Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biovied SAV

Medzinárodné projekty

BACFOOD - Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Bezpečnosť potravín, ale aj hygiena a bezpečnosť prostredia, v ktorom sú potraviny produkované je prvoradým zámerom nielen producentov potravín, ale aj ich konzumentov.Najviac sú v pozornosti potraviny mliekarenského a mäsového priemyslu. Napriek dodržiavaniu všetkých zásad správnej praxe (ISO, HACCP), môže v reťazci od výrobcu po spotrebiteľa dochádzať ku prípadnej kontaminácii, a tým aj k zníženiu kvality produktov. V súčasnosti sú veľkým problémom biofilm-produkujúce baktérie, ktoré práve tým, že sú v biofilme chránené sa stávajú odolnejšími. Pokiaľ teda ide o nežiaduce biofilm-produkujúce baktérie, môžu spôsobiť nižšiu kvalitu produktu.Predkladaný projekt preto bude riešiť využitie bakteriocínov (antimikrobiálnych substancií produkovaných niektorými baktériami) a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a prostredia ich výroby.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020

ANIMBACHEL - Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat
Bacteriocins, a safe way to inhibit antibiotic resistant bacteria from pigs for healthy farming
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:V Srbsku je chov prasiat sústredený na tzv. komerčných farmách alebo na rodinných farmách, na dvoroch. Väčšina farmárov sa potýka s finančnými a zdravotnými ťažkosťami v chovoch, a preto siahajú po antibiotikách jednak na profylaktické, ale aj na terapeutické účely, čoho dôsledkom je vysoká rezistencia Git mikrobioty na antibiotiká. Cieľom EU je však redukovanie ATB záťaže v chovoch prasiat a tieto ciele sledujú aj v Srbsku z hľadiska zachovávania verejného zdravia a zdravého farmárčenia, keďže ide o potravinové zvieratá. Preto sa hľadajú nové stratégie na zredukovanie ATB záťaže v chovoch a takouto je aj využitie antimikrobiálnych substancií (bakteriocínov/enterocínov). Preto cieľom predkladaného projektu je eliminácia prevažne koliformných na ATB rezistentných baktérií izolovaných z prasiat použitím enterocínov (od SK) produkovaných probiotickými kmeňmi enterokokov. Originálne výsledky bude možné previesť postupne do praxe na dosiahnutie zdravých ATB nezaťažovaných fariem.
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2020

Barthov syndróm - Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli.
Barth syndrome - Study of mitochondrial morphology in a novel yeast model.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Anotácia:Barthov syndróm (BTHS) je závažné dedičné mitochondriálne ochorenie charakterizované zníženým množstvom kardiolipínu a akumuláciou jeho prekurzora monolyzokardiolipínu, ktorých zmenu spôsobuje strata transacylázy taffazínu. Molekulárna podstata vzniku tohto ochorenia je však stále nejasná. Cieľom tohto projektu je charakterizácia nového kvasinkového modelu BTHS (pgc1∆taz1∆ mutant) a jeho využitie pre štúdium úlohy rozdielnych lipidov (fosfolipidov a sfingolipidov) v mitochondriálnej morfológii. Využitie tohto kvasinkového systému zvýši možnosti k identifikácii molekulárnych mechanizmov, s pomocou ktorých zmeny membránových lipidov vedú k defektom mitochondriálnej funkcie a morfológie nie len u BTHS, ale taktiež u iných mitochondriálnych ochorení.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

BioBrillouin - Brillouinova svetelná mikrospektrometria v biologickom a biomedicínskom základnom a aplikovanom výskume.
Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Anotácia:Cieľom celého projektu je vytvoriť skupinu vedcov spolupracujúcich v oblasti Brillouinovej svetelnej spektroskopie (BLSS) a podporiť jej využitie v biomedicínskom a biologickom výskume. BLSS využíva viditeľné a infračervené svetlo z lejzrového zdroja na testovanie mechaniky materiálov cez rozptyl svetla z teplom indukovaných akustických módov. Takýmto spôsobom sa dajú získať informácie o vizkóznoelastických vlastnostiach a štruktúre materiálov nedeštruktívnym nekontaktným spôsobom. Navyše v kombinácii s konfokálnou mikroskopiou BLSS predstavuje unikátnu metódu využiteľnú v biomedicínskom výskume. Preto cieľom tejto skupiny je prepojiť výskumníkov z oblasti fyziky, chémie, biológie a klinickej medicíny a vytvoriť nové stimulujúce spolupráce a umožniť rutinné používanie tejto metódy v biológii a medicíne.
Web stránka projektu:http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16124?management
Doba trvania: 28.2.2017 - 27.2.2021

KeelBoneDamage - Identifikácia príčin a riešení poškodenia hrebeňa prsnej kosti u nosníc
Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia:Cieľom akcie COST KeelBoneDamage je poskytnúť európskemu hydinárskemu priemyslu (chovu nosníc) inovácie v oblasti chovu, výživy a manažmentu potrebné na vyriešenie problému poškodenia hrebeňa prsnej kosti s cieľom zachovať vysoké štandardy dobrých životných podmienok (welfare) a vysokú produktivitu, tak ako to požaduje európske spoločenstvo. Extrémne vysoká frekvencia a závažnosť poškodení (zlomenín) hrebeňa prsnej kosti predstavuje podľa hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) jeden z najvážnejších problémov welfaru ktorým čelí toto výrobné odvetvie. Situácia ohľadom poškodenia hrebeňa prsnej kosti sa zhoršila nedávnymi zmenami chovných technológií vyplývajúcimi zo zmeny právnych predpisov EÚ, ktorými bolo od januára 2012 zakázané používanie konvenčných klietkových batérií. V dôsledku tejto dobre zamýšľanej legislatívy sa chov nosníc potýka s nečakanou výzvou značne zvýšeného výskytu poškodení (zlomenín) hrebeňa prsnej kosti vedúcemu k zníženiu dobrých životných podmienok (welfaru) zvierat a produktivity. Navrhovaná COST akcia sa snaží poskytnúť platformu pre spoluprácu v oblasti štúdia príčin poškodení hrebeňa prsnej kosti a hľadania riešení ako znížiť ich závažnosť a frekvenciu. Akcia umoží výmenu názorov medzi účastníkmi z rôznych disciplín, v rôznom štádiu vedeckej kariéry a z rôznych geografických oblastí a napomôže novým interdisciplinárnym prístupom a metódam, čo umožní priniesť aplikovateľné a merateľné výstupy. Pre dosiahnutie pokroku je nevyhnutná spolupráca s priemyselnými partnermi predstavujúcimi špičku v danej oblasti, čo je zárukou toho že vývoj bude nasmerovaný na konkrétne výstupy, ktoré zlepšia životné podmienky zvierat a produktivitu poľnohospodárskych podnikov.
Doba trvania: 18.10.2016 - 17.10.2020

Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie
Lipid metabolisms as a crucial regulator of mitochondrial function
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Doba trvania: 1.3.2017 - 28.2.2020

Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia PhD.
Doba trvania: 11.9.2018 - 10.9.2022

Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je štúdium prospešného účinku enterocínov u koní na SK a v Poľsku. Naturálne substancie (Slov. partner) budú využité na udržanie dobrej kondície u koní. Študované budú mikrobiota, hematológia, biochémia, fagocytárna aktivita a enzymatický/metabolický profil. V rámci možností sa pokúsime aj o izolovanie antimikrobiálnej substancie z produkčného kmeňa izolované zo vzorky faeces z koňa. V oblasti mikrobioty koní existujú len limitované informácie a vlastne aj ohľadom využitia bakteriocínov pre optimalizáciu fyziol. parametrov. in those animals. Výsledky budú jednak prínosom ku vedomostiam o mikrobiote koní ako aj prínosom ku podpore ich kondície. Najmä využite ngs metód pri mikrobiote umožní popísania mikrobioty od fyla až po spécie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

