Informačná stránka organizácie SAV

Matematický ústav SAV

Medzinárodné projekty

4D-HEALING - Dátami vedené hľadanie liečiv pre hojenie rán
Data-Driven Drug Discovery For Wound Healing
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Branislav PhD.
Anotácia:Projekt 4D-healing si kladie za cieľ vytvoriť časovo-priestorovú mapu procesu hojenia rán pomocou monitorovania transkriptómu tisícok buniek. Integráciou modelovania kľúčových procesov so znalosťami uloženými v databázach liečiv sa umožní informované rozhodovanie o kandidátoch vhodných na farmakologickú moduláciu. Projekt poskytne dátami vedené a komplexné porozumenie procesu hojenia rán a in-vitro overenie konceptu novej terapie podporujúcej hojenie chronických rán.
Doba trvania: 1.6.2018 - 31.5.2021


Národné projekty

Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových štruktúr
Algebraic. Probabilistic and Categorial Aspects of Modelling Quantum Structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jenčová Anna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Altocom - Algebrické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr
Algebraic, topological and combinatorial methods in the study of discrete structures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Algoritmy na grafoch a algebraických štruktúrach
Algorithms on graphs and on algebraich structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

EAADS - Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry
Effective algorithms, automata and data structures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jirásková Galina CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Globálne a lokálne vlastnosti priestorov a zobrazení
Global and Local Properties of Spaces and Mappings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Macko Tibor PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Chromatické problémy v kombinatorike
Chromatic Problems in Combinatorics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kochol Martin PhD., DSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov
Qualitative properties and bifurcations of differential equations and dynamical systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Fečkan Michal DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Model pre optimalizáciu prepravy zemného plynu
The optimization model of natural gas transportation
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žáčik Tibor CSc.
Doba trvania: 1.1.1999 -

Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie
New statistical methods for special classes of probability distributions and their applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.
Anotácia:V projekte sú analyzované špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti. Následne sú navrhnuté a teoreticky charakterizované nové štatistické metódy pre odhady parametrov, testy dobrej zhody a parametrickú resp. neparametrickú štatistickú inferenciu v týchto triedach rozdelení. Tento aparát je aplikovaný pre špecifické problémy v metrológii, poistnej a finančnej matematike, lingvistike, demografii. Súčasťou projektu je tvorba výpočtových metód a algoritmov pre tieto štatistické postupy.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Paralelné blokové algoritmy pre kanonické dekompozície tenzorov
Parallel Block Algorithms for Canonical Decomposition of Matrices
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Okša Gabriel CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

METSTAT - Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu
Advanced statistical and computational methods for measurement and metrology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je rozvoj matematicko-štatistických metód a algoritmov pre vyhodnocovanie meraní s dôrazom na rozvoj modelov a metód v oblasti viacrozmernej kalibrácie meradiel a metód a algoritmov pre stanovenie neistôt v meraní pomocou určenia exaktných resp. aproximatívnych pravdepodobnostných rozdelení výsledkov merania. Výskum bude zameraný predovšetkým na tieto oblasti: • teoretický výskum matematicko-štatistických modelov a metód pre viacrozmernú kalibráciu; • rozpracovanie teórie kalibrácie snímačov a prevodníkov, stanovenie neistôt pri kalibrácii snímačov pre normálne aj iné rozdelenia, vypracovanie postupov vyhodnotenia kalibrácie použiteľných pri práci v laboratóriách, vyhodnotenie kalibrácie snímačov v oblasti tepelno-technických a mechanických veličín so spojitou stupnicou (prevodníky tlakov, termoelektrické snímače teploty, odporové snímače teploty, atď.) a určovanie kalibračných hodnôt v oblasti fyzikálno-chemických veličín prostredníctvom merania s využitím certifikovaných referenčných materiálov; • rozvoj metód a algoritmov pre určenie exaktných resp. aproximatívnych pravdepodobnostných rozdelení výsledkov merania pomocou kombinovania a invertovania charakteristických funkcií rozdelenia vstupných veličín a charakterizáciu neistôt v metrológii. Problematika aplikácie matematicko-štatistických a výpočtových metód v oblasti merania (measurement science) a v metrológii je vysoko aktuálna, s významným dopadom na medzinárodnú vedeckú ale aj priemyselnú kooperáciu a hospodársky rast vyspelých krajín sveta. Je v dobrom súlade so zámermi vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja (SK RIS3).
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

PROBALGQUANT - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti
Probabilistic, algebraic a quantum-mechanical aspect of uncertainty
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.
Anotácia:Použitím najmodernejších metód kvantových štruktúr budeme študovať matematické základy kvantovej mechaniky a neurčitosti. Prehĺbime naše poznatky o parciálnych a totálnych algebrách ako sú efektové algebry, MV-algebry, synaptické algebry, ortomodulárne zväzy, BL-algebry, reziduované zvázy a ich nekomutatívne zovšeobecnenia a stavy na nich v súvislosti s čiastočne usporiadanými grupami. Kategoriálne postupy ozrejmia špecifické vlastnosti kvantových štruktúr. Pomocou agregačných metód sa budeme snažiť o kombinaciu vybraných hodnôt merania do jednej agregačnej funkcie. Neurčitosť obsiahnutá v kvantových meraniach sa bude analyzovať z pohľadu stavov a kvantových kanálov so zameraním na aplikácie v kvantovej mechanike, kvantovej teórii informácie a popise mier nekompatibility.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Príprava Národného programu kvantových technológií SR
-
Program: ŠPVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 -

Teoreticko-množinové metódy v topológii a teórii reálnych funkcií
Set-Theoretic Methods in Topology and Real Functions Theory
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Repický Miroslav CSc.
Anotácia:Projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty VEGA 1/0032/09 a 1/0002/12. Budeme pokračovať v štúdiu vlastností topologických objektov a objektov reálnej analýzy súvisiacich s pokrytiami, kvalitou konvergencie, ich regulárnych vlastností a príbuznou problematikou. Veľká časť odpovedí na naše otázky sa ukazuje byť nerozhodnuteľná v teórii množín. Preto sa budeme zaoberať redukciami týchto problémov na známe konzistentné tvrdenia teórie množín ale aj inými metódami dôkazu bezospornosti tvrdení.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Teória čísel a jej aplikácie
Number Theory and Its Applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubec Stanislav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

TOGE - Topológia a geometria variet
Topology and Geometry of Manifolds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Macko Tibor PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Topológie na funkcionálnych priestoroch a hyperpriestoroch
Topologies on Functional Spaces and Hyperspaces
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Viactriedna klasifikácia rečových segmentov použitím párových klasifikátorov
Multiclass Speech Segments Classification Using Parallel Classifiers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Šuch Ondrej PhD., M.Sc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Výpočty s neúplnou informáciou - algoritmy, modely, siete
Computations with Incomplete Information - Algorithms, Models, Networks
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrev Stefan PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 20