Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Medzinárodné projekty

PolRom - Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Prvým cieľom projektu je identifikovať vplyv politického diskurzu na predsudky voči Rómom a na negatívne a pozitívne formy kolektívnej akcie zameranej voči Rómom. Predpokladáme, že normatívny kontext, ktorý je nastolený v politickom diskurze, má vplyv aj na postoje voči Rómom. Druhým cieľom je evalvovať antidiskriminačné intervencie, so zameraním na to, ako zmierňujú predsudky a ako ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech a neprospech Rómov, a ponúknuť príklady dobrej praxe. V rámci projektu budeme analyzovať politický diskurz a uskutočníme reprezentatívne prieskumy v 5 krajinách EÚ (Slovensko, Maďarsko, rumunsko, Írsko a Francúzsko). Zrealizujeme tiež laboratórne experimenty a kvalitatívnu analýzu už uskutočnených antidiskriminačných intervencií. Výstupom projektu budú okrem vedeckých článkov aj odporúčania pre tvorcov politík a iných zainteresovaných aktérov. Projekt je podporený "Rights, Equality and Citizenship Programme" DG Justice and Consumers, číslo grantu 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.8.2021


Národné projekty

MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
Milestones in transitions in intimate relationships and quality of life in adolescence and young adulthood
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Lukšík Ivan CSc.
Anotácia:Súčasné štúdie poukazujú na nelineárnosť, individualizáciu a predlžovanie obdobia dospievania. Mladí ľudia prechádzajú kľúčovými štádiami života, akými sú formovanie blízkeho priateľského vzťahu, platonická láska,zamilovanie, manželstvo a rodičovstvo, ktoré však tradičné vývinové teórie už nedokážu plne vysvetliť. V zmenených socio-kultúrnych a normatívnych podmienkach nám chýbajú informácie, kedy a ako tieto tranzície prebiehajú. Cieľom projektu je zistiť, kedy a ako prebiehajú tranzície v intímnych vzťahoch adolescencie a mladej dospelosti a aký vplyv majú na kvalitu života mladých ľudí. Výsledky môžu poslúžiť k prehodnoteniu a obohateniu poznania o psychologických, sociálnych, etických a kultúrnych determináciách vývinu, prispieť k výchove k manželstvu a rodičovstvu a podpore sexuálneho a reprodukčného zdravia.
Doba trvania: 1.7.2019 - 31.12.2022

Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania
Pedagogical impacts and developmental achievements resulting from curricular changes in preschool education
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga CSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním vedecko-výskumných aktivít riešiteľov spojených s koncipovaním, vývojom, implementáciou a evaluáciou Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ platného od r. 2016. Výskum sa bude realizovať prostredníctvom série dopadových štúdií v dvoch hlavných líniách. Predmetom pedagogických štúdií bude sledovanie procesov spojených s implementáciou programu, prostredníctvom ich reflexie a hodnotenia priamymi i nepriamymi účastníkmi predprimárneho vzdelávania, analyzovaných v interpretačnom rámci súčasného expertného diskurzu na pôde predškolskej pedagogiky. Vývinovo-psychologická línia projektu bude zameraná na sledovanie viacerých parametrov a indikátorov jazykového, kognitívneho a metakognitívneho vývinu vzorky predškolákov v špecifických podmienkach programu, prispeje k objasňovaniu vývinových možností rozvíjania jazykovo-kognitívneho potenciálu dieťaťa, ako aj k hodnoteniu efektívnosti programu, osobitne v rámci vzdelávacej oblasti jazyka a komunikácie.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza
Social-psychology aspects of anti-discrimination interventions: A qualitative metaanalysis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:V sociálnej psychológii sa diskutuje o tom, či navodzovanie medziskupinovej harmónie prostredníctvom pozitívneho kontaktu nemá sedatívny efekt a nelegitimizuje spoločenskú hierarchiu namiesto toho, aby posilňovalo motivácie ku kolektívnej akcii, najmä u stigmatizovaných skupín. Hlavným cieľom projektu bude zrealizovať kvalitatívnu metaanalýzu antidiskriminačných intervencií z perspektívy súčasných sociálno-psychologických teórií. Výskumným dizajnom bude viacnásobná prípadová štúdia. Zameriame sa na intervencie, ktoré sa na Slovensku zrealizovali v školskom prostredí za posledných približne 10 rokov, so zameraním na rôzne nečlenské skupiny (Rómovia, migranti, atď.). Budeme skúmať, prostredníctvom akých psychologických mechanizmov (afektívnych, kognitívnych resp. behaviorálnych) zmierňujú predsudky a či zároveň ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech minorít. Popíšeme stavebné kamene takých intervencií, ktoré majú potenciál na úspech, najmä s ohľadom na optimálne podmienky kontaktu (Allport, 1954 a iní).
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

ELD-ET - Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti
Effective reading behavior strategies studied at key stages of literacy development
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga CSc.
Anotácia:Projekt reaguje na aktuálne trendy výskumu gramotnosti v súčasnej informačnej spoločnosti. Tie sa vyznačujú hľadaním nových komplexnejších modelov čitateľského správania v meniacom sa informačnom a mediálnom prostredí. V metodológii výskumov zameraných na skúmanie nových foriem čítania sa kladie dôraz na transdisciplinárnu spoluprácu, kombináciu overených metód s novými podstatne citlivejšími nástrojmi, pri súčasnom reflektovaní doterajšieho poznania, rozvíjaného na pôde psychologických, pedagogických, knižničných a informačných vied. Interdisciplinárny tím riešiteľov predkladaného projektu má snahu ukázať a empirickými dátami dokumentovať, že napriek narastajúcim požiadavkám a rozširujúcim sa kognitívnym nárokom na čítanie v prostredí IKT, zostáva podstata a väčšina kvalitatívnych parametrov čítania zachovaná. Ako taká je závislá od faktorov jazykovo a literárne podnetného prostredia v raných štádiách ontogenézy. Podnetnosť prostredia bude reprezentovaná úrovňou realizácie novej koncepcie jazykového vzdelávania (Zápotočná, Petrová, ŠVP, 2016) vo vybraných materských školách. Dlhodobé efekty programu sa budú sledovať na úrovni viacerých jazykovokognitívnych a metakognitívnych ukazovateľov ranej gramotnosti detí predškolského veku, a to tak v konfrontácii s referenčnými skupinami detí sledovaných v r. 2016-2019, ako aj v longitudinálnej perspektíve (2021-2022). Ich prediktívna validita vo vzťahu k porozumeniu textu, stratégiám čítania a informačného správania sa bude sledovať na identickej vzorke detí v školskom vzdelávaní. Metóda sledovania očných pohybov bude slúžiť na sledovanie bezprostredných efektov rôznych foriem literárnej komunikácie na kvalitu a intenzitu recepcie v predškolskom veku. Umožní presnejšiu diagnostiky sledovaných čitateľských výkonov v ďalších štádiách čitateľského vývinu, čitateľského a informačného správania v rozličných informačných prostrediach, s perspektívou ich využitia v oblasti intervencie do informačného správania v prostredí IKT.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024

Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.
Twenty-first century traditional and alternative parenthoods: motivations, dilemmas, and consequences.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie sociálnych reprezentácií tradičných a alternatívnych foriem rodičovstva v súčasnosti z perspektívy ich zvládania a kvality života. Kým tradičné formy sa viažu s manželstvom, netradičné formy predstavujú rôzne nie manželské spolužitia, napr. kohabitáciu, profesionálne, adoptívne, separované (single, žitie "oddelene spolu", rozvedené), lesbické a tiež rodičovstvá v staršom veku. Ambíciou projektu je preskúmať súčasné diskurzy o rodičovstve, objasniť, do akej miery sa vedecké a odborné reprezentácie rodičovstva premietajú do legislatívy, analyzovať sociálne reprezentácie rodičovstva v médiách a v bežných diskurzoch jednotlivých skupín rodičov. Zároveň chce zmapovať prevalenciu jednotlivých foriem rodičovstiev na Slovensku v súčasnosti. Napokon má projekt snahu objasniť, aké motivácie vedú k rodičovstvu, akým bariéram ľudia čelia, ako sú so svojim rodičovstvom spokojní a identifikovať schémy zvládania a cesty ku kvalite života pri tradičných aj alternatívnych formách rodičovstva.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 6