Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Medzinárodné projekty

ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe

ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

Doba trvania: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel CSc.
Anotácia: Jedným z hlavných cieľov európskych spoločností je odstránenie všetkých druhov diskriminácie súvisiacich s rodom. Výskumnú kariéru si vyberá stále len málo žien z inak vysokému počtu vysokokvalifikovaných absolventiek. Z takmer 60% absolventiek v EÚ sa iba jedna tretina stane výskumnými pracovníčkami. Cieľom projektu ATHENA je odstránenie prekážok pri nábore, udržaní a kariérnom postupe výskumníčok, riešenie rodovej nerovnováhy v rozhodovacích procesoch a vytváranie organizačno-kultúrnej zmeny tak, aby sa v budúcnosti predišlo zaujatosti a diskriminačným praktikám. Hlavným nástrojom na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov je implementácia plánov rodovej rovnosti (GEPs – Gender Equality Plans) v 6 výskumných inštitúciách a v 2 organizáciách financujúcich výskum. Zapojené organizácie patria do krajín strednej a východnej EÚ a vzdialenejších regiónov EÚ, z krajín, ktoré vykazujú jedny z najnižších indexov rodovej rovnosti v EÚ. Prostredníctvom implementácie plánov rodovej rovnosti projekt prispeje k rozvoju výskumného potenciálu zapojených organizácií a celkovej výkonnosti Európskeho výskumného priestoru. Pomôže prekonať inovačnú priepasť medzi krajinami tým, že zabráni plytvaniu talentom a neefektívnemu uplatneniu kvalifikovaných žien. Projekt má ambíciu dosiahnuť systémovú zmenu. Prvým krokom projektu je analýza súčasného stavu v zapojených inštitúciách, vrátane analýzy vnútroštátnych právnych predpisov a politických rámcov. Zároveň predstaví participatívny proces tvorby plánu rodovej rovnosti, ktorého súčasťou bude mapovanie potrieb zainteresovaných aktérov, vrátane ich zaškolenia v problematike rodovej rovnosti. Súčasťou projektu je aj následná implementácia a monitoring plánu rodovej rovnosti. Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416
Web stránka projektu:https://cordis.europa.eu/project/id/101006416

ENGAGE - Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny

Using contact interventions to promote engagement and mobilisation for social change

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:ENGAGE sa zaoberá diskrimináciou Rómov v Európe pričom vychádza z predpokladu, že anticiganizmus a nepriateľský normatívny politický kontext vytvárajú prekážky pre inklúziu Rómov a ich sociálnej angažovanosti. Našim cieľom je: (1) riešenie problému anticiganizmu a ľahostajnosti medzi členmi nerómskej väčšiny; (2) zvyšovanie rómskeho aktivizmu a angažovanosti; (3) mobilizácia Nerómov ako spojencov pre sociálnu zmenu. Navrhujeme identifikovať nový prístup ku kontaktným intervenciám na zmierňovanie predsudkov, aby sa splnil cieľ vytvorenia harmónie v spoločnosti pri zachovaní povedomia o sociálnych nerovnostiach. Náš projekt bude mať dva hlavné piliere: (1) realizácia a evalvácia kontaktných intervenčných programov pomocou akčného výskumu a identifikácia príkladov dobrej praxe; (2) randomizované laboratórne a terénne experimenty, analýza dát z veľkých európskych prieskumov (napr. ESS, EDS) a metaanalýza predchádzajúcich výskumov. Zameriame sa na Maďarsko, Slovensko a Španielsko, ale zachováme európsku perspektívu v zbere a diseminácii údajov. Na základe tohto projektu pomocou multimetódového prístupu vypracujeme (1) spoločné metodiky pre kontaktné intervencie a (2) online interaktívny súbor nástrojov na hodnotenie intervencií z hľadiska vhodnosti pre daný normatívny kontext, zmierňovanie predsudkov a mobilizáciu pre sociálnu zmenu. Zorganizujeme neformálne vzdelávacie workshopy v Maďarsku a Španielsku s Nerómami a rómskou mládežou (~ N = 250), vytvorené na základe iteračného procesu akčného výskumu. Príklady dobrej praxe, experimentálne dôkazy a analýza sekundárnych dát poskytnú faktografické informácie akademickým pracovníkom, verejnosti, lokálnym politikom, politikom inštitúcií EÚ a mimovládnym organizáciám. Informácie budeme diseminovať prostredníctvom tradičných a sociálnych médií, vytvorením krátkeho videa a tlačových správ.

Národné projekty

Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Language and cognitive impacts of socio-economic, cultural and educational conditions in preschool age on the development of literacy in primary education

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Urban Kamila PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je sledovanie dlhodobých efektov novej koncepcie predprimárneho jazykového vzdelávania na vývin viacerých indikátorov jazykových schopností. V centre pozornosti budú jazykovo-kognitívne prekurzory úspešného vývinu čitateľskej gramotnosti v interakcii s nonkognitívnymi faktormi, sledované v kontinuite od predškolského po mladší školský vek so špecifickým zameraním na viaceré charakteristiky a parametre kvality intervencie v prostredí rodiny a materskej školy. Tie budú v projekte reprezentované úrovňou implementácie Štátneho vzdelávacieho programu, socio-ekonomickým statusom rodiny, modelovaním kognitívne, metakognitívne a nonkognitívne stimulujúceho on-line prostredia adaptáciou existujúcich modulov. Metodologicky sa v projekte uplatnia komparácie špecifických výskumných vzoriek s viacerými referenčnými skupinami sledovanými v r. 2016-2019. Skúmanie dlhodobých efektov socioekonomického statusu rodiny bude doplnené o sekundárne analýzy relevantných dát z projektov PIRLS a PISA.

MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti

Milestones in transitions in intimate relationships and quality of life in adolescence and young adulthood

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Lukšík Ivan CSc.
Anotácia:Súčasné štúdie poukazujú na nelineárnosť, individualizáciu a predlžovanie obdobia dospievania. Mladí ľudia prechádzajú kľúčovými štádiami života, akými sú formovanie blízkeho priateľského vzťahu, platonická láska,zamilovanie, manželstvo a rodičovstvo, ktoré však tradičné vývinové teórie už nedokážu plne vysvetliť. V zmenených socio-kultúrnych a normatívnych podmienkach nám chýbajú informácie, kedy a ako tieto tranzície prebiehajú. Cieľom projektu je zistiť, kedy a ako prebiehajú tranzície v intímnych vzťahoch adolescencie a mladej dospelosti a aký vplyv majú na kvalitu života mladých ľudí. Výsledky môžu poslúžiť k prehodnoteniu a obohateniu poznania o psychologických, sociálnych, etických a kultúrnych determináciách vývinu, prispieť k výchove k manželstvu a rodičovstvu a podpore sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi

Family constellations involving biological and non-biological children

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie „zmiešaných“ rodinných konštelácií skladajúcich sa z biologicky a nebiologicky príbuzných rodinných príslušníkov. Jeho intenciou je zaoberať sa rodičovstvami pozostávajúcimi z viac ako dvoch rodičov, čo znamená, že na počatí detí sa podieľala aj ďalšia osoba alebo osoby. Môže ísť o predchádzajúceho partnera, donora vajíčka či spermií, surogátnu matku alebo iných biologických rodičov v prípade náhradnej rodinnej starostlivosti o deti. Jeho cieľom je preskúmať súvislosti medzi komplexnými rodinnými konšteláciami (patchwork families) a kvalitou života detí aj ich rodičov a zároveň aj dôvody, motívy, procesy, kontexty a dôsledky uzatvorenia opakovaných partnerstiev a manželstiev alebo počatia dieťaťa pomocou ďalšej osoby.

Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza

Social-psychology aspects of anti-discrimination interventions: A qualitative metaanalysis

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:V sociálnej psychológii sa diskutuje o tom, či navodzovanie medziskupinovej harmónie prostredníctvom pozitívneho kontaktu nemá sedatívny efekt a nelegitimizuje spoločenskú hierarchiu namiesto toho, aby posilňovalo motivácie ku kolektívnej akcii, najmä u stigmatizovaných skupín. Hlavným cieľom projektu bude zrealizovať kvalitatívnu metaanalýzu antidiskriminačných intervencií z perspektívy súčasných sociálno-psychologických teórií. Výskumným dizajnom bude viacnásobná prípadová štúdia. Zameriame sa na intervencie, ktoré sa na Slovensku zrealizovali v školskom prostredí za posledných približne 10 rokov, so zameraním na rôzne nečlenské skupiny (Rómovia, migranti, atď.). Budeme skúmať, prostredníctvom akých psychologických mechanizmov (afektívnych, kognitívnych resp. behaviorálnych) zmierňujú predsudky a či zároveň ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech minorít. Popíšeme stavebné kamene takých intervencií, ktoré majú potenciál na úspech, najmä s ohľadom na optimálne podmienky kontaktu (Allport, 1954 a iní).

ELD-ET - Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti

Effective reading behavior strategies studied at key stages of literacy development

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga CSc.
Anotácia:Projekt reaguje na aktuálne trendy výskumu gramotnosti v súčasnej informačnej spoločnosti. Tie sa vyznačujú hľadaním nových komplexnejších modelov čitateľského správania v meniacom sa informačnom a mediálnom prostredí. V metodológii výskumov zameraných na skúmanie nových foriem čítania sa kladie dôraz na transdisciplinárnu spoluprácu, kombináciu overených metód s novými podstatne citlivejšími nástrojmi, pri súčasnom reflektovaní doterajšieho poznania, rozvíjaného na pôde psychologických, pedagogických, knižničných a informačných vied. Interdisciplinárny tím riešiteľov predkladaného projektu má snahu ukázať a empirickými dátami dokumentovať, že napriek narastajúcim požiadavkám a rozširujúcim sa kognitívnym nárokom na čítanie v prostredí IKT, zostáva podstata a väčšina kvalitatívnych parametrov čítania zachovaná. Ako taká je závislá od faktorov jazykovo a literárne podnetného prostredia v raných štádiách ontogenézy. Podnetnosť prostredia bude reprezentovaná úrovňou realizácie novej koncepcie jazykového vzdelávania (Zápotočná, Petrová, ŠVP, 2016) vo vybraných materských školách. Dlhodobé efekty programu sa budú sledovať na úrovni viacerých jazykovokognitívnych a metakognitívnych ukazovateľov ranej gramotnosti detí predškolského veku, a to tak v konfrontácii s referenčnými skupinami detí sledovaných v r. 2016-2019, ako aj v longitudinálnej perspektíve (2021-2022). Ich prediktívna validita vo vzťahu k porozumeniu textu, stratégiám čítania a informačného správania sa bude sledovať na identickej vzorke detí v školskom vzdelávaní. Metóda sledovania očných pohybov bude slúžiť na sledovanie bezprostredných efektov rôznych foriem literárnej komunikácie na kvalitu a intenzitu recepcie v predškolskom veku. Umožní presnejšiu diagnostiky sledovaných čitateľských výkonov v ďalších štádiách čitateľského vývinu, čitateľského a informačného správania v rozličných informačných prostrediach, s perspektívou ich využitia v oblasti intervencie do informačného správania v prostredí IKT.

Úloha nových médií vo zvyšovaní kvality života, reziliencie a vzdelania u detí, mládeže a mladých dospelých v závislosti od ne/prítomnosti postihnutia, etnickej príslušnosti a socioekonomického statusu

The role of new media in supporting higher quality of life, resilience and education levels in children, youth and young adults depending on (non) existence of a disability, their ethnicity and socioeconomic status

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrjánošová Magda PhD.
Anotácia:Efektívne využívanie potenciálu nových médií môže v dnešnej dobe prinášať benefity vo vyššej kvalite života, reziliencii, sebavedomí, a lepšom prístupe k informáciám a vzdelaniu. Aj najnovšie výskumy však naznačujú pretrvávajúcu digitálnu nerovnosť v prístupe aj využívaní (tzv. digital divide), čo sa týka socioekonomického statusu, rodu a dosiahnutého vzdelania, a to aj u najmladšej generácie (do 25 rokov). Automaticky predpokladaný prechod na dištančné online vzdelávanie počas korona krízy z roku 2020 na Slovensku jasne ukázal obrovské nerovnosti, ale v skutočnosti o situácii u nás nie je dosť spoľahlivých informácií, hlavne o špecifických podskupinách mládeže. V projekte sa preto zameriavame na deti, mládež a mladých dospelých 1) z etnických minorít, 2) s postihnutiami, alebo 3) z rodín s nízkym socioekonomickým statusom, vo veku 10-25 rokov. Cieľom projektu je zmapovať možnosti, mieru, spôsoby, reálne psychologické benefity a tiež bariéry používania nových médií u týchto potenciálne vulnerabilných skupín.

Celkový počet projektov: 8