Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe

ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

ENGAGE - Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny

Using contact interventions to promote engagement and mobilisation for social change

Národné projekty

Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup

Antecedents of intergroup solidarity in the context of societal crises: a mixed method approach

Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Language and cognitive impacts of socio-economic, cultural and educational conditions in preschool age on the development of literacy in primary education

MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti

Milestones in transitions in intimate relationships and quality of life in adolescence and young adulthood

Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi

Family constellations involving biological and non-biological children

ELD-ET - Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti

Effective reading behavior strategies studied at key stages of literacy development

Úloha nových médií vo zvyšovaní kvality života, reziliencie a vzdelania u detí, mládeže a mladých dospelých v závislosti od ne/prítomnosti postihnutia, etnickej príslušnosti a socioekonomického statusu

The role of new media in supporting higher quality of life, resilience and education levels in children, youth and young adults depending on (non) existence of a disability, their ethnicity and socioeconomic status

Celkový počet projektov: 8