Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV

Medzinárodné projekty

ARPSAS - Archeológia Poľska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku
Archaeology of Poland and Slovakia from the Late Antiquity to the Late Middle Ages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šalkovský Peter DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je riešenie súčasných problémov vývoja barbarskej a stredovekej spoločnosti v strednom Podunajsku a na území Poľska na báze archeologických prameňov.
Doba trvania: 7.1.2019 - 31.12.2021

ARKWORK - Archeologické postupy a práca s informáciami v digitálnom prostredí
Archaeological practices and knowledge work in the digital environment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bistáková Alena PhD.
Doba trvania: 6.10.2016 - 5.10.2020

Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied
Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2021

Dohoda o spolupráci s Laboratóriom Préhistoire et Technologie UMR 7055 CNRS
Collaborative research agreement with Laboratóry Préhistoire et Technologie UMR 7055 CNRS
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián PhD.
Doba trvania: 10.2.2016 - 10.2.2021

Dohoda o vedeckej spolupráci - Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Collaborative research agreement - Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Strategickým cieľom dohody je zjednotenie úsilia spolupracovníkov oboch inštitúcií v oblasti výskumu a rozšírenia človeka, dávnych kultúr, tradícií a inovácií v Európe. Štúdium materiálu, AMS radiokarbonové datovanie, zber a analýza vzoriek DNA a spolupráca v oblasti archeológie praveku a staršej doby bronzovej.
Doba trvania: 1.9.2015 - 31.8.2020

Dohoda o vedeckej spolupráci s Institutom für Ur- und Frühgeschichte Univerzität zu Köln
Collaborative research agreement the University of Cologne
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Kaminská Ľubomíra DrSc.
Doba trvania: 4.7.2016 - 4.7.2020

Dohoda o vedeckej spoluprácie medzi Zavodom za podvodno Arheologijo ZAPA, (Slovinsko) a Trnavskou Univerzitou
Agreement on scientific cooperation.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Dohoda bola vypracovaná s cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu pri riešení špecifických úloh archeologického bádania v oblasti výskumu, vzdelávania a kultúry zameraných na archeológiu pod vodou.
Doba trvania: 1.1.2017 - 1.1.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AMS 14C datovanie archeologických vzoriek - Foundation of the A. Mickiewicz University
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby v rámci zákazky AMS 14C datovanie archeologických vzoriek.
Doba trvania: 1.10.2015 - 31.12.2020

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin
The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Exploring processes of agglomeration and dispersion in this way involves attention drawn to socio-environmental processes of great complexity and variability in detail. Currently, our knowledge about such processes in the Neolithic and Bronze Age is still very insufficient. Even for a purely descriptive account of settlement patterns in a diachronic perspective, intensive fieldwork and data analysis within a multi-disciplinary and multi-scalar approach is necessary. It can however, be managed by a directed, intensive, and long-term effort such as that provided by a CRC. For a case study, the excellent preservation conditions in the Žitava Valley area enable us to study socio-economic and environmental processes leading to and away from social agglomerations, and social complexity among early horticulturalists and early metallurgists.
Doba trvania: 1.8.2013 - 31.12.2028

VirtualArch - Vizualizovať a valorizovať pre lepšie využitie skrytého archeologického dedičstva v strednej Európe
Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020


