Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Medzinárodné projekty

PolRom - Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Prvým cieľom projektu je identifikovať vplyv politického diskurzu na predsudky voči Rómom a na negatívne a pozitívne formy kolektívnej akcie zameranej voči Rómom. Predpokladáme, že normatívny kontext, ktorý je nastolený v politickom diskurze, má vplyv aj na postoje voči Rómom. Druhým cieľom je evalvovať antidiskriminačné intervencie, so zameraním na to, ako zmierňujú predsudky a ako ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech a neprospech Rómov, a ponúknuť príklady dobrej praxe. V rámci projektu budeme analyzovať politický diskurz a uskutočníme reprezentatívne prieskumy v 5 krajinách EÚ (Slovensko, Maďarsko, rumunsko, Írsko a Francúzsko). Zrealizujeme tiež laboratórne experimenty a kvalitatívnu analýzu už uskutočnených antidiskriminačných intervencií. Výstupom projektu budú okrem vedeckých článkov aj odporúčania pre tvorcov politík a iných zainteresovaných aktérov. Projekt je podporený "Rights, Equality and Citizenship Programme" DG Justice and Consumers, číslo grantu 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.10.2020


Národné projekty

INTERMIN - Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach.
Interventions for Reducing Prejudice against Stigmatized Minorities: Developing measures and experimental testing of the contact hypothesis under field conditions.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a prostredníctvom terénnych randomizovanych experimentov s kontrolnou skupinou (randomized controlled trials, RCT) posúdiť efektívnosť intervenčných nástrojov na zmierňovanie etnicko-rasových predsudkov a diskriminujúceho správania. Dominantne sa zameriame na predsudky voči príslušníkom rómskej minority zo segregovaných komunít. Vychádzame z aktuálnych výskumov o pozitívnych dôsledkoch priameho (Pettigrew, Tropp, 2011), sprostredkovaného (Vezzali et al., 2014) a predstavovaného kontaktu (Miles, Crisp, 2014) pre zmierňovanie predsudkov. Po prvé vyberieme nástroje na explicitné aj implicitné meranie predsudkov, ktoré adaptujeme na kontext SR a rómsku minoritu a validizujeme v slovenskom prostredí. Po druhé budeme vyvíjať a pilotne testovať tri typy intervencií, založených na troch typoch kontaktu (priamy, predstavovaný a sprostredkovaný). Po tretie budeme v hlavnom experimente prostredníctvom RCT na veľkej vzorke stredoškolských študentov testovať efekt najúčinnejšej intervencie (vybranej na základe pilotného testovania) na závislé premenné – postoje, predsudky a behaviorálne intencie. Takisto budeme merať tzv. sekundárny transfer, t. j. mieru možnej generalizácie pozitívnych dôsledkov intervencií týkajúcich sa rómskej minority na postoje voči iným typom stigmatizovaných minorít, napríklad azylantom (Harwood et al, 2010). Po štvrté budeme prostredníctvom korešpondenčného testu diskriminácie (Bertrand & Mullainathan, 2004) testovať efekt najúčinnejšej intervencie na diskriminujúce správanie cieľovej populácie voči príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít. Po piate budeme testovať trvácnosť efektu najúčinnejšej intervencie a skúmať možnosti multiplikácie výsledkov v prostredí stredoškolského vzdelávania.
Web stránka projektu:http://www.kvsbk.sav.sk/?page_id=714
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe,
New media and lowering the threshold for civic participation in less participating groups: analysis of best practices, “white crow” cases and subjective barriers of participation in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrjánošová Magda PhD.
Anotácia:Všeobecne sa predpokladá pozitívny vplyv nových médií na občiansku participáciu, ale na ich efektívne používanie k nim treba mať prístup (digitálna nerovnosť) a ovládať isté spôsobilosti (digitálna gramotnosť). V kontexte SR je digitálna gramotnosť rozložená nerovnomerne hlavne s ohľadom na vek a ekonomické zabezpečenie, čo môže limitovať špecifické skupiny v snahe participovať online (a replikovať tak nerovné príležitostí pri participácii všeobecne). V projekte sa preto zameriavame na občiansky aktívnych aj neaktívnych jednotlivcov, s fókusom na skupiny inak málo participujúcich, ako sú 1) mládež a mladí dospelí (15-25 r.), 2) sociálne vylúčená mládež a mladí dospelí (definovaní napr. cez príjem domácnosti), a 3) seniori a seniorky (nad 60 r.). Cieľom projektu je za využitia kombinácie pološtruktúrovaných interview, kriticko-diskurzívnej analýzy a sekundárnych analýz reprezentatívnych dotazníkových dát opísať subjektívne bariéry participácie, individuálne „svetlé výnimky“ a širšie fungujúce dobré praxe.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania
Pedagogical impacts and developmental achievements resulting from curricular changes in preschool education
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga CSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním vedecko-výskumných aktivít riešiteľov spojených s koncipovaním, vývojom, implementáciou a evaluáciou Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ platného od r. 2016. Výskum sa bude realizovať prostredníctvom série dopadových štúdií v dvoch hlavných líniách. Predmetom pedagogických štúdií bude sledovanie procesov spojených s implementáciou programu, prostredníctvom ich reflexie a hodnotenia priamymi i nepriamymi účastníkmi predprimárneho vzdelávania, analyzovaných v interpretačnom rámci súčasného expertného diskurzu na pôde predškolskej pedagogiky. Vývinovo-psychologická línia projektu bude zameraná na sledovanie viacerých parametrov a indikátorov jazykového, kognitívneho a metakognitívneho vývinu vzorky predškolákov v špecifických podmienkach programu, prispeje k objasňovaniu vývinových možností rozvíjania jazykovo-kognitívneho potenciálu dieťaťa, ako aj k hodnoteniu efektívnosti programu, osobitne v rámci vzdelávacej oblasti jazyka a komunikácie.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v intergrovanom/inkluzívnom prostredí
Psychological determinants of activity and participation of children and adolescents with disabilities educated in integrated/inclusive educational settings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jariabková Katarína PhD.
Anotácia:Projekt je orientovaný na výskum psychologických determinantov aktivity a participácie v rôznych životných situáciách u detí a adolescentov so zdravotným postihnutím, ktorí sú vzdelávaní v integrovaných/inkluzívnych podmienkach. Sústreďuje sa na bariéry a facilitátory participácie z pohľadu samotných jednotlivcov s postihnutím a osôb z ich blízkeho sociálneho prostredia. Pri hodnotení výskum vychádza z Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia: verzia pre deti a mládež (International classification of functioning, disability and health: children and youth version, 2007). Základom je biopsychosociálny prístup, ktorý vyzdvihuje plnú inklúziu jednotlivca do spoločnosti a zdôrazňuje aktivitu a participáciu ako dôležité komponenty funkčnej schopnosti jednotlivca. Psychologická analýza prispeje k identifikácii determinantov aktivity a participácie a rozvoja funkčných schopností detí a adolescentov s postihnutím.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza
Social-psychology aspects of anti-discrimination interventions: A qualitative metaanalysis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:V sociálnej psychológii sa diskutuje o tom, či navodzovanie medziskupinovej harmónie prostredníctvom pozitívneho kontaktu nemá sedatívny efekt a nelegitimizuje spoločenskú hierarchiu namiesto toho, aby posilňovalo motivácie ku kolektívnej akcii, najmä u stigmatizovaných skupín. Hlavným cieľom projektu bude zrealizovať kvalitatívnu metaanalýzu antidiskriminačných intervencií z perspektívy súčasných sociálno-psychologických teórií. Výskumným dizajnom bude viacnásobná prípadová štúdia. Zameriame sa na intervencie, ktoré sa na Slovensku zrealizovali v školskom prostredí za posledných približne 10 rokov, so zameraním na rôzne nečlenské skupiny (Rómovia, migranti, atď.). Budeme skúmať, prostredníctvom akých psychologických mechanizmov (afektívnych, kognitívnych resp. behaviorálnych) zmierňujú predsudky a či zároveň ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech minorít. Popíšeme stavebné kamene takých intervencií, ktoré majú potenciál na úspech, najmä s ohľadom na optimálne podmienky kontaktu (Allport, 1954 a iní).
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.
Twenty-first century traditional and alternative parenthoods: motivations, dilemmas, and consequences.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie sociálnych reprezentácií tradičných a alternatívnych foriem rodičovstva v súčasnosti z perspektívy ich zvládania a kvality života. Kým tradičné formy sa viažu s manželstvom, netradičné formy predstavujú rôzne nie manželské spolužitia, napr. kohabitáciu, profesionálne, adoptívne, separované (single, žitie "oddelene spolu", rozvedené), lesbické a tiež rodičovstvá v staršom veku. Ambíciou projektu je preskúmať súčasné diskurzy o rodičovstve, objasniť, do akej miery sa vedecké a odborné reprezentácie rodičovstva premietajú do legislatívy, analyzovať sociálne reprezentácie rodičovstva v médiách a v bežných diskurzoch jednotlivých skupín rodičov. Zároveň chce zmapovať prevalenciu jednotlivých foriem rodičovstiev na Slovensku v súčasnosti. Napokon má projekt snahu objasniť, aké motivácie vedú k rodičovstvu, akým bariéram ľudia čelia, ako sú so svojim rodičovstvom spokojní a identifikovať schémy zvládania a cesty ku kvalite života pri tradičných aj alternatívnych formách rodičovstva.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 7