Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMEOVÁ, Adriana - HORVÁTH, Csaba - ABDUL-GHANI, Safa - VARGA, Zoltan V. - SULEIMAN, Saadeh - DHALLA, Naranjan S. Interplay of Oxidative Stress and Necrosis-like Cell Death in Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury: A Focus on Necroptosis. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 127. ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010127 (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie) Typ: ADCA
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara** - SÝKORA, Matúš - HLIVÁK, Peter - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Mechanisms Underlying Antiarrhythmic Properties of Cardioprotective Agents Impacting Inflammation and Oxidative Stress. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 3, art. no. 1416. ISSN 1422-0067. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - RADOŠINSKÁ, Jana - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Dominika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOVINOVÁ, Ima - PÚZSEROVÁ, Angelika. Vekom podmienené zmeny u normotenzných a hypertenzných potkanov - srdcovo-cievna štúdia = Age-related changes in normotensive and hypertensive rats - cardiovascular study. In Cardiology Letters, 2022, vol. 30, no. 5-6, p. 284-285. ISSN 1338-3655. (XXVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii) Typ: AFL
 • BARTEKOVÁ, Monika** - SHAH, Anureet K - DHALLA, Naranjan S. Apoptosis in Ischemic Heart Disease. In Biochemistry of Apoptosis and Autophagy. - Springer, 2022, p. 37-59. ISBN 978-3-030-78799-8. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/978-3-030-78799-8_3 Typ: ABC
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - DROBNÁ, Magdaléna - CEBOVÁ, Martina - GOLAS, Samuel - BALIŠ, Peter - LÍŠKOVÁ, Silvia - VALÁŠKOVÁ, Zuzana - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - DAYAR, Ezgi - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa**. Vascular Effects of Low-Dose ACE2 Inhibitor MLN-4760—Benefit or Detriment in Essential Hypertension? In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 38. ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010038 (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] AMBROSINO, Pasquale - GRASSI, Guido - MANISCALCO, Mauro. Endothelial Dysfunction: From a Pathophysiological Mechanism to a Potential Therapeutic Target. In Biomedicines, 2022-01-01, 10, 1, art. no. 78. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010078., Registrované v: SCOPUS
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv tDCS mozočka na sémantickú pamäť. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 31. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: GHG
 • BOŤANSKÁ, Barbora - DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav. The Interplay between Autophagy and Redox Signaling in Cardiovascular Diseases. In Cells, 2022, vol. 11, no. 7, art. no. 1203. ISSN 2073-4409. Typ: ADMA
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor**. The effects of virtual height exposure on postural control and psychophysiological stress are moderated by individual height intolerance. In Frontiers in Human Neuroscience, 2022, vol. 15, no., art. no. 773091, 12 p. ISSN 1662-5161. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.773091 (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku) Typ: ADMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - GRINCHII, Daniil - KALOČAYOVÁ, Barbora - DREMENCOV, Eliyahu - DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé účinky perinatálneho bupropiónu na neurobehaviorálny vývin potomstva potkanov = Long-term effects of perinatal bupropion on neurobehavioral development of rat offspring. In Psychiatrie, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 30. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • DHALLA, Naranjan S.** - ELIMBAN, Vijayan - BARTEKOVÁ, Monika - ADAMEOVÁ, Adriana. Involvement of Oxidative Stress in the Development of Subcellular Defects and Heart Disease. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 2, art. no. 393. ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10020393 (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] SKIBSKA, Beata - GORACA, Anna - SKIBSKA, Agnieszka - STANCZAK, Andrzej. Effect of Alpha-Lipoic Acid on Rat Ventricles and Atria under LPS-Induced Oxidative Stress. In ANTIOXIDANTS, 2022, vol. 11, no. 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11040734., Registrované v: WOS
 • DOVINOVÁ, Ima - KLUKNAVSKÝ, Michal - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav. Aktivácia PPARγ a Nrf2 popri antioxidantov, NOS, RXR u hypertenzie. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 15-16. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Typ: GHG
 • DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - SEPODES, Bruno - BAUEROVÁ, Katarína. Effects of Selected Non-biological and Biological Disease-Modifying Anti-rheumatic Drugs, and mRNA Vaccines on Mononuclear Phagocyte System. In Reference Module in Biomedical Sciences : Elsevier Reference Collection.Biomedical Sciences. - Amsterdam : Elsevier, 2022. ISBN 978-0-12-801238-3. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820472-6.00110-9 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch) Typ: AECA
 • GALIS, Peter - BARTOŠOVÁ, Linda - SZOBI, Adrián - FARKAŠOVÁ, Veronika - KOVÁČOVÁ, D. - DURIŠ-ADAMEOVÁ, Adriana - RAJTÍK, Tomáš. Intermitentný hypoxický preconditioning zlepšuje srdcovú kontraktilitu v antracyklínovej kardiomyopatii u potkanov. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, p. (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov) Typ: GII
 • HROMNÍKOVÁ, Dominika - FURKA, Daniel - FURKA, Samuel - SANTANA, Julio Ariel Duenas - RAVINGEROVÁ, Táňa - KLÖCKLEROVÁ, Vanda - ŽITŇAN, Dušan. Prevention of tick-borne diseases: challenge to recent medicine. In Biologia, 2022, vol., no. 1, p. (online ahead of print. ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8905283/pdf/11756_2021_Article_966.pdf Typ: ADDA
 • IURILLI, Maria LC - ZHOU, Bin - BENNETT, James E - CARRILLO-LARCO, Rodrigo M - SOPHIEA, Marisa K - REGECOVÁ, Valéria. Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight. In eLife, 2021, vol. 10, art. no. e60060. (2020: 8.146 - IF, Q1 - JCR, 5.879 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2050-084X. Dostupné na: https://doi.org/10.7554/eLife.60060 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] HSU, Chih Yu - CHEN, Liang Sien - CHANG, I. Jen - FANG, Wei Ching - HUANG, Sun Weng - LIN, Rong Ho - UENG, Steve Wen Neng - CHUANG, Hai Hua. Can anthropometry and body composition explain physical fitness levels in school-aged children? In Children, 2021-06-01, 8, 6, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/children8060460., Registrované v: SCOPUS
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - BALIŠ, Peter - TRUBAČOVÁ, Simona - PAULIS, Ľudovít - VRBJAR, Norbert - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana. Vlastnosti erytrocytov v monokrotalínovom modeli pľúcnej artériovej hypertenzie. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 18-19. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Typ: GHG
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZORAD, Štefan - VRBJAR, Norbert - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - RADOŠINSKÁ, Jana. Modulácia angiotenzínovej signalizácie u spontánne hypertenzných potkanov a jej dôsledky na oxidačný stav a vlastnosti erytrocytov. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 17-18. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Typ: GHG
 • KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František. Influence of vision on gait initiation and first step kinematics in young and older adults. In Physiological Research, 2021, vol. 70, suppl. 3, p. S409-S417. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934813 (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku) Typ: ADCA
 • LAUBERTOVÁ, Lucia - DVORÁKOVÁ, M.** - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŽITŇANOVÁ, Ingrid - BERNÁTOVÁ, Iveta. Preliminary findings on the effect of ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles and acute stress on selected markers of oxidative stress in normotensive and hypertensive rats. In Antioxidants, 2022, vol. 11, no. 4, art. no. 751. ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11040751 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu) Typ: ADMA
 • MALÍKOVÁ, Eva - KMECOVÁ, Zuzana - DÓKA, Gabriel - PIVÁČKOVÁ, Lenka - BALIŠ, Peter - TRUBAČOVÁ, Simona - VELASOVÁ, Eva - KŘENEK, Peter - KLIMAS, Ján**. Pioglitazone restores phosphorylation of downregulated caveolin-1 in right ventricle of monocrotaline-induced pulmonary hypertension. In Clinical and Experimental Hypertension, 2022, vol. 44, no. 2, p. 101-112. ISSN 1064-1963. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10641963.2021.1996589 (APVV-15-0685 : Teranostický potenciál komponentov alternatívneho RAS pri modulácii funkcie a dysfunkcie pravej komory. APVV-19-0458 : Konvergencia sérotonínu a rastových faktorov súvisiacich s pľúcnou hypertenziou v modulácii pravokomorovej funkcie a zlyhania. VEGA č. 1/0203/19 : Cielená downregulácia expresie endotelínu-1 v pľúcnej artériovej hypertenzii) Typ: ADCA
 • MICHALKO, Drahomír - PLICHTOVÁ, Jana - ŠESTÁKOVÁ, A.**. Network analysis approach for exploring dementia representations in the Slovak media. In DEMENTIA-LONDON, 2022, vol., no., p. ISSN 1471-3012. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1471301221105497 (APVV-17-0536 : Social representations of dementia and their implications for the support of cognitive health in Slovakia) Typ: ADCA
 • OMELKA, Radoslav** - MARTINIAKOVÁ, Monika** - BÁBIKOVÁ, Martina - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - KOVÁČOVÁ, Veronika - VOZÁR, Juraj - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Chicken eggshell powder more effectively alleviates bone loss comparted to inorganic calcium carbonate: an animal study performed on ovariectomized rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2021, vol. 72, no. 6, p. 873-879. (2020: 3.011 - IF, Q2 - JCR, 0.839 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0867-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.26402/jpp.2021.6.05 Typ: ADCA
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír - TILLINGER, Andrej - KOPRDOVÁ, Romana**. Haloperidol and aripiprazole affects CRH system and behaviour of animals exposed to chronic mild stress. In Neurochemistry International, 2022, vol. 152, art. no. 105224. ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2021.105224 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: ADCA
 • ÖZBAŞAK, Hande - ELBEHEIRY, Hani M - CSEKES, Erika - SCHULZ, Martin - MACH, Mojmír - RAČKOVÁ, Lucia. Investigating the effect of novel NO-releasing ruthenium-terpyridine compound’s cytotoxicity and redox profile in human fibroblasts. In 1st Symposium on Molecular Biosensing: From Theory to Practice. November 17th – 19th, 2021, online : book of abstracts. - Jena : Leibniz Institute of Photonic Technology, 2021. (H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Molecular Biosensing: From Theory to Practice) Typ: GII
 • RADOŠINSKÁ, Jana - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika. Protektívny účinok quercetínu na vlastnosti erytrocytov v animálnom modeli diabetes mellitus 2. typu = Protective effect of quercetin on erythrocyte properties in animal model of type 2 diabetes. In Cardiology Letters, 2022, vol. 30, no. 5-6, p. 290-291. ISSN 1338-3655. (XXVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0287 : Neinvazívne a predsa nevyužívané markery obličkových funkcií: problémy, príčiny a príležitosti) Typ: AFL