Národné projekty

Archeologické štúdie k včasnému stredoveku
Archaeological studies concerning Early Middle Ages
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fusek Gabriel CSc.
Anotácia:Multitematický projekt riešiaci aktuálne problémy štúdia včasnostredovekej spoločnosti na Slovensku v širšom geografickom rámci stredovýchodnej Európy. Konfrontácia štandardných arch. postupov datovania včasnoslovanského obdobia s výsledkami rádiokarbonových analýz. Pohrebiská ako prameň na poznanie interetnických vzťahov a sociálneho rozvrstvenia spoločnosti v období avarského kaganátu. Publikovanie výsledkov formou štúdií a aj monograficky.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt.
Fords, bridges, waterways and settlement patterns in Považie and Ponitrie. Pilot project for utilisation of the archaeological underwater methods in Slovakia.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je svojím zameraním pilotným pre územie Slovenska. Jeho ambíciou je prieskum,zdokumentovanie a vyhodnotenie archeologického potenciálu pod vodnou hladinou v spolupráci s partnermi z viacerých vedných odborov. Riešeným územím je povodie riek Váh a Nitra, ktoré sa z hľadiska doterajšíchnálezov zdajú byť mimoriadne perspektívne. Množstvo technických diel a plavidiel vyobrazených na vedutách či historických mapách, písomné pramene a súbory ojedinelých nálezov nám však neposkytujú dostatok informácií o ich dôležitosti. Kľúčom k podrobnému poznaniu rieky ako dôležitého elementu v živote každej spoločnosti je práve jej komplexný výskum. Výskum si kladie za cieľ priniesť nové informácie (vedecké štúdie, katalóg nálezov a lokalít), ktoré budú využiteľné pre potreby ďalších projektov súvisiacich s komunikáciami a mobilitou spoločnosti v rôznych historických obdobiach. Zároveň projekt upriamuje pozornosť na ochranu kultúrneho dedičstva pod vodou na Slovensku.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na spracovanie a vyhodnotenie nálezových celkov kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny v povodí dolného toku Žitavy (od Vrábeľ po ústie do Nitry/Dunaja). Analýza keramiky vychádza z viacročného terénneho výskumu v Patinciach.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Človek a krajina - Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku
Human and landscape in Kysuce and adjacent Považie region in middle ages and beginning of modern age
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fusek Gabriel CSc.
Anotácia:Vyhodnotením archeologických a environmentálnych prameňov sa v rámci projektu vypracuje ucelený model osídlenia regiónu Kysúc od počiatkov stredoveku po začiatok novoveku. Vytvorí sa súpis všetkých typov archeologických prameňov z viac ako tisícročného obdobia. V konfrontácii s vybranými charakteristikami prírodného prostredia tak bude možné uskutočniť analýzu stredovekej kultúrnej krajiny a historických sídliskových štruktúr. Dôraz sa bude klásť nielen na spracovanie starších archeologických nálezov a nálezísk, ale aj na rekognoskáciu terénu modernými prospekčnými metódami, na využitie geografických informačných systémov a na vyhodnotenie materiálnej kultúry analytickými štatistickými postupmi.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát
Dynamics of the environmental changes and landscape development in the Bronze and Iron Age in the northern part of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.
Anotácia:Paleoekologická a archeo-environmentálna rekonštrukcia dynamiky zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát s cieľom stanoviť, či tieto zmeny sú dôsledkom alebo príčinou zmien v subsistencii pravekých populácií daného obdobia.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Nevizánsky Gabriel CSc.
Anotácia:Dokumentačné práce a analýzy nálezov z lokalít: Kamenín, Nitriansky Hrádok, Ožďany, Bajč, Nitra-Mlynárce (SONY), Michalovce-Hrádok, Prešov-Solivar.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Kelti, Rimania a Germáni. vidiecke osady a sídla elity
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.
Anotácia:Územie západného a stredného Slovenska v dobe laténskej a v dobe rímskej poskytuje širokú paletu rôznorodých sídliskových štruktúr, ktoré sa rôznia z kultúrneho, geografického, chronologického i spoločenského hľadiska. Cieľom projektu je v prípadových štúdiách analyzovať a lepšie spoznať túto rôznorodosť. Predmetom výskumu budú predovšetkým keltské a germánske osady na juhozápadnom Slovensku, ale aj dve sídliská púchovskej kultúry na severe krajiny. Kvádske sídla doby rímskej ponúkajú možnosť sledovať procesy osvojovania si rímskeho životného štandardu zo strany miestnej nobility. Rímske architektúry severne od Dunaja sú fenoménom, ktorým sa môže „popýšiť“ len kultúrna zóna stredodunajského barbarika.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska
Corpus of te early medieval hillforts in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Projekt zameraný na výrazný fenomén včasného stred. na území Slovenska - hradiská. Cieľom je zostaviť monografiu, v ktorej bude výrazne viac poznatkov ako je dnes k dispozícii. Povrchové prieskumy, čo najpodrobnejšia dokumentácia, výberovo sa získajú vzorky na dendrochronologické príp. 14C datovanie, geofyzikálne prieskumy.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte)
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Beljak Ján PhD.
Anotácia:Proces v neskorom stredoveku a na začiatku novoveku, označovaný aj ako veľká kríza, svojimi hospodárskymi, sociálnymi a demografickými dôsledkami dlhodobo ovplyvnil vývoj v regionálnych podmienkach. Grantová úloha predstaví tému na príklade vybraného regiónu – Čabradského resp. Čabradsko-sitnianskeho panstva v Hontianskej stolici v období od druhej polovice 15. do prvej tretiny 17. storočia. Na základe charakteristiky približne 20 sídiel v uvedenom období sa sústredí na príčiny a prejavy úpadku, t.j. poklesu vybraných ukazovateľov a na transformáciu (rozklad) historických štruktúr. Výskum v rámci projektu bude sledovať zmeny foriem hospodárenia a štruktúry osídlenia, ako aj otázky populačného vývoja podľa výskumu veľkosti a (dis)kontinuity rodín. Širšie chápaný tzv. rozpad starého poriadku s jeho dosahmi v politickej i náboženskej sfére priblíži projekt na základe výskumu dobových intelektuálnych diel s tematizáciou osmanského ohrozenia v Uhorsku.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku
Metallurgy and non-ferrous metals use from late prehistory until early medieval age in area of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Rajtár Ján CSc.
Anotácia:Projekt je prierezovo zameraný na využitie nedeštruktívnych prírodovedných analýz vybraných rozsiahlych súborov archeologických artefaktov z farebných kovov z období od mladšieho praveku (obdobie kultúr popolnicových polí a halštatskej kultúry), včasnej doby dejinnej (doba laténska, rímska a obdobie sťahovania národov) až včasného stredoveku pre získanie relevantných poznatkov o ich zložení, využívaných surovinách a technológiách. Získané exaktné poznatky, ich vyhodnotenie a porovnanie poslúži na posúdenie predpokladaného využívania domácich surovinových zdrojov alebo poukáže či potvrdí ich získavanie z iných, geograficky i kultúrne vzdialenejších oblastí. Dosiahnuté výsledky umožnia zároveň v jednotlivých skúmaných obdobiach zhodnotiť technologickú úroveň metalurgie a využívania farebných kovov vtedajšími spoločenstvami, ich hospodárske väzby, ale i rôzne kultúrno-civilizačné vplyvy či transfér technických skúseností a postupov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

PRISLO - Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí
Contribution of Slovakia to Economic and Social Development of Central European Urnefields
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mitáš Vladimír PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na spracovanie materiálu z doby popolnicových polí (artefaktov, ekofaktov, prírodných zdrojov), získaného archeologickými výskumami na území Slovenska. Analýza vybraných nálezových súborov z mladšej a neskorej doby bronzovej má potenciál prehĺbiť poznatky o vývoji a význame pravekých entít na stredoeurópskom teritóriu. Ich chronologický rámec je v projekte vymedzený vznikom a zánikom civilizácie popolnicových polí. Zvláštna pozornosť bude venovaná dopadu metalurgie na hospodársky a spoločenský rozvoj európskych popolnicových polí. Výsledky doterajších archeologických výskumov na náleziskách z mladších fáz doby bronzovej na Slovensku zreteľne ukazujú na dôležitosť týchto lokalít v uvedenom civilizačnom rámci. Významnou súčasťou projektu preto bude tak komplexný rozbor kovových artefaktov z viacerých kultúr popolnicových polí, ale i ďalších keramických a nekeramických predmetov (napr. kamenných, kostených, sklených), ako aj pokus o interpretáciu ich dosahu na diferencované sociálne skupiny a identity. Tieto, na území Slovenska, boli vystavené kultúrnym vplyvom, prichádzajúcim z vyspelejších oblastí západnej, južnej a východnej Európy. S využitím dostupných poznatkov, moderných metód a so zapojením interdisciplinárneho prístupu (antropológia, archeobotanika, paleodemografia a pod.), je hlavnou ambíciou projektu poukázať na význam a previazanosť domáceho vývoja s rozvojom a kultúrnymi centrami strednej Európy, no predovšetkým osvetliť podiel územia Slovenska v tomto procese.
Web stránka projektu:http://archeol.sav.sk/index.php/sk/prinos-slovenska-pre-hospodarsky-a-spolocensky-rozvoj-stredoeuropskych-popolnicovych-poli/
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

