Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hudobnej vedy SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BELIŠOVÁ, Jana. Ženy ako nositeľky a sprostredkovateľky tradičných piesní v rómskej rodine [Women as Bearers and Communicators of Traditional Songs in the Roma Family]. In Žena v tradičnej hudobnej kultúre. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2019, s. 157-193. ISBN 978-80-89135-42-4. Typ: AEDA
 • BELIŠOVÁ, Jana. Žena, ktorú navštevovali piesne. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 1, s. 22-23. Typ: GII
 • ČEPEC, Andrej. Klavírne umenie a hudobné vzdelávanie žien na prelome 18. a 19. storočia [Piano Art and the Music Education of Women in Slovakia at the Turn of the 19th Century]. In Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 1, s. 82-100. (2019 - RIML, CEJH). ISSN 1338-2594. Typ: ADFB
 • DEMSKÁ, Štefánia. Tradícia antifón post Pentecosten v stredovekých hudobných prameňoch : Komparácia a analýza repertoáru [The Tradition of the post Pentecosten Antiphons in Medieval Music Manuscripts : Comparative study and analysis of the repertoire]. In Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 1, s. 101-130. (2019 - RIML, CEJH). ISSN 1338-2594. Typ: ADFB
 • DEMSKÁ, Štefánia. International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML): International Congress 2018, Lipsko, 22. – 28. júl 2018. In Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 1, s. 157-162. (2019 - RIML, CEJH). ISSN 1338-2594. Typ: GII
 • FULKA, Vladimír. Filozofia a estetika Theodora W. Adorna. In Philologia, 2018, vol. XXVIII, no. 2, p. 85-101. ISSN 1339-2026. Typ: ADFB
 • FULKA, Vladimír. Galéria hudby v Nitre : nesústredený recitál. In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1-2, s. 17. ISSN 1335-4140. Typ: GII
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína. Eva Ferková: Hudobná analýza I. Teória hudobnej analýzy. In Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 1, s. 150-152. (2019 - RIML, CEJH). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Hudobná analýza I. Teória hudobnej analýzy / Eva Ferková. - Bratislava : Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta, 2018. - ISBN 978-80-8195-015-5. Typ: EDI
 • LENGOVÁ, Jana. Stephanie Wurmbrand-Stuppachová (1849 - 1919) : Život, dielo, korešpondencia [Stephanie Wurmbrand-Stuppach (1849 - 1919) : Leben, Werk, Korrespondenz]. Recenzenti: Marianna Bárdiová, Edita Bugalová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2019. 248 s. ISBN 978-80-89135-41-7. Typ: AAB
 • LENGOVÁ, Jana. Hudobná kultúra z aspektu ženských aktivít na Slovensku v rokoch 1830 - 1918 [Music Culture from the Aspect of Women's Activities in Slovakia in the Years 1830 - 1918]. In Žena v tradičnej hudobnej kultúre. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2019, s. 9-47. ISBN 978-80-89135-42-4. Typ: AEDA
 • LOMEN, Kristina. Slovenská hudba vo Vojvodine, 14. muzikologická konferencia, Pivnica (Srbsko), 24. novembra 2018. In Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 1, s. 162-163. (2019 - RIML, CEJH). ISSN 1338-2594. Typ: GII
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Critical Editions of the Sources of Renaissance and Baroque music in Spiš / Zips: Main Tendencies in the Research and Open Questions. In The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2018, p. 101-114. ISBN 978-80-89135-40-0. Typ: AEDA
 • The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe. Edited by Janka Petőczová; recenzenti: Jiří Sehnal, Tomasz Jeź. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2018. 139 s. ISBN 978-80-89135-40-0. Typ: FAI
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Predslov. In The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2018, s. 7-8. ISBN 978-80-89135-40-0. Typ: GII
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Choral singing in Levoča/Leutschau in the middle of the 19th century : parallels with the development of the Wrocław choral movement = Śpiew chóralny w Lewoczy w polowie XIX wieku : porównanie z wrocławskim ruchem chóralnym. In Tradycje śląskiej kultury muzycznej. XV Międzynarodowa Konferencja. / Traditions of Silesian Musical Culture. 15th International Conference : streszczenia referatów / abstracts of paper. - Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2019, s. 10-11. Typ: GII
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Musical patronage in Zips urban communities in the Early Modern Period : testaments, financial donations, non-financial support. In The Culture-Making Role of Musical Patronage. Contexts – Meanings – Perspectives : Wrocław Musicological Conference. Abstracts. - Wrocław : University of Wrocław, 2019, s. 24. Typ: GII
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Tradycje śląskiej kultury muzycznej. XV Międzynarodowa Konferencja / Traditions of Silesian Musical Culture, 15th International Conference. Vroclav, 20. – 21. marec 2019. In Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 1, s. 164-167. (2019 - RIML, CEJH). ISSN 1338-2594. Typ: GII
 • RUŠČIN, Peter - VESELOVSKÁ, Eva - KENDROVÁ, Zlatica. Duchovná pieseň medzi písomnou a ústnou tradíciou : Súvislosti hymnologických prameňov z územia Slovenska [Das Kirchenlied zwischen schriftlicher und mündlicher Tradition : Die Kontexte hymnologischer Quellen aus dem Gebiet der Slowakei]. Recenzenti: Marta Hulková, Ladislav Kačic. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2019. 363 s. ISBN 978-80-89135-36-3. Typ: AAB
 • RUŠČIN, Peter. Nové nápevy levočských vydaní Cithary Sanctorum z rokov 1674 a 1684 [New Tunes in the Levoča Editions of Cithara Sanctorum Published in 1674 and 1684]. In Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 1, s. 46-81. (2019 - RIML, CEJH). ISSN 1338-2594. Typ: ADFB
 • RUŠČIN, Peter. Die Kirchenlieder aus dem handschriftlichen Gesangbuch Himmlischer Engel-Schall (1685) von Nicolaus Simonides. In The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2018, s. 60-95. ISBN 978-80-89135-40-0. Typ: AEDA
 • RUŠČIN, Peter. Jan Kouba: Slovník staročeských hymnografů (13. – 18. století). In Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 1, s. 148-149. (2019 - RIML, CEJH). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Slovník staročeských hymnografů (13. – 18. století) / Jan Kouba. - Praha : Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, 2017. - ISBN 978-80-88081-13-5. Typ: EDI
 • ŠČEPÁN, Michal. Madrigal Reflections in the Work of Slovak Composer Tadeáš Salva. In The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2018, p. 130-139. ISBN 978-80-89135-40-0. Typ: AEDA
 • ŠČEPÁN, Michal. Modality and the Slovak musical avant-garde. In Modality in music : international conference (6th-7th March 2019, Łodz). - Lodz : Akademy of Music in Lodz, 2019, p. 26-27. Typ: GII
 • TIMKOVÁ, Miriam. Lengová, Jana (ed.): Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej muzikologickej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu. In Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 1, s. 155-156. (2019 - RIML, CEJH). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej muzikologickej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu / Lengová, Jana (ed.). - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, Quirinus, 2015. - ISBN 978-80-89135-33-2. Typ: EDI
 • URBANCOVÁ, Hana. Andrej Kmet' (1841-1908) and his collection of Slovak Christmas songs. In The Kolbergs of Eastern Europe : Eastern European Studies in Musicology, vol. 9. - Berlin : Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2018, p. 54-66. ISBN 978-3-631-72723-2. ISSN 2193-8342. Typ: ADMB
 • Žena v tradičnej hudobnej kultúre = Studia ethnomusicologica V [Woman in Traditional Music Culture]. Editorka: Hana Urbancová; recenzenti: Jadranka Važanová, Peter Ruščin. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2019. 200 s. ISBN 978-80-89135-42-4. Typ: FAI
 • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594. Typ: FAI
 • URBANCOVÁ, Hana. Singing in the Mountain Environment in Slovakia: Function, Genre, Structure, Performance Practice. In The 45th International Council for Traditional Music World Conference : Abstracts. - Bangkok : Chulalongkorn University, 2019, p. 259-260. Typ: GII
 • URBANCOVÁ, Hana. Úvodom = Preface. In Žena v tradičnej hudobnej kultúre. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2019, s. 5-8. ISBN 978-80-89135-42-4. Typ: GII
 • VESELOVSKÁ, Eva. Svätice v stredovekej hudobnej kultúre z prameňov z územia Slovenska [Female Saints in Medieval Music Culture from Sources in the Territory of Slovakia]. In Žena v tradičnej hudobnej kultúre. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2019, s. 103-156. ISBN 978-80-89135-42-4. Typ: AEDA
 • VESELOVSKÁ, Eva. Das System der Handschriftenbearbeitung in der Slowakei. Die mittelalterlichen Musikhandschriften im Kontext der Forschung. In 47. Medieval and Renaissance Music Conference 2019 Basel : Abstracts. - Basel : Schola Cantorum Basiliensis, 2019, p. 105. Dostupné na internete: <https://medren2019basel.com/programm-abstracts/>. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus