Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Historický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ARPÁŠ, Róbert. Destruction of Democracy in Autonomous Slovakia Analysed by the Example of the Horná Nitra Region. In West Bohemian Historical Review, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 49-70. (2020: 0.102 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1804-5480. (VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria) Typ: ADEB
 • ARPÁŠ, Róbert. Z učiteľa jazykov k tvorcovi Pravidiel slovenského jazyka. Kariéra Henricha Barteka v medzivojnovom Československu [From Language Lecturer to Creator of Slovak Language Rules. The Career of Henrich Bartek in Czechoslovakia during the Period between the Two Wars]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 23-43. ISBN ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)) Typ: AEDA
 • BARTLOVÁ, Alena. Cesta študenta z oravského Tvrdošína PhDr. Jozefa Ciekera do Prahy a do diplomacie [The journey of a student from Tvrdošín in Orava PhDr. Jozef Cieker to Prague and to diplomacy]. In Verbum historiae : vedecký internetový časopis, 2020, roč. 8 č. 1, s. 21-34. ISSN 1339-4053. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH1-20.pdf Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján - FERENCOVÁ, Helena - HAĽAMA, Miloslav - JANURA, Tomáš - KALIČIAKOVÁ, Zuzana - MALINIAK, Pavol - ŠIMKOVIC, Michal. Výskum a obnova hradu Modrý Kameň 2013 - 2019. Recenzenti Diana Duchoňová, István Kovács, Tünde Lengyelová. Modrý Kameň : Občianske združenie Hradčan, 2020. 131 s. ISBN 978-80-970221-3-6 (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0086/2 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Typ: AAB
 • BENKO, Juraj. Kominterna a stredná Európa 1919–1922. Od integrácie k disciplinácii a racionalizácii. In Paginae historiae : sborník Národníhu archivu Kominterna, 2020, roč. 28, č. 2, s. 51-67. ISSN 1211-9768. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939) Typ: ADEB
 • BENKO, Juraj. Podkarpatská Rus, maďarskí komunisti a formovanie komunistického hnutia 1918-1921. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-14.9. 2018 Prešove. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Peter Švorc. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského,Katedra všeobecných dejín : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : Slovensko-ruská komisia historikov, 2020, s. 100-109. ISBN 978-80-8127-306-3. Typ: AFB
 • BOSÁK, Martin - HALLON, Ľudovít - BOSÁK, Rudolf. Americko-slovenská banka. Recenzenti: Roman Holec, František Chudják. Košice : OZ Gamajun, 2020. 253 s. ISBN 978-80-973219-6-3 Typ: AAB
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Od internacionalistickej pomoci k pragmatickej spolupráci: priority československého „expertného poradenstva“ v oblasti vedy a vzdelávania pre krajiny Afriky v priebehu 60. a 70. rokov [From internationalist aid to pragmatic cooperation: the priorities of Czechoslovak “expert service” in the field of science and education provided to African countries during the 1960s and 1970s]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 119-145. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.6 Typ: ADDB
 • ČIČAJ, Viliam. Formy vzdelaneckej komunikácie v novoveku. In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 9-17. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: AFB
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Ochranárstvo a environmentálne iniciatívy v Československu do roku 1989 [Conservationist Movement and Environmental Initiatives in the Czechoslovak Socialist Republic up to 1989]. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 169-182. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: AEDA
 • DEMMEL, József. Családi konfliktusok egy dél-alföldi mezőváros evangélikus egyházközségében a 19. század közepén. Szakmai lektorok: Anna István, Botond Kertész. Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2020. 124 s. Bibliotheca Ludovici Haan. ISBN 978-615-6014-01-6. ISSN 2732-1428 Typ: AAA
 • DEMMEL, József. Ján Nepomuk Bobula : "dobrá duša hnaná egoizmom a náruživosťami". In (ne)obyčajné príbehy novinárov. - Ružomberok : Society for Human Studies, 2020, s. 51-69. ISBN 978-80-972913-7-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí) Typ: AEDA