GroupHouseNet - Synergia pre zabránenie poškodzujúcemu správaniu u skupinovo chovaných ošípaných a nosníc
Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia:Cieľom GroupHouseNet je poskytnúť európskej živočíšnej výrobe inovácie v oblasti šľachtenia a manažmentu ošípaných a hydiny, ktoré sú potrebné pre úspešný prechod na systémy chovu vo veľkých skupinách bez potreby bolestivého skracovania chvostov a zobákov. Ak umožníme zvieratám mať viac príležitostí prejavovať druhovo špecifické správanie a zároveň sa vyhneme používaniu bolestivých procedúr, skupinový chov “nezmrzačených“ zvierat tvorí podstatu novej paradigmy welfaru zvierat, ktorá je hnaná spotrebiteľským dopytom. Skupinový chov je spojený so zvýšeným rizikom poškodzujúceho správania medzi zvieratami navzájom, ako je napríklad ozobávanie peria, agresívne správanie a kanibalizmus u nosníc, alebo obhrýzanie chvostov, nadmerná agresivita a kanibalizmus u ošípaných. Súčasný výskum naznačuje, že kľúč k zníženiu výskytu týchto príznakov spočíva v zdokonaľovaní a uplatňovaní metód genetického výberu a rozvoji inovácií v chove, ktoré zlepšujú rané a neskoršie životné podmienky - čo je presne to, na čo využije GroupHouseNet rámec a nástroje akcie COST. GroupHouseNet spája výskumníkov a priemyselných partnerov, ktorí sa zaoberajú chovom a šľachtením zvierat, výživou zvierat, epidemiológiou, správaním a welfarom zvierat, epigenetikou, imunológiou, fyziológiou, ekonomikou a etikou. Na posilnenie vedeckej a technologickej základne v týchto oblastiach Akcia umožní tvorbu, aplikáciu a zdieľanie vedomostí o ošípaných a nosniciach v experimentálnom a komerčnom prostredí. Tieto aktivity budú uskutočnené v otvorenej, na výkon orientovanej, medzinárodnej, multisektorovej a multidisciplinárnej výskumnej a vývojovej sieti COST.
Web stránka projektu:http://www.grouphousenet.eu/
Doba trvania: 2.3.2016 - 1.3.2020

Štúdium molekúl zúčastnených vo fertilizačnom procese cicavcov
Study of molecules involved in fertilization process of mammals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana PhD.
Anotácia:Reprodukcia je proces esenciálny pre všetky živé organizmy. Hoci priebeh procesu oplodnenia cicavcov je vo všeobecnosti známy, zoznam zúčastnených molekúl a mechanizmov ich pôsobenia nie je stále kompletný. Fertilizačný proces u cicavcov vykazuje určité spoločné črty, avšak procesy prebiehajúce na molekulárnej úrovni a expresia proteínov na úrovni gamét a tkanív sú odlišné. Preto charakterizácia dosiaľ neidentifikovaných molekúl, resp. molekúl popísaných u rôznych hospodárskych zvierat ako modelových organizmov je signifikantná nielen z hľadiska základného výskumu v oblasti reprodukčnej biológie, ale aj z hľadiska pochopenia patologických zmien na molekulárnej úrovni. Cieľom predkladaného projektu je štúdium molekúl s významom v procese oplodnenia hovädzieho dobytka, ošípanej a prípadne iných druhov. Na základe subcelulárnej lokalizácie týchto proteínov v jednotlivých štádiách zrelosti gamét, distribúcie týchto proteínov v reprodukčných systémoch, a tiež biochemickej charakterizácie sa pokúsime prispieť k objasneniu konkrétnych funkcií, ktoré majú tieto molekuly v oplodnení.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Výskum molekulárnych determinantov a funkčných dôsledkov dimerizácie T-typu vápnikových kanálov
Exploring the molecular determinants and functional role of T-type channel dimerization
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.
Anotácia:Vápnikové kanály T-typu, pre ktoré je charakteristická aktivácia nízkym napätím, majú zásadnú úlohu v excitabilite nervových buniek a podstatným spôsobom prispievajú k fyziológii a patofyziológii neurónov a k neurotransmisii. Zmeny v excitabilite neurónov spôsobené zmenami expresie T-typu vápnikových kanálov sú späté s viacerými neuronálnymi ochoreniami vrátane epilepsie a neuropatickej bolesti. Poznanie mechanizmov, ktorými je riadená expresia a funkcia týchto kanálov vo fyziologických a patologických podmienkach, je preto veľmi dôležité. Nedávno sa zistilo, že funkcia T-typu kanálov môže byť regulovaná ich priamou interakciou s inými iónovými kanálmi. Cieľom navrhovaného projektu je výskum signalizácie v komplexoch tvorených iónovými kanálmi a objasnenie významu homodimerizácie T-typu vápnikových kanálov pre ich expresiu, transport do membrány a funkciu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020


Národné projekty

ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Alternative parasite control of small ruminant
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora PhD
Anotácia:Choroby spôsobené helmintami hospodárskych zvierat patria popri infekčných ochoreniach medzi najzávažnejšie. Sú zodpovedné za viac ako 55 % všetkých chorôb hospodárskych zvierat v Európe a spôsobujú značné straty produkčných ukazovateľov zvierat. Rozšírenie rezistencie na antihelmintiká u gastro-intestinálnych parazitov hospodárskych zvierat viedlo k zlyhaniu terapie a potrebe vyvinúť nové stratégie a odporúčania na účinnú antiparazitárnu kontrolu. Projekt ponúka alternatívu k súčasne používaným chemoterapeutickým riešeniam parazitóz prežúvavcov a to koncepciu používania herbálnych nutraceutík a stopových prvkov ako kŕmnych aditív a koncepciu obohatenej pastvy. Črevný parazitizmus prispieva k zvyšovaniu emisii skleníkových plynov a preto účinná terapia parazitárnych ochorení prostredníctvom manažmentu pasienkových systémov môže nielen zlepšiť efektívnosť výroby ale navyše aj znížiť environmentálnu záťaž v chovoch prežúvavcov.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

iPoW - Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny
Behavioural and physiological indicators of poultry welfare
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia:Faktory, ktoré ovplyvňujú dobré životné podmienky (welfare) zvierat zahrňujú fyzické prostredie a zdroje, ktoré má zviera k dispozícii (na zdrojoch založené ukazovatele) a postupy manažmentu na farme (ukazovatele založené na manažmente). V závislosti na jeho charakteristikách (plemeno, pohlavie, vek atď.) zviera reaguje na tieto vstupy a jeho odpovede sú hodnotené pomocou ukazovateľov welfaru založených na zvieratách. Projekt Welfare Quality®, ale aj EFSA vo svojich vedeckých stanoviskách, priniesli nástroje na hodnotenie welfaru na základe ukazovateľov založených na zvieratách u rôznych hospodárskych zvierat, vrátane hydiny. Napriek tomu je naďalej potrebné vyvíjať špecifickejšie ukazovatele a nové metódy na meranie uznávaných ukazovateľov. Cieľom projektu je napomôcť k riešeniu problému rizika poškodzujúceho správania nosníc v skupinovom ustajnení bez potreby bolestivého skracovania zobáka, prispieť k poznaniu vzťahu kognície a emócií u hydiny, posúdiť možnosť epigenetického ovplyvnenia welfaru maternálnymi androgénmi s použitím modelu línií prepelice japonskej selektovaných na obsah testosterónu vo vajci, resp. možnosť epigenetického ovplyvnenia welfaru vplyvom kvality osvetlenia v prenatálnom a ranom postnatálnom období, analyzovať možnosť využitiaimunologických indikátorov na hodnotenie welfaru a validovať laboratórne postupy analyzujúce metabolity kortikosterónu a androgénov v truse hydiny, ktoré by mohli slúžiť na neinvazívne hodnotenie welfaru.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

