Informačná stránka organizácie SAV

Biomedicínske centrum SAV

Medzinárodné projekty

CAPSID - Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb
Scientific capacity building in biomedical research through scientific exchange and co-development of research services
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Celkovým cieľom projektu je posilnenie regionálnych kapacít a zlepšenie medzinárodnej reputácie v oblasti biomedicínskeho výskumu. Spoločný vývoj najmodernejších pracovných procesov a vznik novej platformy na získavanie proteínov pre biomedicínske účely má, okrem iného, položiť základy pre dlhodobú spoluprácu zúčastnených inštitúcií. Spolupráca na poli expertíz medzi organizáciami Vienna Biocenter a Biomedicínske centrum SAV umožní v projekte CAPSID vývoj nových vedeckých služieb pri získavaní proteínov pre biomedicínske výskumné účely. Tieto veľmi špecializované výrobné a čistiace procesy vychádzajú v ústrety rastúcemu dopytu, ako aj stále vyšším nárokom na vysokú kvalitu. Metódy získavania proteínov budú dostupné cez novú platformu služieb. Pri využívaní nových metód budú školení študenti a platforma bude zároveň slúžiť aj na výmenu výskumných výstupov. Dôraz bude obzvlášť kladený na medzinárodnú spoluprácu a intenzívnu komunikáciu: konferencie a školenia budú miestom pre stretnutia medzinárodných vedcov a vedkýň, expertov a expertiek z univerzít, výskumných inštitúcií a biotechnologických firiem sídliacich v cezhraničnom regióne.
Web stránka projektu:https://capsid.vbcf.ac.at/
Doba trvania: 1.7.2018 - 31.12.2021

TACTiCAl - Cielená kombinovaná terapia nádoru hrubého čreva pomocou rozvetvených nanonosičov nesúcich terapeutický gén a liečivá
Targeted combination therapy of colon cancer with therapeutic gene/drug loaded novel dendritic nanocarriers
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.
Anotácia:Kolorektálny karcinóm (colorectal cancer, CRC) je celosvetovo jednou z hlavných príčin úmrtie na onkologické ochorenia. Prognóza pacientov trpiacich metastatickým ochorením je nepriaznivá, u mnohých včasne diagnostikovaných pacientov dochádza k relapsu ochorenia. Je potrebné vyvíjať inovatívne terapeutické prístupy. Multifunkčné nanonosiče umožňujú cielené doručenie liečiv, génov a zároveň si zachovávajú svoje chemicko-fyzikálne a biologické vlastnosti. Rozvetvené polyméry sa vyznačujú kontrolovateľnou štruktúrou, veľkým množstvom terminálnych funkčných skupín nízkou viskozitou a dobrou rozpustnosťou. Tieto vlastnosti umožňujú ich využitie v mnohých bioaplikáciách, vrátane cielenej protinádorovej terapie. Naším cieľom je zvýšenie účinnosti konvenčnej terapie CRC a prekonanie liekovej rezistencie. Za týmto účelom pripravíme multimodálny nanoterapeutický systém, pre nasmerovanie kombinovanej terapie priamo do nádoru. Polyamidoamínové dendriméry ponesú: chemoterapeutikum 5-fluorouracil (5FU), plazmid kódujúci gén pre TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand), epigenetické liečivo SAHA, folát ako molekulu zvyšujúcu nasmerovanie do nádorových buniek a fluorescenčnú značku umožňujúcu sledovanie nanonosiča. Budeme testovať účinnosť a bezpečnosť kombinovanej terapie nasmerovanej pomocou nanonosiča, ktorý bude pripravený tureckým partnerom (Genetic Engineering and Biotechnology Institute, TUBITAK Marmara Research Center). Úlohou slovenského tímu je definovanie biologických účinkov. Na predklinických modeloch in vitro a in vivo stanovíme terapeutickú účinnosť, potenciálnu cytotoxicitu, biodistribúciu a biodostupnosť, elimináciu nanonosiča a uvoľňovanie terapeutických molekúl.
Doba trvania: 3.9.2018 - 30.9.2021

COST-ENBA - Drosophila salivary gland secretory proteins as tunable and biodegradable natural glue
European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkaš Robert CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je zosústrediť expertov z rôznych oblastí vedy a technológií od biológie cez chémiu, fyziku a rôzne odvetvia aplikácií a priemyslu kvôli vývoju nových lepidiel na báze bioadhezív t.j. komplexných biologických cementov, ktoré oproti syntetickým a doteraz komerčne uplatňovaným lepidlám vykazujú vyššiu mieru stability v rôznych prostrediach, alebo stability, ktorá sa dá programovať pre účely degradácie, najmä biodegradability a má potenciál byť využitá v rôznych priemyselných odvetviach ale aj v regeneratívnej medicíne, traumatológii, transplantológii a iných oblastiach chirurgie. Medzi živými organizmami, od baktérií cez huby až po zložité a komplexné metazoálne živočíšne druhy sa vyskytuje pomerne široká škála slizov a lepidiel s najrozmanitejšími a úzko špecifickými vlastnosťami, ktoré prešli selekciou evolúcie. Nezanedbateľná časť z nich sú exogénne vylučované sekréty (exkréty) proteínovo-glyko-lipidického charakteru. Elementárne vlastnosti týchto exkrétov sú determinované geneticky tým že kostrové (core) produkty sú proteíny kódované príslušnými génmi, kým temporálne či adaptačné vlastnosti sú dotvárané ich posttranslačnými modifikáciami (napr. glykozyláciami, acetyláciami, metyláciami, disulfidickými mostíkmi, a pod.) a vzájomnými interakciami tvoriacimi väčšie komplexy. Úlohou je teda bližšie charakterizovať tieto vlastnosti na molekulárnej úrovni a pokúsiť sa hľadať resp. selektovať tie, ktoré sa budú javiť ako najperspektívnejšie pre prípadne medicínske alebo industriálne využitie kvôli vlastnostiam aké chýbajú doteraz známym najmä komerčným adhezívam.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

CellFit - In vitro 3-D bunkové modely – metodické postupy a ich relevantnosť
In vitro 3-D total cell guidance and fitness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na lepšie pochopenie in vivo mikroprostredia, aby sa znížili rozdiely pri jeho simulácii v podmienkach in vitro. Cieľom je vytvoriť kompletné 3D metodické postupy na kultiváciu bunkových kultúr ex vivo, ktoré môžu nahradiť experimentálne zvieratá. Tradičné 2D kultivačné systémy nie sú schopné imitovať fyziologické a biochemické charakteristiky buniek v pôvodnom tkanive. Rozdiely medzi mikroprostredím, ktoré poskytujú bunkové modely a špecifické tkanivo in vivo sú signifikantné a môžu byť príčinou odlišnej odpovede buniek na expozíciu. Pochopenie in vivo mikro/makroprostredie je nevyhnutné na vytvorenie fyziologického systému in vitro, ktorý čo najlepšie korešponduje so situáciou in vivo ako je napr.: topografiu povrchu, prilnavosť k substrátu, mechanická a chemická stimulácia, denzita atď. Pochopenie týchto zákonitostí umožní bezpečný prenos poznatkov základného výskumu do klinickej aplikácie ako je regeneračná medicína, čo bude mať pozitívny impakt pre ľudské zdravie a zníži liečebné náklady.
Web stránka projektu:http://cost-cellfit.eu/
Doba trvania: 16.3.2017 - 15.3.2021

INNOCENT - Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka
Innovative Nanopharmaceuticals: Targeting Breast Cancer Stem Cells by a Novel Combination of Epigenetic and Anticancer Drugs with Gene Therapy
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Cieľom projektu INNOCENT je prekonať nízku účinnosť liečby a zabrániť častým relapsom pri karcinómu prsníka vývojom nového mutlifunkčného nanoliečiva, ktoré kombinuje v rámci jednej nanoštruktúry diagnostický aj terapeutický potenciál. Má štyri kľúčové zložky: 1. povrchové ligandy pre nasmerovanie na nádorové kmeňové bunky, 2. diagnostickú zložku vo forme anorganických nanokryštálov, 3. cytotoxickú zložku (cytostatikum) a 4. a zložku zvyšujúcu citlivosť terapie prostredníctvom epigenetickej modifikácie. Anorganické nanokryštály v nosiči umožňujú zobrazovanie distribúcie liečiva v reálnom čase, jeho akumuláciu v nádore aj monitorovanie odpovede pacienta na liečbu. Nové liečivo môže fungovať aj ako neoadjuvantný prípravok a zabrániť rozsevu metastáz cez elimináciu nádorových kmeňových buniek.
Web stránka projektu:http://www.innocent.sav.sk/index.html
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

iPAAC - Inovatívne partnerstvo pre boj proti rakovine (Spoločná aktivita podporená Európskou komisiou v rámci tretieho programu v oblasti zdravia)
INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Anotácia:Projekt iPAAC je spoločná aktivita (Joint Action), ktorá je podporená Európskou komisiou v rámci tretieho programu v oblasti zdravia. Projektu iPAAC sa zúčastňuje 40 pridružených partnerských inštitúcií z 24 európskych krajín. Hlavným výsledkom tejto spoločnej aktivity a projektu iPAAC bude Atlas implementácie a udržateľnosti opatrení na kontrolu rakoviny (the Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions), čiže detailný plán a vysvetlenie, ako uplatňovať, zaviesť a dlhodobo udržať v praxi opatrenia na kontrolu onkologických ochorení. Základné východiská projektu IPAAC JA sú: • podporovať zdravý životný štýl a prevenciu onkologických ochorení prostredníctvom populačných programov onkologického skríningu a prostredníctvom uplatňovania Európskeho kódexu boja proti rakovine • doplniť výsledky spoločných aktivít European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC) a European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control (CANCON) financovaných druhým a tretím programom v oblasti zdravia a vychádzať z ich výstupov • nadviazať na predchádzajúce iniciatívy EÚ v oblasti prevencie a liečby onkologických ochorení a podporiť zavedenie ich výstupov do praxe • dosiahnuť lepšiu kontrolu príčin onkologických ochorení a zlepšenie intervencií v oblasti verejného zdravia
Web stránka projektu:www.ipaac.eu
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2021

hCOMET - Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí
The Comet assay as a human biomonitoring tool
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Mnoho epidemiologických štúdií využíva kométový test na meranie DNA poškodení (niektoré aj na meranie DNA opravy). Vo väčšine prípadov sa v teste používajú mononukleárne bunky z periférnej krvi. Výsledky z relatívne malých individuálnych štúdií sú často protirečivé a je výhodné robiť spoločnú (pooled) analýzu kombináciou dát zo všetkých dostupných štúdií. hCOMET bude sieťou, ktorá spája vedcov, ktorí pracujú alebo plánujú pracovať v oblasti biologického monitorovania, ktoré využíva kométový test. Výsledky, poskytnuté týmito vedcami budú viesť k vytvoreniu jednej databázy, ktorá bude reprezentovať približne 19 000 individuálnych meraní poškodení DNA. Spoločná analýza nám umožní určiť, ktoré faktory (fajčenie, vek, výživa, pohlavie, profesionálna expozícia atď.) ovplyvňujú DNA poškodenie a do akej miery. Niektoré štúdie sa zameriavajú na meranie reparačnej kapacity; budeme zbierať tieto data a urobíme detailný prehľad (alebo spoločnú analýzu, ak dát bude dostatok). Ďalej, hCOMET sa bude zaoberať reprodukovateľnosťou tohto testu medzi laboratóriami, zavádzaním štandardných protokolov pre meranie DNA poškodenia a reparačnej kapacity DNA, koordinovať štúdie, ktoré budú testovať tieto protokoly a bude poskytovať školiace kurzy a výmeny, aby bolo možné v budúcnosti porovnanie výsledkov z rôznych štúdií. Posúdime aplikáciu tejto metódy na iné typy ľudských buniek a metód na ich izoláciu (napr. získanie leukocytov zo zmrazenej krvi).
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020

Metabolické abnormality kostrového svalu u pacientov s idiopatickými zápalovými myopatiami
Skeletal muscle metabolic abnormalities in patients with idiopathic inflammatory myopathies
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020

MITO-EAGLE: Evolúcia-Vek-Pohlavie-Životný štýl-Prostredie
Mitochondrial mapping: Evolution - Age - Gender - Lifestyle - Environment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ukropec Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 1.9.2020

MEDBIODOSE - Molekulárne markery pre biologickú dozimetriu v radiačnej onkológii a hodnotenie rizika vzniku a optimalizácie liečby rakoviny
Molecular Markers for Biological Dosimetry in Radiation Oncology, Cancer Risk, Assesment and Optimizing Cancer Therapy
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.
Anotácia:Jedinou štandardnou metódou pre biologickú dozimetriu je cytogenetická analýza. Je všeobecne akceptované, že by sa mali stanoviť nové molekulárne markery biologickej dozimetrie spojené s rizikom vzniku rakoviny a mala by sa overiť závislosť tohto rizika od podmienok ožarovania, ako napríklad dávka. Na overenie a predvídanie týchto rizík sú potrebné relevantné bunkové modelové systémy. Hematopoetické kmeňové bunky (HSC) sú hlavným cieľom leukemogenézy a tiež najrelevantnejším bunkovým modelom na hodnotenie rizika vzniku rakoviny spojeného s ionizujúcim žiarením. Charakteristické chromozomálne translokácie, ktoré vedú k vzniku takzvaných preleukemických fúznych génov (PFG), vznikajú často prenatálne v HSC, a ako prvotný významný krok viacstupňového procesu leukemogenézy. Dvojvláknové zlomy DNA (DSB) predstavujú kritické poškodenia DNA, ktoré vedú k vzniku PFG. Budeme skúmať kmeňové bunky CD34 + HSC z pupočníkovej krvi (UCB) v porovnaní s lymfocytmi. V Projekte sa zameriame na oblasť nízkych dávok (≤10 cGy), ktorým sú zvyčajne vystavení ľudia počas lietania, pri bezpečnostných kontrolách (letiskách) a počas lekárskych vyšetrení (ako je počítačová tomografia a mamografia). Údaje budeme získavať aj v rozsahu vyšších dávok, aby sa zistilo, či môžu byť účinky nízkej dávky extrapolované z vyšších dávok. Tento projekt bude overovať možné molekulárne markery na základe účinkov nízkych dávok v HSC a lymfocytoch, ktoré sa môžu použiť v biodosimetrii a epidemiologických štúdiách rakoviny. Možná korelácia konštitutívneho a indukovaného poškodenia DNA a apoptózy bude analyzovaná v hematopoetických bunkách ALL a AML pacientov. Získané údaje budú korelované s imunofenotypom, prítomnosťou PFG a klinickými výsledkami, ako je odpoveď na liečbu, minimálna reziduálna choroba (MRD), riziková skupina, vedľajšie účinky. Ak sa budú pozorovať určité korelácie, môže to poskytnúť novú stratégiu optimalizácie liečby rakoviny.
Web stránka projektu:https://www.iaea.org/newscenter/news/new-crp-applications-of-biological-dosimetry-methods-in-radiation-oncology-nuclear-medicine-diagnostic-and-interventional-radiology-e35010
Doba trvania: 19.9.2017 - 9.7.2021

NANO2CLINIC - Nanomedicína rakoviny - z laboratória k pacientovi
Cancer Nanomedicine - from the bench to the bedside
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Doba trvania: 28.9.2018 - 27.9.2022

Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA17104/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 11.9.2018 - 10.9.2022

Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín
Novel strategies aimed to improve the physical fitness, clinical symptoms and quality of life in the early-stage Parkinson’s disease patients: Regular exercise training and carnosine
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

RyRinHeart - RyRinHeart - Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia
RyRinHeart - Discovery of Ryanodine Receptor Inhibitors for Heart Diseases
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra DrSc.
Anotácia:Srdcové ryanodínové receptory (RyR2) riadia kontrakciu srdca tým, že regulujú uvoľňovanie vápnika, potrebného pre kontrakciu srdcových myocytov. Mnohé srdcové ochorenia sú sprevádzané poruchami uvoľňovania vápnika. Tieto poruchy by bolo možné potlačiť liečivami zabraňujúcimi neželanej aktivite RyR2. Cieľom tohto projektu je vývoj špecifických inhibítorov, prispôsobených štruktúre srdcového RYR2, s potenciálom pre liečenie porúch hospodárenia s vápnikom pri srdcových ochoreniach. Naše originálne poznatky o štruktúre RYR2 využijeme na identifikáciu lokusov v 3D-štruktúre RyR2, ktoré pri naviazaní ligandu znižujú aktivitu RyR. To nám umožní dizajnovať a syntetizovať inhibítory RyR2. Ich účinnosť budeme testovať v experimentoch monitorujúcich aktivitu RyR. Účinnosť vybraných najperspektív¬nejších látok na funkciu RyR2 in situ budeme testovať na izolovaných srdcových myocytoch a finálne na srdciach zdravých zvierat a zvierat so srdcovým ochorením. Metodicky je projekt založený na dvoch pilieroch: na simuláciách molekulovej štruktúry, molekulovej dynamiky a počítačom asistovanom dizajne liečiv, kde hlavným nositeľom expertízy je turecká strana, a na širokej palete experimentálnych a teoretických metód štúdia iónových kanálov a vápnikovej signalizácie (biochemické a elektrofyziologické metódy, konfokálna mikroskopia, matematické modelovanie dynamiky vnútrobunkových procesov), kde zabezpečuje expertízu slovenská strana. Projekt si kladie za cieľ prispieť k riešeniu vážneho medicínskeho problému pomocou pokročilých technológii, originálnej expertízy a nových prístupov vyvinutých v spolupracujúcich laboratóriách.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

VISION - Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu
Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Hlavnými cieľmi projektu VISION je posilnenie excelentného onkologického výskumu a zavádzanie inovačných technológií na Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Úzka spolupráca so štyrmi poprednými európskymi výskumnými inštitúciami zvýši dôveryhodnosť, konkurencieschopnosť a zviditeľní BMC SAV v európskom výskumnom priestore. Projekt prispeje k odstráneniu existujúcich medzier v onkologickom výskume a posilní možnosť včasnej diagnostiky nádorov tráviaceho traktu s využitím nových inovatívnych prístupov. Okrem vedeckého prínosu spolupráca prispeje k odhaleniu faktorov, ktoré sú príčinou extrémne vysokého výskytu rakoviny hrubého čreva a pankreasu na Slovensku.
Web stránka projektu:http://vision.savba.sk
Doba trvania: 1.10.2019 - 30.9.2022

Úloha špecifických typov buniek v median raphe v správaní: excitačný vezikulárny glutamátový transportér 3 a inhibičná GABA
The role of specific cell-types of the median raphe in behavior: the excitatory vesicular glutamate transporter 3 and the inhibitory GABA
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

UNMET - UNveiling the MEchanism(s) underlying the switch to mania during antidepressant treatment: The role of glutamate
Odkrytie mechanizmov zodpovedných prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu.
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Bipolárna porucha (BAP) je závažná psychiatrická porucha charakterizovaná striedaním mánie, hypománie, depresie a zmiešaných afektívnych stavov. Celoživotná prevalencia BAP I.typu je 0.6% v dospelej populácii. Liečba BAP je zložitá z dôvodu protikladne povahy jej symptómov (t.j. depresie a mánie). Kritickým problémom BAP I.typu je prechod z depresívnej fázy do mánie počas liečby antidepresívami. Mechanizmy, ktoré sú základom týchto prešmykov nie sú doposiaľ objasnené. V predkladanom projekte budeme skúmať neurobiologické mechanizmy zodpovedné za prešmyk do mánie v humánnych aj animálnych štúdiách. Dôraz bude kladený na úlohu glutamátergickej transmisie v prefrontálnej kôre (PFC) a dráhe PFC-striatum-laterálna habenula. Budú sa vužívať dva animálne modely, a to knockout potkany pre serotonínový transportér (5-HTT KO) a dopamínový transportér(DAT KO), ktoré sú dostupné na spolupracujúcich pracoviskách. Predpokladáme, že serotonín a dopamín modulujú glutamátergický systém, čím sa mení kontrola zhora nadol z PFC cez striatum a laterálnu habenulu. Projekt poskytne prostredníctvom integrácie molekulárnych, elektrofyziologických a neurochemických prístupov u potkanov spolu so zobrazovacími technikami u potkanov a ľudí dôkaz o existencii glutamátergických mechanizmov, ktoré môžu byť podkladom mánie. Projekt bude viesť k odhaleniu nových farmakoterapeutických prístupov v liečbe BAP.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Využitie hmotnostnej spektrometrie pre sledovanie vplyvu prirodzených a syntetických ligandov nukleárnych retinoidných receptorov na kľúčové proteíny epiteliálne-mezenchymálneho prechodu u buniek karcinómu prsníka
Monitoring of effects of natural and synthetic ligands of nuclear retinoid receptors on key proteins involved in epithelial-mesenchymal transition in human breast cancer cells by the mass spectrometry
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brtko Július DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