POHOPOS - Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska v praveku a včasnej dobe dejinnej
Process and regularities of settlement development in mountain and foothill regions of Western Slovakia during prehistory and early historical period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.
Anotácia:Geografické prostredie malo výrazný vplyv na proces osídlenia v horských a podhorských oblastiach. Práve porovnanie rozdielov v osídlení v obidvoch typoch krajiny na príkladoch vytipovaných kľúčových lokalít najmä na západnom Slovensku umožňuje postihnúť určité zákonitostí osídlenia. Hlavným zámerom projektu je poznanie dynamiky osídlenia v horských a podhorských oblastiach v praveku a včasnej dobe dejinnej. Dôraz je kladený na historické medzníky v danom čase a priestore (napr. začiatok halštatského a laténskeho osídlenia horských oblastí, záver laténskeho osídlenia malokarpatskej oblasti v kontexte „katastrofického horizontu“ v závere doby laténskej). Kľúčové budú styčné oblasti horských a podhorských kultúrnych okruhov – najmä stredné Považie, Záhorie, stredné a horné Ponitrie. Bude sa sledovať surovinové a environmentálne zázemie a komunikačné ťahy. Prostriedkom na dosiahnutie vytýčených cieľov bude interdisciplinárny prístup k problematike.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie
Roman fort at Iža and its position on the border of Pannonia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Rajtár Ján CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho tábora v Iži (okr. Komárno, SR). Tábor situovaný na severných hraniciach Panónie bol súčasťou hraničného systému limes romanus v 2.–4. stor. n. l. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať vybrané nálezové súbory z jeho areálu. Jeho ťažiskom bude unikátna drevozemná fáza opevnenia z obdobia markomanských vojen. Hlavným výstupom bude séria tematicky zameraných monografií a štúdií. Výsledky projektu sa budú prezentovať aj na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a popularizačnou formou širšej verejnosti. Budú tiež implementované do študijných programov Trnavskej univerzity v odbore klasická archeológia.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Anotácia:Jednotným zhodnotením viacerých historických období chce projekt podať ucelený pohľad na vývoj na Slovensku v porovnaní so stredným Podunajskom. Nadväzuje na úspešné výsledky predchádzajúcich projektov stabilizovaného riešiteľského kolektívu a opiera sa o objavy mocenských keltských, germánskych i slovanských centier ostatných rokoch, ktoré významne posunuli interpretačné možnosti archeológie.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Slovensko v dobe bronzovej - križovatka súvekých európskych civilizácií
Slovakia in the Bronze Age - Crossroad of Contemporary European Civilization
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ožďáni Ondrej CSc.
Anotácia:Vychádzajúc z výsledkov nových archeologických výskumov na sídliskách, hradiskách a pohrebiskách, zrealizovaných v posledných desaťročiach a podrobného vyhodnotenia doposiaľ nespracovaných a nepublikovaných starších terénnych aktivít, cieľom projektu bude snaha detailnejšie objasniť historickú situáciu na území Slovenska v priamom kontexte s vývojom v susedných i vzdialenejších oblastiach strednej Európy v dobe bronzovej.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

