Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav informatiky SAV

Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava 45
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 02/ 5941 1242

Sekretariát

Tel: 02/ 5477 1004, 5941 1291
Fax: 02/ 5477 1004

Detašované pracoviská

Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica
Ústav vznikol postupnou transformáciou z Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky (1956), Ústavu technickej kybernetiky (1966) a Ústavu počítačových systémov (1991).
S účinnosťou od 1.1.1999 sa uskutočnila zmena názvu na Ústav informatiky.
S účinnosťou od 1.7.2001 sa k Ústavu informatiky SAV pričlenil Ústav teórie riadenia a robotiky SAV.

Ústav informatiky sa zaoberá vedeckovýskumnou činnosťou v oblasti informatiky, informačných technológii, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie, s dôrazom na
- paralelné a distribuované spracovanie informácií,
- návrh a testovanie číslicových systémov,
- nano- a micro-štruktúry a ich realizácia s použitím elektrónovej litografie,
- modelovanie a riadenie diskrétnych procesov,
- robotika (kinematické štruktúry, animácia), mobilné systémy, senzorické systémy,
- spracovanie reči a obrazu.
Ústav informatiky má tiež dobre zariadené experimentálne laboratórium plošných spojov.
Ústav je zapojený do viacerých európskych projektov.