BIOAKAHE - Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat
Bioactive substances, their impact and utilization for animals health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:V predkladanom projekte sprehľadníme výskyt druhu Enterococcus hirae (v rámci Firmicutes) v živočíšnej populácii s cieľom sledovať jeho pozitívne (produkcia bakteriocínu-hiracínu), ale aj negatívne vlastnosti (faktory virulencie) ako aj ďaľšie vlastnosti (tvorba biofilmu) kvôli komparatívnym štúdiám v rámci základného výskumu, keďže tento druh v rámci živočíšnej ríše nebol doposiaľ detailne študovaný. V projekte budú tiež sledované možnosti využitia bioaktivity vybraného kmeňa resp. účinku jeho hiracínu na udržanie zdravia v chovoch nadväzujúc tak na výsledky s prospešným účinkom bakteriocínov napr. pri stimulácii nešpecifickej imunity získané v predchádzajúcich projektoch. Overíme spektrum účinku na našom pracovisku charakterizovaného bakteriocínu (aj s overením jeho možnej aplikačnej formy) proti kmeňom E. hirae nesúcim gény pre virulentné faktory. Vyselektovaný kmeň bude deponovaný do zbierky mikroorganizmov.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

BIOZINC - Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals - the possibilities and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia PhD.
Anotácia:Ciele predkladaného projektu sú zamerané na získanie nových poznatkov o biovyužiteľnosti zinku z jeho rôznych, prevažne organických zdrojov, používaných ako kŕmne aditíva vo výžive zvierat. Budeme študovať dopad aplikácie rastlinných aditív s obsahom sekundárnych rastlinných metabolitov, vlákniny a fytázy v diéte na absorpciu, retenciu a tkanivovú depozíciu zinku u prežúvavcov a monogastrických zvierat. Zároveň budeme sledovať vplyv organického zinku a rastlinných nutraceutík na fyziologické procesy gastro-intestinálneho traktu v in vitro a in vivo podmienkach a na antioxidačný status hospodárskych zvierat. Naším zámerom bude zvýšiť možnosti efektívneho používania minerálnych aditív vo výžive zvierat a prispieť tak k zníženiu negatívneho dopadu živočíšnej výroby na životné prostredie.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Ovarian kryotech - Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Establishment of methodology of bovine ovarian tissue cryopreservation for the purposes of the gene banking
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana PhD.
Anotácia:Počet samíc hovädzieho dobytku Pinzgauského plemena podľa databázy FAO tvorí na Slovensku približne 2000 kusov, čo sa považuje za kritický stav v rámci živočíšnych genetických zdrojov. Navyše, v rámci Slovenska doposiaľ neexistujú zmrazené embryá Pinzgauského dobytka, ktorý predstavuje históriu, krajinotvorbu ako aj neodmysliteľnú súčasť horských a podhorských oblasti Slovenska. Jedným z riešení tohto problému je kryokonzervácia problematicky získavateľného materiálu, ktorá bude zohrávať významnú úlohu pri riešení problematiky uchovania živočíšnych génových rezerv. Kryokonzervácia vaječníkov, ich povrchových tkanív alebo ovariálnych folikulov predstavuje do budúcnosti hlavný zdroj samičích gamét. V prípade vážneho poškodenia zdravia zvieraťa (zlomenina končatín a iné) keď je nutné zviera utratiť, by sa odobralo a zmrazilo ovariálne tkanivo, folikuly alebo celý vaječník. Po rozmrazení môže byť tento materiál transplantovaný, alebo kultivovaný v podmienkach in vitro ako zdroj oocytov pre umelé oplodnenie a tvorbu embryí in vitro (IVP). V rámci riešenia projektu bude vypracovaná metodika izolácie a zmrazovania ovariálneho tkaniva, po rozmrazení budú ziskané oocyty z antrálnych folikulov, ktoré budú maturované a oplodnené semenom býka v podmienkach in vitro. Získané zygoty budú kultivované do najvyšších preimplantačných štádií. Tieto metodické postupy budú uskutočnené na vaječníkoch získaných z odporazených kráv na miestnych bitúnkoch. Vzhľadom k tomu, že naše pracovisko rieši problematiku zachovania genetických živočíšnych zdrojov na úrovni in situ a ex situ, máme všetky predpoklady na riešenie tohto problému.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

EMBRYOLOSS - Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan DrSc.
Anotácia:Klesajúca schopnosť embryí vzniknutých po úspešnom oplodnení prežiť prvé dni vývinu spôsobuje ekonomické straty v chovoch zvierat. To, či embryo prežije, závisí na jednej strane od rozsahu indukovaného poškodenia a na druhej od schopnosti embrya napraviť spôsobené poruchy. V rámci projektu budú študované molekulárne mechanizmy, ktorými vybrané exogénne (environmentálna záťaž) a endogénne faktory (narušené materské prostredie) spôsobujú poruchy preimplantačného vývinu. Na myšacom modeli budú analyzované signálne dráhy aktivované špecifickými ligandmi pochádzajúcimi z vonkajšieho prostredia a z materského organizmu. Zistenia osvetlia mechanizmy vzniku a priebehu vývinových porúch, ktoré vyvolávajú insekticídy s embryotoxickým potenciálom a materská obezita. Súbežne bude vyšetrovaná efektivita dvoch základných reparačných mechanizmov v preimplantačných embryách: schopnosť eliminovať poškodené bunky a reparovať poškodenú DNA. Výsledky prinesú nové informácie o fyziologických schopnostiach skorých embryonálnych buniek vysporiadať sa s indukovaným poškodením. Zistenia by mali napomôcť pri riešení problému narastajúceho výskytu post-fertilizačnej neplodnosti.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Anotácia:Pohlavné rozmnožovanie je závislé predovšetkým od špecializovaného bunkového delenia nazývaného meióza, pri ktorom vznikajú pohlavné bunky s polovičnou sadou chromozómov. Z medicínskeho hľadiska je absolútne nevyhnutné, aby toto rozdelenie chromozómov prebehlo bez chyby, pretože v dôsledku poruchy meiózy dochádza ku genetickým defektom, ako je napríklad Downov syndróm. Cieľom tohto projektu je objasniť molekulárnu funkciu nových proteínov potrebných pre správnu meiotickú segregáciu chromozómov v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. V našom predchádzajúcom projekte sme z delečnej knižnice mutantov identifikovali 25 nových proteínov, ktorých funkcia v procese meiózy nebola doposiaľ objasnená. Funkčná analýza troch takýchto proteínov, Dbl2, Mal3 a Mto1, bola nedávno publikovaná našou skupinou (Polakova et al., 2016; 2014). Výsledky tohto projektu jasne dokazujú, že mnohé kľúčové proteíny s regulačnou funkciou v meióze neboli doposiaľ identifikované a preto prinášajú možnosť ďalšieho vedeckého výskumu.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

FUPKOPROSP - Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie
Functional food based on goats milk and its benefit on health
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Pod pojmom funkčné potraviny rozumieme bežné/tradičné potraviny, ktoré sú obohatené takou zložkou, ktoráich robí funkčnými v zmysle podpory imunity, dodania minoritných látok do tela s cieľom prospešne ovplyvniť zdravie. Z hľadiska mliekarenskej výroby či poľnohospodárstva sa v súčasnosti preferuje kozie mlieko a produkty z neho a v rámci funkčných potravín sa pre začlenenie veľmi dobre uplatňujú probiotické baktérie teda také,ktoré po kolonizácii organizmu dokážu vytvoriť ideálne prostredie svojimi metabolitmi alebo naviazaním sa nareceptory ovplyvňujúce či súvisiace s imunitným systémom.Takéto baktérie môžu dosiahnuť hostiteľský organizmus/konzumenta dvoma spôsobmi: buď priamou aplikáciou (per os) alebo práve cez potraviny. V predkladanom projekte sa zameriame na izoláciu, identifikáciu, všeobecnú a technologickú charakterizáciu autochtónnych kyselinu mliečnu produkujúcich baktérií z kozieho mlieka a syrov od rôznych slovenských spracovateľov a vyselektujeme vhodný kmeň pre aplikačné použitie vo výrobkoch z kozieho mlieka v poloprevádzakových podmienkach a u odberateľa aplikačného výstupu; otestujeme jeho aplikačnú formu a účinky ako funkčnej potraviny u dobrovoľníkov (cez syry prípadne iné výrobky z kozieho mlieka). Ako aplikačný výstup tak získame autochtónnu kultúru použiteľnú pre technologické spracovanie kozieho mlieka resp.výrobkov,ktoré v súvislosti s ich prospešným účinkom na konzumenta budeme môcť zaradiť medzi funkčné potraviny.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia:Deliaca sa kvasinka Schizosaccharomyces pombe je významným jednobunkovým modelovým organizmom pre štúdium molekulárnej a bunkovej biológie eukaryotov. Biogenéza mitochondriálnych lipidov je u tejto kvasinky veľmi málo preskúmaná, čo bráni jej využitiu pri modelovaní mitochondriálne podmienených ochorení u ľudí a hľadaní možností terapie. Cieľom projektu je charakterizácia biosyntetickej dráhy jedinečného mitochondriálneho fosfolipidu, kardiolipínu (CL). Analyzujeme viacero enzýmov tejto dráhy: CL syntázu, fosfatidylglycerolfosfát (PGP) syntázu, PGP fosfatázu, ako aj enzýmy zodpovedné za remodelovanie mastných kyselín CL. Zistíme, akým spôsobom je táto dráha regulovaná na transkripčnej a posttranskripčnej úrovni. Porovnáme biogenézu CL u S. pombe a u vyšších eukaryotických organizmov s cieľom posúdiť vhodnosť tohto jednobunkového modelového eukaryotického mikroorganizmu pre štúdium mitochondriálnych procesov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu.
Characterization of new yeast model of Barth syndrome.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Anotácia:Barthov syndróm (BTHS) je závažné dedičné mitochondriálne ochorenie charakterizované zníženým množstvom kardiolipínu a akumuláciou jeho prekurzora monolyzokardiolipínu, ktorých zmenu spôsobuje strata transacylázy taffazín. Molekulárna podstata vzniku tohto ochorenia je však stále nejasná. Cieľom tohto projektu je charakterizácia nového kvasinkového modelu BTHS (pgc1taz1 mutant) a jeho využitie pre štúdium úlohy rozdielnych lipidov, fosfolipidov a sfingolipidov, v mitochondriálnej morfológii a funkcii, či v produkcii voľných kyslíkových radikálov. Využitie kvasinkového systému zvýši možnosti k identifikácii molekulárnych mechanizmov, ako zmena v zložení membránových lipidov vedie k defektom mitochondriálnej funkcie a morfológie nie len u BTHS, ale taktiež u iných mitochondriálnych ochorení.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny
Smart MoS2 platform for cancer diagnosis and targeted treatment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert DrSc.
Anotácia:Cieľom predkladaného projektu je vývoj inovatívnych 2-rozmerných multifunkčných nanoplatforiem na báze MoS2 pre detekciu nádorových buniek a liečbu. MoS2 nanovrstvy (nanofliačky) pripravené exfoliáciou v tekutej fáze alebo Li interkaláciou a modifikované tak, aby mali nízku toxicitu a vysokú biokompatibilitu, budú chemicky funkcionalizované protilátkou pre špecifické nádorové bunky a relevantným cytotoxínom. V porovnaní s nanovrstvami na báze grafénu, MoS2 dáva podstatne silnejší signál potrebný pre pokročilú diagnostiku ako je Ramanova spektroskopia, rtg. metódy, SEM a TEM. Silný ramanov signál a fotoluminscencia umožnia sledovanie lokalizácie nanoplatformy in situ na úrovni bunky. To bude jeden z originálnych príspevkov projektu v oblasti poznatkov o interakcii bunky s nanoplatformou vo všeobecnosti. Nová kvalita laboratórnych testov interakcie nanoplatformy s nádorovou bunkou môže priniesť nové poznatky a podstatný pokrok v oblasti výskumu 2D nanovrstiev vo všeobecnosti. Nové poznatky očakávame aj v oblasti zvládania biokompatibility a toxicity 2D nanovrstiev čo je dôležité pre ich internalizáciu do bunky. Novo vypracované technologické procedúry budú mať priamy dopad pre technológiu na mieru pripravovaných 2D nanovrstiev.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Faix Štefan DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je získať čo najkomplexnejší pohľad na účinok prídavných látok na organizmus zvierat z hľadiska zmien hematologických, biochemických a imunologických a zmien antioxidačnej aktivity a ich vplyvu na tvorbu, zloženie črevného hlienu a fermentačné procesy v bachore.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí
Mechanisms of communication and adaptation of preimplantation embryo in a disturbed environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan CSc.
Anotácia:Preimplantačný embryonálny vývin môže byť významne ovplyvnený fyziologickým stavom materského organizmu ako aj environmentálnymi faktormi, pričom poruchy v tomto vývinovom období môžu mať dlhodobé následky, vrátane neúspešnej gravidity, alebo zhoršeného zdravia potomstva, čo vedie k významným ekonomickým stratám v živočíšnej produkcii. V predloženom projekte budú študované mechanizmy komunikácie skorého cicavčieho embrya s okolitým prostredím a reakcie umožňujúce adaptáciu embrya k zmenám v jeho prostredí. Skúmaná bude expresia špecifických typov bunkových receptorov (najmä receptorov viažucich nízkomolekulové ligandy) u preimplantačných embryí a účinok ich aktivácie na skorý embryonálny vývin, najmä na prežívanie buniek a apoptózu. Študované budú aj doposiaľ neobjasnené mechanizmy eliminácie mŕtvych buniek v preimplantačnom embryu. Výsledky získané na myšacom modeli budú overené u vybraných hospodárskych zvierat, čo umožní identifikovať konzervované mechanizmy, alebo odhaliť možné medzidruhové rozdiely.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat naturálnymi a minerálnymi aditívami
Digestive modulation by phytogenic and mineral feed additives in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na sledovanie vplyvu rastlinných extraktov (tanínov, saponínov, silíc, polyfenolov) a organicko-minerálnych komplexov na metabolizmus a vzájomné interakcie v gastrointestinálnom trakte (GIT) hospodárskych zvierat. V dôsledku zákazu používania antibiotík a iných chemických látok v krajinách EÚ je žiaduca cielená suplementácia krmív hospodárskych zvierat fytogénnymi zdrojmi a minerálnymi aditívami organického pôvodu, ako potenciálnymi naturálnymi alternatívami slúžiacimi k zvyšovaniu ich produktivity a zároveň minimalizovaniu environmentálneho zaťaženia. V projekte sa zameriame na ovplyvňovanie gastrointestinálneho metabolizmu rastlinnými extraktmi s dôrazom na znižovanie metanogenézy a optimalizáciu fermentácie. Taktiež budeme sledovať dopad aplikácie nových organických zdrojov zinku a mangánu na ich absorpciu a depozíciu v tkanivách hospodárskych zvierat, ako aj ich vplyv na antioxidačný status zvierat.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat.   
Molecular analysis of microbial biofilm in animal. 
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD
Anotácia:Základným cieľom projektu je získanie nových poznatkov o tvorbe biofilmu vo vzťahu k virulencii a fenotypovej rezistencii na antibiotiká na modelových druhoch animálnych baktérií: Enterobacteriaceae (Klebsiella, Escherichia), Staphylococcus sp. a nefermentujúcich gramnegatívnych tyčiniek (Pseudomonas sp.).   Molekulárno-biologická analýza bude orientovaná na 16S rRNA detekciu druhového zloženia bakteriálneho biofilmu čreva zvierat a na detekciu génov kódujúcich vychytávanie trojmocného železa (siderofórov) ako esenciálneho faktora hostiteľsko-mikrobiálnych interakcií.  Bude sa sledovať aj vplyv rastlinných sekundárnych metabolitov a bakteriálnych surfaktantov na tvorbu biofilmu a expresiu  faktorov virulencie. Dosiahnuté výsledky budú použiteľné v aplikovanom výskume pre rozvoj inovatívnych anti-bakteriálnych a anti-biofilmových stratégií, v diagnostických laboratóriách veterinárnych a potravinových ústavov a vo výučbe študentov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii
Voltage dependent calcium channels in nociception.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku "conditional" RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka
Novel synergistic antitumour properties of nuclear retinoid X receptor (RXR) agonists as a consequence of the conditional RXR-RAR heterodimer formation in human breast cancer cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Anotácia:Nukleárne retinoidné X receptory (RXR) sa v súčasnosti považujú za dôležité cieľové molekuly pre liečbu niektorých onkologických ochorení. Vlastnosťou agonistov RXR je ich schopnosť amplifikovať účinok endogénneho ligandu nukleárnych retinoidných receptorov (RAR). Cieľom predkladaného projektu je výskum nových protinádorových vlastností biologicky aktívnych agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov, ktoré po naviazaní sa na molekulu RXR účinkujú s "partnerským" RAR receptormi v prítomnosti kyseliny all-trans retinovej ako "conditional" heterodimer. Predmetom výskumnej práce bude skupina vybraných agonistov retinoidných X receptorov prírodného alebo syntetického charakteru. Na úrovni dvoch odlišných nádorových línií ľudského karcinómu prsníka (estrogen receptor pozitívna a estrogen receptor negatívna) sa uskutoční rad experimentov s cieľom zistiť existenciu kooperatívneho účinku kombinácie RXR agonistu s RAR ligandom na úrovni heterodiméru RXR-RAR vedúcich k inhibícii rastu nádorových buniek alebo k indukcii ich apoptózy. Paralelným cieľom predkladaného projektu je výskum vzniku a účinkov tzv. "supramolekulárnych ligandov/agonistov" zo spektra RXR agonistov prírodného alebo syntetického pôvodu. Očakávame, že experimentálne prístupy prinesú rad originálnych výsledkov, ktoré prispejú k vývoju nových liečebných možností nádorových ochorení prsníka.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

SPLICONC - Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu
Unravelling the mechanisms of post-translational regulation of RNA splicing factors in maintenance of genome integrity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Anotácia:Pre viaceré nádorové ochorenia sú charakteristické mutácie v génoch zostrihu pre-mRNA. Nedávne štúdie potvrdili súvislosť medzi poruchami zostrihu pre-mRNA a nestabilitou genómu, prikláňajúc sa k názoru, že porucha ktoréhokoľvek čiastkového procesu zostrihu pre-mRNA môže mať mutagénny a genóm destabilizujúci efekt. Za najčastejšiu príčinu nestability genómu v dôsledku porúch zostrihu pre-mRNA sú v súčasnosti považované RNA:DNA hybridné štruktúry, ktoré predstavujú hlavný zdroj nestability genómu u väčšiny organizmov. Napriek dôkazom, že poruchy zostrihu pre-mRNA môžu viesť k destabilizácii genómu, molekulárne mechanizmy posttranslačnej regulácie procesov zostrihu pre-mRNA a ich prepojenie na procesy zabezpečujúce stabilitu genómu nám však ostávajú zahalené tajomstvom. Cieľom projektu je charakterizovať regulačnú úlohu fosforylácie v procesoch zostrihu pre-mRNA a stabilizácie genómu. Zameriame sa na faktory zostrihu pre- mRNA, ktoré vytvárajú komplex s Nrl1 proteínom kvasinky S. pombe, funkciou ktorého je potláčanie tvorby a akumulácie RNA:DNA hybridných štruktúr, prostredníctvom proteínov opravy poškodení DNA homologickou rekombináciou. Naše experimentálne prístupy sa budú opierať o izolácie proteínov komplexu zostrihu pre-mRNA a charakterizáciu ich posttranslačných modifikácii, s cieľom identifikovať biologicky významne fosforylačné miesta faktorov zostrihu pre-mRNA. Využitím techník fluorescenčnej mikroskopie a analýzou zmien v zostrihu pre-mRNA, respektíve analýzou citlivosti pripravených fosfo mutantov faktorov zostrihu pre-mRNA na poškodenie DNA, identifikujeme tie faktory zostrihu pre-mRNA, ktorých fosforylácia je dôležitá pre ich úlohu v zostrihu pre-mRNA a pri udržiavaní stability genómu. Získané originálne výsledky by nám mali pomôcť objasniť a bližšie charakterizovať molekulárny mechanizmus posttranslačnej regulácie procesov zostrihu pre-mRNA a objasniť mechanizmy a príčiny vedúce k destabilizácii genómu v prípade deregulácie zostrihu pre-mRNA.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu
Defense mechanisms of neoplastic cells against chemical stress
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Anotácia:Živočíšne bunky disponujú širokým spektrom mechanizmov, ktoré ich bránia proti poškodeniu cytotoxickými látkami. Tieto mechanizmy sú založené na: 1.) schopnosti detoxifikačných enzýmov chemicky modifikovať štruktúru cytotoxických látok; 2.) schopnosti špecializovaných transportérov plazmatickej membrány odstraňovať liečivá z intracelulárneho priestoru buniek; 3.) zmenách v expresii proteínov, ktoré sú cieľovými štruktúrami cytotoxických látok; 4.) zmenách v regulačných dráhach, ktoré sú zodpovedné za spustenie mechanizmov programovanej bunkovej smrti ako následku cytotoxickými látkami vyvolaného bunkového poškodenia. Spustenie týchto mechanizmov v neoplasticky pozmenených tkanivách má za následok rozvoj viacliekovej bunkovej rezistencie (VLR). Jej typickým prejavom je rezistencia voči širokej škále protirakovinových liečiv s rozličnou štruktúrou a mechanizmom účinku. Ak sa táto rezistencia v nádorovom tkanive rozvinie, znamená reálnu prekážku účinnej chemoterapie. Viaclieková rezistencia sa môže rozvinúť v bunkách prakticky všetkých typov tuhých malígnych nádorov, ako aj u krvných malignancií. Jej rozvoj môže byť chápaný ako adaptácia neoplastických buniek na predchádzajúce cykly chemoterapie. Môže však byť prítomná aj v neoplastických bunkách u pacientov, ktorí ešte neprišli do styku s proti-nádorovými liečivami. V tomto prípade sa jedná o špecifický fenotyp neoplasticky pozmenených buniek. Cielený výskum tejto problematiky je námetom predloženého projektu.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

KBD - Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti – príčiny a dôsledky pre welfare, zdravie a produkciu nosníc
Keel bone damage – causes and consequences for laying hens welfare, health and production
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris PhD.
Anotácia:Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti predstavujú v súčasnosti závažný problém ohrozujúci dobré životné podmienky sliepok chovaných na produkciu vajec. Extrémne vysoká frekvencia a závažnosť týchto poškodení negatívne ovplyvňuje nielen welfare, ale aj produkciu a kvalitu vajec. Cieľom predkladaného projektu je preskúmať prevalenciu poškodenia hrebeňa hrudnej kosti v rôznych typoch chovných technológií v podmienkach SR, aplikovať inovatívne spôsoby detekcie fraktúr a deformácií a otestovať možnosti intervencie na úrovni zmien technológie a manažmentu chovu.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Poškodzujúce správanie a welfare nosníc
Damaging behaviour and the welfare of laying hens
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia:Chov nosníc v Európe prechádza vážnymi zmenami. Zákaz klietkových technológií chovu v EÚ od r. 2012 mal za následok prechod na chov vo veľkých skupinách v obohatených klietkach alebo alternatívnych systémoch. Tento prechod bol vedený snahou umožniť zvieratám viac prejavovať druhovo špecifické správanie. Skupinové ustajnenie je ale spojené so zvýšeným rizikom poškodzujúceho správania, ako je ozobávanie peria, agresívne správanie a kanibalizmus. Mnohé európske krajiny praktizujú skracovanie zobáka nosníc aby znížili problémy spôsobené poškodzujúcim správaním v skupinovom ustajnení. Pretože tieto zásahy spôsobujú chronickú bolesť, rastie tlak zakázať ich v EÚ. Ďalším problémom, ktorého výskyt narástol v systémoch s voľnejším pohybom zvierat je výskyt zlomenín hrudnej kosti. Cieľom projektu je prispieť k pochopeniu faktorov ovplyvňujúcich vznik poškodzujúceho správania a ďalších problémov spojených s prechodom na nové chovné systémy a prispieť k hľadaniu riešení pre priemysel v spolupráci s kolegami v zahraničí.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

