Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTUŠOVÁ, Michaela. Občianske vzdelávanie s využitím princípov deliberatívnej demokracie. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2020, roč. 11, č. 1, s. 5-15. ISSN 1338-0982. Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-11/cislo-1/studia-bartusova.pdf>. Typ: ADFB
 • BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Súčasné vzájomné postoje a vzťah členov slovenskej majority a maďarskej minority na Slovensku. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 2.(VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Typ: AFH
 • BIANCHI, Gabriel. Riziká sebapoznania a riziká intimity. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 3.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFH
 • BOLDIŠOVÁ, Nikola - POPPER, Miroslav. Ako sú manželstvo vs. kohabitácia vnímané z pohľadu kvality života, motivácií a bariér. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 5.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFH
 • FÚSKOVÁ, Jana - BIANCHI, Gabriel - HARGAŠOVÁ, Lucia - LUKŠÍK, Ivan - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav. Laické diskurzy tradičných a alternatívnych rodičovstiev v online priestore. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 10.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - BELÁN, Dóra. Dokážeme zmapovať a zhodnotiť intervencie na zmierňovanie predsudkov voči Rómom? : Cesta cez metodologické prekážky. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 16.(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Typ: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Reprezentácie lásky a ich konzekvencie pre zlaďovanie intimity a profesionality v náhradnej rodinnej starostlivosti. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 15.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFH
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - BIANCHI, Gabriel. Polyamoria - možnosti jej výskumu. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 17.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFH
 • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - FÚSKOVÁ, Jana - GUILLAUME, Michaela - HARGAŠOVÁ, Lucia - HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav - TURČAN, Ciprian. Ako skúmať intimitu? In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 26.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFH
 • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - FÚSKOVÁ, Jana - GUILLAUME, Michaela - HARGAŠOVÁ, Lucia - HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav - TURČAN, Ciprian. Premena Ja v dobe tekutej lásky. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 27.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFH
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Ako (kvalitatívne) skúmať virtuálne / digitálne / online / internetové / sprostredkované aspekty sociálneho bytia? In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 36.(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR). Typ: AFH
 • POPPER, Miroslav - LUKŠÍK, Ivan - KANOVSKÝ, Martin. Quality of Life in Children Brought Up By Married and Cohabiting Couples. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, no. 1, p. 47-59. (2019: Q2 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2020.30.issue-1/humaff-2020-0005/humaff-2020-0005.xml?format=INT&rskey=LKJcyl&result=1>. Typ: ADNB
 • POPPER, Miroslav - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela. Ako skúmať normatívny kontext predsudkov voči Rómom : možnosti zmiešaného výskumného prístupu. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 38.(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Typ: AFH
 • POPPER, Miroslav. Alternative Forms of Parenthood : Introduction to the Monothematic Symposium. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, no. 1, p. 7-9. (2019: Q2 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2020.30.issue-1/humaff-2020-0001/humaff-2020-0001.xml?format=INT&rskey=LKJcyl&result=1>. Typ: BDNB
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Effects of performance feedback and repeated experience on self-evaluation accuracy in high- and low-performing preschool children. In European journal of psychology of education, Vol., online 06. january (2020. ISSN 0256-2928. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10212-019-00460-6#citeas>. Typ: ADCA
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus