Informačná stránka organizácie SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Medzinárodné projekty

Aplikácia kovovej peny v automobilovej karosérii – Porsche AG, Nemecko
-
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simančík František PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 -

Aplikácia kovovej peny vo výrobkoch Českej zbrojovky, ČR
-
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Španielka Ján PhD.
Doba trvania: 2.5.2017 -

EFAP - European Forum for Advanced Practices
European Forum for Advanced Practices
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dvorák Tomáš PhD.
Anotácia:The European Forum for Advanced Practices (EFAP) aims to initiate and host a network of researchers, practitioners, and theorists from across Europe who are actively shaping innovative and transformative forms of research across and among many artistic and academic fields, industry, the private sector, and civil society.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18136/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.3.2023

CONTEXT - Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v pokročilom inteligentnom textile
European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šišková Alena PhD.
Anotácia:Cieľom CONTEXT COST akcie je vytvoriť sieť európskych výskumníkov a iných zainteresovaných strán s cieľom rozvinúť spoločné myšlienky a iniciatívy, ktoré sa môžu premeniť na moderné inteligentné textilné výrobky. Inteligentný textilný materiál je "funkčný materiál, ktorý aktívne spolupracuje s prostredím, tzn. reaguje alebo sa prispôsobuje zmenám v prostredí". Nájdu svoje uplatnenie takmer vo všetkých odvetviach a to najmä v zdravotníctve; automobilovom a leteckom priemysle; prostriedkoch osobnej ochrany; športových a nositeľných odevoch a tiež v stavebníctve a interiérovom dizajne. Napriek tomu, že v posledných rokoch sa v tejto oblasti podporilo niekoľko R&D projektov v oblasti výskumu a vývoja, väčšina získaných prototypov nedosiahla trh z mnohých dôvodov, ako napríklad: spoľahlivosť výrobku, ekonomika výroby, chýbajúci preukázateľný prípad použitia a pod. V tomto zmysle, je cieľom programu CONTEXT podávať a riešiť výskumné a inovačné projekty tak, že sa v rámci vzniknutej siete a prostredníctvom pracovných skupín zapoja ľudia s požadovanými kompetenciami a skúsenosťami z akademickej a výskumnej oblasti a z priemyslu. Sieť CONTEXT podporí vypracovanie plánu spoločného výskumu pre inteligentné textílie, podporí prenos poznatkov medzi rôznymi aktérmi s cieľom nájsť vhodné aplikácie v rôznych multidisciplinárnych oblastiach, bude pôsobiť ako platforma zainteresovaných strán na identifikáciu potrieb a požiadaviek z rôznych hľadísk v rámci prístupu zdola nahor a bude podporovať aktivity v oblasti vytvárania sietí s cieľom prilákať talenty, budovať viac a lepšie výskumné projekty s väčším vedomím o cieľoch vytvárania využiteľných výsledkov. V tomto multilaterálnom projekte je Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV zameraný na použitie materiálov z obnoviteľných zdrojov na účel prípravy kompozitov s kovovou matricou so zdokonalenými fyzikálnymi a/alebo mechanickými vlastnosťami. V dôsledku narastajúcich problémov s odpadom a znečistením životného prostredia je hlavnou myšlienkou navrhovaného projektu použitie odpadu na báze celulózy na potenciálnu prípravu vystužujúcich fáz ako sú napr.: preddefinované štruktúry v textile. Cieľom projektu je overiť možnosti spracovania pripravených uhlíkových materiálov konvenčnými technológiami na výrobu kompozitných materiálov, tlakovú infiltráciu a práškovú metalurgiu. Dôraz sa bude klásť na komplexnú charakterizáciu vlastností medziproduktov a pripravených kompozitov, ktoré umožnia identifikáciu najvhodnejších oblastí možných aplikácií.
Web stránka projektu:http://www.context-cost.eu/
Doba trvania: 11.10.2018 - 10.10.2022

Mechanical properties of ultra light metal and novel cement composites
Mechanical properties of ultra light metal and novel cement composites
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kúdela ml. Stanislav PhD.
Anotácia:The project is aimed on investigation of novel type of composite materials. There are two autonomic project investigation directions. The first one is investigation of ultralight metal matrix composites for space applications (this is complementary research to two previous European Space Agency projects). The second direction is continuation of previous tomographic and micro structural investigation of composite cement and concrete materials related to the improvement of their production technology.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Mikroštruktúrne analýzy kompozitných materiálov, RHP Technology GmbH, Rakúsko (podnikateľská činnosť)
-
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 -

MULTI-FORESEE - MULTI – modálne zobrazovanie FOREnzných vedeckých dôkazov – nástroje pre forenznú vedu
MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence - tools for Forensic Science
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.
Web stránka projektu:https://multiforesee.com/
Doba trvania: 21.2.2018 - 1.3.2021

Optimalizácia procesu výroby tenkých kovových fólií - Auerhammer Metallwerk Nemecko
R&D STUDY
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je objasniť zákonitosti v procese lisovania za tepla.
Doba trvania: 30.4.2018 -

Príprava polotovarov na lisovanie kompozitov pre aplikácie v jadrovej energetike. TN International, Francúzsko (podnikateľská činnosť)
-
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 -

CERTBOND - Reliable roadmap for certification of bonded primary structures
Reliable roadmap for certification of bonded primary structures
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nagy Štefan PhD.
Anotácia:With the increasing pressure to meet unprecedented levels of eco-efficiency, aircraft industry aims for superlight structures and towards this aim, composites are replacing the conventional Aluminium.The same trend is being followed by civil, automotive, wind energy, naval and offshore industry, in which the combination (or replacement) of steel with composites can increase the strength-to-weight ratio. However, the joining design is not following this transition. Currently, composites are being assembled using fasteners. This represents a huge weight penalty for composites, since holes cut through the load carrying fibres and destroy the load path. Adhesive bonding is the most promising joining technology in terms of weight and performance. However, its lack of acceptance is limiting its application to secondary structures, whose failure is not detrimental for the structural safety. In primary (critical-load-bearing) structures, fasteners are always included along bondlines, as “back-up” in case the bond fails. The main reasons for this lack of acceptance are the limited knowledge of their key manufacturing parameters, non-destructive inspection techniques, damage tolerance methodology and reliable diagnosis and prognosis of their structural integrity. The Action aims to deliver a reliable roadmap for enabling certification of primary bonded composite structures. Despite the motivation being aircraft structures, which is believed to have the most demanding certification, it will directly involve other application fields in which similar needs are required. This Action will tackle the scientific challenges in the different stages of the life-cycle of a bonded structure through the synergy of multidisciplinary fields and knowledge transfer.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18120/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 4.4.2019 - 3.4.2023

HYDRO - Vývoj Al-Mg zliatin z práškov na výrobu profilov (R&D study) – Hydro Extruded Solutions - Švédsko
Development of powder metallurgy Al-Mg alloy for extrusion (R&D study) – Hydro Extruded Solutions - Swedeno
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krížik Peter PhD.
Anotácia:Projekt s fy. HYDRO bol zameraný na výskum a optimalizáciu technológie prípravy Al-Mg zliatin z práškov, ktoré je možné efektívnejšie pretláčať do komplexných profilov ako odlievanú Al-Mg zliatinu.
Doba trvania: 1.5.2018 -

Vývoj nového kompozitného materiálu pre aplikácie v jadrovej energetike. TN International, Francúzsko
R&D study
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Martin PhD.
Anotácia:Výskumno-vývojový projekt pre priemyselného partnera.
Doba trvania: 1.1.2015 -

Vývoj výmenníkov tepla na báze penového hliníka, i2mUnternehmensberatung, Rakúsko
Industrial partner collaboration project
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jerz Jaroslav PhD.
Doba trvania: 2.5.2017 -


Národné projekty

Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách
Study of the possible using of carbon based reinforcement from waste for engineering applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dvorák Tomáš PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na možnosti využitia materiálov z obnoviteľných zdrojov pre účely výroby kompozitných materiálov s kovovou matricou s vylepšenými fyzikálnymi a/alebo mechanickými vlastnosťami. Vzhľadom na čoraz väčšie problémy s odpadom a znečistením prostredia je hlavnou myšlienkou predkladaného projektového zámeru využitie odpadov na báze celulózy pre potenciálnu prípravu spevňujúcich fáz. Jedná sa o odpad z potravinárskeho alebo textilného priemyslu na báze celulózy. Súčasťou projektu bude štúdium vlastností uhlíkových predforiem v závislosti na tepelnom procese počas stabilizácie a karbonizácie. Následne bude projekt zameraný na overenie možností spracovania pripravených uhlíkových materiálov konvenčnými technológiami výroby kompozitných materiálov ako napr. tlaková infiltrácia a/alebo prášková metalurgia. Dôraz sa bude klásť na komplexnú charakterizáciu vlastností medziproduktov a kompozitných materiálov s kovovou matricou, ktorá následne umožní vytypovať najvhodnejšie oblasti možných aplikácií.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku
Wooden pipe configuration of historic organ positives in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nagy Štefan PhD.
Anotácia:Špecifickou skupinou našich historických organov sú menšie jednomanuálové nástroje bez pedála a organové pozitívy, ktoré mali v konkrétnom akustickom priestore aj „funkciu“ veľkých nástrojov. V predkladanom projekte sa budeme zaoberať výskumom drevených registrov vybraných organových pozitívov a to najmä Copulou major a minor. Cieľom výskumu s osvedčeným výskumným tímom je priniesť čo najkomplexnejšie poznatky o daných registroch a exaktne pomenovať, akým spôsobom dosiahli organári ich zvukové vlastnosti. Výskum sa bude realizovať cez niekoľko čiastkových výskumných aktivít, od zberu a analýzy menzurálnych dát až po analýzu fyzikálno-akustických vlastností materiálu organových píšťal. Výsledkom budú komplexné poznatky od dobovej farby zvuku, cez ladenie až po akustiku konkrétneho priestoru. Zároveň sa uskutoční aj muzikologická reflexia zachovaného dobového organového hudobného repertoáru. A to v kontexte konkrétnych nástrojov a nových hudobno-štýlových interpretačných možností.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík
Chemical compatibility between components in magnesium-carbon composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kúdela ml. Stanislav PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na riešenie problému vytvárania reakčnej väzby na rozhraní zložiek v kompozitoch typu horčíková zliatina - uhlíkové vlákno v procese ich prípravy infiltračnou technológiou. Koncept riešenia je taký, že k infiltrácii predformy uhlíkových vlákien bude použitá horčíková zliatina obsahujúca karbidotvorný prvok X (Li, Si), pričom koncentráciou prvku X, stupňom grafitizácie uhlíkového vlákna a premennými parametrami procesu infiltrácie (teplota, tlak, čas) bude kontrolovaný rozsah tvorby karbidov tak, aby sa vytvorila funkčná medzifázová väzba vlákno/kov. Hlavným vedeckým cieľom riešenia projektu je získať poznatky o vplyve interakcie zložiek na deformačné chovanie uvedných kompozitov a z tohto pohľadu optimalizovať proces ich prípravy. Riešenie projektu bude tématicky pozostávať z dvoch etáp: 1. Experimenty tlakovej infiltrácie vláknitej predformy vytvorenej z rôznych typov uhlíkových vlákien vybranými zliatinami Mg-X v laboratórnej autokláve za účelom prípravy kompozitov daného typu pri rôznych infiltračných parametroch (teplota, tlak, čas). 2. Štúdium vzťahu štruktúry a deformačného chovania vytvorených kompozitov s cieľom charakterizovať funkčnosť reakčnej väzby, z čoho by malo vyplynúť optimálne zloženie horčíkovej zliatiny a optimálny režim tlakovej infiltrácie.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie
Complex concentrated alloys for high temperature structural applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lapin Juraj DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na základný výskum komplexných koncentrovaných zliatin (CCAs) pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie, ktoré budú spevnené intermetalickými precipitátmi alebo kontinuálnymi intermetalickými fázami. Rieši novú problematiku tvorby a stability intermetalických fáz v neusporiadanom tuhom roztoku na báze CoCrFeNi s ekvimolárnym zastúpením hlavných prvkov a legovanom prísadami Al, Ti, Nb a Zr. Hlavný dôraz je kladený na objasnenie fundamentálnych zákonitostí formovania mikroštruktúry a stability mikroštruktúry v priebehu vysokoteplotného zaťažovania. Pozornosť bude venovaná objasneniu vplyvu legovania na fázové transformácie počas kryštalizácie a v tuhom stave, na teploty fázových transformácií a precipitáciu a eutektický rast intermetalických fáz v nových CCAs vyvinutých v rámci projektu. Budú objasnené vzájomné vzťahy medzi mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami. Numerické výpočty deformačného správania CCAs metódou konečných prvkov budú overené experimentálne.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Mi-COAT - Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie
Multicomponent boride and nitride coatings for ultrahigh temperature applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Mikula Marián PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2021

Návrh a hodnotenie materiálov pre komponenty brzdových systémov, Continental automotive Systems, a.s., Zvolen
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavlík Ľubomír
Doba trvania: 1.1.2016 -

COMATURBO - Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá
New high temperature composite materials for turbochargers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lapin Juraj DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Optimalizácia lisovacích nástrojov prietlačne lisovaných profilov z Al a jeho zliatin, HydroExrusion a.s., Žiar nad Hronom
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dragošek Lukáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 -

Optimalizácia odlievania komponentov z hliníkových zliatin, Finalcast sro, Žiar nad Hronom
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oslanec Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 -

Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí
Fabrication and study of composite materials manufactured by casting of aluminium and ceramic powder blends
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou
The study of physical and mechanical properties, machinability and surface treatment of Ti and Ti composites prepared by powder metallurgy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováčik Jaroslav PhD.
Anotácia:Základným vedeckým cieľom predkladaného projektu je príprava a následný výskum vlastností, obrobiteľnosti a možných povrchových úprav Ti kompozitov na báze vnesených nezreagovaných fáz. Ako vnesená fáza sa bude uvažovať grafit/B4C poprípade BN/TiN. Cieľom je odlahčiť kompozitnú súčiastku pri súčasnom zlepšení niektorých fyzikálnych a mechanických vlastností jej povrchu ako sú napríklad koeficient trenia, oteruvzdornosť a tvrdosť. Popri príprave objemových kompozitov budú ďalej skúmané možnosti obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a pripravených kompozitov laserovým mikroobrábaním a elektroiskrovým nanášaním vrstiev. Výskum bude orientovaný na stanovenie kvalitatívnych a kvantitatívnych množstiev prítomných fáz v kompozite/povrchovej vrstve, ich rozmiestnenie a morfológiu v závislosti na parametroch použitej technológie prípravy.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla
Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jerz Jaroslav PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je preskúmať energetickú bilanciu materiálov s fázovou premenou a kompozitov s matricou z týchto materiálov, ktoré majú dobrý potenciál uplatnenia pri energeticky úsporných stavbách, v ktorých sa využíva solárna energia ako hlavná stratégia pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné charakteristiky vyvíjaných materiálov budú testované v podmienkach, ktoré umožnia nielen efektívne využívať energiu získanú v čase jej prebytku na vytvorenie tepelne komfortného vnútorného prostredia počas tuhej zimy, ale zároveň účinne odvádzať teplo z interiéru počas extrémne teplého leta a efektívne ho využívať pri ohreve teplej vody. Skúmaná stratégia akumulácie tepelnej energie v rámci interiérov stavieb s využitím tepelnej kapacity konštrukcie stavby umožní správnou reguláciou vnútorných teplotných výkyvov zvýšiť tepelnú pohodu a znížiť tým náklady na ohrev teplej vody, zimné vykurovanie a letné udržiavanie chladu v interiéroch.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov
Study of the use of pure magnesium powders for the preparation of biodegradable materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čavojský Miroslav PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium možnosti prípravy a charakterizáciu biologicky odbúrateľného materiálu na báze čistých Mg práškov s kontrolovanou rýchlosťou degradácie. Materiály na báze čistého horčíka vyrobené z ingotov majú zlé mechanické vlastnosti a rýchlo degradujú v koróznych podmienkach. Alternatívou je vyrobiť takýto materiál z Mg práškov, ktorý by tieto vlastnosti pomohol výrazne zlepšiť. Prášková metalurgia (PM) horčíka je moderná metóda spracovania, pri ktorej sú dosiahnuté špecifické mechanické vlastnosti vplyvom vysokej čistoty, materiálovej štruktúry a riadenej pórovitosti. Rýchlosť degradácie bude kontrolovaná prostredníctvom povrchovej úpravy práškov pred zhutnením, alebo primiešaním vhodného biokompaktibilného materiálu z hojacim účinkom. Materiál bude pripravovaný metódou dopredného pretláčania, pričom bude nutné preskúmať vplyv vzniknutých natívnych oxidov na parametre pretláčania. Následne budú preskúmané mechanické a korózne vlastnosti a budú realizované biologické testy metódou in vitro.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

BIACOM - Titán - horčíkový kompozit pre implantáty
Titanium-magnesium composite for implants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Martin PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Tribo2D - Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov
Tribological properties of 2D materials and related nanocomposites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla
Influence of transverse and longitudinal road unevenness on a whole-body vibration of driver/passenger in a motor car
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Múčka Peter CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na experimentálne určenie závislosti medzi parametrami priečnej a pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdným komfortom vodiča/spolujazdca v motorovom vozidle. Parametrami skupiny meraní budú typ a technický stav vozidla, rýchlosť vozidla, kategória cestnej komunikácie, úroveň priečnej a pozdĺžnej nerovnosti a početnosť a typ porúch krytu. Realizujú sa ojedinelé merania svojim rozsahom (niekoľko tisíc kilometrov) ako aj parametrami experimentu. Testovacie vozidlá budú významní zástupcovia dopravného prúdu v SR. Cieľom bude určenie experimentálnej závislosti medzi parametrami priečnej a pozdĺžnej nerovnosti a celotelovými vibráciami posádky vozidla. Navrhne sa indikátor nerovnosti s využitím parametrov priečnej a pozdĺžnej nerovnosti, ktorý zohľadní vyvolané celotelové vibrácie posádky. Výsledky by mohli priniesť príspevok k zvýšeniu jazdnej bezpečnosti, jazdného komfortu a k rozhodovaniu správcu cestnej siete o prevádzkovej spôsobilosti komunikácie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu
-
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simančík František PhD.
Doba trvania: 3.6.2019 - 31.5.2022

MAG3DP - Výskum aditívnej výroby biodegradovateľných magnéziových zliatín a ich aplikácie v implantológii a regeneratívnej medicíne
Research of additive manufacturing of biodegradable magnesium alloys and their applications in implantology and regenerative medicine
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Škrobian Milan CSc.
Anotácia:Súčasným trendom vo výrobe implantátov pomocou aditívnych technológií resp. 3D tlače je aplikácia biodegradovateľných resp. čiastočne degradovateľných materiálov, ktoré podporujú osteoindukciu a osteokondukciu a zároveň umožňujú minimalizáciu počtu chirurgických zákrokov. Jednou z alternatív v rámci tejto problematiky je využitie magnéziových zliatin, ktoré majú dostatočné mechanické vlastnosti, regulovateľnú biodegradovateľnosť a sú transparentné pre postoperačnú medicínsku diagnostiku pomocou CT a MRI. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť magnéziové zliatiny vo forme prášku, u ktorých budú minimalizované resp. úplne eliminované v publikáciách popisované negatívne vlastnosti, ku ktorým patrí rýchla korózia a teda degradácia materiálu pri súčasnom vylučovaní nežiadúceho vodíka. Zároveň bude adaptované zariadenie pre aditívnu výrobu technológiou SLM pre účely spracovania vysoko reaktívneho magnézia a jeho zliatin s cieľom aditívnej výroby vzoriek pre ďalšie materiálové, mechanické a biologické testovanie. V záverečnej fáze projektu budú vyrobené dva typy implantátov z vyvinutých zliatin. V prvom rade pôjde o dočasné náhrady tvrdého tkaniva, resp. podporné osteosyntetické aparáty s funkciou úplnej degradácie – biologického odbúrania materiálu bez potreby reoperácie vo forme skrutiek pre oblasť ortopédie. Riešiteľský tím má ambíciu vyrobiť z vyvinutých zliatin aj trvalé náhrady rozmerných defektov tvrdého tkaniva s funkciou čiastočnej degradácie materiálu a biointegrácie okolitého tkaniva pre oblasť neurochirurgie a maxillofaciálnej chirurgie. V záverečnej fáze projektu je plánovaná príprava predklinických a klinických experimentov, ako fáza inicializácie zavádzania vyvinutých zliatin vo forme medicínskych pomôcok do klinickej praxe.
Web stránka projektu:http://www.umms.sav.sk/zobrazenie-dokumentu/?ID-doc=9835
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

RoofFoam - Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla
Research of roofing with integrated function of heat exchanger
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jerz Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2021

Vývoj a testovanie Al-B4C kompozitu, VUJE a.s. Trnava
The development and testing of Al-B4C composite, VUJE a.s. Trnava
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krížik Peter PhD.
Anotácia:Výskumno-vývojový projekt pre priemyselného partnera
Doba trvania: 1.9.2018 -

Vývoj nových materiálov z práškových zliatin, Miba Slovakia a.s., Dolný Kubín
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 -

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR
Increasing energy security and efficiency of Slovakia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lapin Juraj DrSc.
Doba trvania: 1.8.2017 - 31.7.2022

Celkový počet projektov: 35