Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Svet slobody verzus svet ideológie. Slovenské výtvarné umenie okolo roku 1968. In Umenie, estetika, politika. - Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2019, s. 138-153. ISBN 978-80-972624-2-6. Typ: AEDA
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. El Lisickij a Rudolf Sikora vystavovali v Danubiane. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 3, s. 46-48. ISSN 2585-9048. Typ: BDF
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Spomienky absolventov a pedagógov na dejiny umenia Univerzity Komenského v Bratislave : 60. roky. In 95+ Dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Katarína Kolbiarz Chmelinová, Katarína Beňová (ed.) ; recenzenti: Dana Bořutová, Peter Buday. - Bratislava : Stimul, 2018, s. 39-41. ISBN 978-80-8127-222-6. Typ: BEF
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana - BRAXATOROVÁ, Kristína. Podpora umenia nemôže byť náhodná. In .týždeň, 2019, roč. 16, č. 24. ISSN 1336-5932. Dostupné na internete: <https://www.tyzden.sk/medialna-skola/56080/podpora-umenia-nemoze-byt-nahodna/?ref=kat>. Typ: GHG
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Čo všetko si pamätá svetlo? In Denník N, 2018, roč. 4, č. 109, s. 13. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Výrazný svet pohybu a svetla. In Denník N, 2019, roč. 5, č. 144, s. 12-13. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • DUDKOVÁ, Jana. Obrazy umelcov v televíznych naratívoch nežnej revolúcie v rokoch 1990-1993. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 1, s. 73-85. ISSN 0037-699X.(Vega 2/0120/18 : Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989). Typ: ADFB
 • GERÁT, Ivan. Marxism and Iconology in Czechoslovakia During the Cold War : preliminary Remarks. In A Socialist Realist History? : Writing Art History in the Post-War Decades. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2019, s. 100-117. ISBN 978-3-412-51161-6. Typ: ABC
 • GERÁT, Ivan. Die Jesuiten- und Universitätskirche in Trnava (Tyrnau, Nagyszombat) im Spiegel des kunsthistorischen Diskurses um und nach 1948. In RIHA Journal : Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art, 2019, 0213, url: http://https://www.riha-journal.org/articles/2019/0211-0217-special-issue-historiography-in-cold-war-era/0255-gerat-article-in-open-access. ISSN 2190-3328. Typ: ADCB
 • GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Bičovanie v obraznosti a myslení v stredoveku. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10, č. 1, s. 25-41. ISSN 1338-2009. Typ: ADNB
 • GERÁT, Ivan. Kinderehe und Heiligenkulte? Eine Frage zur Darstellung der Wiener Doppelhochzeit. In Das Wiener Fürstentreffen von 1515 : Beiträge zur Geschichte der Habsburgisch-Jagiellonischen Doppelvermählung. - Budapest : Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Science, 2019, s. 429-438. ISBN 978-963-416-158-5. ISSN 2630-8827. Typ: AECA
 • Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Zostavovatelia: Ingrid Halászová, Peter Megyeši, Richard E. Pročka ; recenzenti: Adriana Priatková, Monika Mitášová, Zuzana Dzurňáková. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. 402 s. ISBN 978-80-568-0152-9. Typ: FAI
 • HERUCOVÁ, Marta. Prejavy romantizmu v maliarstve na Slovensku pod vplyvom európskej tvorby. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 307-367. ISBN 978-80-7491-545-1.(VEGA 2/0048/16 : Klasicizmus – hľadanie vzorov dokonalosti vo výtvarnom umení 2. polovice 18. a 19. storočia na Slovensku). Typ: ABA
 • KNOPOVÁ, Elena. Reflexia európskych hodnôt v súčasnom slovenskom divadle. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 2, s. 105-128. ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku (1886 — 1899) : v kontexte dobovej divadelnej praxe. Recenzenti: Elena Mannová, Jiří Kopecký. Bratislava : Ars Musica, 2018. 120 s. ISBN 978-80-971672-3-3(VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia)). Typ: AAB