SLOVYSULODUWAHA - Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž
Slovak research in the Sudanese site Duweym Wad Haj
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kovár Branislav PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Stredoveká dedina a jej zázemie
The medieval village and its background
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na spracovanie novo získaných hmotných prameňov k vývoju stredovekej dediny v na území Slovenska. Cieľom je analýza a prezentácia výsledkov rozsiahlejších terénnych výskumov, týkajúcich sa stredovekého vidieckeho osídlenia (Nededza, Figa, Trenčín-Biskupice, Nitra – Párovské Háje a pod.), zemepanských sídel (Figa), sakrálnych objektov a cintorínov i objektov súvisiacich s hospodárskym zázemím stredovekej dediny (polia, cesty, exploatácia nerastných surovín v dedinskom prostredí).
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hanuliak Milan DrSc.
Anotácia:K cieľom projektu patrí zámer vypracovať prierezový prehľad osídlenia mikroregiónu Nitry na základe archeologických lokalít, nálezových kontextov a materiálnej kultúry, zostaviť topografiu osídlenia daného územia, odborne vyhodnotiť materiál z významných, no dosiaľ nespracovaných lokalít, rektifikovať niektoré dávnejšie sformulované uzávery, aktualizovať charakteristiky lokalít, doplniť vypovedacie schopnosti nálezového fondu. Sústredením tejto kolekcie informácií vznikne kolektívna monografia. Jej obsah bude prezentovať komplexnú a vedecky fundovanú koncepciu dejinného vývoja vypracovanú na základe výsledkov archeologického bádania a ďalších styčných disciplín.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku
Technology and economics of raw materials in the context of the development of Postpaleolithic lithic stone industries in Slovakia.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá štúdiom štiepaných kamenných industrií z obdobia mezolitu a neolitu na území Slovenska. Využíva nové analytické postupy a metódy, ktoré sa zameriavajú na technologickú a surovinovú analýzu. Vyhodnotenie nových dát z kolekcií zo starších, ako aj z nových výskumov poskytne nový pohľad na dynamiku vývoja technologických trendov a ekonómie surovín v postpaleolitických industriách.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hanuliak Milan DrSc.
Anotácia:Projekt si kladie za cieľ komplexne rozšíriť súčasné poznatky o materiálnej kultúre a spresniť jej úlohu pri tvorbe dôležitých väzieb medzi príslušníkmi z rôznych vrstiev medieválnej spoločnosti žijúcich vo východných častiach strednej Európy. Východiskový prameň poskytnú dosiaľ nespracované materiálové súbory zo sídliskového a pohrebiskového prostredia, ako aj inventár z hromadných nálezov. Výsledky analýz tohto fondu s poznatkami z najnovšej odbornej literatúry vytvoria dostatočne širokú východiskovú bázu potrebnú k sprehľadneniu ekonomických a sociálnych vzťahov evidovaných takisto v multietnickom prostredí stredovekého Slovenska.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Beljak Ján PhD.
Anotácia:V posledných rokoch Slovensko zažíva výrazný nárast aktivít súvisiacich s pamiatkovou obnovou hradných zrúcanín. Jej výsledkom sú staticky stabilizované hradné ruiny i komplexne zrekonštruované hrady a zámky. Počas týchto stavebných aktivít sú realizované archeologické výskumy, ktoré dokumentujú premeny hradných areálov v priebehu dejín a zhromažďujú bohatý a nesmierne dôležitý pramenný fond. V ňom sú ukryté cenné informácie o vývoji hradov a im predchádzajúcich sídiel (na tých istých miestach), ktoré treba čo najskôr vedecky zhodnotiť a sprístupniť širokej vedeckej a laickej verejnosti. Takýto zámer nie je možné bez úzkej kooperácie archeológov, historikov, stavebných historikov, krajinárov a ďalších odborníkov. Projektový tím je preto zložený z rozdielnych bádateľov, ktorí za ostatné obdobie realizujú vlastné terénne i archívne výskumy na viacerých hradoch územia stredného Slovenska. V rámci projektu budú riešené hrady v historických regiónoch Tekov, Zvolen, Novohrad, Hont, Gemer-Malohont. Cieľom je komplexné vyhodnotenie získaných hnuteľných, nehnuteľných, písomných i kartografických prameňov z týchto výnimočných svedkov dávno zabudnutých časov. Zámerom projektu je aj výskum historických (antropogénnych) krajinných štruktúr v zázemí hradov s použitím moderných technológií. Výsledky riešenia prispejú k spresneniu nielen chronológie a druhovej rôznorodosti materiálnej kultúry, ale celkovo k lepšiemu poznaniu života hradných obyvateľov.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej.
Development and changes of settlement structures of the Upper Tisza river basin in prehistory and early history
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Horváthová Eva PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt zhodnocuje najnovšie poznatky získané počas riešenia viacerých domácich i zahraničných projektov vyhradených výlučne na výskum slovenských regiónov horného Potisia. V danej geografickej oblasti tak zabezpečuje kontinuitu vedeckého bádania na rozpracovaných témach týkajúcich sa niektorých faktorov pôsobiacich na zmeny vývoja multikultúrnych populácií od najstarších dôb kamenných až po včasnú dobu dejinnú. Zároveň porovnáva vybrané enviromentálne a sociálne parametre dynamiky osídľovania Lučenecko-košickej zníženiny, zasadzuje ich do širšieho kultúrno-historického kontextu a skúma načrtnuté trendy v sídliskových stratégiách.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 32