Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Medzinárodné projekty

PolRom - Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Prvým cieľom projektu je identifikovať vplyv politického diskurzu na predsudky voči Rómom a na negatívne a pozitívne formy kolektívnej akcie zameranej voči Rómom. Predpokladáme, že normatívny kontext, ktorý je nastolený v politickom diskurze, má vplyv aj na postoje voči Rómom. Druhým cieľom je evalvovať antidiskriminačné intervencie, so zameraním na to, ako zmierňujú predsudky a ako ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech a neprospech Rómov, a ponúknuť príklady dobrej praxe. V rámci projektu budeme analyzovať politický diskurz a uskutočníme reprezentatívne prieskumy v 5 krajinách EÚ (Slovensko, Maďarsko, rumunsko, Írsko a Francúzsko). Zrealizujeme tiež laboratórne experimenty a kvalitatívnu analýzu už uskutočnených antidiskriminačných intervencií. Výstupom projektu budú okrem vedeckých článkov aj odporúčania pre tvorcov politík a iných zainteresovaných aktérov. Projekt je podporený "Rights, Equality and Citizenship Programme" DG Justice and Consumers, číslo grantu 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.10.2020

Underrepresented - Nedostatočne reprezentované oblasti výskumu v sociálnej psychológii
Underrepresented research areas in social psychology
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Výskum systémov produkcie vedeckého poznania opakovane ukázal, že je nerovné, založené na mocenských štruktúrach uprednostňujúcich historicky dominantné skupiny a krajiny a predstavuje zložitý problém pre vedcov na globálnom juhu. Tieto systémy legitimizujú a uprednostňujú medzinárodný výskum pred miestnou produkciou a zároveň spájajú kariérny rozvoj a financovanie výskumu s „medzinárodnými“ hodnoteniami založenými na anglofónnej a severoatlantickej vede. Mnoho sociálnych vedcov používa na identifikáciu, vysvetlenie a riešenie týchto problémov dekoloniálne prístupy. Cieľom projektu je poskytnúť vyvážené chápanie stavu súčasnej produkcie sociálneho psychologického výskumu s využitím sociologickej a dekoloniálnej teórie a kvalitatívnych a kvantitatívnych vedeckých dôkazov.
Doba trvania: 1.9.2017 - 31.8.2020


Národné projekty

MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
Milestones in transitions in intimate relationships and quality of life in adolescence and young adulthood
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Lukšík Ivan CSc.
Anotácia:Súčasné štúdie poukazujú na nelineárnosť, individualizáciu a predlžovanie obdobia dospievania. Mladí ľudia prechádzajú kľúčovými štádiami života, akými sú formovanie blízkeho priateľského vzťahu, platonická láska,zamilovanie, manželstvo a rodičovstvo, ktoré však tradičné vývinové teórie už nedokážu plne vysvetliť. V zmenených socio-kultúrnych a normatívnych podmienkach nám chýbajú informácie, kedy a ako tieto tranzície prebiehajú. Cieľom projektu je zistiť, kedy a ako prebiehajú tranzície v intímnych vzťahoch adolescencie a mladej dospelosti a aký vplyv majú na kvalitu života mladých ľudí. Výsledky môžu poslúžiť k prehodnoteniu a obohateniu poznania o psychologických, sociálnych, etických a kultúrnych determináciách vývinu, prispieť k výchove k manželstvu a rodičovstvu a podpore sexuálneho a reprodukčného zdravia.
Doba trvania: 1.7.2019 - 31.12.2022

Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania
Pedagogical impacts and developmental achievements resulting from curricular changes in preschool education
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga CSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním vedecko-výskumných aktivít riešiteľov spojených s koncipovaním, vývojom, implementáciou a evaluáciou Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ platného od r. 2016. Výskum sa bude realizovať prostredníctvom série dopadových štúdií v dvoch hlavných líniách. Predmetom pedagogických štúdií bude sledovanie procesov spojených s implementáciou programu, prostredníctvom ich reflexie a hodnotenia priamymi i nepriamymi účastníkmi predprimárneho vzdelávania, analyzovaných v interpretačnom rámci súčasného expertného diskurzu na pôde predškolskej pedagogiky. Vývinovo-psychologická línia projektu bude zameraná na sledovanie viacerých parametrov a indikátorov jazykového, kognitívneho a metakognitívneho vývinu vzorky predškolákov v špecifických podmienkach programu, prispeje k objasňovaniu vývinových možností rozvíjania jazykovo-kognitívneho potenciálu dieťaťa, ako aj k hodnoteniu efektívnosti programu, osobitne v rámci vzdelávacej oblasti jazyka a komunikácie.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza
Social-psychology aspects of anti-discrimination interventions: A qualitative metaanalysis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:V sociálnej psychológii sa diskutuje o tom, či navodzovanie medziskupinovej harmónie prostredníctvom pozitívneho kontaktu nemá sedatívny efekt a nelegitimizuje spoločenskú hierarchiu namiesto toho, aby posilňovalo motivácie ku kolektívnej akcii, najmä u stigmatizovaných skupín. Hlavným cieľom projektu bude zrealizovať kvalitatívnu metaanalýzu antidiskriminačných intervencií z perspektívy súčasných sociálno-psychologických teórií. Výskumným dizajnom bude viacnásobná prípadová štúdia. Zameriame sa na intervencie, ktoré sa na Slovensku zrealizovali v školskom prostredí za posledných približne 10 rokov, so zameraním na rôzne nečlenské skupiny (Rómovia, migranti, atď.). Budeme skúmať, prostredníctvom akých psychologických mechanizmov (afektívnych, kognitívnych resp. behaviorálnych) zmierňujú predsudky a či zároveň ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech minorít. Popíšeme stavebné kamene takých intervencií, ktoré majú potenciál na úspech, najmä s ohľadom na optimálne podmienky kontaktu (Allport, 1954 a iní).
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.
Twenty-first century traditional and alternative parenthoods: motivations, dilemmas, and consequences.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie sociálnych reprezentácií tradičných a alternatívnych foriem rodičovstva v súčasnosti z perspektívy ich zvládania a kvality života. Kým tradičné formy sa viažu s manželstvom, netradičné formy predstavujú rôzne nie manželské spolužitia, napr. kohabitáciu, profesionálne, adoptívne, separované (single, žitie "oddelene spolu", rozvedené), lesbické a tiež rodičovstvá v staršom veku. Ambíciou projektu je preskúmať súčasné diskurzy o rodičovstve, objasniť, do akej miery sa vedecké a odborné reprezentácie rodičovstva premietajú do legislatívy, analyzovať sociálne reprezentácie rodičovstva v médiách a v bežných diskurzoch jednotlivých skupín rodičov. Zároveň chce zmapovať prevalenciu jednotlivých foriem rodičovstiev na Slovensku v súčasnosti. Napokon má projekt snahu objasniť, aké motivácie vedú k rodičovstvu, akým bariéram ľudia čelia, ako sú so svojim rodičovstvom spokojní a identifikovať schémy zvládania a cesty ku kvalite života pri tradičných aj alternatívnych formách rodičovstva.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 6