 • MEGYEŠI ĎURČEKOVÁ, Lenka - MEGYEŠI, Peter. Prolegomena k aplikovanej barokovej emblematike na Slovensku. In Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 317-337. ISBN 978-80-568-0152-9. Typ: AEDA
 • MEGYEŠI, Peter. "Voda milosti pre tých, ktorí žíznia". K stredovekej ikonografii Klaňania troch kráľov. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2019, roč. 68, č. 2, s. 32-38. ISSN 1335-4353.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: ADFB
 • MEGYEŠI, Peter. Mentálna kartografia Jara Vargu = Jaro Varga’s Mental Cartography. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2019, roč. 26, č. 2, s. 62-73. ISSN 1335-9770. Typ: BDF
 • MEGYEŠI, Peter. Martin Lukáč. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2019, roč. XIV, č. 52, s. 39. ISSN 1336-9644. Typ: BDF
 • MEGYEŠI, Peter. Archeológia konfliktu v post-pravdivej dobe. In Jazdec : print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí, 2018, roč. 9, č. 32, s. 12-13. ISSN 1338-077X. Typ: BDF
 • MEGYEŠI, Peter. Obrazy z „okraja“ spoločnosti. In Artalk.cz, 2019, 7. 6., nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: <https://artalk.cz/2019/06/07/obrazy-z-okraja-spolocnosti/>. Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter - VARGA, Jaro. „Ani minulosti, ani budúcnosti sa rukami dotknúť nevieme“ : Jaro Varga v rozhovore s Petrom Megyešim. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2019, roč. 26, č. 2, s. 74-91. ISSN 1335-9770. Typ: GII
 • MEGYEŠI, Peter - SIKORA, Erik. Erik Sikora: Experiment s kapitálom pozornosti : rozhovor. In Artalk.cz, 2019, 13. 9., nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: <https://artalk.cz/2019/09/13/erik-sikora-experimentujem-s-kapitalom-pozornosti/>. Typ: GII
 • MICHALOVIČ, Michal. Dominik Tatarka - scenárista. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 2, s. 158-171. ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
 • MISTRÍK, Miloš. La functión del Premio Europa de Teatro. In ADE teatro : revista trimestral de la asociacion de directores de escena de espana, 2019, no. 174, pp. 30-31. ISSN 1133-8792. Typ: ADEB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Giulio Cesare. A Baroque Hero. In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 38. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Archetypy očami súčasných režisérov. In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 36. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Introvertná dráma o smutných hrdinoch. In k o d : konkrétne o divadle, 2019, roč. 13, č. 1, s. 10-15. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Good bye, stará Európa (?). In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1-2, s. 47. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Za prvou dámou slovenského muzikálu. In k o d : konkrétne o divadle, 2019, roč. 13, č. 3, s. 48-49. ISSN 1337-1800. Typ: EDJ
 • POMFYOVÁ, Bibiana. Boli v Piešťanoch johaniti? Príspevok k problematike stavebného typu kostolov s dvomi svätyňami. In Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 217-247. ISBN 978-80-568-0152-9. Typ: AEDA
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Súčasné ruské divadlo: spomienky na budúcnosť. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 2, s. 172-191. ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Od veľkej klasiky po plastovú dramatiku. In k o d : konkrétne o divadle, 2019, roč. 13, č. 2, s. 27-31. ISSN 1337-1800. Typ: BDF
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana - PAVLÍKOVÁ, Eva. Eva Pavlíková "The Show must go on!". In Magická žena : zdravie, horoskopy, ezoterika, životný štýl, bylinky, alternatívna medicína, 2019, roč. 1, č. 2, s. 12-17. ISSN 1338-6875. Typ: GII
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Od kamenných divadiel k nezávislej scéne. In Vlna, 2019, roč. 21, č. 78, s. 90-97. ISSN 1335-5341. Typ: BDF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus