Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Medzinárodné projekty

akcesórie - Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
Accessory minerals as indicators of geological processes of Precambrian granitoids formation and their metalogenetic potential (Ukrainian Shield)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Anotácia:Ukrajinský štít ako unikátna prekambrická štruktúra, nachádzajúca sa na európskom kontinente, zahŕňa dva proterozoické megabloky - Volyňský a Ingulský. Tieto megabloky väčšinou obsahujú granity vytvorené v rôznych geodynamických prostrediach so širokou škálou vekových kategórií a s tým spojené rudné výskyty a ložiská. Ingulský megablok (IM) ako orogénna oblasť je vytvorený v dôsledku kolízie medzi granit - zelenokameňovým pásom Stredného Dnepra, ktorý sa nachádza na západe a mikrokontinentom Volyň situovanom na východe. K styku oboch dosiek a vytvoreniu jedného kolízneho švu došlo na okraji AR3-PR1. Centrálna časť Ingulského megabloku je považovaná za fragment transgresnej šmykovej (shear) zóny (Cherson - Smolensk), z ktorých sa vytvorila počas vývoja tejto zóny. Pred zhruba 2,1-2,0 miliardami rokov vznikali v prostredí kolízie žuly typu Kirovograd a Novoukrajinka. Granity typu Kirovograd sú distribuované v strednej a západnej časti Ingulského megabloku v štruktúre známej v regionálnom meradle ako Ingulské synklinórium. Tieto žuly sú tvorené po suprakrustálnych horninách Ingul-Inguletskej série a v dôsledku prográdnej ultra metamorfózy, ku ktorej došlo v oslabenej zóne pri poklese tlaku. Kirovogradské žuly sú zastúpené porfyrickými, equigranulárnymi, aplito-pegmatoidnými, aplitovými a pegmatitovými typmi. Geochemická charakteristika (stopové prvky) získaná pre tieto granity ukazuje, že tieto žuly môžu patriť k S-typu granitov. Uránové ložiská spojené s týmto typom granitov môžu byť rozdelené do dvoch genetických typov: 1) ložiská Kr-U genetického typu nachádzajúce sa v granitových pegmatitoch, podobné ako typ Rössing. Medzi ekonomické rudné výskyty patria aj Th-REE-U mineralizácie ložisko Balka Korabelna a tri malé Th-U ložiská (Južná, Kalinovka, Lozovatka), ktoré boli objavené v juhozápadnej časti Kirovogradského kontinentálneho bloku; 2) ložiská Na-U genetického typu (Novokonstantynivka, Michurinka, Central, Vatutinka, Severynka, Dokuchaevka, Aprelskoe) sú spojené s Na metasomatitmi (albitity), ktoré sú vyvinuté v rôznych typoch hornín - (ruly a bridlice z Ingul-Inguletskej série a pegmatitových granitov priestorovo a geneticky spojené s dvojživcovými granitmi komplexov Novoukrajinka a Kirovograd. Ložiská Li a rudné výskyty Ta, Cs, Rb, Nb, Be, Sn (LCT typu pegmatitu) (Polohivka ložisko a rudný výskyt Stankuvatka) sú spojené s Li-pegmatitmi a metasomatitmi, ktoré sú vytvorené vo vrcholovej časti aplitu-pegmatitu a žulového masívu typu Kirovograd. Volyňský megablok je oblasť tektonicko-magmatickej aktivizácie, ktorá je interpretovaná ako výsledok kolízie medzi Fenoskandiou a Sarmatským segmentom Západoeurópského kratónu. Intrúzie granitoidov typu Osnytsk tvoria súčasť Osnytsk-Mikashevychi vulkanicko-plutonickej asociácie. Pásmo Osnytsk-Mikashevychi (súčasť veľkého Volyňského pásma) sa rozširuje na severo-východ od stredného ruského vulkanického pásma až do oblasti Timan. Táto štruktúrna hranica Fenoskandie z Volga-Ural a Sarmat pozdĺž ktorého nastal tektonický pohyb a magmatická aktivizácia v týchto kôrových blokoch. Podľa izotopových údajov ktoré sú k dispozícii, sa predpokladá, že granitoidy môžu byť vytvorené z primárnej taveniny plášťového pôvodu. Záverečná fáza hlavných orogénnych udalostí v Volyňskom megabloku sa prejavila vniknutím Korostenského plutónu v anorogénnej pozícii. Initrúzii predchádzal nestabilný subplatforemný režim v okrajovej časti Osnytského orogénu. Ich tvorba bola dokončená pred 1,8-1,74 miliardami rokov. Korostenský plutón je komplex polyfázových intrúzií anortozitovo-rapakivi-granitoidovej formácie (ARGF). Intrúzia Korostenského typu je najstaršia medzi široko známymi výskytmi ARGF vo svete. Je najväčším plutónom ARGF v západoeurópskom kratóne, rovnako ako medzi všetkými plutónmi ukrajinského štítu. Asi 75% z celkovej rozlohy Korostenského plutónu tvoria granity typu rapakivi a rapakivi podobné granity. Ďalších 25% tvoria bázické a hybridné typy hornín. Podľa geochemických vlastností tieto granity by mali patriť k granitom A-typu. Tento projekt je zameraný na prehĺbenie vedeckej spolupráce medzi vedcami Ústavu vied o Zemi Slovenskej Akadémie vied a Národnej akadémie vied Ukrajiny. Zdieľanie vedeckých skúseností môže pomôcť vyriešiť základné vedecké problémy a nájsť všeobecné črty distribúcie mineralizácie a ekonomických rudných výskytov / ložísk ako v rámci územia Slovenska tak aj na Ukrajine.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

AlpArray - AlpArray
AlpArray
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Anotácia:AlpArray je medzinárodný multidisciplinárny projekt typu koordinovanej výskumnej iniciatívy mnohých európskych krajín, ktorého primárnou úlohou je študovať širšiu oblasť Álp na pomocou vysoko kvalitných širokopásmových seizmických dát, získaných pomocou inštalácií dočasných seizmických staníc pre jednotlivé seizmologické experimenty. V súčasnosti je zapojených 64 inštitúcií zo 17 krajín. Hlavným cieľom tohto projektu je sústrediť a spojiť rôzne prístrojové vybavenie a výskumné úsilie participujúcich krajín vykonané na národnej úrovni do koordinovanej medzinárodnej spolupráce, vrátane zberu dát, spracovania a analýzy a zobrazovania. K existujúcim 220 stálym staniciam v záujmovej oblasti bude doplnených ďalších cca 350 na pevnine a cca 40 na morskom dne. Geodynamická interpretácia získaných údajov bude založená na spojení výsledkov z rôznych disciplín geovied, ako geológia, seizmológia, gravimetria, magnetotelurika, GPS merania, numerické a analógové modelovanie).
Web stránka projektu:http://www.seismo.ethz.ch/research/groups/alrt/projects/alparray/ http://www.alparray.ethz.ch/home/
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.1.2020

Hranice křída – paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
Cretaceous – Paleogene boundary in Carpathians – multidisciplinary research
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Nový projekt Geologického ústavu AVČR je zameraný na paleomagnetický výskum hraničných súvrství kriedy a paleogénu Karpát. Geofyzikálna metodika toho projektu nutne musí byť kombinovaná s biostratigrafickým výskumom vytipovaných profilov cez K/T hranicu. V tomto smere GÚ AVČR kooperuje s ÚVZ SAV a dopĺňa svoj výskumný tím biostratigrafmi a sedimentológmi pracujúcimi v Karpatoch.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2021

Kriedové zmeny m - Klimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
Climate-environmental deteriorations during Greenhouse phases: Causes and consequences of short-term Cretaceous sea-level changes
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef DrSc.
Anotácia:Nedávny nárast hladiny mora v reakcii na zvyšujúce sa úroveň atmosférických skleníkových plynov a súvisiace globálne otepľovanie je prvoradou úlohou pre spoločnosť. Dôkazy z histórie Zeme, ukazujú, že ľadová-interglaciálna a niektoré ďalšie praveké zmeny hladiny morí boli o rád alebo viac vyššie, než bolo pozorované v súčasnej dobe. Ak chceme predvídať budúce hladiny morí, potrebujeme lepšie porozumieť záznamu minulých zmien morskej hladiny. Na rozdiel od ľadovej eustázie kontrolovanej hlavne topením a ubúdaním kontinentálnych ľadovcov, krátkodobé zmeny morskej hladiny počas hlavných skleníkových epizód dejín Zeme sú známe, ale stále zle chápané. Globálne oproti regionálnym koreláciam, ich príčiny a dôsledky týchto zmien na úrovni hladiny mora sú predmetom diskusií. Projekt je zameraný na koreláciu, príčiny a dôsledky významných krátkodobých, tj tisíc- a storočných zmien morskej hladiny počas poslednej významnej skleníkovej epizódy dejín Zeme, kriedy. Dlhodobú rekordná úroveň, v prvom až druhom ráde cyklov trvajúcich milióny až desiatky miliónov rokov, riadila vnútorná dynamická história Zeme. Meniace sa rýchlosti tvorby oceánskej kôry viedli kriedovej doby k dlhodobému vzostupu hladiny mora. Avšak, v kriedových sedimentárnych sekvenciách sú záznamy superponovaných krátkodobejších zmien hladiny mora, 3. až 4. rádu. Mechanizmy pre tieto zmeny sú kontroverzné (epizódy zaľadnenia, skladovanie a uvoľňovanie podzemných vôd, regionálna tectonika a ňou vyvolané plášťové procesy. Posledné vylepšenia geologickej časovej osi pomocou nových rádiometrické dát a numerickej kalibrácie biozonácie, izotopov uhlíka a stroncia, paleomagnetických zvratov a astronomicky kalibrovaných časových škál urobili výrazný pokrok pre poznanie podmienko počas kriedového obdobia. Hlavné medzinárodné úsilie, ako je EARTHTIME, EARTHTIME-EÚ a programy GTSnext zlepšujú kriedové časové meradlo, aby poskytli rozlíšenie porovnateľné s mladšou históriou Zeme. Teraz je prvý raz možné korelovať a datovať krátkodobé záznamy kriedových hladín morí s rozlíšením vhodným pre ich podrobnú analýzu. Tento projekt skúma stredno a vrchno kriedové (120 mA - 66 mA) cykly morskej hladiny v detaile, aby sa odlíšili a kvantifikovali ako krátkodobé, tak aj dlhodobé záznamy v rámci nového vysoko rozlíšenia v časovom horizonte na základe orbitálnej cyklicity. Časový interval pre štúdium začína prvými hlavnými oceánskymi anoxickými udalosťami (OAE 1a), a končí na konci kriedy. Zahŕňa čas super-skleníkových podmienok, veľkých oceánskych anaeróbnych udalostí, kriedové teplotné maximum a následné ochladenie. Prvým hlavným cieľom je zladiť záznamy morskej hladiny s vysokým rozlíšením od globálne distribuovaných sedimentárnych archívov do novej detailne rozlíšenej časovej osi, s použitím kriviek izotopov morskej vody a orbitálne cykly (400, 100 tisíc ročnej excentricity). To bude riešiť otázku, či pozorované krátkodobé zmeny hladiny morí sú regionálne (tektonické) alebo globálne (eustatic) a určiť ich možný vzťah ku klimatických cyklom. Druhým cieľom bude výpočet miery zmeny morskej hladiny počas kriedovej skleníkového epizódy. Rýchlosť geologicky krátkodobej zmeny na teplej Zemi pomôže lepšie zhodnotiť nedávne globálnej zmeny morskej hladiny a posúdiť úlohu mechanizmov spätnej väzby, teda tepelnej rozťažnosti / zmrštenia morskej vody, poklesy v dôsledku zaťaženia vodou, zmeny vegetácie krajinného systému. Tretím cieľom bude skúmať vzťah maxím úrovne hladiny mora a zmien morskej anoxie a oxidácie, zastúpenia čiernych bridlíc a oceánskych červených vrstiev, ako aj vyhodnotiť dôkazy o dočasných ľadovcových epizódach alebo iných klimatických udalostiach. Multi-záznam a multi-proxy štúdie poskytnú scenár s vysokým rozlíšením celých cyklov morskej hladiny a umožnia rozvoj kvantitatívnych modelov pre zmeny morskej hladiny v skleníkových epizódach.
Doba trvania: 25.4.2014 - 31.12.2019

Korelácia jursko - Korelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostratigrafia, sekvenčná analýza, paleogeografia), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor
Correlation of Jurassic-Cretaceous boundary sequences in the Tethyan Mediterranean Belt and adjacent regions based on geodynamics (lithostratigraphy, sequence analysis, paleogeography), micro- and nannofossil record and global climate and sea-level change
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef DrSc.
Anotácia:Najnovšie štúdie v obidvoch krajinách (Slovensko a Bulharsko - Michalik a kol., 2016, Lakova & Petrova, 2013, Grabowski a kol., 2016, Stoykova a kol.) preukázali dostupnosť vhodného geologického objektu pre podrobné štúdie - vykázali nepretržité sedimentárne sekvencie v intervale JKB. Naším cieľom je komplexný výskum dvoch geologických profilov, ktoré zaznamenávajú interval JKB - jedného na Slovensku a jedného v Bulharsku. Priama integrácia regionálnej geológie, štúdie litofácií, biostratigrafia kalpionelíd a nanofosílií, stratigrafia sekvencií by mala zásadný význam pre vytvorenie spoľahlivej korelácie medzi skúmanými lokalitami a pre podporu vybraných profilov ako pomocných miestnych stratotypov pre JKB. Súvislosti spolupráce a predpokladané výsledky a prínos: Existuje niekoľko dôležitých sekvencií JKB, ktoré sú odkryté na bulharskom a slovenskom území (obe časti Tethidného pásma), ktoré môžu prispieť k otázke vedenia hranice jury a kriedy. Okrem toho sa na projekte zúčastňuje niekoľko bulharských a slovenských špecialistov, ktorí sa hlboko zapájajú do práce Beriaskej pracovnej skupiny (BWG) Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu, ktorá rieši otázku stabilizácie dôležitých stratigrafických hraníc GSSP od konca posledného tisícročia. Keďže stanovenie univerzálne platného stratotypu hranice je stále záležitosťou živých diskusií, jedinou možnou cestou je vytvorenie siete lokálnych, podrobne študovaných stratotypov, ktorá môže priniesť pozoruhodný pokrok.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Korelácia magmatickej a metamorfnej evolúcie Rodopov a Západných Karpát
Correlation of magmatic and metamorphic evolution of the Rodopes and Western Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Nízkofrekvenčné kolísanie geomagnetického poľa a jeho biologické reakcie v prípade charakteristík vody, luminiscenčných baktérií a kvasnicových granúl.
Low-frequency fluctuations of the geomagnetic field and their bioresponse effects in case of water characteristics, luminescent bacteria and yeast granules
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Váczyová Magdaléna PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je študovať vzájomné vzťahy nízkofrekvenčných variácií geomagnetického poľa, ktoré sú prezentované ako faktor životného prostredia a dynamiku vodných charakteristík, luminiscenčných baktérií a granulí kvasníc, ktoré inicializujú vyšetrované biologické reakcie.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

Biostratigrafický a paleoekologický výskum jurských a kriedových fácií typu „fleckenmergel“ v Západných Karpatoch
Biostratigraphy and paleoecology of jurassic and lower cretaceous “fleckenmergel” facies in Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antolíková Silvia PhD.
Anotácia:Paleontologický a paleoekologický výskum fácií typu bioturbovaných slienitých vápencov ,fleckenmergel v Západných Karpatoch v Západných Karpatoch nebol doteraz dostatočne realizovaný. Fácie predstavujú špecifické prostredia paleoekosystémov v ktorých je možné na základe fosílneho záznamu rôznych skupín organizmov (napr. na základe vápnitých nanofosílií, fosílnych stôp, foraminifer a lastúrnikov) získať množstvo údajov predovšetkým o vekovom zaradení sedimentov, keďže tieto fácie sú často heterochrónne. Fácie budú podrobené aj celohorninovým chemickým analýzam za účelom zistenia a spresnenia podmienok vzniku fácií typu fleckenmergel v Západných Karpatoch.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí.
Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na výskum mechanizmov ovplyvňujúcich variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie oxidu uhličitého v prírodnom prostredí (jaskyňa, pôdny vzduch). Objemová aktivita radónu vykazuje periodické aj neperiodické variácie, rovnaký typ variácií je pozorovaný aj u oxidu uhličitého. V jaskynnom prostredí budú radón aj ostatné kontinuálne merané meteorologické a mikroklimatické parametre analyzované v časovo-frekvenčnej oblasti. Na základe získaných experimentálnych dát sa vytvorí a otestuje model sezónnych, denných aj krátkodobých variácií objemovej aktivity radónu a CO2 v podzemných priestoroch. V pôdnom vzduchu sa zostroja hĺbkové profily objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2. Pozornosť bude venovaná kvantifikácii toku pôdneho CO2 do atmosféry z rôznych typov pôd a porovnaniu vybraných metód merania týchto tokov. Posúdi sa vplyv meteorologických parametrov na variácie radónu aj CO2 v oboch typoch prostredia.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.
Temporal and spatial changes in the composition of benthic algal-dominated assemblages of the Vienna Basin and Carpathian Foredeep during the Middle Miocene
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.
Anotácia:Koralinné červené riasy sú bežnou a často dominantnou zložkou moderných aj fosílnych biocenóz. Ich potenciál pri rekonštrukcii paleoekologických zmien v strednom miocéne Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny ešte nebol využitý. Výskum sa sústredí na identifikáciu koralinných rias z nových zberov, nespracovaného materiálu vrtných jadier a revíziu starších kolekcií výbrusového materiálu. Našim cieľom je stanoviť zmeny vo fosílnych spoločenstvách riasových vápencoch na severojužnom transekte vybraných lokalít Viedenskej a Karpatskej čelnej priehlbiny v strednom miocéne s pomocou princípov aktualizmu, funkčne-morfologických princípov, mikrofaciálnej analýzy, sekvenčnej stratigrafie, biogeografickej analýzy a geochemických metód.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

DEPOVYT - Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.
Anotácia:Historické a súčasné klimatické záznamy sú príliš krátke pre docenenie významu nárastu priemernej globálnej teploty od r. 1990, preto je potrebné využívať informácie o environmentálnych zmenách v minulosti ako odrazový mostík pre úvahy o budúcej klimatickej a ekologickej zmene a o mechanizmoch prirodzenej klimatickej variability. Jedným z najintenzívnejšie študovaných geologických období v paleoklimatológii je prechod medzi Posledným glaciálnym maximom (PGM) do holocénu, kedy priemerná ročná teplota atmosféry stúpla o 5°C a výrazne ovplyvnila ekosystémy Zeme. PGM sa prejavilo na vzniku horského ľadovca vo Vysokých Tatrách, ktorý po svojom maximálnom rozšírení pred cca 23 tis. r. začal ustupovať a zanikol pred 8330 r. Poznatky o časovej postupnosti deglaciácie a následných ekologických zmenách zostávajú obmedzené aj napriek 150 ročnému glaciologickému výskumu vo Vysokých Tatrách. Projekt si dáva za cieľ štúdium zániku ľadovca vo vysokohorskom pásme po PGM s ohľadom na topografiu, nadmorskú výšku a orientáciu k svetovým stranám. Bude sledovať úzku hranicu medzi glaciálnou a postglaciálnou sedimentáciou a ekologické zmeny po ústupe ľadovca v limnických sedimentoch. Pre dosiahnutie výskumných cieľov sú vybraté plesá v celom území slovenskej časti Vysokých Tatier, ktoré v navrhovanom rozsahu ešte neboli skúmané. Sedimentárna výplň bude študovaná analytickými metódami, ktoré dosiaľ neboli použité alebo len v obmedzenej miere pri výskume postglaciálu na území Západných Karpát. Vznikne jedinečná databáza sedimentárnej výplne tatranských plies.
Web stránka projektu:http://www.geo.sav.sk/en/depovyt-apvv-15-0292/
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

LITHORES - Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Účelom projektu je novou metodikou súčasného multiparametrického modelovania získať informácie o štruktúre kôry a vrchného plášťa na Slovensku. Zameriame sa hlavne na oblasť stredného a východného Slovenska vzhľadom na to, že tu máme k dispozícii sedem nameraných magnetotelurických (MT) profilov, viacero seizmických rezov a dobré pokrytie gravimetrickými dátami. Okrem MT, budú využité ďalšie spoločné geofyzikálne modelovania (napr. gravimetrické, seizmické a geotermické) na starších a novo nameraných dátach a údaje o tektonike územia, čo umožní interpretácie kôrových ale aj hlbokých plášťových štruktúr. Samotné geologické metódy (geologické rezy) a údaje z vrtov totiž poskytujú informácie o štruktúrach do hĺbok len niekoľko kilometrov. Výsledné geofyzikálno-geologické modely na uvedených profiloch, doplnené o 3D modely vybratých oblastí a termické údaje budú mať nielen vedecký prínos ale budú využiteľné aj v rôznych sférach hospodárskej činnosti (zakladanie veľkých stavieb, vyhľadávanie podzemných vôd a nerastných surovín, využitie geotermálnej energie a ďalšie). Cieľom projektu je vyhotoviť nový komplexný geofyzikálny model a interpretáciu plytkých a hlbokých štruktúr litosféry na strednom a východnom Slovensku zohľadňujúci previazanosť rôznych geofyzikálnych, tektonických a petrologických informácií. Aplikovaním multiparametrického modelovania zemských štruktúr (integrované modelovanie rôznych nameraných geofyzikálnych dát a relevantných tektonických modelov) získame presnejšie informácie o priestorovom rozložení geologických telies, tektonických štruktúrach a nové informácie o vzťahoch medzi jednotlivými fyzikálnymi parametrami hornín. Výstupom projektu budú geofyzikálno-geologické multidimenzionálne modely zemskej kôry a plášťa záujmového územia.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich PhD.
Anotácia:Projekt je svojou experimentálnou/pozorovacou aj teoretickou časťou zameraný na geomagnetické pole (GMP) na území Slovenska, a to z dvoch aspektov. Prvým aspektom sú pomalé sekulárne variácie GMP s hlavnými zdrojmi v zemskom vnútri. Druhým aspektom sú rýchle tranzientné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v okolozemskom kozmickom prostredí. Experimentálna časť projektu sa opiera o pozorovania na Geomagnetickom observatóriu ÚVZ SAV v Hurbanove, a tiež o merania poľa vykonávané v teréne. Zistené bude rozloženie elementov GMP na území Slovenska v epoche 2018,5, ako aj aktuálna rýchlosť zmien týchto elementov. Budeme pokračovať v nepretržitom monitorovaní GMP v rámci svetovej siete digitálnych observatórií INTERMAGNET. Do pozorovacieho programu observatória bude zavedená nová metodika na vyhodnocovanie K indexov. Prispejeme tiež k teoretickému modelovaniu intenzívnych geomagnetických búrok s ohľadom na javy, ktoré tieto búrky spôsobujú – sú nimi najmä ejekcie koronálnej hmoty (CME) a korotujúce interakčné regióny (CIR).
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Charakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
Correlation of Permian S-type granites from Gemeric unit of the Western Carpathians with the Permian granites in the southern Europe and Anatolia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

ID-EFFECTS - Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu
Identification and characterization of a potencial of site effects using robust numerical modelling of equarthquake ground motion
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristeková Miriam PhD.
Anotácia:Posledné dve dekády tragicky a dramaticky demonštrovali, že dokonca aj relatívne slabé zemetrasenia sú schopné spôsobiť obrovské straty na životoch a škody na majetku. Kľúčovými dôvodmi sú budovy, ktoré nie sú dizajnované/zodolnené tak, aby odolali seizmickému pohybu, narastajúca zraniteľnosť v dôsledku technologickej zložitosti husto osídlených oblastí a anomálne hodnoty seizmického pohybu v dôsledku lokálnych povrchových geologických podmienok. Interferencia seizmických vĺn a rezonancia v bazénoch a údoliach vyplnených sedimentmi môže spôsobovať anomálne hodnoty seizmického pohybu a teda tzv. „lokálne efekty“. Lokálne efekty predstavujú potenciálnu hrozbu aj pre dôležité nukleárne a industriálne zariadenia. Preto je dôležité identifikovať a charakterizovať potenciál lokálnych efektov na záujmových lokalitách. Jeden z možných prístupov pri absencii dostatočných záznamov zemetrasení je numerické modelovanie seizmického pohybu. Predpokladáme, že verifikované a validované výpočtovo efektívne numerické modelovanie umožňuje získať syntetické „dáta“, ktoré môžu približne nahradiť neexistujúce namerané dáta, na ktoré by sme museli čakať príliš dlhý čas. Systematický výskum charakteristík seizmického pohybu v signifikantnom/reprezentatívnom súbore realistických modelov lokálnych podmienok môže viesť k identifikácii kľúčových charakteristík seizmického pohybu a kľúčových štrukturálnych parametrov, ktoré sú zodpovedné za lokálne efekty, a k následnej identifikácii a charakterizácii potenciálu lokálnych efektov v súbore uvažovaných lokálnych povrchových podmienok.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Luptáková Jarmila PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.
Anotácia:Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov skúmania geologickej stavby i tektonického vývoja litosféry Západných Karpát (ZK) pomocou gravimetrie, geotermiky, štruktúrnej geológie a tektoniky. Za účelom výskumu hlbinnej stavby ZK budú reinterpretované existujúce geofyzikálne data a existujúce geologické a tektonické modely s využitím najnovších prístupov a modelovacích aplikácií. Budú vyhotovené nové 2D a 3D modely stavby kôry a vrchného plášťa vrátane upresnenia priebehu Moho diskontinuity a LAB rozhrania. Reinterpretácia sa oprie o najnovšie poznatky z geotermického modelovania a z magneto-tellurického prieskumu ZK získané v ostatných rokoch na UVZ SAV. Finálne geofyzikálno-geologické modely litosféry budú čerpať z výsledkov regionálne-geologického a tektonického výskumu ZK, ako aj z existujúcich geologických a tektonických máp. Projekt je orientovaný na zvyšovanie kvality základného výskumu v geovedách. Predpokladáme aj výstupy v oblasti exploatácie geozdrojov obnoviteľnej energie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Complex model of base and precious metal mineralisation at the Rozália mine in Hodruša - Hámre
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav CSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá jediným aktívne ťaženým rudným ložiskom na Slovensku, ktoré je výnimočné bohatosťou rúd a štruktúrnou pozíciou na subhorizontálnych žilách v centre kaldery štiavnického stratovulkánu. Epitermálne žilné Pb-Zn-Au-Ag ložisko na Rozália bani bolo detailne študované len v jeho západnej časti, pričom pre jeho východnú časť, ktorá sa intenzívne ťaží už od roku 2008, chýbajú základné údaje o štruktúrnej pozícii, mineralógii, a premenách a nie je doriešená ani jeho genéza. Absencia týchto informácií spôsobuje problémy pri vyhľadávaní ďalších výskytov tohto typu mineralizácie v oblasti a pri spracovaní rúd. Vytvorenie komplexného modelu mineralizácie, vrátane 3D modelovania banských diel, geologickej stavby a distribúcie úžitkových kovov na ložisku v GIS, významne prispeje k formulovaniu genetického modelu a prognózovaniu a zefektívni prieskumné a ťažobné aktivity na ložisku. Genetický model tohto nezvyčajného ložiska bude prínosom pre poznanie genézy epitermálnych mineralizácií aj všeobecne.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020

Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na dve diametrálne odlišné geologické periódy, v ktorých prebehli zásadne zmeny globálnych systémov Zeme. Tieto narušili podmienky teplotnej stability kriedového obdobia a vyvrcholili biotickou krízou na K/T hranici (65.5 Ma), po ktorej nasledovalo obdobie perturbácií s enormným nárastom teplôt (55 Ma), klimatickým optimom (40 Ma) a nakoniec až výrazným ochladením na konci eocénu (33.5 Ma). Projekt si preto kladie za cieľ identifikovať a stratigraficky datovať ekvivalenty týchto globálnych udalostí v sedimentárnych súvrstviach Západných Karpát. Ich záznamy budú analyzované z hľadiska bioproduktivity, teplotných a živinových nárokov, kyslíkovej bilancie, stresových indikátorov, stabilných izotopov, vulkanoklastických a extraterestrických produktov. Zo získaných poznatkov budú interpretované eventy vymierania a vzniku nových taxónov, klimatické pomery, anoxické eventy, prejavy eutrofizácie, eustatické zmeny, sedimentárne prostredia paniev, syngenetický vulkanizmus a impaktové udalosti.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je integrácia magnetickej anizotropie (AMS) a sedimentárnej faciálnej analýzy pri určení smerov paleotransportu detritického materiálu v klastických sedimentárnych formáciách Západných Karpát (ZK). AMS je často používaná ako univerzálny štruktúrny nástroj najmä pri štúdiu deformácie hornín. Jej univerzálnosť môže byť rovnako využitá aj pri paleoprúdovej analýze, hlavne v situáciách, kde sú sedimentologické indikátory zriedkavé, ťažko interpretovateľné alebo úplne chýbajú. Klastické sedimenty majú zásadný význam pri rekonštrukciách tektonického vývoja sedimentárnych paniev a sú pomerne častým prvkom v sedimentárnych sekvenciách jednotlivých jednotiek ZK. Kombinácia smerov paleotransportu, petrografického zloženia detritického materiálu a analýzy ťažkých minerálov študovaných súvrství umožní spresniť charakter a rozsah dnes už neexistujúcich alebo ťažko identifikovateľných zdrojových oblastí a tak úspešnejšie dešifrovať ich paleogeografické usporiadanie a paleotektonický vývoj ZK.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Mezo- a mikro-meteorologický priskumvýskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov.
Meso- and micro-meteorological exploration of the occurrence of hydrometeors in boundary layer of the troposphere based on pasive evaluation of changes of electromagnetic radiation from anthropogenic sources
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Anotácia:Intenzívne konvektívne javy majú výraznú priestorovú a časovú premenlivosť, v priestorovom rozmedzí desiatok až stovák metrov a v časovom rozpätí desiatok sekúnd až minút. Automatizované pozemné meteorologické siete nedokážu monitorovať výskyt a dynamiku týchto javov s dostatočným rozlíšením. Atmosférické hydrometeory rušia elektromagnetický signál putujúci atmosférou. Hodnota jeho zoslabenia je úmerná intenzite zrážok. Toto umožňuje využiť zmeny intenzity elektromagnetického signálu na detekciu hydrometeorov v atmosfére buď aktívnym vysielaním signálu a jeho detekciou po odraze od hydrometeorov, alebo pasívnym príjmaním existujúceho signálu šíreného rôznymi zdrojmi. Sieť meteorologických radarov dokáže lokalizovať výskyt mezometeorologických javov na Slovensku prevažne len v priestore nad hladinou 700-1000 m nad zemou. Meranie výskytu hydrometeorov, vrátane ich dynamiky, pod touto vrstvou metódou multifrekvenčnej pasívnej rádiolokácie môže priniesť potrebné informácie v tomto priestore.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Mineralógia, petrognéza a metalogenetický potenciál Pliocénneho vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát
Mineralogy, petrogenesis and metallogenetic potential of the Pliocene intra-plate magmatism of Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav DrSc.
Anotácia:Alkalické bazalty na južnom Slovensku obsahujú xenolity magmatických hornín, ktoré sa nevyskytujú inde v Západných Karpatoch. Pozorované typy hornín zahŕňajú mafické gabroidné kumuláty, syenity, granity, karbonatity, ako aj metasomatické produkty interakcie magmy s kôrou (skarny). Magmatické horniny vznikli pri frakčnej kryštalizácii bazaltovej magmy a parciálnom tavení kôry. Cieľom projektu je mineralogická, geochemická, geochronologická a petrologická charakteristika magmatických hornín, zhodnotenie ich genézy, geotektonického prostredia, zdroja a metalogenetického potenciálu s ohľadom na možný výskyt kritických prvkov (Nb, Ta, U, Th, vzácne zeminy). Ďalším cieľom projektu je rekonštrukcia zloženia predterciérnej kôry v oblasti južného Slovenska.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Modely interkcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, váchodných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov
Interaction models of crustal and mantle rocks with fluids in accretionary wedges of the Western Carpathians, eastern Alps and northern Turkey; correlation of P-T-X-t parameters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá fluidno-alteračnými procesmi v horninách kôrovo-plášťovej prizmy v alpidnom orogéne Západných Karpát, východných Álp a severnej časti Turecka. Tieto procesy sa viažu na významné magmatické a metamorfné udalosti, ktoré boli predmetom nášho výskumu v predchádzajúcich projektoch. Teraz sa zameriame na viaceré typy fluidno-horninových interakčných (alteračných) zón ktoré sme zistili, ale ich genéza nebola predmetom výskumu: i) v subdukčno-akrečných komplexoch modrých bridlíc, eklogitov a ultramafitov, ii) v spodnokôrových ortorulách, granitoch, metabazitoch a metaultramafitoch, iii) v skarnoch, a iv) v lamprofýroch a plášťových xenolitoch. Podstatou týchto procesov je interakcia hornín s fluidami v rôznych hĺbkových úrovniach litosféry. V rámci nich sa sústredíme na nepoznané minerálne paragenézy ako aj samostatné fázy, ktoré môžu byť základom nového petrologického modelu kôrovo-plášťovej interakcie. K tomu vykonáme podrobný mineralogicko-petrologickým výskum minerálnych asociácií alterovaných hornín, ako hlavných indikátorov fluidného režimu litosféry. Použijeme moderné mikroskopické, elektrónovo-optické, rtg-difraktometrické a spektroskopické metódy na zistenie chemizmu minerálov a hornín alteračných zón. Termodynamické modelovanie a geotermobarometria budú hlavnými metódami na zistenie P-T-X podmienok alteračných reakcií. Určia sa vybrané rádiogénne a stabilné izotopy, a pomocou nich aj izotopický vek alteračných produktov a potenciálne zdroje fluidnej fázy. Nízkoteplotnú časť alteračných procesov overíme experimentálnou simuláciou v autokláve. Overenie vyššieteplotných a vyššietlakových podmienok vyžaduje prístup do špeciálnych zahraničných laboratórií v rámci medzinárodnej spolupráce. Navrhneme modelové schémy alteračných procesov v mikrooblasti, ktoré následne použijeme na geodynamickú interpretáciu fluidného režimu akrečnej prizmy orogénu.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2019

WECAFARE - Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján PhD.
Anotácia:Údaje o zlomoch a ich parametroch sú cennými informáciami pre základný geologický výskum, ale aj pre územné plánovanie, stavebné aktivity a posudzovanie zdravotných a prírodných rizík z geologického prostredia. Cieľom projektu je, využitím kombinácie multidisciplinárnych terénnych vedecko-výskumných postupov, lokalizovať priebeh a identifikovať priestorové, štruktúrne, fyzikálne, dynamické a vekové parametre vybratých dislokácií. Zlomy budú aj s využitím dostupných leteckých a satelitných snímok detekované a skúmané v teréne spektrom geofyzikálnych metód, metódou detekcie emanácií radónu v kombinácii s biodetekciou, a budú štruktúrne-geologicky a vekovo analyzované. Recentná aktivita zlomov bude monitorovaná meraniami seizmických javov, analýzou ich ohniskových mechanizmov, analýzou historických zemetrasení, ako aj veľmi presnými geodetickými meraniami na báze technológie globálnych navigačných družicových systémov (GNSS). Po prvýkrát bude v Západných Karpatoch využitá technológia merania veľmi presných hodnôt tiaže a družicovej radarovej interferometrie na detekciu vertikálnej zložky recentného pohybu pozdĺž konkrétneho zlomu (vikartovský zlom v podtatranskom regióne). Zlomové štruktúry budú posudzované aj vo vzťahu k regionálnym kôrovým štruktúram, ktorých sú povrchovým prejavom a ktoré sa odrážajú v nehomogenitách geofyzikálnych polí litosféry (zaznamenané v existujúcich seizmických, gravimetrických, geoelektrických, magnetických a magnetotelurických rezoch a mapách). Očakávaným výsledkom budú štruktúrne schémy presného priebehu detekovaných diskontinuít, ktoré budú charakterizované zistenými zlomovými parametrami (úklon, hrúbka poruchovej zóny, priepustnosť, zvodnenosť, radónové emanácie, kinematika, vzťah ku svahovým deformáciám, recentná aktivita a pod.). Potenciálny vplyv zlomových štruktúr na zdravie obyvateľstva bude monitorovaný v obydliach lokalizovaných v blízkosti nami identifikovaných rizikových zlomov systematickými meraniami koncentrácií radónu.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Nový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 -