 • ROMANOVÁ, Zuzana - HRIVÍKOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela**. Salivary testosterone, testosterone/cortisol ratio and non-verbal behavior in stress. In Steroids, 2022, vol. 182, art. no. 108999. ISSN 0039-128X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.steroids.2022.108999 (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: ADCA
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor**. Absence of a significant interaction of two common NOS1 and 5-HTT polymorphisms on sensorimotor gatin in humans. In Physiological Research, 2021, vol. 70, suppl. 3, p. S387-S395. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934819 (VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie) Typ: ADCA
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - VANČOVÁ, Zuzana - DRAGAŠEK, Jozef - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv genetickej variability mozgového neurotrofického faktora na pamäť a učenie človeka. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 67. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf (VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: GHG
 • SEIDLE, Troy** - KANĎÁROVÁ, Helena - HARTUNG, Thomas - LEIST, Marcel - NEUHAUS, Winfried - SPIELMANN, Horst - ROVIDA, Costanza. Open letter: Selection of a new Executive Director of the European Chemicals Agency (ECHA) provides an opportunity for the EU to lead in the field of chemicals management and implementation of innovative science. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2022, vol. 39, no. 1, p. 149-150. ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2110271 Typ: BDMA
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter. Vplyv vysokotučnej stravy a jej kombinácie s nadmerným príjmom fruktózy na reaktivitu izolovaných artérií a jej moduláciu perivaskulárnym tukom. In Cardiology Letters, 2022, vol. 30, no. 5-6, p. 293-294. ISSN 1338-3655. (XXVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov) Typ: AFL
 • UJHÁZY, Eduard - HAMAR, Tomáš - DUBOVICKÝ, Michal - NAVAROVÁ, Jana - JEŽOVÁ, Daniela - MACH, Mojmír. Spomienka na pozoruhodnú osobnosť slovenskej vedy a pedagogiky doc. PhDr. Magdu Kouřilovú‑Urbanczik, CSc. In Monitor Medicíny SLS, 2022, vol. 12, č. 1-2, s. 58-59. ISSN 1338-2551. Typ: GII
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - MACH, Mojmír - JURÁNEK, Ivo - ŠOLTÉS, Ladislav. Self-Associating Chitosan-Hyaluronan Carrier for a Drug Treating Injured Skin : chapter 5. In Advances in Health and Disease. Vol. 50. - New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 91-114. ISBN 978-1-68507-564-4. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of the Substance Antioxidative Profile by Hyaluronan, Cu(II) and Ascorbate : chapter 2. In Advances in Health and Disease. Vol. 51. - New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 61-98. ISBN 978-1-68507-657-3. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - EL MELIGY, Mahmoud Atya - ŠOLTÉS, Ladislav. Hyaluronic acid and chitosan-based electrospun wound dressings: Problems and solutions. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 206, p. 74-91. ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.02.117 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VANHAVERBEKE, Maarten - ATTARD, Ritienne - BARTEKOVÁ, Monika - BEN-AICHA, Soumaya - BRANDENBURGER, Timo - GONZALO-CALVO, David - EMANUELI, Costanza - FARRUGIA, Rosienne - GRILLARI, Johannes - HACKL, Matthias - KALOČAYOVÁ, Barbora - MARTELLI, Fabio - SCHOLZ, Markus - WETTINGER, Stephanie Bezzina - DEVAUX, Yvan. Peripheral blood RNA biomarkers for cardiovascular disease from bench to bedside: A Position Paper from the EU-CardioRNA COST Action CA17129. In Cardiovascular Research, vol., no., p. ISSN 0008-6363. (COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADCA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia** - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal - BELOVIČOVÁ, Kristína. Sex- and age- dependent effect of pre-gestational chronic stress and mirtazapine treatment on neurobehavioral development of Wistar rat offspring. In PLoS ONE, 2022, vol. 17, no. 2, art. no. e0255546. ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255546 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADMA
 • ZHOU, Bin - CARRILLO-LARCO, Rodrigo M - DANAEI, Goodarz - RILEY, Leanne M. - PACIOREK, Christopher J. - REGECOVÁ, Valéria. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. In Lancet, 2021, vol. 398, no. 10304, p. 957-980. (2020: 79.323 - IF, Q1 - JCR, 13.103 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0140-6736. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] AZEGAMI, T. - UCHIDA, K. - TOKUMURA, M. - MORI, M. Blood Pressure Tracking From Childhood to Adulthood. In FRONTIERS IN PEDIATRICS. ISSN 2296-2360, NOV 15 2021, vol. 9., Registrované v: WOS
  [1.1] BLANCO-METZLER, A. - VEGA-SOLANO, J. - FRANCO-ARELLANO, B. - ALLEMANDI, L. - LARROZA, R.B. - SAAVEDRA-GARCIA, L. - WEIPPERT, M. - SIVAKUMAR, B. - BENAVIDES-AGUILAR, K. - TISCORNIA, V. - BUZARQUIS, G.S. - GUARNIERI, L. - MEZA-HERNANDEZ, M. - VILLALBA, F.C. - CASTRONUOVO, L. - SCHERMEL, A. - L'ABBE, M.R. - ARCAND, J. Changes in the Sodium Content of Foods Sold in Four Latin American Countries: 2015 to 2018. In NUTRIENTS. NOV 2021, vol. 13, no. 11., Registrované v: WOS
  [1.1] GALLO, G. - RUBATTU, S. - VOLPE, M. Targeting Cyclic Guanylate Monophosphate in Resistant Hypertension and Heart Failure: Are Sacubitril/Valsartan and Vericiguat Synergistic and Effective in Both Conditions?. In HIGH BLOOD PRESSURE & CARDIOVASCULAR PREVENTION. ISSN 1120-9879, NOV 2021, vol. 28, no. 6, p. 541-545., Registrované v: WOS
  [1.1] GUO, D.D. - WANG, H.F. - LAI, X.Y. - LI, J.Y. - XIE, D.M. - ZHEN, L. - JIANG, C.H. - LI, M. - LIU, X.M. Development and validation of a nomogram for predicting acute kidney injury after orthotopic liver transplantation. In RENAL FAILURE. ISSN 0886-022X, JAN 1 2021, vol. 43, no. 1, p. 1588-1600., Registrované v: WOS
  [1.1] JIANG, L.H. - TAN, X.X. - LI, J. - LI, Y.L. Incidence and Risk of Hypertension in Cancer Patients Treated With Atezolizumab and Bevacizumab: A Systematic Review and Meta-Analysis. In FRONTIERS IN ONCOLOGY. ISSN 2234-943X, OCT 12 2021, vol. 11., Registrované v: WOS
  [1.1] KOBAYASHI, K. Minimizing the cumulative burden of hypertension to reduce the risk of end-stage renal disease COMMENT. In HYPERTENSION RESEARCH. ISSN 0916-9636, DEC 2021, vol. 44, no. 12, p. 1683-1685., Registrované v: WOS
  [1.1] NGUYEN, T.N. - CHOW, C.K. Global and national high blood pressure burden and control. In LANCET. ISSN 0140-6736, SEP 11 2021, vol. 398, no. 10304, p. 932-933., Registrované v: WOS
  [1.1] RAKUGI, H. Step for breaking free from clinical inertia. In HYPERTENSION RESEARCH. ISSN 0916-9636, JAN 2022, vol. 45, no. 1, p. 5-7., Registrované v: WOS
  [1.1] RUBATTU, S. - GALLO, G. The Natriuretic Peptides for Hypertension Treatment. In HIGH BLOOD PRESSURE & CARDIOVASCULAR PREVENTION. ISSN 1120-9879, JAN 2022, vol. 29, no. 1, p. 15-21., Registrované v: WOS
  [1.1] SZCZEPANIAK, P. - MIKOLAJCZYK, T.P. - CZESNIKIEWICZ-GUZIK, M. - GUZIK, T.J. Periodontitis as an inflammatory trigger in hypertension: From basic immunology to clinical implications. In KARDIOLOGIA POLSKA. ISSN 0022-9032, NOV 30 2021, vol. 79, no. 11, p. 1206-1214., Registrované v: WOS
  [1.1] VOLPE, M. - GALLO, G. - RUBATTU, S. Novel ANP (Atrial Natriuretic Peptide)-Based Therapy for Hypertension: The Promising Role of a Disease Mechanism Targeted Approach. In HYPERTENSION. ISSN 0194-911X, DEC 2021, vol. 78, no. 6, p. 1868-1870., Registrované v: WOS