NExT - Zavedenie algoritmu na včasnú diagnostiku a sledovanie pacientov s pankreatickými neuroendokrinnými nádormi
Establishing an algorithm for the early diagnosis and follow-up of patients with pancreatic neuroendocrine tumors
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vytovorenie mikrofluidického čipu, ktorý by umožnil skorú diagnostiku na báze „tekutej biopsie“ u pacientov s neuroendokrinnými nádormi pankreasu. Keďže ide o zriedkavé typy nádorov, je potrebná medzinárodná spolupráca na vytvorenie dostatočne veľkej biobanky nádorového materiálu. Jednotlivé skupiny sa pokúsia identifikovať národorovo-špecifické biomarkery na úrovni expresie povrchových markerov, na úrovni genómu, transkriptómu a metylómu. Tieto výsledky budú slúžiť pre vývoj čipu. Oddelenie molekulárnej onkológie v spolupráci s Národným onkologickým ústavom má v rámci WP3 vyvinúť in vitro a in vivo modely pre výskum neuroendokrinných nádorov pankreasu. Dosiahnutie tohoto cieľa je veľmi náročné, ide o zavedenie kultivácie organoidov a xenograftov odvodených z nádorových tkanív a vzoriek periférnej krvi pacientov, obsahujúcej cirkulujúce nádorové bunky. Riešitelia projektu využijú predchádzajúce skúsenosti s vývojom takýchto modelov pre gastrointestinálne nádory, predovšetkým karcinóm kolorekta.
Doba trvania: 1.9.2019 - 31.8.2022


Národné projekty

Vývoj monoklonálnych protilátok Rickettsiae a ich využitie v diagnostike
Development of Monoclonal antibodies of Rickettsiae and their employment in diagnosis assay
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Quevedo Diaz Marco PhD.
Anotácia:Rickettsiózy sú zoonotické infekcie spôsobené zástupcami rodu Rickettsia. Rickettsiálne ochorenia majú spoločné klinické prejavy, ako je horúčka, nevoľnosť, exantém, prítomnosť alebo neprítomnosť tzv. inokulačného escharu a lymfadenopatia. Potvrdený výskyt týchto ochorení v Európe v predchádzajúcom desaťročí má zvyšujúcu tendenciu. V našom regióne stredomorská škvrnitá horúčka a TIBOLA (spôsobená Rickettsia conorii a v druhom prípade Rickettsia slovaca) sú naďalej najrozšírenejšími rickettsiálnymi infekciami. Vzhľadom na mnohé všeobedné príznaky pripomínajúce bežne rozšírené infekčné ochorenia, klinická diagnóza rickettsióz je veľmi náročná. Žiadne laboratórne rýchlotesty nie sú k dispozícii na diagnostiku rickettsiálnych ochorení v začiatočnom štádiu ochorenia; sérologické testy zostávajú nenahraditeľným nástrojom pre ich diagnostiku. V predchádzajúcej práci sme dokázali detegovať nové biomarkery na diagnostiku rickettsióz. Hlavným cieľom tejto štúdie je vytvorenie špecifických protilátok proti rickettsiálny.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Alternatívne zdroje kmeňových buniek pre regeneráciu poškodeného tkaniva CNS
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Slovinská Lucia PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Analýza bioaktívnych látok asociovaných s Myším herpetickým vírusom s antiproliferatívnymi a imunomodulačnými vlastnosťami v podmienkach in vitro a in vivo
The analysis of bioactive substances associated with Murine herpesvirus with antiproliferative and immunomodulatory properties in vitro and in vivo
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Labudová Martina PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je nadviazať na predchádzajúce úspešné štúdie venované rastovým faktorom, asociovaným s vírusom, MHGF-68, ktoré majú proliferačný a antiproliferačný účinok na bunky in vitro. V rámci výskumu budeme charakterizovať vybrané frakcie MHGF-68 s antiproliferatívnym účinkom na modeli laboratórnych myší. Pristúpime k ich testovaniu po cielenom subkutánnom podaní nádorových buniek a budeme sledovať vplyv frakcií MHGF-68 na progresiu, ako aj inhibíciu nádorového rastu in vivo. Predbežné experimenty in vivo naznačujú, že MHGF-68 má schopnosť pozastaviť rast nádoru u myší a že je možné v budúcnosti uvažovať o aplikácii MHGF-68 ako liečiva s antiproliferatívnym účinkom. Ďalej sa pokúsime o navodenie latentnej infekcie (quiescent infection) v bunkových kultúrach. Aktivácia latencie bude študovaná v prítomnosti antivírusových protilátok a interferónu v snahe nájsť podmienky vedúce k transformácii buniek. A v transformovaných bunkách bude tiež sledovaná syntéza „rastových“ faktorov MHGF-68.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Analýza expresie génov pre miRNA regulujúcich biológiu nádorových kmeňových buniek u pacientok s karcinómom prsníka
Expression analysis of miRNA genes regulating the biology of cancer stem cells in breast cancer patients
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalinková Lenka PhD.
Anotácia:Vysoká mortalita pri zhubných nádoroch, karcinóm prsníka nevynímajúc, je spôsobená najmä ich schopnosťou metastázovať. Kľúčovým regulátorom hematogénneho metastázovania je proces epiteliálno-mezenchymálneho prechodu (EMT), ktorý umožňuje epiteliálnym bunkám nadobudnúť mezenchymálny fenotyp a stať sa cirkulujúcimi nádorovými bunkami (CTCs). Nádorové kmeňové bunky (CSCs) predstavujú subpopuláciu CTCs, ktoré získali vlastnosti kmeňových buniek a sú zodpovedné za nádorovú progresiu, tvorbu metastáz aj relaps onkologického ochorenia. MiRNA sú malé nekódujúce RNA, ktoré cez rôzne mechanizmy regulujú množstvo fyziologických bunkových procesov. Deregulácia ich expresie zohráva významnú úlohu v karcinogenéze. V predloženom projekte chceme analyzovať expresiu 84 miRNA zahrnutých v biológii CSCs v CTC obohatenej populácii buniek periférnej krvi u pacientok s karcinómom prsníka. Našim cieľom je identifikovať potenciálne klinicky relevantné miRNA s prípadným využitím na monitorovanie rizika tvorby metastáz.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

POTYPLANT - Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni.
Analysis of factors affecting a crop response to the potyvirus infection at the molecular and cellular level.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Glasa Miroslav DrSc.
Anotácia:Rod Potyvirus zahŕňa tretinu doteraz popísaných vírusov infikujúcich poľnohospodárske plodiny a divorastúce rastlinné spoločenstvá. V posledných rokoch sa množia prípady prepuknutia epidémií spôsobených novo sa objavujúcimi (emerging) potyvírusmi, resp. novými divergentnými formami už známych potyvírusov. Cieľom projektu je komplexná analýza vzťahov vírus – rastlina na molekulárnej a bunkovej úrovni, pričom sa zameriame na potyvírusy spôsobujúce vážne škody na významných poľnohospodárskych plodinách (plodová zelenina, zemiaky, olejniny). Metagenomická analýza využitím sekvenovania novej generácie (NGS) umožní neskreslený pohľad na viróm rastliny. Okrem plnodĺžkovej charakterizácie genómov, identifikácie zmiešaných infekcií a doteraz prehliadanej vnútroizolátovej diverzity budeme sledovať možné evolučné faktory potenciálne zvyšujúce konkurencieschopnosť potyvírusov (rekombinácie genómu, mutácie). Získané poznatky sa využijú na vývoj a optimalizáciu detekčných nástrojov umožňujúcich špecifické sledovanie daného vírusu (resp. jeho kmeňa alebo formy) v následných epidemiologických štúdiách (hostiteľský okruh, odrodová citlivosť, antagonizmus/synergizmus v komplexných infekciách...). Využitím infekčných klonov potyvírusu a medzidruhových chimérických foriem budeme analyzovať molekulárne faktory hostiteľskej špecificity sledovaním zmien v patogenéze a hostiteľskom spektre. Porovnanie proteomických profilov zdravých a infikovaných rastlín s rôznym stupňom citlivosti k patogénovi umožní globálny pohľad na komplex biologických zmien vyvolaných potyvírusovou infekciou. Pochopenie mechanizmu pôsobenia faktorov vplývajúcich na evolúciu potyvírusov a ich virulenciu je nevyhnutné pre prijímanie efektívnych preventívnych fytosanitárnych opatrení a účinnú kontrolu potyvírusových ochorení.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

STEMCELL - Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy po poranení
Investigation of potential and role of the central canal lining in the reaction to the spinal cord injury
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Račeková Enikö CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na charakterizáciu vývinových procesov, ktoré sa odohrávajú vo výstelke centrálneho kanála (CK) miechy potkana s cieľom vyšetriť kontinuitu populácií kmeňových a progenitorových buniek prítomných v tejto oblasti a získať tak dôležité poznatky o identite, fenotype, biológii, vlastnostiach a pôvode kmeňových buniek nervového systému v dospelosti. Pre lepšie pochopenie dynamiky populácií kmeňových a progenitorových buniek budú preskúmané zatiaľ neobjasnené procesy produkcie astrocytov a ependýmových buniek, ktoré predstavujú priamych pokračovateľov buniek radiálnej glie a taktiež kandidátov na pokojovú formu kmeňových buniek v postnatálnej fáze života. Preskúmanie procesov prebiehajúcich vo výstelke CK v reakcii na minimálne poranenie miechy, ktoré sa odohralo počas postnatálneho vývinu alebo v dospelosti, pomôže lepšie odhadnúť regeneračný potenciál výstelky CK v závislosti na prítomnosti populácií týchto progenitorov.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie.
Antiviral therapy and vaccination as tools for lowering the course of influenza and bacterial co-infection.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Varečková Eva DrSc.
Anotácia:Respiračné ochorenie spôsobené vírusmi chrípky A (IAV) býva často sprevádzané bakteriálnou infekciou a môže mať aj fatálne následky. Antivirotická liečba sa v praxi využíva len ojedinele a v prípade vzniku bakteriálnej superinfekcie sa nasadzujú antibiotiká. Ukázalo sa však, že po rozbehnutí nekrotickej pneumónie v dôsledku bakteriálnej koinfekcie už antibiotiká nemusia zvrátiť ťažký priebeh. Takéto prípady sa vyskytli v priebehu H1N1 pandémie v r. 2009. Preto sa zvažuje potreba včas-ného nasadenia antivirotík, ktoré by zmiernili ťažký priebeh koinfekcie. Zistiť vplyv antivirotík na komplexnú imunitnú odpoveď voči IAV infekcii, s dôrazom na protektívnu protilátkovú odpoveď, bude hlavným cieľom nášho projektu. Ďalším naším cieľom bude sledovať vplyv antivirotickej liečby a IAV vakcinácie novými vakcínami na priebeh ko- infekcie. Odhalenie mechanizmov uplatňujúcich sa počas IAV a bakteriálnej koinfekcie môže priniesť odpoveď na otázku opodstatnenia antivirotickej liečby ako prevencie pred komplikáciami koinfekcie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Experimentálna t - Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume
The application of combined therapy to suppress secondary damage after spinal cord trauma
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.
Anotácia:Napriek pokroku v chápaní patogenézy traumatického poškodenia miechy u ľudí a zlepšeniu jeho včasnej diagnostiky stále neexistuje efektívna liečba. Mechanizmy sekundárneho poškodenia, ktoré sú dôsledkom primárneho poškodenia predstavujú rozsiahly terapeutický priestor pre manipuláciu vhodnými exogénnymi a endogénnymi zásahmi. V navrhovanom projekte plánujeme podporiť regeneráciu axónov a zlepšiť funkčný stav po traumatickom poškodení miechy blokovaním signálnych dráh pre inhibítory rastu axónov v kombinácii s terapeutickým účinkom biodegradovateľného materiálu, ktorý bude do miesta lézie postupne uvoľňovať neurotrofické faktory. Pretože prerastanie axónov do miesta poškodenia môže byť dezorganizované, predpokladáme, že dlhodobá aplikácia slabého elekrického poľa cez miesto poškodenia (ES) podporí ich lineárne usporiadanie, aké existuje v intaktnej mieche. Naším cieľom je nasmerovať axonálnu navigáciu aj prostredníctvom AAV9 – GDNF vektora, ktorý aplikujeme subpiálne v okolí traumatickej lézie. Očakávame, že aplikácia vektora umožní dlhodobú a stabilnú transgénnu expresiu GDNF a v kombinácii s ES môže byť sľubnou intervenciou pre neurogenézu a remyelinizáciu, a následnú funkčnú obnovu.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Bezpečnosť používania analógov endokrinného disruptoru Bisfenolu A: hodnotenie účinkov v in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a ovariálnych nádorových líniách
The safety of use of analogs of the endocrine disruptor Bisphenol A: evaluation of effects on in vitro models of ovarian intrafollicular processes and and ovarian cancer cell lines
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bujňáková Mlynarčíková Alžbeta PhD.
Anotácia:Bisfenol A (BPA) je látka so širokým priemyselným využitím, ktorej použitie sa začalo legislatívne obmedzovať pre dokázané endokrinne disrupčné vlastnosti. Ako nevyhnutná náhrada BPA sa do používania urýchlene zavádzajú jeho analógy, pričom sa tieto substitúty aplikujú bez adekvátneho preskúmania ich biologických účinkov. Jedným z hlavných negatívnych účinkov BPA je narušenie funkcií reprodukčného systému. Cieľom predloženého projektu je získať poznatky o účinkoch analógov BPA – súboru „bisfenolov“ (bisfenoly AF, F, S, TB) – na in vitro modeloch intrafolikulárnych ovariálnych procesov a na ovariálnych nádorových líniách, a objasniť mechanizmy ich účinku. Na základe získaných údajov o pôsobení analógov BPA projekt prinesie informácie z hľadiska ich potenciálnych endokrinne disrupčných účinkov na ovárium, ktorého neporušená funkcia je základným predpokladom fertility, čo významne prispeje k zhodnoteniu biologickej vhodnosti či rizika využitia „bisfenolov“ ako náhrad BPA a použitia v produktoch bežnej spotreby.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie
Biological effects of nitrosopersulfide and reactive sulfur species on mitochondria
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Grman Marián PhD.
Anotácia:Sírovodík (H2S) a oxid dusnatý (NO) sú endogénne produkované plynné signálne molekuly, ktoré ovplyvňujú viaceré fyziologické funkcie a vykazujú podobné chemické a biologické vlastnosti. Doterajšie výsledky ukazujú, že aj oxidačné produkty H2S, tzv. reaktívne formy síry (RSS), a produkty H2S-NO interakcie, akými je napr. nitrózopersulfid (SSNO−), zohrávajú v bunkovej signalizácii rovnako dôležitú úlohu. V predkladanom projekte preto plánujeme preskúmať vplyv RSS a SSNO− na mitochondrie ako kľúčové energetické centrum bunky. Zameriame sa najmä na ich vplyv na chloridové kanály vnútornej mitochondriovej membrány, transmembránový potenciál mitochondrií a interakciu s cytochróm c oxidázou, ktorá je hlavným cieľom v elektróntransportnom reťazci pri inhibícii navodenej NO a H2S. Získané výsledky by mohli prispieť k pochopeniu úlohy RSS a SSNO–, ako nových signálnych molekúl, v redoxnej regulácii mitochondrií a tým aj celej bunky a v budúcnosti viesť k vývoju nových liečiv s potenciálnym využitím v klinickej praxi.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika
Biomarkers for assessment of individual radiosensitivity in breast cancer therapy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marková Eva CSc.
Anotácia:Vývoj overených biomarkerov pre individuálnu radiosenzitivitu bol v poslednej dobe identifikovaný ako vážna medzera vo výskume úspešnej liečby rakoviny prsníka a na obmedzenie vedľajších účinkov žiarenia.Vychádzajúc z našich predošlých výsledkov predpokladáme, že kombinácia in vitro a in vivo stanovenia odpovede k žiareniu môže zahrnúť mnoho procesov spojených s vedľajšími účinkami, ako je poškodenie DNA a oprava, bunková smrť, fagocytóza, krvotvorba a obnovenie populácie. Odoberieme krvné vzorky pred, počas a po rádioterapii od pacientok podstupujúcich liečbu nádoru prsníka a zanalyzujeme in vitro a in vivo odpoveď k žiareniu v relevantných subpopuláciách krvných buniek zodpovedných za repopuláciu a fagocytózu apoptotických buniek. Budeme študovať biomarkery pre DNA opravné fokusy a apoptózu. Nežiadúce účinky a klinické údaje budeme korelovať s biomarkermi odpovede k žiareniu. Biomarkery, ktoré budú korelovať s vedľajšími účinkami, doporučíme pre integrovanú metódu na posúdenie individuálnej rádiosenzitivity.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu.
Cellular and molecular traits of human metastasis-initiating cells at different stages of metastasis development.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnajová Martina PhD.
Anotácia:Metastatický rozsev je kritickým faktorom progresie nádorov a významne prispieva k nádorovej mortalite. Kolonizujúce nádorové bunky musia prežiť ako diseminované bunky, infiltrovať vzdialené tkanivá, vyvinúť si odolnosť prežiť v nepriaznivom prostredí a udržať si schopnosť iniciovať nádor. Použijeme nami vytvorené bunkové línie: spontánne metastatický adenokarcinóm hrubého čreva HT-29/EGFP/FUR v porovnaní s HT-29/EGFP a agresívny metastatický melanóm EGFP-A375/Rel3. Zo spontánne metastatického modelu in vivo by sme chceli založiť bunkové línie z tkanív postihnutými metastázami, ktoré obsahujú metastázy iniciujúce bunky (MetIC) v rôznych fázach progresie. Následne chceme preskúmať vlastnosti jednotlivých populácií nádorových buniek obohatených o MetIC funkčnou a expresnou analýzou na bunkovej a molekulárnej úrovni a zistiť, či cielená inhibícia nami vybranej tumorigénnej populácie pomocou RNA interferencie môže inhibovať rast nádoru.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

MITOGEN - Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie
Whole exome sequencing in patients with primary mitochondriopathies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Anotácia:Primárne mitochondriopatie sú klinicky i geneticky heterogénnou skupinou dedičných ochorení, ktoré vznikajú v dôsledku poruchy energetického metabolizmu v mitochondriách. Po vylúčení najčastejších príčin poruchy činnosti mitochondrií ostáva ďalšia diagnostika pre pacienta bežne nedostupná. Cieľom tohto projektu je identifikácia nových a zriedkavých genetických príčin poruchy funkcie mitochondrií metódou sekvenovania novej generácie. Z existujúcej DNA banky ako aj spomedzi pacientov z prebiehajúceho klinického náboru sa vyberú rodiny, u ktorých štandardne realizované genetické testy neobjasnili etiológiu ochorenia. U týchto rodín budeme analyzovať sekvenciu celej mtDNA a/alebo celého exómu. Bioinformatickou analýzou získame kandidátne varianty, u ktorých bude potrebné potvrdiť kauzálny vzťah s klinickým obrazom kosegregáciou v rodine, prípadne funkčnou štúdiou. Projekt prinesie nové teoretické poznatky o etiopatogenéze primárnych porúch mitochondrií, pričom tieto budú priamo aplikovateľné v klinickej praxi.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY
Diagnostic and pharmacogenetic aspects of monogenic diabetes type MODY
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému
Diagnostic potential of body fluid fluorescent characteristics and extracellular microvesicles analyses in urogenital malignancies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hunáková Ľuba CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami
Dominant mutations in Wolfram syndrome: different mechanism to the recessive ones?
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal PhD.
Anotácia:Wolframov syndróm je zriedkavé dedičné ochorenie spôsobené mutáciami v géne Wolframin1. Proteín Wolframin1 (WFS1) sa nachádza v membráne endoplazmatického retikula (ER). WFS1 je vysoko exprimovaný v beta bunkách pankreasu, v mozgu a srdci. WFS1 má vzťah ku stresu ER a moduluje homeostázu vápnika v bunke. Okrem toho v neurónoch ovplyvňuje dynamiku mitochondrií a tvorbu ATP. Hoci Wolframov syndróm bol pôvodne klasifikovaný ako recesívne ochorenie, u sledovaných pacientov sme identifikovali 2 nové mutácie WFS1 suponujúce dominantný fenotyp. Cieľom tohto projektu je preto preskúmať, či ide skutočne o dominantné mutácie a následne sledovať, či sú signalizačné dráhy dominantných a recesívnychi mutácií rozdielne v zmysle ovplyvnenia stresu ER, metabolizmu vápnika a dynamiky mitochondrií. Tieto parametre budeme testovať na ľudskom modeli nervových ako aj srdcových buniek pre pochopenie rozdielov mechanizmu účinku WFS1 v srdci v porovnaní s mozgom.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

MALBOR-ECO - Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov
Ecology of host specificity in vector-borne parasites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitalská Eva PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz
Functional analysis of regulation of DEAH/RHA helicases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipáková Ingrid PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

GlycoPro - Glykoprofilácia proteínov prítomných v sére a v exozómoch pre včasnú diagnostiku rakoviny prostaty
Glycoprofiling of proteins present in serum and exosomes for early prostate cancer diagnostics
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:V tomto projekte by sme chceli identifikovať nové glykánové biomarkery rakoviny prostaty (PCa) založené na špecifickom glykoprofilovaní vybraných proteínov buď prítomných v sére alebo v exozómoch. Budeme integrovať rôzne testovacie protokoly pre takéto glykoprofilácie pomocou formátu ELISA s využitím lektínov, magnetickej ELISA, „microarray“ s využitím protilátok a lektínov, elektrochémie, „Surface Plasmon Resonance“ (SPR) a LFA („Lateral Flow Assays“, testy podobné tehotenskému). Inovácie projektového zámeru je možné zhrnúť takto: • Špecifická glykoprofilácia proteínov akými sú „zinc -glycoprotein” (ZAG) a „prostatic acid phosphatase” (PAP) prítomných v sére ako potenciálnych biomarkerov PCa; • Použitie exozómov ako bohatého zdroja 5 glykoproteínov, ktoré budú glykoprofilované lektínmi; • Aplikácia inovatívnych testovacích stratégií s rôznymi formátmi analýz; glykoproteíny/exozómy budú afinitne obohatené magnetickými časticami a celý komplex bez uvoľneného glykoproteínu/exozómu bude inkubovaný s povrchom modifikovaným lektínom; • Použitie LFA na glykoprofiláciu proteínov, ktorá nebola použitá pri analýze reálnych vzoriek.
Doba trvania: 1.12.2019 - 30.11.2021