HippoOR - Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.
Prenatal and postnatal effects of δ and µ opioid receptor ligands on the hippocampal development and function.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.
Anotácia:Ligandy opioidných receptorov δ (DOR) a μ (MOR) sa bežne používajú na liečbu silnej akútnej a chronickej bolesti. DOR sa podieľajú aj na regulácii duševných stavov, akými sú depresia alebo chorobná úzkosť, ktoré súvisia s funkciou hipokampu. Lieky, ktoré sú ligandami DOR, nespôsobujú rovnaké vedľajšie účinky vrátane závislosti, ako spôsobujú ligandy MOR. Mechanizmus ich účinku je však oveľa menej známy ako mechanizmus účinku ligandov MOR. V našom projekte budeme analyzovať akútne (čas pôsobenia sekundy až minúty) a chronické (čas pôsobenia hodiny až dni) in vitro a in vivo (prenatálne a postnatálne) účinky ligandov DOR na excitabilitu a morfológiu hipokampálnych neurónov potkana a porovnáme ich s účinkami ligandov MOR a špecifických ligandov MOR-DOR heteromérov. Súčasne metódami molekulárnej biológie vyhodnotíme moduláciu aktivity vápnik transportujúcich proteínov ligandami DOR a MOR. Použitím transmisnej elektrónovej mikroskopie budeme analyzovať možnú remodeláciu dendritických tŕňov. Účinok ligandov DOR na hipokampálnu plasticitu kontrolných a stresovaných zvierat určíme behaviorálnymi testami a technikami molekulárnej neurofyziológie. Excitabilitu hipokampálnych neurónov budeme merať in vitro v ich primárnej kultúre metódou „patch clamp“ a v intaktnom mozgu metódou in vivo elektrofyziológie. Oba modely umožňujú sledovať akútne i chronické účinky ligandov vrátane možnej desenzitizácie receptorov a prinášajú komplementárne výhody. Primárna neuronálna kultúra umožňuje vizuálnu identifikáciu neurónov, meranie akčných potenciálov i jednotlivých iónových prúdov a koreláciu výsledkov elektrofyziologických a molekulárno-biologických dát z tej istej skupiny neurónov. In vivo elektrofyziológia umožňuje merať aktivitu neurónov v ich prirodzenom prostredí zachovávajúcom interakcie s ostatnými časťami mozgu. Napokon behaviorálne štúdie poskytujú informácie o celom organizme.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin
Behavioural disturbances in poultry – influence of mother presence and definition of individual phenotypes susceptible to its development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pichová Katarína PhD.
Anotácia:Chov hydiny a najmä chov nosníc v Európe prechádza výraznými zmenami, ktorých primárnym cieľom je zvyšovanie úrovne welfaru, kvality života zvierat. Napriek snahe sa producenti potýkajú s problémami, medzi ktoré patrí napríklad nežiaduce správanie ako je ozobávanie peria, agresívne správanie a kanibalizmus, ktoré predstavujú problém tak z hľadiska ekonomického, tak aj z hľadiska welfaru. V súčasnosti narastá tlak na to, aby sa tieto problémy riešili spôsobmi ústretovými voči zvieratám samotným a nespôsobovali im dodatočný stres či bolesť. Cieľom projektu je rozšíriť informácie týkajúce sa poškodzujúceho správania u hydiny a prispieť k pochopeniu faktorov ovplyvňujúcich vznik a rozvoj tohto správania, ako je vplyv odchovu s matkou alebo vplyv individuálnych rozdielov, personality, predispozícií, a v spolupráci s kolegami v zahraničí napomôcť navrhnúť riešenia akceptovateľné aj v poľnohospodárskej praxi.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

NOMAR - Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným anibiotikám
Progresive methods for elimination of development and sprad of bacterial resistance against relevant antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter DrSc.
Anotácia:Rezistencia mikroorganizmov voči antibiotikám predstavuje v súčasnosti natoľko závažný problém v klinickejhumánnej aj veterinárnej praxi, že sa stala prioritou riešení mnohých významných medzinárodných a svetových organizácií ako FAO, WHO, EFSA, atď. Diseminácia a výskyt antibiotík, ale aj rezistentných kmeňov v životnom prostredí výrazne prispieva k narastaniu a globalizácii tohto problému. Odolnosť baktérií spojená s následným znížením efektivity a arzenálu použiteľných antibiotík už nie je problémom iba nemocničného prostredia. Ako poukazujú mnohé štúdie, rezistentné mikroorganizmy možno nájsť vo zvýšenej miere v odpadových vodách, poľnohospodárstve, potravinách, pričom ich rezervoárom mnohokrát môžu byť ľudia či živočíchy. Projekt sa preto zameriava na analýzu prevalencie rezistentných baktérií vo vybraných prostrediach úzko súvisiacich s ľudskou činnosťou. Cieľom projeku bude tiež štúdium genetického materiálu súvisiaceho s odolnosťou baktérii z týchto prostredí ako aj procesov podporujúcich nárast rezistencie voči antibiotikám. V nadväznosti na fakt, že odpadová voda z nemocníc a komunity predstavuje významný rezervoár baktérií rezistentných voči antibiotikám a génov rezistencie, projekt sa sústredí najmä na vývoj a sledovanie efektivity inovatívnych degradačných postupov (Fentonova reakcia, bórom dopované diamantové elektródy, železany) pri eliminácii baktérií a génov rezistencie v odpadovej vode.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Dbl2 - Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Dbl2 protein as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Anotácia:Pohlavné rozmnožovanie je predovšetkým závislé od špecializovaného bunkového delenia nazývaného meióza, pri ktorom vznikajú pohlavné bunky s polovičnou sadou chromozómov. Na identifikáciu nových proteínov podieľajúcich sa na regulácii meiotického bunkového delenia sme uskutočnili analýzu delečnej knižnice kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Zistili sme, že delécia dbl2 génu vedie k missegregáciam chromozómov. Pozorovanie dbl2Δ živých buniek pomocou fluorescenčného mikroskopu ukázalo, že u dbl2Δ mutanta chromozómy často nesprávne segregovali počas meiotického ako aj mitotického bunkového delenia. Ďalšie cytologické a biochemické analýzy odhalili, že k poruchám v segregácii chromozómov dochádza v dôsledku neodstránených medziproduktov opravy dvojvláknových zlomov DNA. Naše analýzy ukázali, že Dbl2 proteín je potrebný pre vytvorenie ohnísk Fbh1 DNA helikázy v miestach týchto zlomov. Naše predbežné výsledky tiež naznačujú, že Dbl2 proteín je nielen faktorom udržiavania stability genómu, ale je aj súčasťou molekulárneho mechanizmu podieľajúceho sa na znižovaní množstva proteín-kódujúcich a nekódujúcich RNA. Cieľom predkladaného projektu je detailná analýza molekulárnych mechanizmov, ktorými Dbl2 reguluje stabilitu genómu a génovú expresiu. Na objasnenie funkcie novoidentifikovaného Dbl2 proteínu plánujeme použiť klasické metódy genetiky a biochémie v kombinácii s modernou mikroskopiou a RNA a ChIP sekvenovaním novej generácie. V našom výskume ďalej plánuje rekonštituovať študované bunkové procesy in vitro. Predpokladáme, že naše výsledky budú mať v budúcnosti široké uplatnenie ako v oblasti regulácie pohlavného rozmnožovania tak aj pri liečbe nádorových ochorení.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

SWIREG - Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie.
Regulation of the Swi5-Sfr1 complex by protein phosphorylation.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Anotácia:Homologická rekombinácia je dôležitá nielen pre opravu poškodenej DNA vo vegetatívnych bunkách, ale je nevyhnutná aj pre správnu segregáciu chromozómov počas meiózy – špecializovaného delenia buniek, ktorého výsledkom sú haploidné gaméty ako sú vajíčka a spermatické bunky cicavcov a spóry u kvasiniek. Heterodimér Swi5-Sfr1 stimuluje Rad51-sprostredkovanú výmenu DNA vláken, kľúčový krok v homologickej rekombinácii. V skríningu mutantov s poruchou v segregácii chromozómov počas meiózy sme u kvasinky Schizosaccharomyces pombe identifikovali delečných mutantov swi5 a sfr1. Naša počiatočná charakterizácia potvrdila nové miesta fosforylácie na oboch proteínoch Swi5 a Sfr1. V tomto projekte chceme zistiť, ako fosforylácia reguluje úlohu Swi5 a Sfr1 vo vegetatívnych aj meiotických bunkách S. pombe. Toto nám pomôže porozumieť procesom homologickej rekombinácie a redukcie počtu chromozómov v meióze. Oba proteíny Swi5 a Sfr1 sú evolučne konzervované, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že naše výsledky budú využiteľné aj pri štúdiách na rôznych organizmoch vrátane cicavcov.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteínkinázou A
Regulation of the cardiac ryanodine receptor phosphorylated by protein kinase A
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana PhD.
Anotácia:Srdcový ryanodínový receptor (RYR2) je iónový kanál, ktorý z vnútrobunkových zásobníkov uvoľňuje Ca2+ ióny,pričom takto uvoľnený Ca2+ je nevyhnutný na kontrakciu srdcového svalu. Počas fyzického cvičenia a emočného stresu sa na plazmatickej membráne srdcových buniek aktivujú beta-adrenergné receptory, čím sa spúšťa vlna fosforylačných procesov zasahujúcich aj RYR2 kanál. Fosforylácia RYR2 kanála v jeho fosforylačnej doméne, kde sú lokalizované známe fosfomiesta Ser-2808 a Ser-2814, sa zabezpečuje aj činnosťou proteín kinázy A (PKA). Preskúmame ako fosforylácia vynútená in vitro iba endogénnou PKA ovplyvňuje reguláciu RYR2 kanála fyziologicky relevantnými ligandmi (Ca2+, Mg2+, ATP) a antiarytmikom flecainidom. Ďalej preštudujeme časový vývoj účinku PKA vo fosforylačnej doméne RYR2 kanála a posúdime význam bazálnej hladiny fosforylácie pre funkciu kanála. Experimentálny prístup rozšírime o bioinformatický, ktorým sa pokúsime na RYR2 kanáli lokalizovať aj ďalšie miesta a oblasti vhodné pre PKA fosforyláciu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včielieho plodu
Study and use of the bacteriocins in prevention of American foulbrood
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopčáková Anna PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

PuriTAAR - Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)
Investigation of the mechanism of action of novel putative antidepressant drugs: pyridoindole derivatives and trace amine-associated receptor-1 (TAAR1) ligands
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu PhD
Anotácia:Cieľom projektu bude zistiť mechanizmy účinku nových pyridoindolových zlúčenín s potenciálnym antidepresívnym účinkom a ligandov „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). Testované látky budú podávané laboratórnym potkanom a bude sa sledovať správanie podobné depresii a úzkosti. Ďalej sa bude hodnotiť excitabilita neurónov sekretujúcich glutamát, serotonín, noradrenalín a dopamín v in vivo podmienkach ako aj s použitím primárnych neuronálnych kultúr. Projekt sa bude realizovať v spolupráci s biofarmaceutickým priemyslom.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Study of changes in expression of some regulatory and functional proteins connected with the presence of P-gp protein in leukemic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Anotácia:Úspešná liečba krvných malignancií je závislá na úspešnej chemoterapii. Jednou z najčastejších príčin viacliekovej rezistencie („multidrug resistance“, MDR) v leukemických bunkách je nadexpresia P-glykoproteínu (P-gp). Expresia P-gp v líniách myších a ľudských leukemických buniek nevedie len k rezistencii na substráty P-gp, ale ovplyvňuje aj odpoveď buniek na látky, ktoré nie sú substrátom P-gp. V našich prácach sme zistili, že expresia P-gp je sprevádzaná zmenami v hladinách/aktivitách niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov. Niektoré z týchto proteínov regulujú vstup buniek do apoptózy (proteíny rodiny Bcl-2), pripadne sú cieľom imunoterapie leukémií (CD33). Riešenie tohto projektu má potenciál priniesť výsledky aplikovateľné v terapeutických protokoloch cielených na konkrétne typy neoplastických ochorení.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Učenie a neuroná - Učenie a nervová plasticita spevavcov
Learning and neuronal plasticity in songbirds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica PhD.
Anotácia:Učenie a plasticita v dospelom mozgu sú aktuálne témy súčasného neurobiologického výskumu. V predkladanom projekte sa zameriavame na štúdium neuroplasticity pri regenerácii striatálnej časti bazálnych ganglií, pričom tieto mozgové štruktúry sprostredkúvajú naučenú vokálnu komunikáciu. Vtáčí spev je formou naučenej vokálnej komunikácie a hoci reč človeka má unikátnu kognitívnu skladbu, spev vtákov má mnoho paralel s ľudskou rečou a neurobiologické štúdie preto často využívajú model spevavcov. V projekte nadväzujeme na naše doterajšie štúdie, v ktorých sme zistili, že striatálna vokálna oblasť spevavcov po poškodení regeneruje a táto regenerácia je spojená so zmenami v speve. Cieľom projektu je objasniť úlohu novovzniknutých neurónov včlenených do poškodeného striata vo vzťahu k naučenej vokálnej komunikácii. Túto úlohu určíme jednak prostredníctvom korelačných štúdií porovnávajúcich variabilitu piesne a rýchlosť regenerácie mozgu (meranú pomocou MRI) a jednak prostredníctvom sledovania vplyvu manipulácie rýchlosti regenerácie mozgu na spev. Sústredíme sa pritom na zmeny tempa piesne a tiež na koktaniu podobný spev s nadmerným opakovaním slabiky v piesni. Budeme tiež sledovať mechanizmus vplyvu striata na motorickú dráhu sprostredkujúcu spev a regeneráciu poškodeného mozgového spojenia. V neposlednom rade preskúmame kognitívne schopnosti spevavcov v súvislosti so zmenami piesne po poškodení mozgu. Tieto výsledky prispejú k poznaniu funkčnej integrácie novovzniknutých neurónov do nervových okruhov a k pochopeniu úlohy neurogenézy v regulácii správania.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