  [1.1] VOLPE, M. - PATRONO, C. Quadruple combination of quarter doses of blood pressure-lowering agents: a string QUARTET in the symphony of hypertension management?. In EUROPEAN HEART JOURNAL. ISSN 0195-668X, DEC 21 2021, vol. 42, no. 48, p. 4885-4886., Registrované v: WOS
  [1.1] WOLF, J. - NARKIEWICZ, K. Hypertension management in the COVID-19 era. Getaway from pandemic snares. In ARTERIAL HYPERTENSION. ISSN 2449-6170, 2021, vol. 25, no. 3, p. 93-99., Registrované v: WOS
  [1.1] YEN, H.Y. - HUANG, W.H. The efficacy of commercial smartwatches with a blood pressure-monitoring feature: A pilot randomized controlled trial. In JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP. ISSN 1527-6546, 2021, p.., Registrované v: WOS
  [1.1] YEUNG, S.M.H. - HOORN, E.J. - ROTMANS, J.I. - GANSEVOORT, R.T. - BAKKER, S.J.L. - VOGT, L. - DE BORST, M.H. Urinary Potassium Excretion, Fibroblast Growth Factor 23, and Incident Hypertension in the General Population-Based PREVEND Cohort. In NUTRIENTS. DEC 2021, vol. 13, no. 12., Registrované v: WOS
  [1.2] BHAGAVATHULA, Akshaya Srikanth - SHAH, Syed Mahboob - ABURAWI, Elhadi Husein. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the United Arab Emirates: A systematic review and meta-analysis. In International Journal of Environmental Research and Public Health. ISSN 16617827, 2021-12-01, 18, 23, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph182312693., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] FANG, Rui - ZHOU, Yue - YU, Ming Kun - CHEN, Kai Fei - YANG, Yong - LIU, Ping - LIN, Hong Yuan - CHAI, Ling - LI, Si Yao - XU, Wen Feng - MEI, Zhi Gang - GE, Jin Wen. Traditional Chinese medicine syndrome differentiation combined anti-hypertensive drugs intervened hypertensive early renal damage patients: A systematic review and Meta-analysis of randomized clinical trials. In Chinese Traditional and Herbal Drugs. ISSN 02532670, 2021-09-28, 52, 18, pp. 5649-5662. Dostupné na: https://doi.org/10.7501/j.issn.0253-2670.2021.18.020., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] KOBYAKOVA, Olga S. - STARODUBOV, Vladimir I. - KHALTOURINA, Daria A. - ZYKOV, Viktor A. - ZUBKOVA, Tatiana S. - ZAMIATNINA, Elena S. Promising measures to reduce the mortality in Russia: an analytical review. In Health Care of the Russian Federation. ISSN 0044197X, 2021-01-01, 65, 6, pp. 573-580. Dostupné na: https://doi.org/10.47470/0044-197X-2021-65-6-573-580., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] KUCHMIN, Alexei N. - EKIMOV, Vitaly V. - GALAKTIONOV, Denis A. - BORISOV, Igor M. - SHEVELIOV, Andrei A. - SVEKLINA, Tatiana S. Blood pressure profiles in patients with arterial hypertension and obstructive sleep apnea in different age groups. In Arterial Hypertension (Russian Federation). ISSN 1607419X, 2021-01-01, 27, 5, pp. 530-535. Dostupné na: https://doi.org/10.18705/1607-419X-2021-27-5-530-535., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] QIAN, Ningjing - YANG, Dandan - LI, Huajun - DING, Siyin - YU, Xia - FAN, Qingqiu - YU, Zhebin - YE, Shenfeng - YU, Hualiang - WANG, Yaping - PAN, Xiaohong. Considering Psychosocial Factors When Investigating Blood Pressure in Patients with Short Sleep Duration: A Propensity Score Matched Analysis. In International Journal of Hypertension. ISSN 20900384, 2021-01-01, 2021, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1155/2021/7028942., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] SIMENYURA, Sofya S. - SIZOVA, Zhanna M. The role of non-drug methods of increasing adherence to the treatment of patients with arterial hypertension in a polyclinic. In Meditsinskiy Sovet. ISSN 2079701X, 2021-01-01, 2021, 21-2, pp. 16-25. Dostupné na: https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-21-2-16-25., Registrované v: SCOPUS
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus