutý vytvorením “Joint Digital Innovation Hub”, ktorý stimuluje ekosystém priemyslu/MSP, poskytovateľov služieb a výskumníkov, aby podporil biznisové pilotné projekty, uvedenie na trh a stratégie pre lepšie komerčné využitie. EOSC-hub vychádza z existujúcich technológií, ktoré sú už na úrovni TRL 8 a rieši potrebu interoperability propagovaním adaptácie otvorených štandardov a protokolov. Mobilizovaním e-Infraštruktúr zahrňujúcich viac než 300 svetových dátových centier a 18 pan-európskych infraštruktúr je projekt prelomovým míľnikom pre implementáciu európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Monitorovací a stimulačný systém s 3D snímačom a mikro-ohrievačom na báze uhlíka/grafénu s bezdrôtovým ovládaním pre automatizované individuálne monitorovanie a stimuláciu drobného hmyzu
An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Anotácia:Počas trvania projektu si dávame za cieľ navrhnúť a zhotoviť mikrosnímač polohy na báze 3D uhlíkových štruktúr, čiže ide o zhotovenie monitorovacieho a vyhodnocovacieho systému, ktorý pomôže v experimente pri stanovení presnej polohy drobného hmyzu, za účelom sledovania ich sociálneho správania sa. Ďalej zhotovíme mikroohrievač s bezdrôtovým ovládaním vo forme mikročipu (s prihliadnutím na rozmery a fyziológiu drobného hmyzu), ktorý bude pripevnený na chrbtovej časti sledovaného hmyzu. Súčasťou tohto mikroohrievača bude LC rezonančný obvod (mikrocievka) presne stanovených rozmerov vytvarovaný na tenkej uhlíkovej vrstve (resp. niekoľko mikročipov na báze mikroohrievača s rôznymi rezonančnými frekvenciami pre monitorovanie viacerých, ca 10, drozofíl súčasne). Odladenie technológie výroby a funkčnosti prototypu mikroohrievača bude predmetom experimentov na UI SAV v úzkej spolupráci s ElU SAV. Pôsobením riadeného vonkajšieho el.-magn. poľa dôjde v dôsledku el.mag. indukcie k lokálnemu nedeštruktívnemu ohrevu chrbtovej časti hmyzu. Existujú štúdie, ktoré poukazujú na možnosť riadenej stimulácie hmyzu pôsobením lokálneho mikroohrevu – čo je zároveň motiváciou nášho experimentu. Predpokladáme, že zvládnutie vývoja oboch týchto štruktúr nájde uplatnenie aj v iných oblastiach/riešeniach v rámci ústavov SAV či v spolupráci so slov. univerzitami. Hlavným cieľom teda je uľahčeni experimentu sociálneho správania sa zvoleného druhu hmyzu (Drosophilae). Drosophilae boli v projekte zvolené ako modelový organizmus, pretože je známe, ze >60 percent ľudskych závažných ochorení CNS / mozgových ochorení má identický genetický pôvod. Hierarchická štruktúra nervovej sústavy drozofíl sa podobá štruktúre mozgu cicavcov, teda do istej miery aj ľudí, čo podmieňuje ich koplikované správanie sa (reprodukcia, spánok, schopnosť učiť sa, rojenie – vytváranie organizovaných spoločenských skupín). Ako širší dopad tejto bilaterálnej spolupráce sledovaním sociálneho správania sa drozofíl môžeme pomôct pochopiť príčinu niektorých závažných ochorení mozgu (Parkinson, Alzheimer...), pomôct v aplikácii neurónovych sietí, a pod. Výsledky projektu môžu zasiahnuť aj do širších oblastí, ako už bolo spomenuté (napr. vedy o živej prírode / medicínske vedy).
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

DEEP-HybridDataC - Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude
Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud (DEEP-HybridDataCloud)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Kľúčovým konceptom v projekte "DEEP Hybrid DataCloud" je potreba podporovať intenzívne výpočtové technológie na preskúmanie veľmi rozsiahlych údajov, ktoré vyžadujú špecializovaný vysoko-výkonný hardvér, ako sú grafické akcelerátory alebo prepojenia s nízkou latenciou. Hybridný cloud umožňuje sprístupniť také zdroje, ktoré výskumníkom nie sú v požadovanom rozsahu ľahko dostupné v súčasnej EÚ e-infraštruktúre. Zároveň navrhujeme nasadiť množinu stavebných blokov pod spoločným označením “DEEP as a Service”, ktorá umožní ľahký vývoj aplikácií vyžadujúcich nasledovné technológie: hlboké učenie založené na neurónových sieťach, paralelný post-processing veľmi veľkých údajov a analýza masívnych údajových tokov. Sú navrhnuté tri pilotné aplikácie využívajúce veľmi veľké údajové množiny v biológii, fyzike a sieťovej bezpečnosti. A piloty pre dissemináciu do ďalších odvetví ako medicína, pozorovanie Zeme, astrofyzika a spoločenské vedy budú podporované v testovacom prostredí s výrazným využitím vysoko-výkonných výpočtových zdrojov, vrátane akcelerátorov najnovšej generácie, aby sme tak vyhodnotili výkonnosť a škálovateľnosť navrhnutých riešení. Budeme implementovať "DevOps" prístup na preukázanie kvality dodaného softvéru a služieb, ktorý bude ponúknutý aj vývojárom výskumných aplikácií. Projekt povýši na úroveň TRL8 existujúce služby a technológie z TRL6+, vrátane relevantných príspevkov ku EOSC z H2020 projektu INDIGO-DataCloud, ktoré budú obohatené novou funkcionalitou, ktoré sú teraz dostupné len ako prototypy, menovite podporu pre grafické akcelerátory a nízko-latentné komunikácie. Tieto služby budú nasadené v testovacom prostredí projektu, ponúkanom výskumným komunitám napojeným na projekt cez pilotné aplikácie a integrované do EOSC rámca, kde môžu byť v budúcnosti ďalej vyškálované.
Web stránka projektu:http://deep-hybrid-datacloud.eu/
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.4.2020

SAV-NASU2017-201 - Návrh softvérových nástrojov pre analýzu a syntézu plánovačov pre počítanie v cloude
Development of software tools for analysis and synthesis of schedulers for cloud computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Moderné vedecké úlohy potrebujú veľké množstvo výpočtových zdrojov, a preto ich optimalizácia vo viacprocesorovom prostredí je veľmi dôležitý problém. V projekte sa zameriame na cloudové systémy, čo je jedna z najnovších a najvýznamnejších oblastí vysokovýkonného počítania. Jednou z hlavných čŕt cloudového počítania je vysoká heterogénnosť. Je bežné mať jeden fyzický server, na ktorom sa vykonáva mnoho simulácií od rôznych používateľov, ktorí medzi sebou súťažia o zdroje. Vo väčšine prípadov, najmä vo verejnom cloude, používateľ nie je schopný ovplyvniť distribúciu zdrojov. Neefektívnosť a chybovosť alokačných algoritmov môže spôsobiť výrazné zvýšenie času potrebného na spracovanie danej úlohy, preto jedným z kľúčových prvkov cloudového počítania sú efektívne algoritmy, umožňujúce flexibilné a stabilné prideľovanie zdrojov. Hlavný problém, ktorému čelia, je nespravodlivý a nerovnomerný prístup k zdrojom. Používatelia a ich úlohy sú rôznorodé, a tak sa z používateľa stáva agent, ktorý sa snaží zvýšiť svoj podiel zdrojov. Toto môže viesť k neefektívnosti daného systému, preto sú kľúčovým prvkom cloudového počítania efektívne algoritmy pre distribúciu zaťaženia - plánovacie a vyjednávacie služby poskytujúce zdroje používateľom systému. Hlavná myšlienka projektu je aplikovať prístupy z teórie hier na problém plánovania a prideľovania výpočtových zdrojov dynamického heterogénneho prostredia, v ktorom jednotliví používatelia súťažia o výpočtové zdroje. Následne sa chceme zamerať na optimalizáciu prístupu k výpočtovým zdrojom, ktorá bude rešpektovať požiadavky koncových používateľov. Túto úlohu budeme modelovať ako optimalizáciu s viacerými kritériami. Každé kritérium bude mať pridelenú váhu, ktorá bude vyjadrovať jeho prioritu. Takýmto spôsobom bude možné prispôsobiť optimalizáciu potrebám koncových používateľov. Túto úlohu budeme riešiť tak, aby sme boli schopní podporovať rôznych poskytovateľov cloudových služieb. Tento projekt je pokračovaním predchádzajúcej spolupráce nášho ústavu v rámci výskumu adaptačných metód pre programovanie vysokovýkonných výpočtových zdrojov skladajúcich sa z heterogénnych viacprocesorových systémov.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

PROCESS - Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
PROviding Computing solutions for ExaScale ChallengeS (PROCESS)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Demonštrátory projektu PROCESS pripravia cestu ku "exascale" dátovým službám, ktoré urýchlia inovácie a maximalizujú benefity vznikajúcich dátových riešení. Najhmatateľnejším výstupom projektu PROCESS bude päť prototypov dátových služieb pre spracovanie veľmi veľkých dát, implementovaných využijúc pokročilé, modulárne, zovšeobecniteľné otvorené (open source) riešenia pre používateľsky príjemné exascale dáta. Služby budú dôkladne validované v reálnych podmienkach, ako vo vedeckom výskume tak aj v priemyselnom pilotnom nasadení. Za účelom dosiahnutia týchto ambicióznych cieľov, konzorcium riešiteľov projektu sústredí kľúčových hráčov v novom ekosystéme riadenom dátami: najvýznamnejšie centrá vysoko-výkonného počítania a veľké dátové centrá, komunity ako napríklad Square Kilometre Array (SKA) projekt – s jedinečnými dátovými výzvami, ktoré súčasné riešenia nevedia uspokojiť a skúsených poskytovateľov e-Infraštruktúr s rozsiahlymi skúsenosťami s rapídnym vývojom aplikácií. Navyše okrem poskytnutia prototypov služieb, ktoré zvládnu veľmi veľké dáta, PROCESS napĺňa zámery pracovného programu (H2020) využívaním nástrojov a služieb heterogénnymi prípadovými štúdiami, zahrňujúc medickú informatiku, manažment príjmov leteckej prepravy a otvorené dáta pre znižovanie rizika globálnych katastrof. Táto diverzita používateľských komunít zabezpečí, že nielen podporujeme ťahúňov, ale riešenia uľahčia učenie najširšiemu možnému rozsahu používateľských komunít. Navyše zvolená otvorená stratégia maximalizuje potenciál pre jej využitie, spolu so vyzretými praktikami softvérového inžinierstva, ktoré minimalizujú námahu potrebnú na nastavenie a udržiavanie služieb založených na výslednom softvéri projektu PROCESS.
Web stránka projektu:http://www.process-project.eu/
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.10.2020

ImAppNIO - Zvýšenie aplikovateľnosti prírodou inšpirovaných optimalizačných metód prepájaním teórie a praxe.
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je premostiť medzeru medzi teóriou a praxou a zvýšiť možnosti využitia prírodou inšpirovaných optimalizačných metód. Projekt sa snaží, aby boli teoretické poznatky dostupnejšie a využiteľnejšie a to vytvorením platformy, kde sa teoretici a praktici môžu stretávať a vymieňať si postrehy, nápady a potreby; vytvorením priamych direktív a zavedením praktickej podpory pre vývoj aplikácií založených na teoretických poznatkoch; rozvojom teoretických rámcov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb praktických aplikácií; uskotočnením školení mladých výskumníkov v teórii prírodou inšpirovaných optimalizačných metód, ktoré budú jasne zamerané na prax; rozšírením účasti na prebiehajúcom výskume o tom, ako vytvoriť a používať takéto robustné optimalizačné metódy v rôznych aplikačných oblastiach.
Web stránka projektu:http://imappnio.dcs.aber.ac.uk/
Doba trvania: 9.3.2016 - 8.3.2020


Národné projekty

Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov.
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zelenka Ján PhD.
Anotácia:Viacero algoritmov umelej inteligencie inšpirovaných reálnymi biologickými mechanizmami sa úspešne uplatnilo vo vojenskom ako aj civilnom sektore. Spoločný výskum štyroch vedeckých pracovísk s odlišným základom, metodológiou a predmetom bádania (biológia, informatika, technológie) sa v rámci predkladaného projektu zameriava na interdisciplinárne štúdium sociálneho samoorganizačného správania stromových druhov netopierov s cieľom vyvinúť novú meta-heuristickú metódu na prehľadávanie priestoru. Prínosy projektu majú široký potenciál nielen pre oblasti teoretickej biológie, behaviorálnej a evolučnej ekológie, kde predpokladáme získanie unikátnych poznatkov o mechanizmoch kolektívnej inteligencie v sociálnych štruktúrach biologických organizmov, ale aj pre oblasti výskumu umelej inteligencie, keďže sa jedná o rojové správanie jedincov/agentov s vyššou nervovou činnosťou a plne rozvinutými kognitívnymi schopnosťami. Skupiny modelových organizmov,na ktoré je tento projekt zameraný (netopiere), používajú biologický mechanizmus schopný prehľadávať priestor pričom zároveň zabraňujú rozpadu skupiny. Táto vlastnosť má vysoký potenciál pre vývoj nových biologicky inšpirovaných metód využiteľných napr. pri koordinácii skupiny dronov. Nezanedbateľným prínosom je vývoj ultraľahkého snímača GPS s využitím nie len v biologickom výskume. riginálnosť projektu spočíva v prepojení rôznych oblastí vedy, preto je nutné aj jeho interdisciplinárne posúdeni
Web stránka projektu:http://netopiere.sk/skybat/
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči
Automatic assessment of acute stress from speech.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:Človek často intuitívne identifikuje, či jeho partner v dialógu je v akútnom strese, na základe rôznych prejavov v hlase a reči. Skupina rečových prejavov akútneho stresu a ich merateľné akustické príznaky nie sú však podrobne známe. Nie sú ani dostupné vhodné rečové databázy, na ktorých by bolo možné tieto prejavy študovať. Navrhneme scenár experimentu, keď bude subjekt uvedený do stresu , pričom bude nútený intenzívne komunikovať rečou. Počas experimentu sa budú zaznamenávať okrem reči aj ďalšie modality – obraz, biosignály (tep, vodivosť kože, ...). Takto získané dáta budeme analyzovať a navrhneme vhodnú anotačnú schému pre zachytenie výskytu prejavov stresu. Databáza nám umožní skúmať prejavy stresu a ich akustické koreláty a následne vybrať sadu akustických príznakov a vhodnú metódu strojového učenia pre automatickú identifikáciu stresu z reči. Vytvoríme systém na automatickú detekciu akútneho stresu a porovnáme jeho úspešnosť so subjektívnym hodnotením expertom.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Efektívna paralelná realizácia počítačovej simulácie požiarov
Efficient parallel realization of computer simulation of fires
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Anotácia:Požiare každoročne spôsobujú veľké spoločenské škody, škody na majetku, životnom prostredí, zničených stavbách a infraštruktúre a znamenajú ohrozenie zdravia a životov hasičov a záchranárov i osôb nachádzajúcich sa v ohrozenom priestore. Pokrok v oblasti požiarnej prevencie a bezpečnosti smerujúci k vývoju informačných technológií a systémov schopných predvídať šírenie požiarov a modelovať ich dôsledky patrí k naliehavým úlohám výskumu s celospoločenským významom. Základný výskum v predloženom projekte je orientovaný na formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti počítačovej simulácie šírenia rôznych typov požiarov so zvláštnym zameraním na efektívnu realizáciu paralelnej počítačovej simulácie požiarov na moderných výkonných výpočtových systémoch.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Elektrónová litografia nanometrových štruktúr pre 2D materiály na báze sulfidov kovov
Electron beam lithography of nanometer structures for 2D materials on the base of metal sulfides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Anotácia:Motivácia projektu vychádza jednak z výskumu nových 2D materiálov ako sú sulfidy kovov (WS2), a tiež zo súčasného stavu vývoja elektrónovej litografie (EBL), ako jednej z alternatívnych metód prípravy štruktúr v 2D elektronike. Projekt je venovaný získaniu nových vedeckých poznatkov o tvarovaní nanometrových štruktúr (10-100nm) v elektrónových rezistoch. Pozornosť bude venovaná výskumu vplyvu procesov pri elektrónovej litografii na výsledné nanometrové štruktúry v elektrónových rezistoch z hľadiska rozlíšenia, presnosti rozmerov štruktúr a drsnosti hrán štruktúr v reziste. Budú sa študovať parametre ovplyvňujúce profil nanometrových štruktúr v polymérnych rezistoch. Dôležitou súčasťou projektu sú simulácie litografických parametrov el. rezistov na tenkých polovodičových vrstvách, nitridových membránach a na vrstvách 2D materiálov (WS2). Na základe získaných poznatkov a simulácií litografických parametrov budú pripravené nanometrové štruktúry na týchto materiáloch podľa aktuálnych požiadaviek výskumu a vývoja.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

FACECONTROL - FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Forgáč Radoslav PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu FACECONTROL (313012P897, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12) je podpora výskumno-vývojových a inovačných činností za účelom inovácie produktu vysokého stupňa uplatniteľného v rámci priemyselnej revolúcie „Priemysel 4.0“. Projekt je zameraný na inováciu produktu spočívajúcu vo vývoji a následnej výrobe produktu FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie orientované na riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle.
Doba trvania: 1.3.2019 - 31.10.2020

Metódy a algoritmy pre sémantické spracovanie veľkých dát v distribuovanom výpočtovom prostredí
Methods and algorithms for the semantic processing of Big Data in distributed computing environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Vedecký výskum v navrhovanom projekte nadväzuje na výskumné výsledky dosiahnuté v projektoch 7RP, ktorých riešenia sa väčšina riešiteľov zúčastnila: ADMIRE: Advanced Data Mining and Integration Research for Europe (2008-2011), Commius : Community-based Interoperability Utility for SMEs (2008-2011), VENIS: Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services (2011-2015) a EGI-InSPIRE: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (2010-2014). Viaceré prípadové štúdie z uvedených projektov vytvorili motivačný základ pre vedecký výskum v oblasti sémantického spracovania veľkých dát vo virtuálnom výpočtovom prostredí. Veľkou výzvou v navrhovanom projekte bude skúmať nové metódy, prístupy a algoritmy. Navrhovaný projekt tiež nadväzuje na vedecké výsledky dosiahnuté v dvoch VEGA projektoch: Vybrané metódy, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií (2012-2015) a Nové metódy a prístupy pre spracovanie informácií a tvorbu znalostných báz. (2013-2015).
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

- - Modelovanie a riadenie zložitých udalostných systémov obsahujúcich neriaditeľné udalosti a nepozorovateľné stavy
Modelling and Control of Complex Discrete-Event Systems Containing Uncontrollable Events and Unobservable States
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
Anotácia:Zámerom projektu je základný výskum v oblasti hľadania nových progresívnych materiálov na báze jednoduchých a zmiešaných kovových oxidov ako aj nových podkladových materiálov pre mikroelektródové polia. Predpokladáme, že naše aktivity budú zamerané na prípravu a výskum vlastností tenkých In2O3, TiO2, NiO vrstiev a ich vybraných kombinácii, pričom takéto vrstvy spolu so submikrometrovým elektródovým systémom a mikromechanickou platformou na báze polyimidovej membrány budú integrované do MEMS senzorov na detekciu plynov. Pozornosť bude venovaná aj výskumu pyrolytickej uhlíkovej vrstvy ako podkladu pre depozíciu Bi, pričom na stanovenie ťažkých kovov vo vodných syntetických roztokoch a reálnych vzorkách vody sa použije senzor, ktorý bude zahŕňať všetky 3 elektródy vo vertikálnom usporiadaní. Pre takýto integrovaný senzor bude optimalizovaná metodika merania pomocou elektrochemickej rozpúšťacej analýzy alebo potenciometrickej stripping analýzy.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie
Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter PhD.
Anotácia:Projekt sa zameria na výskum nových metód a algoritmov spracovania multisenzorových dát pre úlohy diagnostiky objektov, vyhodnocovania oblastí záujmu, bezpečnej komunikácie a zjednodušenia tvorby nových inteligentných modelov. Výskum bude prioritne orientovaný na moderné metódy umelej inteligencie s dôrazom na hlboké učenie. Algoritmy umelej inteligencie preukazujú výrazne lepšie výsledky v porovnaní s klasickými metódami a príkladom je obrovský pokrok spresnenia sémantického segmentovania obrazu pomocou hlbokého učenia v posledných piatich rokoch. Moderné miniatúrne elektromechanické štruktúry s nízkou cenou umožňujú jednoduchú integráciu a skupinové nasadenie viacerých senzorov vedúce k produkcii obrovského objemu multisenzorových dát, ktoré nie je možné manuálne spracovať. Výstupom budú nové modely presnej sémantickej segmentácie obrazu, modely presnej diagnostiky objektov, modely kooperácie viacerých senzorov a bezpečného prenosu dát, najmä v prostredí Internetu vecí - IoT a Priemysel 4.0.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

U-COMP - Urgentné počítanie pre Exascale dáta
Urgent Computing for Exascale Data (U-COMP)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Súčasné výzvy európskeho výskumného priestoru v oblasti IKT kladú dôraz na integráciu výskumných infraštruktúr, prechod na služby, otvorený prístup k údajom a opätovné využitie služieb, údajov a výsledkov výskumu. Okrem toho sa európske infraštruktúry teraz pohybujú smerom k spracovaniu údajov veľkého objemu a k exascale údajom, pričom využívajú nové formy HPC, ako napríklad urgentné počítanie. Schopnosť používať systémy exascale na poskytovanie kritickej podpory urgentného počítania závisí od schopnosti superpočítačových centier poskytovať urgentné počítanie ako nový režim počítania. Urgentné počítanie musí byť službou poskytovanou budúcimi európskymi výskumnými výpočtovými centrami. To bude mať dvojaký prínos poskytnutia spoločenských výhod systémov poskytujúcich najlepšie výsledky a získanej schopnosti optimalizovať návrh budúcich operačných centier s ohľadom na podporu urgentného počítania. Tieto výzvy sa najlepšie riešia zlúčením webových, sémantických webových technológií na zjednodušenie vyhľadávania údajov a cloudového počítania ako flexibilnej platformy pre e-služby. Chceli by sme pomôcť lepšie pochopiť výzvy kompozície elektronických služieb a orchestrácie, keď ich vykonáme vo veľkom rozsahu, a umožniť prevádzkovateľom a používateľom elektronických služieb, aby skutočne vstúpili do éry cloudového počítania poskytnutím metodiky, architektúry, nástrojov a štandardov, ktoré uľahčia a spravia bezpečnejšími a lacnejšími skutočné cloudové aplikácie a distribuované aplikácie orientované na služby. Preto sme vybrali štyri oblasti výskumu, ktoré chceme v tomto návrhu zamerať: • kompozícia a orchestrácia procesov zložených z elektronických služieb, podporujúca paradigmu urgentného počítania; • použitie technológií sémantického webu pri popisovaní služieb a doménových komponentov procesov; • interoperabilita cloudových prostredí a HPC prostriedkov a ich využitie pri urgentnom počítaní; • škálovateľná a distribuovaná agregácia a analýza údajov.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 18