CTC - Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka.
Identification and validation of signalling pathways associated with circulating tumor cells in breast cancer
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklíková Svetlana PhD.
Anotácia:Cirkulujúce nádorové bunky (CTC) sú nezavislým prognostickým faktorom u primárneho ako i metastatického karcinómu prsníka. CTC predstavujú heterogénnu populáciu nádorových buniek a hrajú zásadnú úlohu v metastatickej kaskáde a pri progresií nádoru v procese nazvanom self-seeding. Prítomnosť CTC v periférnej krvi je markerom metastatickej schopnosti tumoru. Identifikácia signálnych dráh spojených s presense CTC v periférnej krvi by mohla pomôcť identifify nových terapeutických cieľov u karcinómu prsníka. Tento projekt je zameraný na identifikáciu biomarkerov a následne signálych dráh v primárnom nádore spojených s rôznymi podskupinami CTC s použitím vysoko výkonných technológií genomiky a bioštatistiky cez translačný výskum zahŕňajúci analýzu biologického materiálu od pacientov a ich následnú prospektívnu validáciu.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

IBANTOXCGNT - Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testes
Identification of biomarkers associated with late toxicity of chemotherapy in testicular germ cell tumors.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gronesová Paulína PhD.
Anotácia:Pacienti vyliečení z testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek (TGCTs), dosahujú trvalú kompletnú remisiu vďaka multimodálnej liečbe, vrátane chemoterapie na báze cisplatiny. Výnimočné prežívanie v trvaní niekoľkých dekád je často poznačené morbiditou súvisiacou s neskorou toxicitou chemoterapie. Početné štúdie opísali riziko vzniku sekundárnych malignít, kardiovaskulárnych ochorení, neurotoxicity, nefrotoxicity, pľúcnej toxicity, hypogonadizmu, infertlitity, psychologických behaviorálnych a kognitívnych ochorení. Neskorá toxicita negatívne ovplyvňuje kvalitu života preživších a môže sa podieľať na zvyšovaní mortality v tejto populácii. Doposiaľ známe dáta naznačujú, že je potrebný ďalší výskum so zameraním sa na poznávanie vzťahov medzi neskorou toxicitou a klinickými, biochemickými a genetickými biomarkermi. Ukazuje sa, že systematická fyzická aktivita má priaznivé účinky na cardiovaskulárnu a svalovú funkciu v bežnej populácii, avšak jej efekt u pacientov vyliečených z TGCTs chemoterapiou nie je preskúmaný. Podľa našich poznatkov ide o prvú translačnú štúdiu s intervenčným tréningovým programom u pacientov vyliečených z TGCTs a očakávame, že jej výsledky prinesú významné klinické benefity.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

IBANTOXCGNT - Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis
Identification of biomarkers associated with late toxicity of chemotherapy in testicular germ cell tumors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ukropec Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu
Identification of biomarkers of resistance to cisplatin-based chemotherapy in urogenital cancer
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chovanec Miroslav PhD.
Anotácia:Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCT) postihujú najmä mladých a nádory močového mechúra (TCC) starších mužov. Obe malignity sú liečiteľné cisplatinou (CDDP), ale po prvo-líniovej terapii sa môže vyvinúť rezistencia na toto liečivo. Recidíva môže byť u TGCT a TCC asociovaná s opravou DNA. Domnievame sa, že skoro recidivujúci pacienti majú účinnejšiu opravu poškodení DNA indukovaných CDDP v dôsledku rozdielnej expresie faktorov opravy DNA na úrovni mRNA a proteínu, ako aj ich post-transkripčnej a -translačnej regulácie. Preto na bunkových líniách oboch malignít rôzne citlivých na CDDP identifikujeme mRNA a miRNA asociované s rezistenciou na toto liečivo. Identifikujeme tiež úlohu alternatívneho zostrihu mRNA a fosforylácie v regulácii expresie vybraných faktorov opravy DNA. Stanovíme tiež rozsah endogénneho poškodenia DNA pri TCC a koreláciou získaných výsledkov s klinickými údajmi identifikujeme skoré markery rezistencie na CDDP. Selektované kandidátne biomarkery validujeme na klinickom materiáli.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu
Identification of chemoresistant cell populations with metastatic potential in colorectal carcinoma
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.
Anotácia:Kolorektálny karcinóm je dlhodobým medicínskym, ale aj socioekonomickým problémom, patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia spôsobené nádorovým ochorením v celosvetovom meradle, ale aj na Slovensku. U viac ako polovice pacientov sa vyvinú metastázy a väčšinu pacientov sa nepodarí vyliečiť. Je evidentné, že populácia nádorových buniek, ktorá nie je eliminovaná chemoterapiou, obsahuje subpopulácie, ktoré dokážu vyvolať tvorbu metastáz. Z publikovaných prác ako aj z našich predbežných výsledkov je zrejmé, že medzi chemorezistenciou a metastázovaním existuje funkčné prepojenie. Cieľom projektu je na modeli kolorektálneho karcinómu definovať súbor znakov, ktoré sú typické pre chemorezistentné bunky vyznačujúce sa metastatickým potenciálom a prispieť k identifikácii markerov typických pre bunky iniciujúce vznik metastáz. Implementácia projektu pomôže pri riešení aktuálnych klinicky relevantných otázok spojených s pacientmi trpiacimi metastatickým ochorením.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

APOCRIGEN - Identifikácia molekulárno-genetických determinantov apokrinnej sekrécie
Identification of molecular-genetic determinants of apocrine secretion
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkaš Robert CSc.
Anotácia:Na rozdiel od klasickej a intenzívne študovanej exocytózy (merokrinnej sekrécie), ktorej kľúčové komponenty sú už viacero rokov známe, molekulárne a genetické determinanty nekonvenčného typu sekrécie akými sú apokrinná a holokrinná sekrécia zostávajú naďalej velmi enigmatické. Pri štúdiu hormonálne spúšťanej programovej bunkovej smrti v slinných žľazách Drosophila melanogaster sme pozorovali proces apokrinnej sekrécie predchádzajúci exekučnej fáze apoptózy. V tomto projekte navrhujeme za využitia molekulárnych a genetických nástrojov široko dostupných práve u takého modelového genetického organizmu akým je Drosophila identifikovať prvé gény súvisiace s týmto procesom ako aj proteíny, ktoré sú komponentami sekrétu. Vzhľadom na evolučnú konzervovanosť celého radu signálnych dráh medzi človekom a drozofilou predpokladáme že odhalenie takýchto determinantov môže pomôcť osvetliť niektoré patologické procesy, ktoré sú asociované s poruchami apokrinnej sekrécie.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

DEAFGEN - Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchu na báze celonárodného skríningu
Identification of novel gene variants of hereditary hearing loss based on nationwide screening
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

PSYSOMSTRESS - Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií
Identification of psychological and somatic markers in relation to vulnerability to stress and analysis of the effectiveness of psychological interventions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Projekt sa zameriava na vytvorenie čo najkomplexnejšieho modelu vulnerability na stres, na základe širokej analýzy všetkých relevantných psychických a somatických ukazovateľov stresu- Plánuje identifikáciu maladaptívnej stresovej reaktivity, ktorá sa manifestuje alostatickým preťažením, v podobe hyper-reaktivity alebo hypo-reaktivy na stresové podnety. Jedným z cieľov je nájdenie optimálneho spôsobu hodnotenia kumulatívne skóre rizika alostatického preťaženia, prostredníctvom vyhodnotenia biomarkerov (kardiovaskulárne,neuroendokrinné, metabolické, zápalové) a psychologických parametrov (emocionálne, osobnostné, kognitívne). Výskum sa orientuje na ľudí s rizikom zvýšenej vulnerability na stres ako v zdravej populácii, tak aj pri rizikových somatických stavoch, s perspektívou hlbokého porozumenia jednotlivým procesom v kontexte zmenenej stresovej reakcie. Výrazným zameraním projektu je komplexita a integrácia poznatkov pre vytvorenie modelu vulnerability na stres. Originálnym prínosom projektu je vytvorenie precízneho skupinového stresového protokolu, skúmanie kvality spánku cez monitoring EKG, či rozvoj nových metodík analýzy hormónov vo vlasoch a slinách pre detekciu chronického stresu. Devízou projektu je okrem interdisciplinárneho prístupu k problematike aj dlhodobá skúsenosť výskumu stresu v rôznych výskumných podmienkach, ako v podobe kvalitných experimentálnych dizajnov, tak i v prirodzených podmienkach bežného života probandov. Ďalším z cieľov je aj analýza účinnosti rôznych typov psychologických intervencií, zameraných na redukciu stresu a jeho efektívnejšie zvládanie (HRV biofeedback, autogénny tréning) a zhodnotenie možností ich uplatnenia, vzhľadom na poznanie jednotlivých vzťahov v rámci modelu vulnerability na stres.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

IPABH - Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku
The identification of EBHS virus and selected pathogens as possible cause of the European brown hare (Lepus europaeus) population decline in Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kúdelová Marcela DrSc.
Anotácia:Zajac poľný patrí k našej najtradičnejšej zveri. Od roku 1975 bol na Slovensku pozorovaný rýchly pokles zajačej populácie. Je známe, že zajace trpia niekoľkými chorobami, ako tularémia, leptospiróza, Q-horúčka, brucelóza, toxoplazmóza, chlamydióza a ďalšie, vrátane kokcidiózy a helmintóz ako aj syndrómu zajaca poľného (spôsobeným vírusovou infekciou EBHSV), ktoré by mohli byť dôvodmi úbytku populácie zajacov. Slovensko vyváža zajace do niektorých európskych krajín a je potrebné, aby sa zabránilo nežiadúcemu prenosu patogénov. Hlavným cieľom projektu je identifikácia epidemiologického stavu EBHSV a ďalších spomínaných ochorení zajaca poľného na Slovensku s dôrazom na vzájomný vzťah medzi zdravotným stavom a populačnej dynamiky. Ďalšími cieľmi je fylogenetická analýza slovenských EBHSV izolátov a zavedenie metodík, vhodných na stanovenie protilátok proti patogénom, ktoré bude možné využiť na monitorovanie epidemiologickej situácie populácie voľne žijúcich zajacov na Slovensku. Realizácia projektu dáva možnosť použitia najnovších moderných biotechnológií vyvinutých základným výskumom pri riešení aktuálnych úloh aplikovaného výskumu.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

ImmunoGEN - Implementácia moderných genomických analýz na zlepšenie klinických diagnostických a terapeutických postupov imunitných porúch
Implementation of modern genomic analyzes to improve clinical diagnostic and therapeutic procedures of Immune Disorders
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na testovanie aplikovateľnosti zavedenia pokročilých technológií využívajúcich masívne paralelné sekvenovanie do klinickej praxe s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov s vybranými poruchami imunity. Cieľom projektu je optimalizácia a implementácia molekulárno-diagnostických postupov na úrovni celoexómového a celogenómového sekvenovania u pacientov s vrodenými poruchami imunity a pacientov so zápalovými črevnými ochoreniami s cieľom zlepšenia diagnostickej charakterizácie, farmakogenomických predikcií, monitorovanie ochorenia/liečby a predikcie rizika rozvinutia komplikácií ochorenia s následným efektívnejším nastavením vhodného terapeutického algoritmu. Dimenzie diagnostického prínosu navrhovaného postupu ďalej rozširuje potenciál využívania aplikovaných testov na predikčno-preventívne aplikácie, a to nielen v rozsahu testovaných modelových imunitných ochorení, ale aj v prípade iných geneticky determinovaných ochorení, pri ktorých existuje možnosť využitia efektívnejšieho preventívneho programu ako napr. kardiovaskulárne a onkologické ochorenia.
Doba trvania: 1.12.2018 - 31.12.2020

Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode
Imunomodulatory properties of the murine herpesvirus M3 protein and the role of ticks in herpesvirus circulation in nature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kúdelová Marcela DrSc.
Anotácia:Myší herpetický virus, prvýkrát objavený u myšovitých hlodavcov na Slovensku, kóduje unikátny M3 proteín, ktorý má veľký potenciál modulovať imunitnú odpoveď hostiteľa, a tak by mohol byť užitočný v terapii zápalu a ochorení spájaných s dysreguláciou chemokínovej siete. Cieľom je pokračovať v štúdiu domén M3 proteínu, ktoré sú kritické pre jeho funkciu vírusového receptora chemokínov s dôrazom na rekombinantné M3 proteíny (pripravené v hmyzích alebo cicavčích bunkách) modifikované s cieľom zvýšiť/blokovať väzbu k chemokínom. Budeme študovať chemokín MCP-1, ktorý má kľúčový význam v obrane proti herpesvírusovej infekcii CNS. Ďalším cieľom je potvrdiť zistenia, že kliešte Dermacentor and Ixodes, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na Slovensku, by mohli slúžiť ako vektor prenášajúci MHV68 z infikovaného na neinfikovaného hostiteľa. Budeme napĺňať kritériá požadované pre uznanie MHV68 ako nového arbovírusu, druhého známeho DNA arbovírusu a prvého herpesvírusu, vysvetlením úlohy kliešťov v cirkulácii MHV68 v prírode.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva
Induction of apoptosis by betulinic acid coupled to magnetite nanoparticles in human colorectal cell lines
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Anotácia:Incidencia výskytu rakoviny hrubého čreva má stále celosvetovo nepriaznivý trend, a pomerne často sa vyskytuje rezistencia na liečbu, predovšetkým pri metastázach. Riešenie predstavujú liečivá, ktoré sú schopné prekonať rezistenciu a/alebo zvýšiť cytotoxicitu chemoterapeutík, a takou je aj kyselina betulínová (BA). Napriek množstvu štúdií venovaných biologickým vlastnostiam BA, charakterizácia BA naviazanej na magnetitové nanočastice (MNP-BA), ktorá zlepšuje jej vlastnosti, zostáva stále neprebádaná. Náš projekt má za cieľ komplexne posúdiť vlastnosti MNP-BA, so špecifickým dôrazom na cytotoxický, cytostatický a genotoxický efekt v nádorových bunkách hrubého čreva, ktoré sú senzitívne/rezistentné na chemoterapeutiká. Široké využitie metód z oblasti biochémie, biológie a molekulárnej biológie nám umožní stanoviť či má MNP-BA schopnosť pôsobiť ako protinádorová látka prostredníctvom indukcie apoptózy aj v rezistentných nádorových bunkách.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Indukcia protivírusovej imunity rekombinantným vírusom chrípky na myšom modeli.
Induction of antiviral immunity with recombinant influenza virus on mouse model.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostolanský František CSc.
Anotácia:Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium využitia antigénne stabilných proteínov vírusu chrípky pre indukciu imunitnej odpovede so širokospektrálnym protivírusovým účinkom. Testované budú vírusové proteíny M2e (ektodoména) a HA2 gp (ľahký reťazec) hemaglutinínu. Tieto proteíny budú podávané myšiam ako inzerty klonované do multifunkčného expresného vektora pTriEx-4 tak, aby sa počas imunizačnej fázy maximalizovala prezentácia antigénov M2e, resp. HA2. Ďalším spôsobom imunizácie bude podávanie živých atenuovaných vírusov chrípky - vektorov pre M2e proteín, resp. HA2 gp. V tomto prípade bude zvýšená prezentácia zabezpečená inzerciou ich kódujúcich úsekov do oblasti vírusového NS1 génu a multiplikáciou vírusového vektora v imunizovanom zvierati. Efektívnosť imunizačných postupov vyhodnotíme in vitro zmeraním protilátkovej a bunkovej imunitnej odpovede a in vivo stanovením protektivity u imunizovaných myší po challengi letálnou dávkou vírusu chrípky.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Izolácia, identifikácia a charakterizácia transformujúci rastový faktor-beta 1 viažúcej molekuly v extraktoch slinných žliaz kliešťov.
Isolation, identification and characterization of transforming growth factor-beta 1 binding molecule(s) in tick salivary gland extracts.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bartíková Pavlína PhD.
Anotácia:Transformujúci rastový faktor-b1 (TGF-b1) a jeho signálna dráha zohrávajú kľúčovú úlohu pri koordinácii takmer všetkých procesov zapojených pri hojení tkaniva a homeostázy. Porucha signalizácie TGF-b1 je spojená so vznikom rôznych autoimunitných a zápalových ochorení, fibrózy a rakoviny. Objavenie pro-onkogénneho potenciálu TGF-b1 podnietilo vedcov k hľadaniu a vývoju inhibítorov signalizácie TGF-b1 ako nových terapeutických stratégií v boji proti rakovine. Sliny kliešťov obsahujú mimoriadne pestré spektrum biologicky aktívnych molekúl manipulujúcich imunitné reakcie hostiteľa, niektoré so sľubným terapeutickým potenciálom voči rôznym chronickým a autoimunitným ochoreniam. Na základe nášho objavu schopnosti zložiek slinných žliaz kliešťov viazať TGF-b1 je naším cieľom z rôznych druhov kliešťov izolovať, identifikovať a charakterizovať molekulu(y) viažucu(e) TGF-b1. Vzhľadom na pleiotropné účinky TGF-b1, môžu kliešte a ich molekulárne vybavenie poskytnúť cenné nástroje a poznatky o aberantnom hojení rán.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?
Is DNA repair beyond good curability in testicular germ cell tumours?
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.
Anotácia:Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCT) sú najčastejšie sa vyskytujúcou malignitou mladých mužov. Predpokladá sa, že recidíva ochorenia súvisí so schopnosťou opravy DNA. My sa domnievame, že refraktérni TGCT pacienti majú v porovnaní s pacientmi s trvalou remisiou zmenenú expresiu proteínov zúčastňujúcich sa opravy DNA. Preto chceme porovnať expresiu selektovaných proteínov opravných dráh u oboch skupín pacientov. Predpokladáme, že zvýšená expresia týchto proteínov má za následok rozsiahlejšie poškodenie DNA, ktorý sme predbežne u recidivujúcich pacientov zistili. Plánujeme sledovať tvorbu zlomov DNA pred a po chemoterapii u pacientov s trvalou remisiou a refraktérnych pacientov. Okrem toho, máme k dispozícii nami založené primokultúry z TGCT, niekoľko komerčne dostupných línií TGCT, ako aj bunkové línie vytvorené zo xenograftov, na ktorých budeme sledovať kinetiku opravy poškodenia DNA indukovaného cisplatinou (CDDP), aby sme overili hypotézu o vzťahu opravy DNA a refraktérnosti u TGCT pacientov.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Klinicky relevantné proteíny a ich aplikácia v spoľahlivejšej diagnostike Q-horúčky.
Discovery of clinically relevant proteins and their application in more reliable diagnostics of Q fever
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Flores-Ramírez Gabriela PhD.
Anotácia:Coxiella burnetii (C. burnetii), pôvodca Q horúčky, je intracelulárna baktéria, ktorá môže u hospodárskych zvierat vyvolať zoonózu. Počas posledného desaťročia vzniklo v Európe (Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, Slovensko a Holandsko) niekoľko ohnísk choroby, ktoré spôsobili nielen ekonomické straty v živočíšnej výrobe, ale aj rozšírenie infekcie u ľudí. Vzhľadom k tomu, že Q horúčka má viaceré podobné príznaky s bežne sa vyskytujúcimi infekciami, jej klinická diagnostika je veľmi náročná. Preto by sa mala zvýšiť informovanosť verejnosti a vytvoriť spoľahlivá stratégia na jej presnú detekciu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

CAScADE - Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia
Markers overlapping chemoresistance and metastatic potential in colorectal cancer - alhedyde dehydrogenase and its clinical relevance
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.
Anotácia:U vyše polovice pacientov s kolorektálnym karcinóm (colorectal cancer, CRC) sa vyvinú vzdialené metastázy a ich prognóza je nepriaznivá. Významnú úlohu zohráva chemorezistencia. Funkčné prepojenie medzi chemorezistenciou a metastázovaním nebolo doteraz u CRC objasnené. Na chemorezistentnej bunkovej línii so spontánnym metastatickým potenciálom sme potvrdili zvýšenú aktivitu enzýmu aldehyddehydrogenázy (ALDH), konkrétne izoformy 1A3. Tranzientná inhibícia ALDH1A3 čiastočne zvýšila odpoveď na chemoterapiu. Overíme hypotézu, že ALDH1A3, prípadne iné izoformy ALDH1 prepájajú chemorezistenciu a invazivitu CRC a trvalé vyradenie expresie ALDH1 alebo inhibícia asociovaných signálnych dráh zníži agresívny fenotyp. Klinickú relevantnosť overíme na organoidoch a xenograftoch odvodených z tkanív pacientov ako aj retrospektívnou analýzou dát a archivovaného klinického materiálu.
Doba trvania: 1.11.2019 - 31.12.2021

Tolerance - Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka
Mechanism of the mesenchymal stromal cell-induced tolerance to antitumor treatment and targeted therapeutic intervention in the breast cancer cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklíková Svetlana PhD.
Anotácia:Chemorezistencia voči konvenčným cytotoxickým liečivám používaným v liečbe pacientiek s karcinómom prsníka vedie ku relapsu ochorenia, jeho progresii a diseminácii. Nádorové mikroprostredie (TME, z angl. tumor microenvironment) v okolí nádorových buniek, ktoré je zložené z mnohých typov nemalígnych buniek a extracelulárnych proteínov, významne ovplyvňuje odpoveď na liečivá mechanizmom rezistencie indukovanej solubilnými faktormi a bunkovou adhéziou. Interakcie medzi nádorovými bunkami a TME oslabujú cytotoxický efekt genotoxických liečiv, čím významne negatívne ovplyvňujú efektivitu liečby. Mezenchýmové stromálne bunky (MSC, z angl. mesenchymal stromal cells) ako jedna zo zložiek TME predstavujú relatívne rezistentnú populáciu buniek, ktorá aktívne putuje do nádorového mikroprostredia a usídľuje sa v ňom. Pri expozícii liečivami dochádza ku zmene ich fenotypu, pričom MSC potom významne menia aj správanie nádorových buniek. Projekt je zameraný na odhalenie molekulárneho mechanizmu, ktorým MSC oslabujú odpoveď na chemoterapeutiká a indukujú toleranciu k liečivám v bunkách, ktoré sú voči terapii samy osebe citlivé. Projek je zameraný na odhalenie miesta, kde by bola možná terapeutická intervencia, ktorá by eliminovala toleranciu navodenú MSC bunkami.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie
Mechanisms of skeletal muscle adaptation to regular exercise in patients with chronic metabolic and inflammatory disease
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta CSc.
Anotácia:Nízka fyzická zdatnosť sa spája so znížením funkčnej kapacity svalu a s vysokým rizikom chronických metabolických ochorení. U pacientov s idiopatickou zápalovou myopatiou je funkcia svalu ovplyvnená systémovým zápalom neznámej etiológie, pričom porucha často pretrváva aj po potlačení zápalu. Pravidelné cvičenie zlepšuje energetický metabolizmus a funkčný stav kostrového svalu u zdravých ľudí u pacientov s diabetom 2. typu alebo idiopatickou zápalovou myopatiou. Cieľom projektu je identifikovať štrukturálne, funkčné a molekulárne determinanty pozitívnych účinkov pravidelnej fyzickej aktivity na mitochondriálnu respiráciu, metabolickú substrátovú preferenciu, ultraštruktúru a kontraktilnú funkciu myotúb. Ako model použijeme vzorky kostrového svalu ako aj z nich derivované myotuby, získané od metabolicky dobre charakterizovaných pacientov pred a po ukončení tréningového programu. Získané poznatky budú kľúčovými pre výskum patofyziologických determinantov idiopatických zápalových myopatií.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení
Mechanisms of impact of low intensity electromagnetic radiation on course of cancer disease
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.
Anotácia:Na základe dostupných modelov magnetorecepcie a taktiež skríningu efektívnych parametrov extrémne nízkofrekvenčného (ENF) elektromagnetického poľa (EMP), bude sledovaný účinok vybraných EMP na rakovinové bunky získané z najčastejšie sa vyskytujúcich a najagresívnejších typov nádorov a tiež leukemické bunky. Bude hodnotená účinnosť pôsobenia ENF EMP na inhibiciju rastu rakovinovych buniek samostatne a tiež v kombinácii s ionizačným žiarením, ktoré patrí k najpoužívanejším variantom liečby rakoviny. Skúmať sa tiež bude odpoveď ľudských buniek na radiofrekvenčné (RF) signály mobilnej komunikácie. Analýza bude zameraná hlavne na kmeňové bunky, ktoré predstavujú kľúčový cieľ pre vznik leukémie/nádorov. Budeme hodnotiť výstupy relevantné pre určenie rizika vzniku rakoviny a odpovede DNA na poškodenie podľa najmodernejších metód v tejto oblasti výskumu. Získané údaje budú korelované s rizikom vzniku rakoviny na základe modelov na určenie karcinogenicity pre známe karcinogény, napr. ionizačné žiarenie.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

METVIDIS - Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín
Metagenomic approach for the identification and characterization of viral diseases in selected medicinal plant species
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Glasa Miroslav DrSc.
Anotácia:Rastliny z čeľade makovité (Papaveraceae) a ľuľkovité (Solanaceae) sú cenené pre vysoký obsah sekundárnych metabolitov využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Patria nielen k pestovaným plodinám, ale sú aj neoddeliteľnou súčasťou agroekologického rozhrania alebo divorastúcich rastlinných spoločenstiev, kde predstavujú významný a doteraz málo prebádaný rezervoár vírusových patogénov. V projekte sa zameriavame na identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov rozšírených na týchto rastlinách využitím vysoko progresívnej metódy sekvenovania novej generácie (NGS), ktorá umožňuje vysoko paralelnú a neskreslenú analýzu kompletného virómu priamo v primárnych hostiteľských rastlinách. Detailná molekulárna analýza prítomného virómu prinesie originálne poznatky o štruktúre a diverzite vírusových populácií rozšírených na sledovaných druhoch rastlín, vrátane novo sa objavujúcich (tzv. emerging) alebo doteraz nezatriedených vírusových druhov a prispeje k poznaniu faktorov podporujúcich ich šírenie. Na základe získaných parciálnych a kompletných genomických údajov sa vyvinú molekulárne detekčné metódy, ktoré budú následne použité pri štúdiu etiológie a epidemiológie najrozšírenejších vírusov. Významným cieľom bude tiež štúdium vplyvu vírusovej infekcie na produkciu alkaloidov v modelových rastlinách na úrovni expresie génov kódujúcich vybrané enzýmy metabolickej dráhy alkaloidov.
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.6.2021

TANDEM - Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey
TArgetiNg Dna mEthylation by epigenetic editing and its implementation into personalised diagnostics and therapy of uveal Melanoma
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Malígny melanóm uvey (MU) je najčastejší primárny vnútroočný nádor oka. Hlavnou príčinou mortality je metastatický rozsev, ktorý sa vyskytuje takmer u polovice pacientov. V súčastnosti neexistuje efektívna terapia pre metastatický MU a väčšina pacientov prežíva menej ako 12 mesiacov po diagnóze metastáz. Nedávno publikovaná komplexná analýza zameraná na identifikáciu prognostických markerov MU identifikovala štyri molekulárne subtypy nádorov, charakteristické rozdielnym metastatickým rizikom. Okrem genetických markerov sa na tejto molekulárnej klasifikácii významnou mierou podieľala metylácia DNA. Cieľom predkladaného projektu je detekcia aberantnej nádorovo-špecifickej metylácie DNA, asociovanej s hematogénnym metastázovaním a dormanciou nádorových buniek a jej následné epigenetické editovanie prostredníctvom modifikovaného CRISPR/dCas9 systému. Testovanie efektívnosti nových terapetických prístupov bude uskutočnené na in vitro a in vivo modeloch. Charakterizovanie epigenetických procesov a signálnych dráh, podieľajúcich sa na zvýšení metastatického rizika pacientov s MU by mohlo priniesť identifikáciu nových terapeutických cieľov. Zavedenie senzitívnych metód na ich identifikáciu v periférnej krvi pacientov (tekutá biopsia) umožní personalizáciu terapeutických prístup.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

MIR-ENDOM - MikroRNA expresné profily na diskrimináciu endometrioidného a serózneho typu karcinómu endometria
Micro-RNA expression profiles for discrimination of endometrioid and serous types of endometrial cancer
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fridrichová Ivana CSc.
Anotácia:Karcinóm endometria patrí celosvetovo k najčastejším gynekologickým malignitám so stúpajúcou incidenciou a mortalitou, avšak pri včasnej diagnostike majú pacientky s endometrioidným typom nádoru veľmi priaznivú prognózu so 75%-ným prežitím. Klasifikácia endometriálnych karcinómov je založená na cytomorfologických kritériách, avšak súčasný trend personalizovanej terapie si vyžaduje identifikáciu nových molekulových markerov a novú taxonómiu vystihujúcu genetické a epigenetické alterácie. Genomické analýzy definovali rozdielne mutačné profily v histologických podtypoch a molekulárnych podskupinách, ale kritériá pre exaktnejšiu klasifikáciu sa nenaplnili. Vhodné riešenie by mohlo priniesť štúdium epigenetických alterácií, konkrétne nádorovo-špecifických expresných profilov mikroRNA. V predloženom projekte chceme vyselektovať špecifické expresné profily miRNA na odlíšenie morfologicky definovaných endometrioidných a seróznych karcinómov endometria a tiež u endometrioidných karcinómov aj podľa rozdielneho stupňa diferenciácie. Vybrané expresné profily mikroRNA následne použijeme na charakterizáciu zriedkavejších karcinómov endometria. Po korelácii laboratórnych výsledkov s klinickými a histopatologickými údajmi pacientok posúdime klinické využitie selektívnych expresných profilov mikroRNA pre detailnejšiu molekulárnu klasifikáciu endometriálneho karcinómu.
Doba trvania: 1.12.2018 - 31.12.2020

Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy
Mineralocorticoid receptors in novel target tissues – pathophysiological relevance and underlying mechanisms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na rozpoznanie úlohy mineralokortikoidných receptorov (MR) v atypických cieľových tkanivách. Cieľom projektu je odhaliť význam MR v tkanive prsnej žľazy, bieleho tukového tkaniva a v mozgovom tkanive senzitívnom na aldosterón, vo vzťahu k rakovine prsníka, obezite a poruchám nálady súvisiacim so stresom. Experimentálne prístupy budú zahŕňať animálny model karcinómu mliečnej žľazy, model zvýšenej fyzickej aktivity a model chronického mierneho stresu u samíc potkanov. Využije sa farmakologicky navodená chronická blokáda MR podávaním dvoch antagonistov MR, eplerenónu a spironolaktónu. Predpokladáme, že modulácia MR zmierni negatívne dôsledky stresu na rozvoj a priebeh mamárneho karcinómu a vyvolá pozitívne účinky na správanie. Očakávame rozpoznanie vplyvu farmakologickej modulácie MR na reguláciu telesnej hmotnosti, ako aj na behaviorálne procesy a neuroendokrinný systém. Predpokladáme odhalenie nových potencionálnych terapeutických indikácií antagonistov MR.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

UL144 - Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam
Molecular immunerecognition of viral UL144 glycoprotein by endogenous signaling molecules and their clinical potential
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Vírusy si vyvinuli elegantné mechanizmy ako sa vyhnúť detekcii a deštrukcii našim imunitným systémom. Jednou z hlavných stratégií úniku veľkých DNA vírusov je kódovanie homológnych endogénnych molekúl, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulácii imunitnej odpovede u hostiteľa. Našim hlavným cieľom je podrobne skúmať MOLEKULÁRNE ZÁKLADY IMUNITNÉHO ROZPOZNÁVANIA KLINICKY VÝZNAMNÉHO GLYKOPROTEÍNU UL144 KÓDOVANÉHO V HCMV. Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, charakterizovať a stanoviť expresné a purifikačné profily vírusových i ľudských génov, ktoré sú asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke. Štúdium týchto vírusových imunomodulačných proteínov nám môže poodhaliť nové ľudské gény, ktoré riadia našu imunitu, pričom ich charakterizovaním sa zlepší naše pochopenie nielen samotnej patogenézy vírusov, ale tiež bežných imunitných mechanizmov. Okrem toho, vírusové proteíny poukazujú na možné imunomodulačné stratégie, ktoré by mohli mať vysoký terapeutický potenciál.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení
Molecular mediators of physical exercise and carnosine induced effects in patients with preclinical and early stage neurodegenerative disease
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

MOFAREX - Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro
Experimental approaches in vitro and in vivo to inovative therapy of rheumatoid arthritis based on molecular-pharmacological principles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zorad Štefan CSc.
Anotácia:Ťažiskom projektu bude štúdium terapeutického potenciálu vybraných látok pre terapiu reumatoidnej artritídy (RA), a to najmä pre kombinovanú terapiu s metotrexátom. Hodnotiť sa budú: nízkomolekulové prírodné a syntetické zlúčeniny a ich deriváty (glutatión, mezo-2,3-sulfhydryljantárová kyselina, N-butyldeoxynojirimycín); imunomodulátory bakteriálneho pôvodu (rôzne probiotické kmene sp. Lactobacillus); zlúčeniny rastlinného pôvodu izolované z rastlín, ich deriváty a komplexy (astaxantín, komplex kvercetín-fosfatidylcholín (fytozóm), kyselina karnozová, karnozol, sulforafán, diplakon, glabridín, ginkolidy, bilobalid, feruloylaldehyd a mono- a digalaktozyldiacylglycerol, epigalokatechín galát, kyselina galová, chinová a elagová, fatsiflogín, robinín) a im prislúchajúce štandardizované extrakty; polysacharidy s rôznou molekulovou hmotnosťou a ich deriváty (chitosan-glukán a chitosan izolované z mycélia plesní Schizophyllum commune a ich deriváty, hyaluronan sodný bakteriálneho pôvodu). Použije sa model adjuvantnej artritídy (AA) indukovanej u potkanov kmeňa Lewis. Rozvoj AA a jeho farmakologické ovplyvnenie budeme charakterizovať parametrami opisujúcimi imunologické, oxidačné a zápalové procesy. Hodnotené látky sa budú aplikovať v usporiadaní preventívne-terapeutickom a terapeutickom. Subchronický model AA sa doplní aj akútnym modelom karagenínom indukovaného zápalu. Účinnosť vybraných látok sa overí v závere projektu aj na kolagénovom modeli artritídy. Hodnotenie látok in vivo budú dopĺňať experimenty na chemických systémoch a bunkových kultúrach, pomocou ktorých sa bude analyzovať molekulárny mechanizmus efektu študovaných látok. Predmetom výskumu bude aj hodnotenie kardiovaskulárnych komplikácií sprevádzajúcich artritídu na modeli izolovaného srdca v podmienkach ischemicko-reperfúzneho poškodenia.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Molekulárno-mechanistické aspekty fungovania komplexu vývinovo-spriahnutých malát dehydrogenáz u Drosophila melanogaster.
Molecular-mechanistic aspects of functioning of the developmentally-linked malate dehydrogenases complex in Drosophila melanogaster.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkaš Robert CSc.
Anotácia:V poslednom období sa identifikovali pre niekoľko málo proteínov spomedzi klasických enzýmov bazálneho metabolizmu nové a nečakané funkcie asociované s postembryonálnym vývinom. Kvôli náročnosti disekcie týchto dvoch navzájom odlišných funkcií je tejto problematike zatiaľ venované menej pozornosti, hoci je nesporná previazanosť s celým radom patologických javov. V uplynulom období sme preukázali, že rodina hormonálne regulovaných malát dehydrogenáz (MDHs) u Drosophila, ktoré sme klonovali, majú okrem svojej obligátnej funkcie v bazálnom metabolizme rozhodujúcu úlohu pri kontrole programu determinujúceho počet a dĺžku larválnych instarov, a iniciujúceho metamorfózu. S cieľom prispieť k poznaniu mechanizmov spomínaného procesu a separovať vývinové a metabolické funkcie MDHs plánujeme prehĺbiť analýzu interakcie jednotlivých MDH génov a ich produktov navzájom a s inými proteínmi. Zámerom projektu je objasnenie takýchto interakcií a ich následná molekulárna charakterizácia, s evolučnou extrapoláciou i na človeka.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

DEPOXIN - Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres
Molecular bases of depressive disorders in children and adolescents, effect of omega-3 fatty acids and oxidative stress
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Poruchy nálady v detskom veku sú závažným celosvetovým problémom v detskej psychiatrii. Patofyziológia depresívnej poruchy (DP) a úzkostnej poruchy u detí nie sú celkom známe. U depresívnych pacientov sa zistila aktivácia zápalovej odpovede cez zvýšenú tvorbu prozápalových cytokínov, porucha v metabolizme serotonínu (pomer tryptofan/kynurenín a iných neurotransmitérov (vylučovanie pterínov), znížená hladina omega-3mastných kyselín (MK), ktoré sa môžu podielať na patológii DP cez moduláciu membránovej fluidity a prenos neurotransmitérov Molekulová podstata týchto patomechanizmov sa doteraz presne nepozná. Zmeny v metabolizme MK môžu viesť k dyslipidémii, zvýšenej poperoxidácii a rozkladu polynenasýtených MK. Abnormality v metabolizme MK môžu ovplyvňovať bunkovú signalizáciu, syntézu eikozánoidov, zápaľovú odpoveď, iniciovať oxidačný stres a skracovať dĺžku telomér. Našim cieľom je sledovať vzťah medzi symptómami depresívnej a úzkostnej poruchy a hladinou nenasýtených MK, vybranými biochemickými parametrami so zameraním na lipidový profil a subfrakcie LDL a HDL lipoproteínov, hladinu cholesterolu v membránách, fluiditu membrán, hladinu metabolitov účastnených v metabolizme neurotransmitérov, nešpecifický zápaľ a oxidačný stres. Sledovať účasť neurohormonálnej regulácie v patofyziológii DP. Zistiť vplyv 3-mesačného podávania omega-3 MK – eikozapentaénová (EPA) a dokozahexaénová (DHA) kyselina - na sledované klinické a biochemické parametre v placebo kontrolovanej a zaslepenej štúdii (60 pacientov, 6-18 r.) a vyvodiť z výsledkov vzájomné vzťahy na molekulovej úrovni.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

MOR4CML - Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML
Multivalent morpholino-based antisense system for CML
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Predkladaný projekt Mossaic je zameraný na inovatívny, morpholino-based antisense koncept pre umlčanie BCR-ABL u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou (CML). Vďaka originálnemu dizajnu a mechanizmu pôsobenia, navrhovaný koncept umožňuje seletívne pôsobiť na CML bunky, pričom špecificky rozpoznáva výlučne BCR-ABL mRNA. Očakáva sa, že predkladaný interdisciplinárny projekt preklenie hlavné bariéry, ktoré bránili a bránia vstupu BCR-ABL antisense terapeutík do klinickej praxe. Ak sa popísaný koncept ukáže ako úspešný, poskytne nedozierny liečebný potenciál nielen pre CML, ale aj pre všetky choroby so známou molekulárnou podstatou, kde príčinnú úlohu v patofyziológii ochorenia zohráva konkrétny proteín.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť
Tumor heterogeneity in multiple myeloma: evolution and clinical relevance
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

BIONANOGOLD - Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a biologické účinky in vivo (BIONANOGOLD)
Gold nanoparticles: impact of physicochemical properties on distribution, accumulation, and biological response in vivo (BIONANOGOLD)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.
Anotácia:BIONANOGOLD projekt sa venuje problematike zákonitostí distribúcie nanočastíc zlata v živom organizme v závislosti od ich fyzikálno-chemických parametrov a ich možným negatívnym biologickým účinkom v dôsledku dlhodobej akumulácie v orgánoch a tkanivách. Kladie si za cieľ pochopenie vzťahu medzi fyzikálno-chemickými vlastnosťami a biologickou aktivitou študovaných nanočastíc. Zámerom je identifikovať tie parametre AuNPs, ktoré ovplyvňujú distribúciu, akumuláciu nanočastíc v organizme. Integrálnou časťou je posúdenie distribúcie skúmaných nanočastíc in vivo v krátkodobom i dlhodobom horizonte s ohľadom práve na ich fyzikálno-chemické vlastnosti. Súčasne sa budú charakterizovať špecifiká jednotlivých tkanív/orgánov, ktoré budú prispievať k prednostnej akumulácii nanomateriálov. Poznanie kauzality na materiálovej i biologickej úrovni predstavuje bázu k účelovej optimalizácii vlastností AuNPs smerom k výslednej terapeutickej aplikácii. Multidisciplinárny charakter projektu od prípravy nanočastíc cez ich charakterizáciu v zásobných (voda, prípravný roztok) a biologických roztokoch (kultivačné médiá, krvná plazma), distribúciu a akumuláciu v živom organizme a identifikáciu ich biologických účinkov, sľubuje získanie novej dôležitej línie previazaných poznatkov. Tie budú veľkým prínosom pre výskum v oblasti nanomedicíny a prinesú nový pohľad na špecifické interakcie AuNPs s biologickým materiálom (nano:bio interakcie) a prispejú k optimalizácii dizajnu doteraz navrhovaných terapeutických nanočastíc. Projekt veľkou mierou prispeje k zodpovedaniu pálčivých a do dnešného dňa nezodpovedaných otázok, ktoré limitujú širšie klinické využitie nanoliečiv.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

NeurOnco - Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom
Neurobiological research of cancer: Investigation of bi-directional interactions between the nervous system and the tumor
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tillinger Andrej PhD.
Anotácia:Modulačný vplyv nervového systému na nádorový rast je v súčasnosti už všeobecne akceptovaný fakt. V liečbe onkologických pacientov sa ale poznatky z výskumu neurobiológie nádorov stále podstatnejšie nevyužívajú. Je to dané viacerými stále nezodpovedanými otázkami. Nie je zrejmé, aký typ nervov inervuje nádorové tkanivo, či je možné ovplyvnením inervácie obmedziť nádorový rast, ani akými mechanizmami sa nervový systém podieľa na vzniku nádorovej kachexie. Cieľom predloženého projektu je zodpovedať tieto otázky a vytvoriť tak podklad pre aplikáciu získaných poznatkov do klinickej praxe.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Neuronálna regulácia postnatálnej neurogenézy: morfologická štúdia
Neuronal regulation of postnatal neurogenesis: a morphological study
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Račeková Enikö CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDI-TOF/TOF štúdia)
Neuroprotection in the process of ischemic tolerance acquisition from the perspective of rat brain pathways monitoring (proteomic MALDI-TOF/TOF study)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Némethová Miroslava PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá výskumom celkovej ischémie mozgu, najmä dejmi a mechanizmami, ktoré sa podieľajú na patofyziológii ischemického poškodenia CNS a jeho nosnou témou je štúdium možností ovplyvnenia protektívnych mechanizmov pri ochrane citlivých mozgových štruktúr a buniek po ischémii. Je známe, že mozgové bunky disponujú prirodzenou schopnosťou tolerovať poškodenie spôsobené ischemickou epizódou. Naštartovanie tohto procesu je podmienené tzv. kondicionovaním alebo použitím stresu buď pred nástupom ischémie alebo v reperfúznom intervale do dvoch dní po ukončení ischémie. Tento postup je do značnej miery schopný zabrániť výskytu oneskorenej smrti neurónov. Plnenie cieľov projektu bude vychádzať z proteomických analýz ischemického a tolerantného tkaniva prostredníctvom hmotnostnej spektrometrie. Identifikácia rozdielne exprimovaných proteínov spolu s ich zaradením do reakčných metabolických a signálnych dráh nám umožní sledovať mechanizmy, ktoré sa podieľajú na cielenej záchrane a prežívaní neurónov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

SCIATR - Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poranení miechy
The neuroprotection of synergic effect of the AT1 receptor blockade and AT2 receptor stimulation after traumatic spinal cord injury
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.
Anotácia:Poranenie miechy zvyčajne spôsobuje trvalé a často ťažké neurologické deficity a postihnutie. Napriek neuroprotektívnym účinkom v experimentálnych štúdiách, väčšina sľubných liečebných postupov v klinických skúškach zlyhala, a až doteraz stále chýba účinná a dôveryhodná klinická liečba pre pacienta s poranením miechy. Základným predpokladom pre nájdenie účinnej terapie je dôkladná znalosť mechanizmov, ktoré prebiehajú v mieche za fyziologického a patologického stavu. Angiotenzín II, ako hlavný účinný hormón renín-angiotenzínového systému (RAS) sa viaže na dva majoritné typy receptorov: AT1 a AT2. Prevažná časť fyziologických ako aj patologických procesov spojených s Angiotenzínom II je sprostredkovaná cez stimuláciu AT1 receptorov. Blokátory AT1 receptorov sú okrem iného aj silne neuroprotektívne látky, čo je podložené výsledkami mnohých vedeckých experimentov. Angiotenzinový receptor typ 2 (AT2) vo väčšine tkanív za fyziologických podmienok chýba alebo je exprimovaný veľmi málo, avšak po poškodení tkaniva dochádza k jeho výraznému nárastu. V poslednom období boli publikované štúdie, ktoré jasne poukázali na neuroprotektívny potenciál stimulácie AT2 receptorov za rôznych patologických podmienok. Napriek pokroku, presné mechanizmy pôsobenia AT2 receptorov nie sú však stále veľmi dobre objasnené a jeho úloha je kontroverzná. Navrhovaný projekt prispeje k objasneniu úlohy AT2 receptora v neuroprotekcii a predpokladá podstatne neuroprotektívnejší vplyv synergického pôsobenia stimulácie AT2 a blokovania AT1 receptorov po experimentálnom navodení traumatického poranenia miechy.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov
New glucoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na analyzu molekulovej štruktúry, ako aj fotochemických, antioxidačných, cytotoxických a antiproliferačných účinkov nových syntetických derivátov sacharidov (sacharidy heparínového a chitozanového typu s kvartérnymi amóniovými skupinami, N-aryl a N-heteroaryl aromatické zlúčeniny a ich glykokonjugáty). NMR spektroskopia bude hlavnou experimentalnou metódou pri analýze štruktúry glykokonjugátov, okrem nej sa použijú tiež HRMS, EPR, UV-VIS a FTIR, ako aj metódy teoretickej chémie (DFT; optimalizácia geometrie, výpočet NMR parametrov). Deriváty sacharidov budú pripravené novými yntetickými postupmi pri ktorých sa využije katalýza iónmi prechodných kovov, vplyv mikrovlnného poľa a ultrazvuku. Deriváty polysacharidov, vo forme filmov, sa budú študovať aj pomocou SECMALS a mechanických testov. Okrem fotochemických a antioxidačných vlastností sa biologická aktivita pripravených glykokonjugátov bude testovať aj z hľadiska ich cytotoxicity a genotoxicity.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

NO-NEW-REG - Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie
New regulatory effects of nitric oxide and their role in the development of essential hypertension
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mišák Anton PhD.
Anotácia:Vysoký krvný tlak je významným rizikovým faktorom stále sa zvyšujúcej morbidity a mortality obyvateľov na kardiovaskulárne ochorenia. Poznávanie príčin hypertenzie pomáha v hľadaní nových preventívnych i terapeutických postupov. Novým regulačným systémom zapojeným do riadenia cievneho stromu sa ukazuje byť vplyv neuronálnej NO-syntázy (nNOS) a jej interakcie s ďalšími regulačnými systémami. Signálna dráha nNOS sa na úrovni obličky pretína s renín angiotenzínovým systémom (RAS) a sulfidovou signalizáciou (H2S), pričom ich vzájomné interakcie predstavujú zatiaľ neprebádanú oblasť regulačných mechanizmov. nNOS v bunkách macula densa stimuluje syntézu renínu, čím ovplyvňuje RAS a sympatikový nervový systém, na druhej strane, H2S inhibuje syntézu a uvoľnenie renínu. Navyše do signálnych dráh nNOS ako aj endotelovej eNOS môže vstupovať interakcia s endogénnym inhibítorom NOS, asymetrickým dimetylarginínom ADMA, a to na systémovej i lokálnej úrovni. Cieľom predkladaného projektu je sledovať vplyv interakcie signálnej dráhy NO/nNOS/eNOS s uvedenými regulačnými systémami (RAS, H2S, ADMA) na kardiovaskulárny systém a zistiť ich podiel na špecificite účinku nNOS resp. eNOS v podmienkach esenciálnej hypertenzie. Dosiahnuteľnosť cieľov bude zabezpečená komplexným (funkčným, molekulárnym, morfologickým) prístupom. Navyše budeme v projekte v rámci akútnych experimentov konfrontovať vybrané biochemické parametre perivaskulárneho tukového tkaniva a krvi (sérum/plazma) ako aj vazoaktívne odpovede artérií izolovaných z normotenzných a hypertenzných potkanov s biochemickými parametrami a reaktivitou ciev izolovaných po nefrektómii obličiek u normotenzných jedincov a pacientov s esenciálnou hypertenziou.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

NO-NEW-REG - Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie
New regulatory effects of nitric oxide and their role in the development of essential hypertension
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zorad Štefan CSc.
Anotácia:Vysoký krvný tlak je významným rizikovým faktorom stále sa zvyšujúcej morbidity a mortality obyvateľov na kardiovaskulárne ochorenia. Poznávanie príčin hypertenzie pomáha v hľadaní nových preventívnych i terapeutických postupov. Novým regulačným systémom zapojeným do riadenia cievneho stromu sa ukazuje byť vplyv neuronálnej NO-syntázy (nNOS) a jej interakcie s ďalšími regulačnými systémami. Signálna dráha nNOS sa na úrovni obličky pretína s renín angiotenzínovým systémom (RAS) a sulfidovou signalizáciou (H2S), pričom ich vzájomné interakcie predstavujú zatiaľ neprebádanú oblasť regulačných mechanizmov. nNOS v bunkách macula densa stimuluje syntézu renínu, čím ovplyvňuje RAS a sympatikový nervový systém, na druhej strane, H2S inhibuje syntézu a uvoľnenie renínu. Navyše do signálnych dráh nNOS ako aj endotelovej eNOS môže vstupovať interakcia s endogénnym inhibítorom NOS, asymetrickým dimetylarginínom ADMA, a to na systémovej i lokálnej úrovni. Cieľom predkladaného projektu je sledovať vplyv interakcie signálnej dráhy NO/nNOS/eNOS s uvedenými regulačnými systémami (RAS, H2S, ADMA) na kardiovaskulárny systém a zistiť ich podiel na špecificite účinku nNOS resp. eNOS v podmienkach esenciálnej hypertenzie. Dosiahnuteľnosť cieľov bude zabezpečená komplexným (funkčným, molekulárnym, morfologickým) prístupom. Navyše budeme v projekte v rámci akútnych experimentov konfrontovať vybrané biochemické parametre perivaskulárneho tukového tkaniva a krvi (sérum/plazma) ako aj vazoaktívne odpovede artérií izolovaných z normotenzných a hypertenzných potkanov s biochemickými parametrami a reaktivitou ciev izolovaných po nefrektómii obličiek u normotenzných jedincov a pacientov s esenciálnou hypertenziou.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku "conditional" RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka
Novel synergistic antitumour properties ofnuclear retinoid X receptor (RXR) agonists as a consequence of the conditional RXR-RAR heterodimer formation in human breast cancer cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brtko Július DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Nový pohľad na fenomén fázovej premeny u Coxiella burnetii
New insight into the phase variation phenomenon of Coxiella burnetii
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škultéty Ľudovít DrSc.
Anotácia:Coxiella burnetii, vysoko pleomorfná intracelulárna Gram negatívna baktéria, spôsobuje vo svete niekoľko ohnísk zoonózy Q horúčky ročne. Ľudská Q horúčka, ktorá sa zvyčajne rozvinie v dôsledku vdýchnutia infekčného aerosólu produkovaného domácimi zvieratami, vykazuje široké spektrum klinických prejavov. Baktérie prechádzajú fázovou variáciou v závislosti od hostiteľa. Hoci bola pozorovaná redistribúciu lipopolysacharidových (LPS) molekúl v dôsledku zvyšujúceho sa výskytu buniek v populácii so skráteným O-reťazcom LPS, povaha tohto javu do dnes nie je jednoznačne objasnená. Preto veríme, že izolácia bunkovej populácie namnoženej za rôznych nutričných podmienok, ako aj klonov spontánnych LPS mutantov, po ktorej nasleduje identifikácia a charakterizácia rozdielne prezentovaných proteínov a zmien v štruktúre LPS, poskytne čerstvý pohľad na molekulárne mechanizmy súvisiace s variáciou a prispeje k odhaleniu nových diagnostických antigénov alebo terapeutík.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

SGT - O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy
Of Sheep, Goats and Tick-borne Encephalitis virus
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ličková Martina PhD.
Anotácia:Epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá sa objavila v máji tohto roku na východnom Slovensku, bola počtom prípadov najväčšia za posledných 5 rokov. Ako obvykle vina sa pripísala produktom zo surového ovčieho mlieka. Taká rozsiahla epidémia je zarážajúca vzhľadom k pravidelnému rutinnému skríningu ovčieho mlieka. Z histórie sú známe mnohé alimentárne nákazy, väčšina prípadov sa však týkala mlieka kozieho. Cieľom predkladaného projektu je komparatívna analýza zapojenia oviec resp. kôz do alimentárnych infekcií. Na základe presne stanovených kritérií bude vybraný reprezentatívny počet fariem z celého Slovenska. Na každej z nich vyšetríme mlieko oviec a kôz, ako aj kliešte nazbierané priamo zo sledovaných zvierat. Vzorky vyšetríme vysoko senzitívnymi molekulárno biologickými metódami na prítomnosť vírusu. Sledovaným zvieratám odoberieme krv na stanovenie sérologickeho statusu. Vyhodnotením výsledkov zistíme mieru zapojenia oviec a kôz v prípade alimentárnych infekcií V prípade získania pozitívnych vzoriek sekvenačnou analýzou získame veľmi cenné informácie o genetickej diverzite vírusu kliešťovej encefalitídy na našom území. Nemenej dôležitým výstupom projektu budú konkrétne metodické odporúčania pre farmárov v zmysle prevencie alimentárnych nákaz.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

SPLICONC - Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu
Unravelling the mechanisms of post-translational regulation of RNA splicing factors in maintenance of genome integrity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipák Ľuboš PhD.
Anotácia:Pre viaceré nádorové ochorenia sú charakteristické mutácie v génoch zostrihu pre-mRNA. Nedávne štúdie potvrdili súvislosť medzi poruchami zostrihu pre-mRNA a nestabilitou genómu, prikláňajúc sa k názoru, že porucha ktoréhokoľvek čiastkového procesu zostrihu pre-mRNA môže mať mutagénny a genóm destabilizujúci efekt. Za najčastejšiu príčinu nestability genómu v dôsledku porúch zostrihu pre-mRNA sú v súčasnosti považované RNA:DNA hybridné štruktúry, ktoré predstavujú hlavný zdroj nestability genómu u väčšiny organizmov. Napriek dôkazom, že poruchy zostrihu pre-mRNA môžu viesť k destabilizácii genómu, molekulárne mechanizmy posttranslačnej regulácie procesov zostrihu pre-mRNA a ich prepojenie na procesy zabezpečujúce stabilitu genómu nám však ostávajú zahalené tajomstvom. Cieľom projektu je charakterizovať regulačnú úlohu fosforylácie v procesoch zostrihu pre-mRNA a stabilizácie genómu. Zameriame sa na faktory zostrihu pre-mRNA, ktoré vytvárajú komplex s Nrl1 proteínom kvasinky S. pombe, funkciou ktorého je potláčanie tvorby a akumulácie RNA:DNA hybridných štruktúr, prostredníctvom proteínov opravy poškodení DNA homologickou rekombináciou. Naše experimentálne prístupy sa budú opierať o izolácie proteínov komplexu zostrihu pre-mRNA a charakterizáciu ich posttranslačných modifikácii, s cieľom identifikovať biologicky významne fosforylačné miesta faktorov zostrihu pre-mRNA. Využitím techník fluorescenčnej mikroskopie a analýzou zmien v zostrihu pre-mRNA, respektíve analýzou citlivosti pripravených fosfo mutantov faktorov zostrihu pre-mRNA na poškodenie DNA, identifikujeme tie faktory zostrihu pre-mRNA, ktorých fosforylácia je dôležitá pre ich úlohu v zostrihu pre-mRNA a pri udržiavaní stability genómu. Získané originálne výsledky by nám mali pomôcť objasniť a bližšie charakterizovať molekulárny mechanizmus posttranslačnej regulácie procesov zostrihu pre-mRNA a objasniť mechanizmy a príčiny vedúce k destabilizácii genómu v prípade deregulácie zostrihu pre-mRNA.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

MMSR - Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja
Disclosure of the molecular mechanism of spontaneous tumor regression followed by the development of novel prognostic tool
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Lakota Ján CSc.
Anotácia:Spontánna regresia nádorov je fenomén, ktorý bol zaznamenaný prakticky u všetkých typov ľudských malignít. Nedávno náš tím pozoroval túto protinádorovú aktivitu po vysokodávkovej terapii a transplantácii autológnych kmeňových buniek u pacientov s Hodgkinovou chorobou, mnohopočetným myelómom a niektorými inými malignitami Tá môže súvisieť so syndrómom aplastickej anémie a prebiehajúcej pancytopénie, pravdepodobne vyvolanej autoimunitnou odpoveďou pacienta aj voči hematopoetickým kmeňovým bunkám. Aby sme pochopili procesy, ktoré prebiehajú in vivo, musíme detegovať, identifikovať a štruktúrne charakterizovať klinicky významné molekuly, ktoré sa podieľajú na ničení nádorových buniek alebo nádoru ako celku. Uskutočníme preto systematickú porovnávaciu proteomickú analýzu kontrolných a ovplyvnených nádorových buniek. Získané údaje umožnia odhaliť esenciálne molekuly pravdepodobne zodpovedné za indukciu regresie nádorového ochorenia a rozpoznať prognostické markery vhodné na monitorovanie progresie ochorenia. Tieto poznatky povedú nielen k hlbšiemu pochopeniu tohto javu na molekulárnej úrovni, ale v kombinácii s novými informáciami získanými zo štúdií proteín-proteínových interakcií za využitia pokročilých proteomických postupov, prispejú k budúcej cielenej liečbe istých malignít a dizajnu cenného diagnostického nástroja na monitorovanie stavu ochorenia.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

MICROBIOM - Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami
Effect of physical activity and nutrition on gut microbiota modification in healthy subjects and patients with a non - communicable diseases
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Penesová Adela PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov
Pathogens and endosymbionts as components of the natural environment of the bloodsucking ectoparasites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitalská Eva PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok
Comparison of functional characteristics of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells isolated isolated from healthy donors and oncological patients
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklíková Svetlana PhD.
Anotácia:Náš projekt je zameraný na detekciu a charakterizáciu funkčných zmien mezenchýmových stromálnych buniek nachádzajúcich sa v nádorovom mikroprostredí, ktoré by mohli prispievať k progresii benígneho nádoru do malígneho karcinómu. Predpokladáme, že lepšie porozumenie špecifických zmien v nádorovom mikroprostredí pomôže v identifikácii nových prognostických markerov malígneho ochorenia a zlepší skorú detekciu a prognózu ochorenia.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

ENDONANOSAFE - Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog
Potential risk of metal and metal oxide nanoparticles used for biomedical applications: focus on reproductive and immune systems and brain
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Scsuková Soňa CSc.
Anotácia:Vývoj nanomateriálov (NM) /nanočastíc (NČ) pre biomedicínske využitie, vrátane lekárskych zobrazovacích metód a cieleného prenosu liečiv, sa v súčasnosti rýchlo rozvíja. Rovnaké vlastnosti, ktoré robia nové NM prospešnými pre ich využitie, môžu zároveň ovplyvniť ich interakcie s biologickými systémami a vyvolávať nežiaduce dôsledky pre ľudské zdravie. Fyzikálno-chemické vlastnosti, zloženie a povrchová úprava NM ovplyvňujú ich schopnosť prechádzať biologickými bariérami a následne vstúpiť do centrálneho nervového systému (CNS) a periférnych orgánov. Najnovšie výsledky toxikologických štúdií podporujú hypotézu, že rôzne NČ môžu ovplyvniť normálnu a fyziologickú aktivitu endokrinného systému, vrátane reprodukčných procesov. Výsledky našich predchádzajúcich experimentov potvrdzujú túto hypotézu. Zároveň výsledky niektorých in vivo a in vitro experimentov ukazujú, že NM s potenciálnym využitím na diagnostické a terapeutické účely v CNS môžu vyvolať neurotoxické účinky vyúsťujúce do neurodegenerácie v rôznych oblastiach CNS. Napriek doterajším štúdiám, sú súčasné vedomosti o presných molekulárnych mechanizmoch, ktorými môžu NČ negatívne pôsobiť na CNS, endokrinný a imunitný systém, nedostatočné. V predkladanom projekte budeme hodnotiť potenciálne toxické/negatívne účinky NČ kovov (zlato, striebro) a oxidov kovov (oxid titaničitý a kremičitý) na vybrané parametre reprodukčného, neuroendokrinného a imunitného systému, a oxidačný status použitím série in vitro a in vivo testov. Zároveň otestujeme schopnosť prírodných rastlinných látok s antiodixačnými a protizápalovými vlastnosťami zamedziť negatívnemu dopadu NČ na študované procesy. Včasná identifikácia potenciálnych negatívnych vlastností NM použitím interdisciplinárneho vedeckého prístupu (biologický, toxikologický, klinický, inžiniersky) by mohla minimalizovať riziko novovyvinutých NM pre biomedicínske použitie.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

BISRISK - Potenciálne riziko používania analógov endokrinného disruptoru Bisfenolu A: hodnotenie účinkov na bunkovej a molekulovej úrovni v spektre in vitro gonadálnych bunkových kultúr
Potential risk of use of analogs of endocrine disruptor Bisphenol A: determination of cellular and molecular effects in a spectrum of in vitro gonadal cell cultures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bujňáková Mlynarčíková Alžbeta PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.12.2022

MSGLP - Použitie GLP-1 analógov v terapii sklerózy multiplex
GLP-1 analogues usage in the treatment of multiple sclerosis
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.
Doba trvania: 1.12.2018 - 31.3.2021

SMaRT - Prekonanie rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek prostredníctvom terapie nasmerovanej voči markerom nádorových kmeňových buniek
Therapeutic targeting of cancer stem cell markers circumventing cisplatin resistance in testicular germ cell tumors
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozovská Zuzana PhD.
Anotácia:Rozvoj chemorezistencie pri testikulárnych nádoroch zo zárodočných buniek (TGCT) predstavuje závažný klinický problém asociovaný s vysokou morbiditou a mortalitou u mladých mužov vo veku 20-40 rokov. U mnohých typov nádorov je chemorezistencia vrátane rezistencie na cisplatinu, ktorá sa využíva v prvej línii liečby TGCT, asociovaná s prítomnosťou subpopulácie nádorových kmeňových buniek (CSC). V projekte sa sústredíme na intervenciu nasmerovaná voči znakom CSC u refraktérnych TGCT a jej efekt na rezistenciu. Zavedieme vhodné experimentálne modely: a) odvodíme nové chemorezistentné varianty bunkových línií TGCT a b) pripravíme experimentálny in vivo model TGCTs vo forme expandovaných xenograftov odvodených z pacientskych vzoriek. Využitím špecifických inhibítorov, metodiky genómového editovania CRISPR/Cas a metodiky vypínania expresie pomocou malých interferujúcich RNA (siRNA) overíme, či je možné zvrátiť rezistenciu na cisplatinu u refraktérnych TGCT. Projekt prispeje k identifikácii nových terapeutických kombinácií, ktoré následne budeme overovať in vivo na experimentálnych animálnych modeloch a testovať v rámci klinických štúdií fázy II.
Doba trvania: 1.12.2018 - 31.12.2020

BRIDGE - Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy
Bridge between the mental state and neuroendocrine function of mother and her child: the mechanisms involved
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Základom predkladaného projektu je translačný výskum zacielený na rozpoznanie možných dôsledkov psychického stavu matky na neuroendokrinné funkcie dieťaťa. V čase prepúšťania z pôrodnice na 3.-4. deň po pôrode bude vyšetrená nálada matky psychometrickými škálami so zameraním sa na odkrytie možnej prítomnosti popôrodného blues. V prípade potreby im bude ponúknutá psychiatrická intervencia. V slinách matky aj jej novorodenca sa budú analyzovať neuroendokrinné parametre (aldosterón, kortizol, alfa-amyláza, vybrané interleukíny). Matky sa budú stratifikovať podľa spôsobu pôrodu, a to buď vaginálnou cestou alebo cisárskym rezom. Nasledujúce vyšetrenie bude o 6 mesiacov neskôr. Aj matka, aj dieťa budú vystavené testu „nehybnej tváre“ s nahrávaním dvomi kamerami. Pred testom aj po ňom sa matke aj dieťaťu odoberú vzorky slín a matka bude vyšetrená psychometrickými dotazníkmi hodnotiacimi prítomnosť depresívnej symptomatiky. Vychádzajúc z našich predchádzajúcich originálnych výsledkov dokazujúcich význam aldosterónu u pacientov s depresívnou poruchou vyšetríme možné dôsledky postnatálneho hyperaldosteronizmu, ako aj farmakologickej blokády syntézy aldosterónu na správanie a neuroendokrinné funkcie potkaních mláďat v období po odstavení od materského mlieka. V snahe preniesť výsledky humánnych štúdií do overovania mechanizmov v experimente zavedieme animálny model cisárskeho rezu. Budeme skúmať dôsledky na správanie zvierat a na expresiu proteínov črevnej bariéry, čo predstavuje nové, dosiaľ neprebádané mechanizmy. Predpokladané výsledky projektu nebudú predstavovať len nové, originálne vedecké poznatky, ale pomôžu odkryť potrebu špecifických intervencií na pomoc matkám v skorom popôrodnom období.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

HippoOR - Prenatálne a postnatálne účinky ligandov delta a mí opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.
Prenatal and postnatal effects of delta and mu opioid receptor ligands on the hippocampal development and function.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.
Anotácia:Ligandy opioidných receptorov δ (DOR) a μ (MOR) sa bežne používajú na liečbu silnej akútnej a chronickej bolesti. DOR sa podieľajú aj na regulácii duševných stavov, akými sú depresia alebo chorobná úzkosť, ktoré súvisia s funkciou hipokampu. Lieky, ktoré sú ligandami DOR, nespôsobujú rovnaké vedľajšie účinky vrátane závislosti, ako spôsobujú ligandy MOR. Mechanizmus ich účinku je však oveľa menej známy ako mechanizmus účinku ligandov MOR. V našom projekte budeme analyzovať akútne (čas pôsobenia sekundy až minúty) a chronické (čas pôsobenia hodiny až dni) in vitro a in vivo (prenatálne a postnatálne) účinky ligandov DOR na excitabilitu a morfológiu hipokampálnych neurónov potkana a porovnáme ich s účinkami ligandov MOR a špecifických ligandov MOR-DOR heteromérov. Súčasne metódami molekulárnej biológie vyhodnotíme moduláciu aktivity vápnik transportujúcich proteínov ligandami DOR a MOR. Použitím transmisnej elektrónovej mikroskopie budeme analyzovať možnú remodeláciu dendritických tŕňov. Účinok ligandov DOR na hipokampálnu plasticitu kontrolných a stresovaných zvierat určíme behaviorálnymi testami a technikami molekulárnej neurofyziológie. Excitabilitu hipokampálnych neurónov budeme merať in vitro v ich primárnej kultúre metódou „patch clamp“ a v intaktnom mozgu metódou in vivo elektrofyziológie. Oba modely umožňujú sledovať akútne i chronické účinky ligandov vrátane možnej desenzitizácie receptorov a prinášajú komplementárne výhody. Primárna neuronálna kultúra umožňuje vizuálnu identifikáciu neurónov, meranie akčných potenciálov i jednotlivých iónových prúdov a koreláciu výsledkov elektrofyziologických a molekulárnobiologických dát z tej istej skupiny neurónov. In vivo elektrofyziológia umožňuje merať aktivitu neurónov v ich prirodzenom prostredí zachovávajúcom interakcie s ostatnými časťami mozgu. Napokon behaviorálne štúdie poskytujú informácie o celom organizme.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Preprogramovanie metabolizmu hostiteľskej bunky vyvolané vírusom lymfocytovej choriomeningitídy
Reprogramming of host cell metabolism induced by lymphocytic choriomeningitis virus infection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomášková Jana PhD.
Anotácia:Replikácia vírusu je závislá od energie a biosyntetických prekurzorov poskytnutých metabolizmom hostiteľskej bunky. Vírusy aktívne ovplyvňujú metabolizmus hostiteľských buniek, aby si zabezpečili optimálne podmienky pre replikáciu genómu, tvorbu viriónov a pre zlepšenie prežívania infikovaných buniek. Hoci väčšina študovaných vírusov vyvoláva podobné metabolické zmeny v infikovanej bunke, existujú aj jedinečné modifikácie špecifické pre jednotlivé vírusy. Aby sme porozumeli týmto špecifickým zmenám, je dôležité podrobné štúdium jednotlivých druhov vírusov. Hlavným cieľom predkladaného projektu je poodhaliť spôsob, akým vírus lymfocytovej choriomeningitídy (LCMV) moduluje metabolické procesy hostiteľa, aby si zabezpečil úspešnú infekciu. Zameriame sa hlavne na zmeny v centrálnom metabolizme uhlíka. Porozumenie tomu, ako LCMV preprogramuje bunkový metabolizmus, poskytne nové informácie o biológii a patogenéze LCMV a ostatných arenavírusov. Navyše môže ukázať nové stratégie na boj proti patogénnym arenavírusom prostredníctvom cielenej inhibície špecifických bunkových metabolických dráh.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

FLUBAC SYNERGY - Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia.
Prevention and mechanism of synergy of influenza and bacterial coinfection
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Varečková Eva DrSc.
Anotácia:Vírusy chrípky A spôsobujú u ľudí opakované respiračné ochorenia, ktoré sa šíria epidemicky a niekedy spôsobujú aj pandémie. Chrípkové ochorenie býva často sprevádzané komplikáciami súvisiacimi s ťažkým poškodením epitelu dýchacích ciest, ktoré môže vyústiť až do život ohrozujúcej pneumónie vírusového pôvodu.Príčinou ťažkého klinického stavu pacientov po prekonaní chrípky však môže byť aj sekundárna infekcia spôsobená predovšetkým baktériami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae alebo Staphylococcus aureus. Dôvody, prečo sekundárna bakteriálna infekcia máva ťažký priebeh a môže končiť smrťou, spočívajú v spustení patogenetických procesov spôsobených chrípkovou infekciou, ktorá predpripraví vhodné podmienky pre uplatnenie sa následnej bakteriálnej infekcie. O mechanizme týchto procesov sa však zatiaľ vie veľmi málo. Preto predmetom nášho záujmu počas riešenia predkladaného projektu bude štúdium synergie vírusovej a bakteriálnej infekcie na myšacom modeli. Zameriame sa na dôležité parametre imunity, ktorá rozhoduje o závažnosti priebehu ochorenia ako prvá. Naším ďalším cieľom bude sledovať faktory modulujúce interakciu vírusovej a bakteriálnej ko- infekcie s dôrazom predovšetkým na protichrípkovú vakcináciu s konzervatívnymivírusovými antigénmi a s prihliadnutím aj na pridružený, nezávislý hostiteľský faktor- obezitu. Ako modelové vírusy použijeme rôzne patogénne vírusy chrípky typu A subtypu H1, H3, H7 a baktérie Streptococcus pneumoniae na myšacom modeli. Predpokladáme, že projekt prinesie nové, originálne výsledky týkajúce sa hlbšieho teoretického poznania mechanizmu interakcie vírusovej a bakteriálnej infekcie a zároveň môže ukázať spôsob ako zmierniť riziko ťažkého až fatálneho priebehu vírusovej a bakteriálnej koinfekcie u pacientov imunitne oslabených resp. trpiacimi inou záťažou organizmu ako sú napr. chronické ochorenia srdca alebo obezita.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Dbl2 - Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Dbl2 protein as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipák Ľuboš PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Radiačne-indukované preleukemické génové fúzie v deliacich sa hematopoetických kmeňových/progenitorových bunkách pupočníkovej krvi
Radiation-induced preleukemic fusion genes in proliferating hematopoietic stem/progenitor cells of umbilical cord blood
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvaga Milan CSc.
Anotácia:Preleukemické fúzne gény (PFG), ktoré vznikajú v dôsledku chromozomálnych translokácií, sú často primárnou genetickou léziou pri vzniku detskej akútnej leukémie. Tieto PFG vznikajú v hematopoetických kmeňových/progenitorových bunkách, často in utero. Je známe, že vysoké dávky ionizujúceho žiarenia (IR) spôsobujú leukémiu. Avšak nie sú k dispozícii dáta o účinkoch nízkych dávok IR, ku ktorým môže byť vystavená ľudská populácia. Naše predbežné experimenty na nedeliacich sa mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi (UCB) naznačujú, že nízke dávky IR spôsobujú určitý stupeň indukcie PFG. V predkladanom projekte budú CD34+ bunky ožiarené vysokými a nízkymi dávkami ionizujúceho žiarenia a testované na prítomnosť diagnosticky relevantných PFG (metódami R-T qPCR a FISH) a ´hotspot´ substitučných mutácií v géne TP53 (metódou ´restriction-site mutation´). Naším zámerom je zistiť, či dávka žiarenia má vplyv na incidenciu a spektrum PGF a TP53 mutácií.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Regulácia aktivity pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 pri ovplyvňovaní glykolytického metabolizmu v hypoxických nádoroch
Regulation of pyruvate dehydrogenase kinase 1 activity in the control of glycolytic metabolism in hypoxic tumors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Goliaš Tereza PhD.
Anotácia:Hypoxické nádorové mikroprostredie aktívne mení oxidatívny metabolizmus rakovinových buniek na glykolytický. Táto adaptácia pravdepodobne šetrí kyslík a metabolické substráty potrebné pre udržateľnosť proliferácie a taktiež robí nádorové bunky agresívnejšími. Okrem stimulácie glykolýzy, hypoxia taktiež aktívne znižuje činnosť mitochondrií indukciou pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 (PDHK1), ktorá inhibuje pyruvát dehydrogenázu (PDH), enzymatický komplex stojaci na pomedzí mitochondriálneho Krebsovho cyklu a cytozolickej glykolýzy. Zistili sme, že hypoxia neindukuje iba expresiu PDHK1, ale taktiež reguluje aj jej enzymatickú aktivitu, avšak molekulárne mechanizmy takejto regulácie nie sú známe. Keďže hypoxia zvyšuje hladiny cAMP, ktoré zase aktivujú proteín kinázu A (PKA) a in silico analýza identifikovala možné fosforylačné miesta na proteíne PDHK1 pre PKA, rozhodli sme sa zistiť, či tento typ post-translačnej modifikácie by mohol potenciálne regulovať aktivitu PDHK1 v hypoxii.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka
Regulation of epithelial-mesenchymal transition by microRNA and promoter methylation in invasive breast cancer
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fridrichová Ivana CSc.
Anotácia:Vysoká úmrtnosť pri nádoroch prsníka evokuje potrebu nových markerov pre účinnejšie menežovanie metastatického ochorenia. Cieľom projektu je v invazívnych nádoroch prsníka preskúmať vplyv aberantných metylačných profilov génov epiteliálno-mezenchymálneho prechodu (TWIST1, SNAI1 a SNAI2) a zmenenej expresie ich 8 regulujúcich mikroRNA na expresiu CDH1 génu kódujúceho hlavný proteín medzibunkovej adhézie, E-kadherín. Pre charakterizáciu populácií nádorových buniek asociovaných s hematogénnou alebo lymfogénnou disemináciou budeme študovať epigenetické zmeny v 2 lokalitách invazívnych nádorov (centrálna a invazívny front), v metastatických lymfatických uzlinách a cirkulujúcich nádorových bunkách v porovnaní s neinvazívnymi nádormi a kontrolami. V prípade korelácií s klinicko-patologickými údajmi môžu špecifické DNA metylačné alebo mikroRNA expresné profily slúžiť na monitorovanie metastatického potenciálu. Navyše, cielený výber vzorky pre analýzu invazivity nádoru umožní identifikovať spoľahlivejšie biomarkery.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

SWIREG - Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie
Regulation of the Swi5-Sfr1 complex by protein phosphorylation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipáková Ingrid PhD.
Anotácia:Homologická rekombinácia je dôležitá nielen pre opravu poškodenej DNA vo vegetatívnych bunkách, ale je nevyhnutná aj pre správnu segregáciu chromozómov počas meiózy – špecializovaného delenia buniek, ktorého výsledkom sú haploidné gaméty ako sú vajíčka a spermatické bunky cicavcov a spóry u kvasiniek. Heterodimér Swi5-Sfr1 stimuluje Rad51-sprostredkovanú výmenu DNA vláken, kľúčový krok v homologickej rekombinácii. V skríningu mutantov s poruchou v segregácii chromozómov počas meiózy sme u kvasinky Schizosaccharomyces pombe identifikovali delečných mutantov swi5 a sfr1. Naša počiatočná charakterizácia potvrdila nové miesta fosforylácie na oboch proteínoch Swi5 a Sfr1. V tomto projekte chceme zistiť, ako fosforylácia reguluje úlohu Swi5 a Sfr1 vo vegetatívnych aj meiotických bunkách S. pombe. Toto nám pomôže porozumieť procesom homologickej rekombinácie a redukcie počtu chromozómov v meióze. Oba proteíny Swi5 a Sfr1 sú evolučne konzervované, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že naše výsledky budú využiteľné aj pri štúdiách na rôznych organizmoch vrátane cicavcov.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom
Regulation of Pericellular Proteolysis: From Molecular Mechanisms To Novel Immune Cell Subsets and Therapeutic Tools
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

rickcoxdiag - Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače
Rickettsiae and Coxiella burnetii, bacterial triggers of the
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sekeyová Zuzana PhD.
Anotácia:U niektorých typov ochorení, s doposiaľ nie jasne určeným spôsobom vzniku, sú práve baktérie považované za „spúšťače“ rôznych neduhov. V literatúre sú uvádzané mnohé údaje svedčiace o synergickom pôsobení bakteriálnych infekcií na ľudský organizmus. Niektoré z nami sledovaných baktérií, R. prowazekii z rickettsiae a Coxiella burnetii, patria medzi potenciálne bioteroristické zbrane. Preto odhaľovanie kauzálnych príčin bakteriálnej infekcie pri neuropatiách (rickettsiae) a kardiovaskulárnych ochoreniach (C. burnetii) na sérologickej, molekulárnej a transkriptomickej báze, má zásadný medicínsky význam a je pre nás veľkou vedeckou výzvou. V tomto projekte sústredíme naše sily na objasnenie patologických mechanizmov ich pôsobenia na bunkovej úrovni. Odhalíme špecifické vzory a poruchy rastu infikovaných buniek, nastávajúce v dôsledku rickettsiálnej a/alebo Q horúčkovej infekcie, ako aj štruktúry, t. j. gény kódujúce "patologicky zodpovedné" proteíny. Naše vedomosti následne uplatníme v diagnostickej praxi.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

MS-MIDY - Sclerosis multiplex - Úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii
Multiple sclerosis - The role of mitochondrial dysfunction in insulin resistance.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.
Anotácia:Skleróza multiplex (SM) je chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému (CNS) a je jedným z najčastejších neurologických ochorení, ktoré často vedie k invalidite pacientov. Na jeho patogenéze sa podieľajú vaskulárna a zápalová zložka, ale v posledných rokoch je vysoko aktuálnou témou aj úloha mitochondriálnej dysfunkcie v neurodegeneratívnom procese. Predkladaný projekt je založený na našich predchádzajúcich výsledkoch, kde sme u SM ukázali prítomnosť inzulínovej rezistencie s hyperinzulinémiou, ktorej príčinu nevieme prisúdiť chronickému zápalu, alebo zníženej fyzickej aktivite. Projekt je zameraný na určenie dopadu mitochondriálnej dysfunkcie na rozvoj inzulínovej rezistencie a potvrdenie účasti týchto procesov na neurodegenerácii v CNS. Na dosiahnutie cieľa využijeme stanovenie funkcie mitochondrii, endotelovej funkcie, zmien membránových proteínov a funkcie autonómneho nervového systému. Tieto parametre budú merané neinvazívne a vo vzorkách krvi, likvôru a kostrového svalu. Pacienti budú vyšetrení dvakrát, ako novodiagnostikovaní a po 12 mesiacoch liečby a výsledky budú porovnané so zdravými kontrolami. Očakávame objasnenie príčiny inzulínovej rezistencie a úlohy mitochondriálnej dysfunkcie na patogenéze ochorenia. Potenciálnym výstupom bude tiež odpoveď, či prípadné farmakologické alebo nefarmakologické ovplyvnenie mitochondriálnej dysfunkcie v skorých štádiách ochorenia by mohlo predstavovať úplne nové možnosti v spomalení alebo zastavení progresie SM.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek
Signaling pathways of morphological changes in neuronal cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bačová Zuzana PhD.
Anotácia:Zmeny morfológie sú u nervových buniek úzko späté so zmenami ich funkcie. Tvar nervových buniek, rast neuritov a ich navigácia sú dôležité nie len pri vývine a tvorbe nových synaptických spojení, ale rôzne zmeny vlastností neurónov sprevádzajú aj ochorenia ako sú epilepsia, schizofrénia, autizmus a Alzheimerova choroba. Procesy vedúce k predlžovaniu alebo naopak retrahovaniu výbežkov neuronálnych buniek sú regulované mnohými modulátormi, medzi ktoré patrí aj široké spektrum neuropeptidov. Cieľom predkladaného projektu bude skúmanie signálnych dráh vybraných neuropeptidov vedúcich k zmenám expresie a fosforylácie malých GTPáz napr. RhoB, Cdc42, NWASP) zapojených do predlžovania výbežkov u primárnych neurónov a glií, ako aj bunkových línií in vitro. Zameriame sa na mechanizmy, ktoré vedú k prestavbe cytoskeletu a na úlohu vápnika ako sekundárneho posla pochádzajúceho z vnútrobunkových zdrojov a jeho prestup cez plazmatickú membránu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Sledovanie efektivity ibrutinibu aplikovaného u B-bunkových lymfoidných malignít v závislosti od zápalového statusu.
Monitoring of ibrutinib effectivity applied in B-cell type malignancies depending on inflammatory status
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bízik Jozef DrSc.
Anotácia:Experimentálne výsledky dosiahnuté v posledných rokoch dokazujú, že etiológia ako aj progresia B-bunkových lymfoidných malignít je spojená s výskytom zápalu u pacientov. V predkladanom projekte sa chceme zamerať na sledovanie proliferácie B-lymfocytov po inhibícii aktivity Brutonovej tyrozín kinázy, enzýmu ktorý sa nachádza prevažne v B-lymfocytoch, pomocou ibrutinibu. Projekt bude realizovaný jednak formou klinickej štúdie kde budú u pacientov popčas liečby sledované štandardné cirkulujúce zápalové parametre a tiež bude u nich monitorovaná endogénna protizápalová aktivita, prítomná v periférnej krvi, pomocou biočipu, ktorý umožňuje stanovenie expresie cyklooxygenázy-2. Simultánne budeme analyzovať in vitro panel bunkových línií B-typu po ich ovplyvnení zápalovým prostredím a ibrutinibom s cieľom získať ich biologickú a molekulárnu charakterizáciu. Predpokladáme, že dosiahnuté výsledky prispejú k efektívnejšej personalizovanej aplikácii ibrutinibu vzhľadom na zápalový status pacienta počas príslušnej liečby.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Sledovanie vplyvu imunomodulačných látok v slinách kliešťov na vrodenú antivírusovú imunitu kože.
Monitoring of tick saliva immunomodulators effects on innate antiviral responses of skin
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štibrániová Iveta PhD.
Anotácia:Prvým hostiteľským orgánom, kde sa do kontaktu dostanú kliešťami prenosné vírusy (tick-borne viruses, TBV) a sliny cicajúcich kliešťov, je koža. Kľúčovú úlohu v skorých odpovediach hostiteľa na cicanie kliešťa ale aj na invadujúce mikroorganizmy, vrátane vírusov, zohrávajú rezidentné imunitné bunky kože (keratinocyty, fibroblasty, makrofágy, dendritické bunky, leukocyty). Pre úspešný prenos TBV sú dôležité vzájomné interakcie medzi skorými fázami imunitnej odpovede hostiteľa a včasnými imunomoduláciami sprostredkovanými kliešťami, a to práve na ich rozhraní v koži. Imunomodulátory v slinách kliešťov zohrávajú kľúčovú úlohu v cicaní a v sprostredkovaní prenosu vírusov. Avšak informácií o vzájomných interakciách hostiteľ- vírus-kliešť sú stále obmedzené. Pochopenie spôsobov, akými kliešte ovplyvňujú skoré imunitné odpovede kožných buniek (napr. sprostredkované interferónmi) na infekcie s TBV môžu umožniť vývoj nových stratégií kontrolovania vírusových ochorení prenosných kliešťami.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

IMUTRAFAK - Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy
Activity Assay of Transfer Factor, Immunostimulatory Drug from Leukocytes Extract And Its Preparation Standardization
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kopáček Juraj DrSc.
Anotácia:Transfer faktor (TF) je dialyzovateľný extrakt z lyzovaných leukocytov periférnej krvi zdravých donorov, ktorý má preukázateľný imunostimulačný účinok pri liečbe infekčných ochorení, alergií, niektorých nádorových ochorení a imunodeficiencií. TF je tvorený zmesou nízko-molekulárnych látok prevažne peptidovej povahy o molekulovej hmotnosti do 10 KDa ovplyvňujúcimi bunkovú imunitu. V súčasnosti však máme nedostatočné informácie o molekulárnom zložení TF. Komplikuje to spôsob jeho prípravy a štandardizácia jeho zloženia a účinnosti, čo v konečnom dôsledku negatívne ovplyvňuje jeho akceptovateľnosť orgánmi kontroly liečiv. Hlavnými cieľmi projektu je analýza účinku TF a charakterizácia hlavných aktívnych komponentov na molekulárnej úrovni, vypracovanie a štandardizácia inovovaných metodík prípravy TF a stanovenia jeho aktivity in vitro. Pre analytickú separáciu aktívnych zložiek TF budú použité metódy vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie a po preukázaní biologickej aktivity budú následne charakterizované proteomickými technikami. Súbežne budú inovované metódy stanovenia biologickej aktivity TF in vitro. Pozornosť sa sústredí na schopnosť TF modulovať signálne dráhy imunitnej odpovede vo vnímavých bunkách, ktoré budú študované metódami proteínovej a mikro array. Cieľom bude vyvinúť jednoduchú kvantitatívnu metódu(-y) stanovenia biologickej aktivity TF a na základe získaných vedomostí o zložení hlavných aktívnych komponentov TF pristúpiť k optimalizácii prípravy TF so zámerom vylepšiť vlastnosti existujúceho preparátu TF. Poznatky získané riešením projektu prispejú k poznaniu účinku TF, otvoria možnosti jeho lepšej a akceptovateľnej charakterizácie a stanovenia jeho účinnosti. Výsledky bude možné preniesť do inovácie procesu produkcie TF pre terapeutické účely.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku
Interrelationships between endocrine and mental characteristics of women in reproductive age
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je odkryť neuroendokrinné mechanizmy, ktoré sa podieľajú na rozvoji zmien nálady počas záťažových situácií súvisiacich s reprodukciou, a to premenštruačný syndróm, popôrodná depresia a predčasné ukončenie tehotenstva. Projekt bude riešiť multidisciplinárny výskumný tím. Originálne vedecké ciele sú postavené tak, aby umožnili neinvazívnym prístupom identifikovať komplexné neuroendokrinné mechanizmy, ktoré by mohli byť podkladom zmien nálady v priebehu menštruačného cyklu a v popôrodnom období. Sústredíme sa najmä na ženy s predmenštruačným syndrómom a na dynamické zmeny nálady a endokrinného spektra až do 3 mesiacov po pôrode. Budeme merať kumulatívnu sekréciu kortizolu vo vlasoch. Týmto prístupom budeme schopní posúdiť dlhodobú stresogénnosť v období pred a po prerušení tehotenstva, čo otvorí dvere pre využitie tohto inovatívneho prístupu aj v iných oblastiach zaoberajúcich sa stresom a psychickými funkciami.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Synergické účinky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby
Synergistic effects of exercise and carnosine supplementation on motor functions, metabolism and skeletal muscle phenotypes in patients with early stage Parkinson's disease
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

ARIQUET - Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat
Investigation of anatomical-functional differences between the effects of aripiprazole and quetiapine, atypical antipsychotics with simiral terapeutic indications, but different impact on brain dopaminergic receptors, in experimental animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kiss Alexander DrSc.
Anotácia:Používanie antipsychotík (APs) v súčasnosti predstavuje základný postup pri liečbe psychotických a depresívnych porúch. Frekvencia ich používania sa neustále zvyšuje a neustále pribúdajú aj nové druhy týchto látok. S liečbou APs je spojený aj výskyt viacerých nežiadúcich účinkov, ako sú extrapyramídový syndróm, akatízia, tardívne dyskinézy, nárast hmotnosti, somnolencia a ďalšie. Anatomicko-funkčné štúdie neustále prinášajú nové poznatky ohľadne vplyvu APs na aktivitu neurónov a ich priestorvú distribúciu, čo umožňuje cielenejšie definovať a predpovedať charakter ich účinkov. Cieľom tohto projektu je opísať rozsah akútneho a chronického účinku dvoch pomerne nových atypických APs, aripiprazolu (ARI) a kvetiapínu (QUE) na aktivitu neurónov v rozsahu celého mozgu, identifikovať fenotypový (chemický) character ovplyvnených neurónov, študovať dopad ich účinkov na prejavy správania sa a provnať ich efekt na aktivitu signálnych dráh, expresiu signálnych molekúl zodpovedných za ich účinok a sekréciu selektovaných neuropeptidov v presne definovaných štruktúrach mozgu. Výsledky tohto projektu by mali byť originálne a mali by poslúžiť k hlbšiemu porozumeniu neurobiology závažných psychických porúch a priniesť podnety pre hľadanie nových terapeutických možností s lepšími a cielenejšími terapeutickými vlastnosťami.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia
Study of biological effects of H2S/NO products and molecular mechanism of their actions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol DrSc.
Anotácia:V súčasnosti sa vie, že endogénne produkovaný H2S ovplyvňuje a je zapojený do regulácie mnohých fyziologických a patologických funkcií živých organizmov. Predpokladá sa, že biologické účinky H2S možno nie sú dôsledkom pôsobenia samotného H2S, ale jeho oxidačných produktov, ktoré vznikajú napr. pri interakcii H2S s NO. Za posledné štyri roky, náš "medzinárodný" tím identifikoval nasledovné produkty interakcie H2S a NO: nitrózopersulfid (SSNO−), polysulfidy (HSn−) a dinitrózosulfit [N-nitrózohydroxylamín-N-sulfonát (SULFI/NO) (Proc Natl Acad Sci U S A. 112, 2015, E4651-E4660). Biologické účinky a molekulárne mechanizmy pôsobenia týchto produktov nie sú zatiaľ úplne objasnené. Cieľom nášho projektu je preto preskúmať biologické účinky produktov H2S/NO interakcie a študovať molekulárny mechanizmus ich pôsobenia. Budeme pokračovať v našom výskume štúdiom ich vplyvu na krvný tlak potkanov a kontrakciu prúžkov aorty potkana. Na objasnenie molekulárnych mechanizmov ich biologických účinkov budeme študovať ich vplyv na expresiu enzýmov, ktoré endogénne produkujú H2S (CBS, CSE a 3-MST), na membránové kanály, vnútrobunkovú koncentráciu vápnika, peroxidáciu lipidov a ich antioxidačné vlastnosti. Cieľom projektu je aj zistiť, či študované produkty poskytnú informácie vedúce k vývoju liečiv založených na ich molekulovom základe, ktoré by boli predmetom ďalších aplikačných štúdií a mohli viesť k ich použitiu v lekárskej praxi.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Štúdium dynamiky zápalom-indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu
The dynamics of inflammation-induced epigenetic changes during epithelial-to-mesenchymal transition and their role in human pancreatic ductal adenocarcinoma progression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Duktálny adenokarcinóm pankreasu (PDAC) je ochorenie s priemerným 5-ročným prežívaním pod hranicou 5%. V jeho etiopatogenéze zohráva významnú úlohu zápal, ktorý sa podieľa aj na indukcii epiteliálno - mezenchymálneho prechodu (EMT). Bunky primárneho nádoru sa prostredníctvom EMT stávajú prekurzormi nádorových kmeňových buniek, zodpovedných za chemorezistenciu a relaps ochorenia. V regulácii EMT má kľúčovú úlohu málo preštudovaná epigenetická plasticita, ktorá umožňuje dynamické zmeny génovej expresie prostredníctvom metylácie DNA, modifikácií histónov a nekódujúcich RNA. Cieľom projektu je identifikácia týchto zmien v zápalom-indukovaných bunkových modeloch PDAC. Zlepšenie prežívania pacientov je podmienené komplexným pochopením vplyvu faktorov nádorového mikroprostredia a úlohy imunitného systému v iniciácii a progresii tohto závažného ochorenia. Vzhľadom na reverzibilitu a dynamiku epigenetických procesov, môže objasnenie ich úlohy v EMT priniesť významné terapeutické ciele a vývoj nových liečiv.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

HYPOMITGEN - Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy.
Study of the mechanisms blocking tumorigenicity of cancer cells overexpressing human tumor necrosis factor alpha.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tyčiaková Silvia PhD.
Anotácia:Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNFa) je cytokín s pleiotropným účinkom, ktorý môže indukovať apoptózu nádorových buniek, mení ich expresný a sekrečný profil a spôsobuje hemoragickú nekrózu niektorých nádorov. Podľa našich najnovších výsledkov geneticky modifikované bunky melanómu a karcinómu hrubého čreva nadexprimujúce exogénny TNFa úplne strácajú schopnosť tvoriť experimentálne nádory in vivo. Tieto výsledky nás vedú k snahe študovať mechanizmus, ktorý blokuje tumorigenézu a môže mať vplyv na heterogenitu nádoru. Projekt sa zameria na zmeny v expresnom profile a sekretóme nádorovej bunky a na markery kmeňovosti/pluripotencie a epiteliálno-mezenchymálneho prechodu. Budeme monitorovať dopad nadexpresie TNFa na subpopuláciu CD133+/ALDH+ pozitívnych tzv. tumor-iniciujúcich buniek (TISc), ktoré sú zodpovedné za tumorigenézu, rezistenciu na terapiu a relaps ochorenia. Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek môže ponúknuť novú stratégiu pre elimináciu TICs v nádore.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom
The study of gut microbiome in patients with colorectal cancer
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Wachsmannová Lenka PhD.
Anotácia:Kolorektálny karcinóm je najčastejšia malignita tráviaceho traktu v SR a v jeho výskyte vo svete sme na prvých miestach. Študovať príčiny, rizikové faktory a nové možnosti v skríningu a terapii tohto druhu nádorového ochorenia je preto vysoko aktuálnou témou. Cieľom projektu je charakterizácia baktérií zo vzoriek tkaniva kolorektálnych adenómov a karcinómov, z výterov rekta pacientov a porovnať s mikroflórou bioptických vzoriek zdravých ľudí. Na identifikáciu rozdielov v zastúpení jednotlivých bakteriálnych kmeňov využijeme ENTEROtest. Gentamycín protekčný test bude slúžiť na monitorovanie prítomnosti intracelulárnych baktérií. PCR reakciou otestujeme prítomnosť génov asociovaných s patogenitou a adhéziou. Identifikácia a molekulárna analýza určitých baktérií, ktoré by sa nenachádzali v zdravom trakte, ale v prekanceróznom tkanive čreva a korelovali by s výsledkami získanými z výterov rekta, by mohlo poskytnúť jednoduchý a neinvazívny nástroj pre posúdenie zvýšeného rizika vývoja kolorektálneho karcinómu.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu.
Study of pro-metastatic functions of carbonic anhydrase IX, relationship between CA IX and mucins and hypoxic microenvironment in pancreatic cancer.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Švastová Eliška PhD.
Anotácia:Nádory pankreasu, najmä intraduktálne papilárne mucinózne neoplázie (IPMN), sú charakterizované aberantnou expresiou mucínov. Hoci celková prognóza pre pacientov s IPMN je lepšia ako pre pankreatický duktálny adenokarcinóm, u časti pacientov sa vyvíjajú invazívne nádory. Karbonická anhydráza IX je hypoxiou indukovaný proteín, ktorý v mnohých nádoroch koreluje so zlou prognózou a to aj v kohorte pacientov s adenokarcinómom pankreasu s nižším prežívaním. Analýza Genevestigator ukázala koexpresiu CA9 s mucínmi(MUC1, MUC5AC) práve v IPMN progredujúcich od adenómu ku karcinómu. Charakterizácia vzťahu CA IX a mucínov a ich úlohy v progresii nádorov pankreasu, ako aj vplyvu CA IX-regulovaného nádorového mikroprostredia na invazivitu pankreatických nádorových buniek s testovaním kombinovanej terapie (chemoterapeutiká s inhibítormi/protilátkami voči CA IX), môžu priniesť nové poznatky potrebné pre adekvátne terapeutické stratégie, ktoré by znížili metastatický potenciál tohto smrteľného ochorenia.
Web stránka projektu:https://www.minedu.sk/data/att/13859.pdf
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia
Study of products of H2S/oxidized glutathione interaction on membrane channels and molecular mechanism of their actions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

TestCure - Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie
Turning cisplatin-resistant testiular germ cell tumors into a curable disease
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chovanec Miroslav PhD.
Anotácia:Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCTs) sú dobre liečiteľnou malignitou vďaka ich vysokej citlivosti na cisplatinu (CDDP), ktorá sa preto používa ako zlatý štandard v prvo-líniovej terapii tejto malignity. Malá časť pacientov však nedosiahne trvalú kompletnú remisiu po aplikácii prvo-líniovej chemoterapie, alebo relapsuje. 20- 25% z nich je následne vyliečených pomocou druho-líniovej chemoterapie. Pacienti, ktorí nie sú vyliečení ani druho-líniovou terapiou majú veľmi zlú prognózu. V rámci predkladaného grantu identifikujeme mechanizmy, ktoré determinujú zlú odpoveď na CDDP u TGCT pacientov. Preto porovnáme expresiu mRNA a miRNA medzi citlivými a rezistentnými TGCT bunkovými líniami. Analýzou získaných expresných profilov identifikujeme kandidátne mRNA a miRNA, u ktorých sa po verifikácii pokúsime validovať ich funkciu v rezistencii na CDDP u TGCT pacientov. Budeme analyzovať ich epigenetickú reguláciu na úrovni metylácie promótorov, ako aj stanovíme rozdiel v expresii korešpondujúcich proteínov. Využijeme na to TGCT bunkové línie, ako aj pacientské vzorky. Keďže sme nedávno zistili, že hladina endogénneho poškodenia DNA má signifikantný prognostický význam pri TGCTs, budeme tiež korelovať hladiny endogénneho poškodenia DNA s rozsahom nestability genómu u pacientov s touto diagnózou. Okrem toho plánujeme zistiť, akú úlohu hrá XPA proteín v odpovedi TGCT pacientov na CDDP, pretože naše predbežné výsledky ukazujú, že hladina tohto proteínu je signifikantným prognostickým faktorom. Pomocou cielene dizajnovaných inhibítorov XPA proteínu urobíme disekciu niektorých funkcií tohto proteínu a identifikujeme tú jeho funkciu, ktorá hrá významnú úlohu v odpovedi buniek na CDDP u TGCTs. Overíme aj úlohu metylácie promótora, hypoxie a alternatívneho/aberantného zostrihu mRNA pri regulácii hladiny XPA proteínu. Objasníme aj vzájomný vzťah hladín medzi XPA, HMGB1 a HMGB4 proteínmi pri určení prognózy TGCT pacientov.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2021

Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek
The role of ALDH1 in chemoresistance of cancer cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozovská Zuzana PhD.
Anotácia:Projekt bude zameraný na štúdium úlohy enzýmu aldehyddehydrogenáza 1 (ALDH1) na chemorezistenciu a kmeňovosť nádorových buniek. Využijeme bunkové línie odvodené od ľudského kolorektálneho karcinómu, z nich odvodené rezistentné bunkové línie ako aj vzorky získané od onkologických pacientov. Zameriame sa na nádorové kmeňové bunky, ktoré sa vyznačujú vyššou chemorezistenciou a sú vo veľkej miere zodpovedné za zlyhanie chemoterapie. V populácii nádorových buniek tvoria 1-10% v závislosti od bunkovej línie a podmienok kultivácie. Využijeme imunomagnetickú separáciu alebo sortovanie na základe fluorescencie (FACS) na oddelenie študovanej populácie u ktorej budeme analyzovať expresný profil a porovnáme ho so zvyšnou časťou buniek. Expresiu génov ALDH1A1 a ALDH1A3, ktoré vplývajú na rezistenciu nádorových buniek, budeme špecificky inhibovať pomocou siRNA a/alebo shRNA.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

TUMICAR - Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu: molekulárne mechanizmy a klinické implikácie
The role of CA IX in adaptation to tumor microenvironment and in resistance to anticancer therapy: molecular mechanisms and clinical implications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Anotácia:Projekt je založený na najnovších poznatkoch o kľúčovej úlohe nádorového mikroprostredia, ktoré pomocou fyziologických stresov (hypoxia a acidóza) a parakrinných signálov z buniek nádorovej strómy stimuluje progresiu rakoviny a rezistenciu na terapiu. V tomto kontexte sa zameriame na karbonickú anhydrázu IX (CA IX), nádorovo-asociovaný proteín indukovaný hypoxiou a funkčne zapojený v nádorovej biológii. Expresia CA IX koreluje s agresívnym nádorovým fenotypom, zlou odpoveďou na liečbu a nepriaznivou prognózou pacientov s rakovinou, a je preto považovaná za klinicky relevantný biomarker a sľubný terč protinádorovej terapie. Hlavným cieľom projektu je objasniť úlohu CA IX v adaptácii nádorových buniek na stresy v mikroprostredí, v komunikácii nádorových a stromálnych buniek, ako aj v rezistencii na chemoterapiu. Naše úsilie bude zacielené na odhalenie molekulových mechanizmov predpokladaného efektu CA IX na prežívanie nádorových buniek a ich metastatický potenciál v dôsledku stresov a liečiv (t.j. možné zapojenie do autofágie, senescencie alebo mnoholiekovej rezistencie). Budeme tiež skúmať imunoterapeutické stratégie cieleného zásahu CA IX v nádorových xenograftoch pomocou našich doménovo-špecifických monoklonových protilátok s použitím rôznych bunkových modelov (adaptovaných na acidózu, na chemoterapiu, exprimujúcich mutované varianty CA IX alebo siRNA). Okrem toho chceme objasniť odpovede mezenchymálnych stromálnych buniek na faktory nádorového mikroprostredia (hypoxiu, acidózu) a na solubilnú ektodoménu CA IX odštiepovanú z nádorových buniek. Očakávame, že projekt prinesie originálne dáta, ktoré prispejú k základnému poznaniu nádorovej biológie a k vývoju racionálnych diagnostických a terapeutických prístupov. Existujúca infraštruktúra, vrátane odbornosti riešiteľských tímov, moderného prístrojového a metodického vybavenia, unikátnych vlastných reagencií a modelov, sú predpokladom úspešného dosiahnutia projektových cieľov.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Úloha glutamátových transportérov krvných buniek v ischemickej tolerancii
The role of glutamate transporters in blood cells in ischemic tolerance
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bonová Petra PhD.
Anotácia:Význam glutamátu v rámci CNS sa za patologických podmienok spojených s ischémiou diametrálne zmení. Jeho neurotoxický vplyv (excitotoxicita) je jedným zo základných parametrov určujúci výslednú mieru poškodenia postihnutého nervového tkaniva. Na elimináciu extracelulárneho glutamátu v mozgu slúžia transportéry (EAATs) lokalizované na bunkách neurónov a glie, ktoré sú ischemickými podmienkami výrazne ovplyvnené. Rovnaké transportéry boli zaznamenané aj na membránach buniek cirkulujúcej krvi. Vzhľadom na to, že vhodne stimulované krvné bunky sú zodpovedné za navodenie zvýšenej rezistencie nervového tkaniva voči ischémii, predložený projekt je orientovaný na štúdium významu týchto „krvných transportérov glutamátu“ a ich súvislosti s ischemickou toleranciou.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Úloha myokínov a adipokínov v zlepšení kardiometabolických parametrov pri zmene životného štýlu osôb so sedavým spôsobom života
The role of myokines and adipokines in improvement of the cardiometabolic parameters following lifestyle changes in sedentary subjects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Rádiková Žofia PhD.
Anotácia:Sedavý spôsob života a obezita sú veľmi dobre známe kardiometabolické rizikové faktory. Tukové tkanivo a kostrový sval produkujú adipokíny resp. myokíny, ktoré účinkujú ako hormóny a pôsobia na cieľové orgány, ako napríklad pečen a mozog. Avšak ich špecifická úloha v zlepšení inzulínovej rezistencie a súvisiacich ochorení nie je stále dostatočne objasnená. Predpokladáme, že zmena životného štýlu (diéta s 30% redukciou kalórií + aeróbne cvičenie 150min týždenne počas 8 týždňov) povedie k redukcii hmotnosti, redukcii tukovej hmoty, zvýšeniu fyzickej zdatnosti a k zmenám kardiometabolických parametrov - lipidový profil, inzulínová citlivosť, krvný tlak. Cieľom štúdie je skúmať úlohu vybraných adipokínov (leptín, rezistín, adiponektín) a myokínov (irisín, myostatín, myonektín) a ich vzájomného vzťahu v procese zlepšenia inzulínovej citlivosti, s ohľadom na zmeny v zložení tela a sledované kardiometabolické parametre.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Úloha neuroendokrinných faktorov stresovej odpovede v regulácii aktivity imunitného systému cicavcov
The role of neuroendocrine factors of stress response in the regulation of immune system activity in mammals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vargovič Peter PhD.
Anotácia:Stres je jedným z významných činiteľov ovplyvňujúcich správnu funkciu imunitného systému. Sympato-adrenálny a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálny systém zohrávajú primárnu úlohu pri regulácii stresovej odpovede a majú taktiež výrazné imunomodulačné účinky. Podstatou projektu je objasniť vplyv mediátorov stresovej odpovede na populácie imunitných buniek v imunitných orgánoch, slezine a týmuse cicavcov. Budeme sledovať efekt krátkeho a dlhodobého stresu na tvorbu, diferenciáciu, polarizáciu a funkciu rôznych typov leukocytov (monocyty/makrofágy, lymfocyty, granulocyty) v bazálnych podmienkach a po vyvolaní akútneho, alebo chronického zápalu. Pomocou zablokovania centrálnej stresovej regulácie, ako aj vybraných agonistov a antagonistov receptorov zapojených do stresovej odpovede charakterizujeme imunomodulačné efekty kľúčových mediátorov stresu akými sú katecholamíny, glukokortikoidy a ďalšie hormóny. Získané poznatky prispejú k pochopeniu vzťahu stresu k poruchám imunity a imunitným ochoreniam.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu
Role of protein kinases in processes involved in maintenance of genome stability
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipák Ľuboš PhD.
Anotácia:Viaceré vedecké štúdie poukazujú na priamu súvislosť medzi poruchami funkčnosti proteínov zúčastnených procesov udržiavania stability genómu a nádorovými ochoreniami. Cieľom predkladaného projektu je bližšia charakterizácia a objasnenie regulačnej funkcie proteínkináz kvasinky S. pombe v procesoch udržiavania stability genómu. V rámci projektu sa zameriame na štúdium regulačných mechanizmov proteínkináz fosforylujúcich proteíny zúčastnené v procesoch segregácie chromozómov, biogenéze RNA, oprave poškodení DNA, ako aj v procesoch regulujúcich metabolizmus heterochromatínu. Nakoľko sú tieto procesy vzájomne prepojené, objasnenie posttranslačnej regulácie proteínov študovaných komplexov a zhodnotenie dopadu ich deregulácie v dôsledku porúch fosforylácie, môže viesť k lepšiemu pochopeniu molekulárnych mechanizmov regulácie procesov zabezpečujúcich integritu genómu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga DrSc.
Anotácia:Na základe našich predchádzajúcich výsledkov predpokladáme, že v nádorových bunkách sa sirovodík môže viazať aj na cytoskeletálne proteíny (napr., aktín a tubulín), čo môže spôsobiť remodeláciu cytoskeletu a podporiť zánik buniek apoptózou. Taktiež, sirovodík môže ovplyvniť funkciu látok, ktoré ovplyvňujú cytoskelet, ako napr. taxány. Predložený projekt bude teda orientovaný na stanovenie fyziologických/patofyziologických dôsledkov endogénne produkovaného H2S v porovnaní s exogénne podaným H2S v bunkách kolorektálneho karcinómu. Na rezoch z bločkov kolorektálnych karcinómov preskúmame expresiu cystationín--syntázy (CBS; enzýmu, ktorý endogénne produkuje H2S) v závislosti od gradingu. Preštudujeme úlohu H2S pri modifikovaní cytoskeletálnych proteínov a indukcii apoptózy, ale tiež aj pri migrácii a proliferácii. Porovnáme tieto účinky na bunkách kolorektálnych karcinómov s účinkom H2S v kombinácií s taxánmi.
Doba trvania: 1.12.2019 - 31.12.2021

Úloha urokortínu 2 v regulácii stresovej reakcie
The role of urocortin 2 in the regulation of the stress response
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tillinger Andrej PhD.
Anotácia:Stresová reakcia patrí medzi základné mechanizmy zabezpečujúce prežitie organizmu v prípade jeho ohrozenia. Okrem pozitívnej úlohy môže stres zohrávať aj negatívnu úlohu, a to v prípadoch ak stresory pôsobia chronicky alebo keď je organizmus oslabený prebiehajúcimi patologickými procesmi. Zásadnú úlohu v regulácii stresovej odpovede organizmu zohráva HPA os. Ku významným faktorom regulujúcim jej činnosť patrí skupina proteínov CRH/urokortín modulujúcich neuroendokrinnú a behaviorálnu stresovú reakciu organizmu. Jedným z proteínov z uvedenej skupiny je urokortín 2, ktorého úloha v stresovej odpovedi organizmu je popísaná iba čiastočne. Prítomnosť urokortínu 2 v mozgových oblastiach zapojených do regulácie stresovej odpovede organizmu, ale aj jeho distribúcia na periférii, poukazujú na jeho zapojenie do mechanizmov regulujúcich stresovú odpoveď organizmu. Cieľom predloženého projektu je objasniť úlohu urokortínu 2 v stresovej reakcii organizmu a opísať spôsob regulácie jeho expresie za stresových podmienok.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Úloha vápnika a transportu vápnika v tumorigenéze a v liečbe nádorov
Role of the calcium and calcium transport in tumorigenesis and tumor's treatment Key
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga DrSc.
Anotácia:Úloha vápnika a jeho transportu v tumorigenéze bola dlho podceňovaná. V poslednej dobe sa však táto problematika dostáva do centra záujmu viacerých laboratórií. Doterajšie výsledky poukazujú na zmeny vápnikovej signalizácie v nádoroch, čo má vplyv na niektoré fyziologické parametre, ako proliferácia buniek, migrácia, ale aj schopnosť buniek indukovať apoptózu. V tomto projekte plánujeme riešiť hypotézu, že modulácia tokov vápnika cez vybrané vápnikové transportné systémy by mohla významnou mierou ovplyvniť vlastnosti nádorových buniek a zmeniť ich citlivosť na apoptózu. Keďže vápniková signalizácia je veľmi závislá na zmene vápnika v určitom mieste, budeme študovať tie transportné systémy, ktoré môžu ovplyvniť vnútornú, alebo vonkajšiu dráhu apoptózy (IP3 receptory, Na+/Ca2+ výmeník, dihydropyridínový receptor, atď.) v podmienkach in vitro (na stabilných bunkových líniach odvodených z nádorov) a tiež in vivo (na atymických nahých myšiach).
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

VPLYV ELEKTROMAGNETICKEJ RADIÁCIE POČAS PRENATÁLNEHO VÝVOJA POTKANOV NA NIEKTORÉ TKANIVÁ A ORGÁNY Z MORFOLOGICKÉHO ASPEKTU
THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC RADIATION DURING PRENATAL DEVELOPMENT OF RATS ON SOME TISSUES AND ORGANS FROM A MORPHOLOGICAL ASPECT
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Račeková Enikö CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

FLAMADIP - Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu
Effect of flavonoids and mycotoxins on adipose tissue. The influence of metabolic status, inflammation and oxidative stress
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zorad Štefan CSc.
Anotácia:Tukové tkanivo je metabolickým a endokrinným orgánom. Pri poruchách jeho funkcie sa lipidy ektopicky ukladajú v svalstve, pečeni, pankrease a mozgu, dochádza k zvýšeniu ukazovateľov oxidačného poškodenia. Reaktívne formy kyslíka (ROS) s hyperglykémiou spúšťajú zápalové procesy v adipocytoch. Publikované práce odporúčajú zvýšiť konzumáciu prírodných látok pre zvýšenie antioxidačnej kapacity. Neexistuje však publikovaná veľká a relevantná klinická štúdia dokazujúca pozitívny efekt antioxidantov na akékoľvek ochorenie. Nová teória (Watson, JD 2014) uvádza že spúštačom diabetu je neschopnosť organizmu tvoriť dostatočné množstvo ROS. Sú diskutované aj otázky divergentného účinku flavonoidov a ich úlohy ako antioxidantov resp. pro-oxidantov. Doterajšie mechanizmy účinku flavonoidov in vitro boli skúmané výlučne na 3T3 L1 myších preadipocytoch. V našom projekte považujeme za relevantnejšie použitie primárnej kultúry ľudských preadipocytov. Publikácie týkajúce sa in vivo účinku flavonoidov na metabolizmus experimentálnych zvierat zdôrazňujú, že efekt týchto látok závisí nielen od chemickej štruktúry, ale aj od typu animálneho modelu. Preto chceme systematicky sledovať vplyv flavonoidov a mykotoxínov u zdravých zvierat, obéznych zvierat s nízkym stupňom oxidačného stresu a diabetických zvierat s vysokým stupňom oxidačného stresu a zápalu. Hlavným cieľom je overiť či literatúrou popisovaný inhibičný účinok flavonoidov na adipogenézu závisí od stupňa metabolického ochorenia a či z dlhodobého hľadiska má inhibícia adipogenézy pozitívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva ako aj celého organizmu. Budeme študovať úlohu oxidačného stresu v mechanizmoch pôsobenia flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo z hľadiska regulácie metabolizmu glukózy a lipidov inzulínovou kaskádou. Veríme, že naše výsledky spresnia úlohu flavonoidov vo výžive zvierat a človeka.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Vplyv fyzickej aktivity na psychiku u obéznych adolescentov
Effects of physical activity on psychological state of obese adolsecents
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli
Effect of haloperidol and olanzapine on the neurogenesis and apoptosis in schizophrenic model
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Osacká Jana PhD.
Anotácia:Schizofrénia je klinicky heterogénne psychiatrické ochorenie, ktorého etiológia nie je dostatočne objasnená. Klinické, epidemiologické, genetické a neuropatologické štúdie naznačujú, že dôležitú úlohu v jej patológii zohrávajú nielen abnormálne zmeny vo viacerých neurotransmiterových systémoch (predovšetkým dopaminergickom a glutamatergickom), ale aj abnormality v neurogenéze a pravdepodobne aj apoptóze v príslušných oblastiach mozgu. Predovšetkým v hipokampe schizofrenických pacientov boli pozorované zmeny v expresii proteínov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v procese neurogenézy a apoptózy. Cieľom predloženého projektu je zistiť vplyv klinicky aj generačne odlišne pôsobiacich antipsychotík (farmák používaných pri liečbe schizofrénie), a to incizívne pôsobiaceho prvogeneračného haloperidolu a atypicky pôsobiaceho olanzpínu, na proces neurogenézy a apoptózy v in vitro podmienkach, ako aj v in vivo farmakologicky indukovanom modeli schizofrénie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese
Impact of comorbidity therapy on tumorigenesis and a role of the tumor microenvironment in this process
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastorek Jaromír DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na odhalenie potencionálnych súvislostí medzi liečbou komorbidít, rôznymi zložkami nádorového mikroprostredia a priebehom tumorigenézy. Vzájomné interakcie jednotlivých faktorov mikroprostredia poukazujú na jeho vysokú komplexnosť a organizovanosť. Preto je pre správne pochopenie procesov ovplyvňujúcich neoplastickú transformáciu, proliferáciu, invazívnosť a metastázovanie ako aj odpoveď nádorových buniek na liečbu nevyhnutné pochopiť nielen jeho jednotlivé zložky, ale najmä ich vzájomné súvislosti. Ukazuje sa, že pri určovaní vhodnej protinádorovej liečebnej stratégie je potrebné zohľadňovať celkový individuálny stav pacienta aj vzhľadom k chronicky liečeným komorbiditám. Keďže ochorenia kardiovaskulárneho systému, liečené práve betablokátormi predstavujú jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich komorbidít, chceme sa zamerať na dopad chronickej liečby betablokátormi na účinnosť chemoterapie. Súčasťou projektu bude aj štúdium proteín-proteínových interakcii v závislosti od meniaceho sa nádorového mikroprostredia zahrňujúceho hypoxiu, acidózu a vplyv stresových hormónov. Sústredíme sa predovšetkým na nádorovo-asociovanú karbonickú anhydrázu IX a proteíny s ňou funkčne prepojené. Dvojrozmerné bunkové kultúry dostatočne neodrážajú bunkovú heterogenitu nádorovej masy, gradient nutričných látok, kyslíka, pH, ani interakcie s matrix a jej zloženie. V predkladanom projekte sa zameriame na vývoj 3D systému kokultivácií nádorových epitelových buniek so stromálnymi komponentami, ktorý by bol vhodným modelom pre analýzu vplyvu liečby komorbidít na tumorigenézu. Okrem toho chceme objasniť vzájomný súvis medzi liečbou komorbidít a účinnosťou štandardne podávanej chemoterapie. Súčasťou projektu bude aj analýza retrospektívnych a prospektívnych vzoriek pochádzajúcich z primárnych ľudských nádorov s vhodnou stratifikáciou, ktorá umožní profiláciu buniek pochádzajúcich z rôznych štádií tumorigenézy.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

HUMABCAIX - Výskum humanizovaných protilátok v cielenej liečbe hypoxických nádorov
Research of humanized antibodies in targeted treatment of hypoxic tumors
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Anotácia:V súčasnosti je biologická liečba humanizovanými protilátkami najšetrnejšiou liečbou onkologických ochorení. Ich využitie na liečbu agresívnych foriem nádorov každoročne pribúda a dnes sa výskum a vývoj nových humanizovaných protilátok javí ako jedno z najperspektívnejších a najrýchlejšie rastúcich odvetví farmaceutického priemyslu. Biotechnologická firma MABPRO vlastní licenciu na výskum, vývoj a komercializáciu monoklonových protilátok voči karbonickej anhydráze IX (CA IX) a ďalších produktov odvodených od CA IX v oblasti terapie a diagnostiky. CA IX je dnes považovaná za jeden z najlepších markerov hypoxie pre diagnostiku a ideálny cieľ pre liečbu hypoxických a agresívnych nádorov.MABPRO v predchádzajúcom období investovalo do humanizovania (konverzie myších protilátok na ľudské) dvoch myších monoklonových protilátok IV/18 a VII/20, namierených na dva rozdielne epitopy CA IX. Tieto humanizované protilátky sú namierené na potlačenie rastu primárneho nádoru a blokovanie tvorby metastáz. V procese humanizácie MABPRO získalo 2 x 25 klonov s vysokou afinitou voči CAIX, pričom sa zachovali vlastnosti parentálnych myších monoklonových protilátok. Humanizované protilátky by mohli byť vhodné na liečbu ťažko liečiteľných nádorov prsníka (tzv. Triple negative), glioblastómov, nádorov obličiek a mesotelu. Cieľom projektu je detailná charakterizácia humanizovaných protilátok z pohľadu ich biologickej aktivity, ako je ich afinita, miera toxicity, protilátkami indukovaná bunková cytotixicita, blokovanie acidifikácie nádorového mikroprostredia a potlačenie rastu nádorov. Po detailnej charakterizácii 2 x 25 protilátok bude z každej skupiny vybratá jedna protilátka určená na prípravu produkčnej línie. V tomto kroku budú testované viaceré bunkové línie (CHO a HEK293) z hľadiska ich produkčnej schopnosti a stability na produkciu protilátok určených na terapiu.V poslednom roku riešenia projektu sa zameriame na testovanie vlastností humanizovaných protilátok produkovaných produkčnými líniami z pohľadu stability proteínov a ich biologickej funkčnosti.
Doba trvania: 1.12.2018 - 1.12.2021

Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie
Occurrence and variability of economically important crop viruses under greenhouse conditions in Slovakia and analysis of epidemiological factors affecting their virulence and spread
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Predajňa Lukáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

CATS - Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potecionálne chemoterapeutiká pri liečbe solidných tumorov
Utilization of the calcium transport blockers as potential chemotherapeutics in a treatment of solid tumors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga DrSc.
Anotácia:Solidné nádory patria medzi najčastejšie typy nádorov. Veľmi často sú hypoxické v dôsledku chybnej angiogenézy a môžu teda vykazovať viaceré zmeny v bunkovej homeostáze a metabolizme. Je známe, že hypoxia moduluje transport vápnika cez plazmatickú membránu, ale tiež vo vnútrobunkových zásobárniach. Taktiež, vápnikové signálne dráhy sú v nádoroch remodelované, alebo deregulované. Tieto zmeny v bunkovej fyziológii odlišujú nádorové a nenádorové tkanivá. Remodelácia, resp. deregulácia vápnikových signálnych dráh môže predstavovať mechanizmus, ktorým nádorové bunky vzdorujú systémovým protinádorovým obranným mechanizmom. Cieľom tohto projektu bude preštudovať zmeny v expresii transportných systémov pre vápnik, ich fyziologické/patofyziologické účinky a efekt selektívnych blokátorov pre vybrané transportné systémy s dôrazom na rozvoj apoptózy (riadenej bunkovej smrti). Zameriame sa hlavne na dva typy solidných nádorov – svetlobunkový karcinóm obličky a kolorektálny karcinóm.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

MASnPNO - Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
The application of myrosinase for sulforaphane activation in development of a novel product exhibiting cancer prevention effects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Ján DrSc.
Anotácia:U sulforafanu sa overili preventívne účinky proti vzniku a rozvoju nádorových ochorení. Sulforafan je v potrave prítomný pri koncentráciách, ktoré nedosahujú účinnú hladinu. Navyše sa v prirodzenej forme prevažne vyskytuje ako neaktívny glukorafanín, preto je nutné aby prebehla jeho aktivácia na sulforafan a ďalšie aktívne produkty. Túto premenu katalyzuje enzým, myrozináza (EC 3.2.1.147). Cieľom projektu je navrhnúť nový preparát ktorý bude pozostávať z sulforafan-glukozinolátu a stabilizovanej myrozinazy.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Využitie regulácie angiotenzínových receptorov v neuroprotekcii po traumatickom poranení miechy
Regulation of Angiotensin II receptors in neuroprotection after traumatic spinal cord injury
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Vývoj 3D ko-kultivačných systémov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie.
Development of 3D co-culture systems integrating several components of tumor microenvironment and study of their influence on the course of anti-tumor therapy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csáderová Lucia PhD.
Anotácia:Vývoj nových trojdimenzionálnych bunkových systémov, lepšie odrážajúcich prirodzenú organizáciu nádorovej masy, predstavuje v súčasnosti nevyhnutné prepojenie medzi 2D bunkovými monovrstvami a in vivo štúdiami. 3D systém je schopný lepšie simulovať priestorovú heterogenitu fyzikálno-chemických (napr. hypoxia, acidóza) aj biologických vplyvov (hormóny, rastové faktory) a poskytuje priestor na sledovanie interakcií medzi viacerými typmi buniek, ktoré sa prirodzene v nádore vyskytujú. Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie a charakterizácia 3D kokultivačných systémov integrujúcich nádorové epitelové a podporné stromálne bunky a sledovanie zmien ich vlastností na základe vzájomých interakcií a vplyvu mikroprostredia. Súčasťou projektu je aj štúdium účinnosti a priebehu kombinovanej terapie chemoterapeutikami a špecifickými protilátkami voči nádorovo-asociovanému proteínu CA IX v 3D modeloch rôznych typov nádorov v závislosti od rôznych faktorov mikroprostredia a zloženia tumorovej masy.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

GenoMicrosat - Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát
Development and testing of molecular and informatic tools for effective characterisation and interpretation of clinically relevant microsatellite repetitive motifs from genomic data
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Radvánszky Ján PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt vychádza zo spoznaní faktov, že: i) genomický materiál každého človeka obsahuje nesmierne množstvo zdravotne relevantných informácií; ii) využiteľnosť týchto genomických informácií závisí na našej schopnosti identifikovať relevantné genomické varianty; iii) mikrosatelitové motívy (STR) zohrávajú významnú úlohu v rôznych aspektoch fyziologických a patologických dejov organizmu. Napriek tomu, že STR predstavujú najvariabilnejšie oblasti nášho genómu, je ich variabilita stále veľmi slabo preštudovaná. Bráni tomu najmä nedostatok bioinformatických nástrojov umožňujúcich ich dostatočne presné a komplexné hodnotenie v moderných genomických dátach. Cieľom predkladaného projektu je preto skúmanie špecifických aspektov možnosti analýzy rôznych typov STR motívov z celogenómových sekvenačných dát so súbežným vytvorením a validáciou molekulárno-genetických postupov a bioinformatického nástroja schopného na tento účel spracovať dáta pochádzajúce z masívne paralelného sekvenovania. Extrahovať z nich by mal vedieť klinicky relevantné informácie, akými sú počty a exaktná sekvencia opakovaní konkrétnych aliel, fáza podčastí motívov v prípade komplexných motívov, znaky instability motívov, ako aj prítomnosť prípadných patologických expanzií počtov opakovaní. Za modelové klinické skupiny sme zvolili dve hlavné pacientske skupiny: 1) pacienti s molekulárne potvrdenou diagnózou ochorenia zapríčineného expanziami STR motívov (myotonická dystrofia typu 1 a 2, Huntingtonova choroba a syndróm fragilného chromozómu X); 2) pacienti trpiaci Lynchovým syndrómom, pri ktorom je dôležitým klinickým biomarkerom práve instabilita mikrosatelitových motívov. Na základe generovaných dát, ako aj dát pochádzajúcich z vhodných konvenčných validačných metód a konkurenčných nástrojov, plánujeme uskutočniť komplexnú štatistickú validáciu a charakterizáciu jeho spoľahlivosti, presnosti a konkrétnej využiteľnosti v odvetviach biomedicíny a personalizovanej zdravotnej starostlivosti.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

PhenoTOOL - Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity
Development of novel diagnostic and predictive high-dimensional immunophenotyping tool for hematological malignancies
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.
Doba trvania: 1.11.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 138