Oxidácia rezistentných minerálov volfrámu v špecifických podmienkach ložiska Ochtiná
Oxidation of the resistant tungsten minerals in the specific conditions of the Ochtiná deposit
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuš Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Anotácia:Anoxia a hypoxia môžu výrazne znížiť fungovanie ekosystémov a zvýšiť pravdepodobnosť vyhynutia druhov. Ochudobnenie kyslíka vo fosílnom zázname je často diagnostikované na základe laminácie, zníženej intenzity bioturbácie, malej veľkosti makrobentických organizmov, rozkvetu oportunistických druhov tolerantných voči hypoxii, a vysokej koncentrácie organickej hmoty. Zachovateľnosť mnohých z týchto indikátorov je ale nízka, napr. ak je po obnovení koncentrácií kyslíka pomerne dlhý čas na obnovu spoločenstiev, hĺbka bioturbácie je relatívne veľká a/alebo rýchlosť sedimentácie je príliš pomalá. Pomer rýchlosti sedimentácie k intenzite bioturbácie je tak jednou z kľúčových premenných, ktoré určujú potenciál na zachovanie anoxických alebo hypoxických udalostí vo fosílnom zázname. V tomto projekte budeme preto určovať rozsahy sedimentačných rýchlostí a bioturbácie pri ktorých sa môžu zachovať bentické reakcie na hypoxiu alebo anoxiu, a tým aj zlepšiť identifikovateľnosť anoxických alebo hypoxických kríz vo fosílnom zázname. Po prvé, budeme hodnotiť potenciál na zachovanie reakcie bentických spoločenstiev na znížený obsah kyslíka na dvoch kontinentálnych šelfoch v južnej Kalifornii a v severnom Jadranskom mori. Po druhé, budeme posudzovať časovú a priestorovú variabilitu v zložení bentických spoločenstiev v stratigrafických sukcesiách charakterizovaných striedaním normoxických, hypoxických a anoxických podmienok v polouzavretých bazénoch triasu, jury, a stredného miocénu. Budeme skúmať časové spriemerovanie a rýchlosti pochovávania schránok v holocénnych sukcesiách, a priestorové a časové gradienty vo veľkosti schránok, druhovej početnosti, a rýchlosti rastu bentických druhov v prostrediach postihnutých eutrofikáciou a hypoxiou v triasových, jurských, a miocénnych sukcesiách.
Doba trvania: 1.11.2018 - 30.6.2022

Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020

Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
Early Alpidic tectonic evolution and palaeogeography of the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutin v environmentálnych a archeologických aplikáciách
Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.
Anotácia:Detekcia a monitoring podpovrchových dutín patrí medzi dôležité témy v oblasti posudzovania rizík a záťaží prírodného prostredia, na druhej strane je cieľom výskumu v archeologických a historicko-vedných štúdiách. Geofyzikálne (mikrogravimetria, ERT, GPR) a geodetické metódy (LiDAR, InSAR, UAV fotogrametria) predstavujú účinný nástroj detekcie a monitoringu podpovrchových dutín. Cieľom predloženého projektu je štúdium ich vlastností v metodickej, ako aj aplikačnej oblasti. Numerickým modelovaním prejavov prítomnosti a vývoja podpovrchových dutín v geofyzikálnych poliach je možné získať cenné informácie a použiť ich pri úspešnej detekcii a monitoringu dutín v praxi. Plánovanú analýzu vlastností študovaných metód v rámci ich praktického použitia by sme radi realizovali na lokalitách vybraných poddolovaných území po súčasnej, ako aj bývalej banskej činnosti (Horná Nitra a Banská Štiavnica) a pri historickom prieskume známych kultúrnych pamiatok (Dóm sv. Martina v Bratislave a kostol sv. Mikuláša v Trnave).
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
Sedimentary paleoenvironments and transport-depositional mechanisms in the Paleogene formations of the Central Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan PhD.
Anotácia:Definovanie paleoprostredí, ako aj transportno-depozičných mechanizmov v sedimentárnych bazénoch patrí ku kľúčovým prvkom analýzy vývoja paniev. Implementácia detailného sedimentologického výskumu, paleoekologických, geochemických a štatistických analýz umožní definovať základné depozičné prostredia, architektúru sedimentárnej výplne panvy, transportno-depozičné mechanizmy, genetické fácie a ich stratigrafickú cyklicitu v paleogénnom vývoji Centrálnych Západných Karpát. Syntéza poznatkov o laterálnom a vertikálnom vývoji paleoprostredí, zakonzervovanom v architektonických prvkoch výplne panvy, a tiež poznatkov o transportno–depozičných mechanizmoch povedie k definovaniu depozičného modelu výplne panvy ako aj spresneniu poznatkov o autocyklických a alocyklických faktoroch ovplyvňujúcich sedimentáciu. Získané poznatky prispejú k rekonštrukcii paleogeografie a tektogenéze karpatských paleogénnych bazénov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Šváby zo svetových jantárov II.
Cockroaches from amber II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.
Anotácia:Projekt je vzhľadom k 1,000 novým vzorkám (najmä z Myanmarska) pokračovaním úspešného projektu (úspešný riešiteľ, vybraný excelentný projekt agentúry, referencie v Nature aj Science, 2x titulka BBC). Cieľom projektu je zosumarizovať a preštudovať viac ako 2,000 vzoriek švábov z jantárov celého sveta vrátane všetkých 1,300 vzoriek z nesmierne vzácnych druhohorných jantárov (z čias dinosaurov). Ojedinelá štúdia má za cieľ prispieť k poznaniu zdrojových ekosystémov jantáru (paleoekológie), detailnej fylogenetickej analýze (evolúcie), funkčnej morfológie a anatómie druhohorných živočíchov vrátane štúdie zmyslových orgánov, ktoré nemajú obdobu. Použité budú aj najmodernejšie metódy vrátane novovyvinutých na základe synchrotronu a úplne nových optických 3d-rekonštrujúcich metód, vyvinutých ad-hoc na Slovensku.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

U-Th-Pb zirkónové datovania varískych granitov a alpínskych subvulkanických intruzívnych hornín Západných Karpát: implikácia k orogenetickým a metalogenetickým procesom.
U-Th-Pb zircon dating of Variscan granitic and Alpine subvolcanic intrusive rocks of Western Carpathians: implications to orogenic and metallogenetic processes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Anotácia:Projekt je orientovaný na precízne datovanie vybratých granitov hlavných orogenetických udalostí, ktoré formovali súčasné Západné Karpaty, čiže varíske a alpínske granity. V súčasnosti sa zirkón veľmi využíva pre datovanie granitov najmä senzitívnou vysokocitlivou ionovou mikrosondou (SHRIMP), ktorá je jediná schopná rozlíšiť viacnásobný rast zirkónov počas naloženej orogenézy. Projekt je zameraný na datovanie granitov Štiavnického stratovulkánu a teda na identifikáciu času formovania hlavných rudotvorných udalostí. Korejské laboratórium má skúsenosti s datovaním treťohorných zirkónov napriek dlhému polčasu rozpadu uránu v zirkóne preto je želateľné aby sa vzorky zo slovenských neovulkanitov datovali v Kórei. Zariadenie SHRIMP nie je v strednej Európe takto pripravené. Druhou úlohou projektu bude datovanie varískych granitov ktoré pravdepodobné vznikali pri kolíznych udalostiach. Takéto granity nie sú dobre rozpoznané hoci sú dôležité pre riešenie problému skracovania priestoru vo Varískom orogéne, ktoré formovali naše súčasné kryštalinické podložie vrátane toho s terciérnymi neovulkanitmi. Výsledky datovania budú použité pre geodynamické rekonštrukcie.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2019

HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá ultravysokotlakovou metamorfózou a granitoidným magmatizmom v kolíznych orogénnych zónach. Predmetom výskumu budú ultravysokotlakové horniny - eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity a rôzne typy granitoidov vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. Tieto budú slúžiť ako prípadové štúdie geodynamického vývoja kolíznych orogénov v rôznom vekovom období. Projekt bude riešiť fázové vzťahy minerálnych asociácií ako aj termodynamické (P-T-X) podmienky ultravysokotlakových hornín počas subdukcie a exhumácie. Detailne sa budú študovať ultravysokotlakové fázy s cieľom objasniť tvorbu mikrodiamantov. Projekt poskytne možnosť objaviť nové výskyty ultravysokotlakových hornín. Granitoidy Západných Karpát budú študované z hľadiska ich genézy, veku a geotektonického prostredia s cieľom vyriešiť ich vývoj v období varískeho orogénu. Zvláštna pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (monazit,allanit, rutil, ilmenit, apatit, turmalín, zirkón) a ich stabilite v magmatickom, postmagmatickom a metamorfnom procese ako aj využití pre geochronologické datovanie a rekonštrukciu tektonometamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

SCDE - Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny.
Linking the evolution of Mesozoic vertebrates to climate in Eastern Laurasia: High-resolution analysis of unique fossil tissues from Chine
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Anotácia:Cieľom tohto multidisciplinárneho výskumného projektu je pochopenie evolučných vzťahov medzi dynamikou podnebia a diverzitou stavovcov Laurázie použitím moderných kvantitatívnych analytických a zobrazovacích techník a bioštatistického spracovania fosilizovaných tkanív a abiotických štruktúr. Predmetom výskumu sú paleontologické lokality tvorené vrchno- a spodno-kriedovými a stredno-jurskými sedimentmi, ktoré sa nachádzajú v menej dostupných oblastiach provincie Vnútorného Mongolska a Liao-ningu v Číne. Rozsiahle a vegetáciou nepokryté geologické odkryvy na povrchu poskytujú unikátnu študijnú oblasť pre efektívny zber geologických údajov a skamenelín stavovcov. Oblasť Vnútorného Mongolska obsahuje početné neprebádané oblasti, ktoré ponúkajú reálne možnosti významných paleontologických objavov regionálneho aj globálneho významu. Náš výskumný zámer predstavuje synergickú a komplexnú analýzu dôležitých nálezísk skamenelín severnej Číny. Sedimenty týchto nálezísk vznikali pod vplyvom významných paleogeografických a klimatických zmien, ktoré kontrolovali regionálny endemizmus a zmeny fauny a flóry. Dynamické zmeny fauny stavovcov určujú naše hlavné výskumné aktivity v oblasti paleoklimatológie, paleogeografie, paleobiológie a paleogenomiky. Tento projekt vznikol v spolupráci s Vnútromongolským prírodovedným múzeom a s Japonským výskumným ústavom synchrotrónovej radiácie (JASRI Spring-8). Oficiálne označenie slovensko-čínske dinosaurologické expedície (Slovak-Chinese Dinosaur Expeditions, SCDE) bude použité pre kontakt s verejnosťou, ako aj pre ďalšie formy širokej diseminácie výsledkov projektu.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Vplyv krajiny a regulácii na spoločenstva bentosu tečúcich vôd
The influence of landscape annd regulations on the freshwater benthic macroinvertebrates communities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Vysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
High-pressure metamorphism in the crystalline complexes of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je objasnenie subdukčno-kolíznych procesov a geodynamického vývoja Západných Karpát na základe štúdia vysokotlakových hornín eklogitovej fácie, najmä v kryštaliniku tatrika a veporika. Predmetom výskumu budú najmä eklogity, okrem ktorých budeme študovať aj ich hostiteľské horniny, najmä pararuly, ortoruly a metaultramafity. Pre tieto ciele navrhujeme komplexné mineralogicko-petrologické štúdium založené na moderných výskumných metódach, ktoré nám umožnia riešiť problémy vysokotlakovej metamorfózy hornín z hľadiska termodynamiky metamorfných reakcií, stanovenia P-T podmienok na základe geotermobarometrie a termodynamického modelovania ako aj veku metamorfózy za pomoci geochronológie.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 43