INTERLIPID - Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze
The role of organelle interactions in lipid homeostasis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia:Lipidy sú obligátnou súčasťou všetkých živých organizmov. V eukaryotických bunkách slúžia ako štruktúrne komponenty membrán, zásobárne energie a ako signálne molekuly. Napriek veľkej rôznorodosti v štruktúre lipidových molekúl a premenlivosti podmienok prostredia ovplyvňujúcich membránové funkcie, jednotlivé bunkové membrány majú pozoruhodne stabilné lipidové zloženie. To naznačuje, že v eukaryotických bunkách existujú efektívne homeostatické mechanizmy zabezpečujúce optimálne zloženie ich membrán. Tieto mechanizmy zabezpečujú a regulujú súhru medzi biosyntézou lipidov, vnútrobunkovým transportom lipidov, a remodeláciou resp. degradáciou lipidových molekúl. V projekte využívame kvasinku Saccharomyces cerevisiae ako modelovú eukaryotickú bunku pri hľadaní odpovede na otázku ako sa na udržiavaní lipidovej homeostázy podieľajú interakcie medzi bunkovými organelami. Projekt sa zameriava na tri aspekty vzťahu medziorganelových interakcií a mechanizmov homeostázy lipidov: 1) účasť fosfatidylinozitol transfer proteínov v kontrole fosfolipidového zloženia membrán; 2) úlohu interakcií medzi mitochondriami a inými bunkovými organelami v homeostáze fosfatidylglycerolu; a 3) úlohu lipidových partikúl v biosyntéze ergosterolu a esterifikácii kvasinkových sterolov.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány
The effect of photodynamic therapy on selected molecular markers of angiogenesis, fibroproliferation and structural changes on the Japanese quail chorioallantoic membrane model
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Máčajová Mariana PhD.
Anotácia:Mnohé onkologické a zápalové ochorenia sú spojené so zvýšenou angiogenézou, ktorá je stimulovaná napr. prostredníctvom VEGF signálu. Novovzniknuté cievy zabezpečujú nutríciu proliferujúcemu nádorovému tkanivu a podieľajú sa na tvorbe hematogénnych metastáz. Neoangiogenéza zohráva dôležitú úlohu aj v reparačných procesoch pri nekrotických zápaloch. Fotodynamická terapia je sľubnou liečebnou modalitou povrchových nádorov a ložiskových infekcií, ktorá využíva svetlom aktivovaný fotosenzibilizátor a následná fotochemická reakcia za prítomnosti kyslíka spôsobuje deštrukciu tkanív. Cieľom nášho projektu je zistiť molekulárne a štrukturálne zmeny tkaniva po fotodynamickej terapii na modeli chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (Coturnix japonica), sledovať zmeny molekulárno-biologických parametrov zapojených do procesu angiogenézy a fibroproliferácie. Zaujímať nás bude ovplyvnenie terapeutického efektu a hojenia tkanív po podaní pro a antiangiogénnych faktorov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou
Effect of endoplasmic reticulum-stress inducing substances on cell cycle regulatory mechanisms in cell lines with MDR phenotype
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário PhD.
Anotácia:V myších leukemických bunkách L1210 sme po navodení expresie P-glykoproteínu (P-gp) pozorovali zvýšenú rezistenciu nielen na substráty Pgp, ale aj na cisplatinu (cytostatikum, ktoré nie je substrátom P-gp) a na látky vyvolávajúce stres endoplazmatického retikula ako sú tapsigargín a tunikamycín. Pozorovali sme výrazné rozdiely v interakcii s lektínmi medzi P-gp pozitívnymi a P-gp negatívnymi bunkami L1210. Prítomnosť P-gp v týchto bunkách vyvoláva rozsiahle zmeny bunkových regulačných procesov vrátane fosforylácie a glykozylácie proteínov, ako aj reguláciu iniciácie a progresie apoptózy a nakoniec rýchlosti bunkového delenia. Narušenie regulácie bunkového cyklu v nerakovinových bunkách spôsobuje vznik tumorov, zvýšenie množstva cyklínov ako aj mutácie na proteíne p53 nájdené u 50% rôznych typov rakovinových ochorení. Získanie nových poznatkov o regulácii bunkového cyklu spätej s expresiou P-gp môže prispieť k lepšiemu pochopeniu mechanizmov uplatňujúcich sa pri rozvoji viacliekovej rezistencie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu
The effect of polyphenols on the functions of signal proteins involved in proteins N-glycosylation in the endoplasmic reticulum of leukemia cells, depending on the expression of P-glycoprotein
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Boháčová Viera CSc.
Anotácia:Schopnosť buniek odolávať účinku látok s rôznou štruktúrou a mechanizmom účinku sa nazýva viaclieková alebo multidrug rezistencia – MDR. Cieľom mnohých štúdií je hľadanie mechanizmov vzniku MDR a spôsobov jej potláčania. P-glykoproteín (P-gp, člen rodiny ABC transportérov) je asi najčastejšie popisovanou príčinou rozvoja MDR v neoplastických bunkách. Transportná funkcia P-gp môže byť ovplyvnená rôznymi skupinami látok napr. polyfenolmi (quercetín). Významným zdrojom rôznych prírodných polyfenolov sú listy zeleného čaju (camellia sinensis). Extrakt čaju má liečivé účinky, obsahuje rôzne druhy katechínov, ktoré sa považujú za bioaktívne látky. Táto štúdia je zameraná na vplyv bioaktívnych látok na expresiu šaperónov, pomocných proteínov potrebných pre maturáciu, stabilitu a udržiavanie aktívnych proteínov v bunkách. Ďalej sa zameriame na bunkový cyklus a expresiu transkripčných proteínov p53 a p21, dôležitých pre vstup buniek do bunkového cyklu a následného delenia.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1.
Study of alteration in leukemia cells phenotype after induction of ABCB1 membrane transporter
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert DrSc.
Anotácia:Rozvoj poznatkov biologických vied priniesol možnosti presnej analýzy genómu, proteómu, glykómu a lipidómu. Toto umožňuje charakterizáciu geno- a fenotypových zmien u pacientov a ich dopad na voľbu optimálneho terapeutického postupu, ako aj na celkovú prognózu liečby. Presná typizácia priniesla viaceré úspechy pri návrhu liečebných postupov aj u pacientov s krvnými maliganciami. Pri chemoterapii leukémie sa však stretávame s rozvojom viacliekovej rezistencie, ktorá je závažný negatívny prognostický faktor. Najčastejšou molekulárnou príčinou viacliekovej rezistencie je zvýšená expresia membránových transportérov z rodiny ABC (najmä P-glykoproteínu, P-gp). P-gp v leukemických bunkách zabezpečuje rozvoj rezistencie voči jeho substrátom. Expresia P-gp je v leukemických bunkách sprevádzaná zmenami v profile bunkových proteínov a ich glykozylácie, s čím sú spojené zmenené fenotypové prejavy leukemických buniek. Predložený projekt bude zameraný na štúdium mechanizmov spomínaných zmien.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

DARLINK - Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv
Towards highly seletive cancer treatment: Endogenous lipoprotein-DARPin complexes as a new generation of targeted drug delivery vehicles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris PhD.
Anotácia:Chemoterapia nádorov všeobecne vykazuje nízky terapeutický index. Jedným z dôvodov je nedostatočná selektívna akumulácia liečiv v nádorovom tkanive. Vzhľadom k tejto skutočnosti je pre účinnú liečbu solidných nádorov nevyhnutný transport protinádorových liečiv do nádoru v terapeuticky účinných koncentráciách, pri dosiahnutí minimálnych nežiadúcich bočných efektov. Konečným cieľom projektu DARLINK je vyvinúť novú technológiu pre podávanie protinádorových liečiv, vedúcu k výrazne zlepšenej selektivite akumulácie liečiva v nádorovom tkanive a tým zvýšenej účinnosti chemoterapie nádorových ochorení. Navrhovaný transportný system pre liečivá (DARLINK) je výsledkom originálnej a inovatívnej kombinácie technológie prípravy receptorovo cielených proteínov známych ako Designed Ankyrin Repeat Protein (DARPin) a nosičov liečiv na báze lipoproteínov (LDL vehicle). Vzhľadom na optimálnu veľkosť, silnú a selektívnu väzbu na nádorové receptory a schopnosť prepravovať stovky molekúl protinádorového liečiva predstavuje takýto transportný systém novú generáciu cielených transportných systémov pre liečivá, čo môže viesť k prielomu v liečbe rakoviny. Okrem toho, DARLINK môže byť prispôsobený mutovaným receptorom exprimovaných na povrchoch nádorových buniek individuálnych pacientov a tým prispieť k personalizovanej terapii nádorových ochorení. Tento prielom v nano-medicínskom inžinierstve je založený na jedinečnej znalosti konzorcia, ktorá je generovaná z konbinácie odborov ako sú: proteínové inžinierstvo, zobrazovacie technológie, organická a polymérna chémia, biofotonika, bunková biológia, nanotechnológia, počítačové modelovanie a medicína.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
The application of myrosinase for sulforaphane activation in development of a novel product exhibiting cancer prevention effects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Macková Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 53