 • DEMMEL, József. Kto horí za pravdu? Karol Kuzmány a maďarská a slovenská elita Zvolenskej stolice pred rokom 1848 [Who burns for Truth? Karol Kuzmány and Hungarian & Slovak Elite of Zvolen County before 1848]. In Karol Kuzmány : zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavili: Alica Kurhajcová, Peter Račko ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Peter Šoltés. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2020, s. 108- 119. ISBN 978-80-973867-0-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí) Typ: AFB
 • DRÁBIK, Jakub. A very long shadow: The Munich Agreement in post-war Czechoslovak communist propaganda, ideology and historiography, 1948–89. In The Munich Crisis, politics and the people : international, transnational and comparative perspectives. - Manchester : Manchester University Press, 2021, pp. 44-65. ISBN 978-1-5261-3808-8. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny) Typ: AECA
 • DRÁBIK, Jakub. O metamorfózach fašizmu po porážke vo vojne a nebezpečenstve fašistickej symboliky. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, s. 38-42. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • Operation Danube reconsidered : The intenational Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis. Ed.: Jakub Drábik. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 167 p. ISBN 978-3-8382-1554_9 Typ: FAI
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Úskalia reformy starostlivosti o siroty a „opustené deti“ v Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia [The Pitfalls in the Reform of Care for Orphaned and “Abandoned” Children in the Hungarian Kingdom at the Turn of the 20th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 207-248. ISBN 978-80-224-1858-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: ABB
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - MARTÍ, Tibor. K mocenskej reprezentácii rodu Esterházy: pohreb palatína Mikuláša Esterházyho vo svetle pozvaných hostí [On Power Presentation by the Esterházy family. The Funeral of Palatine Nicholas Esterházy in the Light of the Invited Guests]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 147-184. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.7 (VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: ADDB
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Ochrana sirôt a ich majetku v aristokratickom prostredí [The Protection of Orphans and Their Property in the Aristocratic Families]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 47-66. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Weibliche Familienrollen: Braut, Gemahlin und Mutter. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 268- 282. ISBN 978-3-7069-1092-7. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: BEE
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Detstvo bez detstva : keď boli deti malými dospelými. In Aktuality.sk, 23.05.2021, nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/892892/detstvo-bez-detstva-ked-boli-deti-malymi-dospelymi/ Typ: GHG
 • ĎURČO, Michal. Cesty a diaľnice : na Slovensku v medzivojnovom období. Nástup automobilovej doby v znamení prvej československej republiky [Roads and motorways in Slovakia in the interwar period. The onset of the automobile era in the sign of the first Czechoslovak Republic]. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 230 s. ISBN 978-80-224-1868-3 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AAB
 • ĎURČO, Michal. Dejiny obce po roku 1918. In Od brodu k Medzibrodu : monografia obce Medzibrod. - Medzibrod : Obec Medzibrod, 2020, s. 85-117. ISBN 978-80-570-2434-7. Typ: ABB
 • ĎURČO, Michal. Cestovanie motorovým vozidlom : ako voľnočasová aktivita a československé autokempingy začiatkom 60. rokov. In České století motorismu II : motorismus jako prostředek volného času. - Brno : Technické múzeum v Brně, 2020, s. 289-304. ISBN 978-80-87896-85-3. Typ: AECA
 • ĎURČO, Michal. Vývoj dopravných spojení na československo-rumunskom pomedzí do roku 1938 = Evoluția căilor de comunicații pe frontiera cehoslovaco-română până în anul 1938 [Development of Transport Infrastructure on Czechoslovak-Romanian Border until 1938]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 176-192. ISBN ISBN 978-606-95038-1-2. Typ: AFA
 • ĎURČO, Michal. Turistické chaty a útulne : od kamenných prístreškov po horské hotely. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 7, s. 12-19. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ĎURČO, Michal. Viktor Pál, Technology and the Environment in State-socialist Hungary. An Economic History, London: Palgrave Macmillan, 2017, ISBN 978-3-319-63831-7 (HB) €125; 978-3-319-63832-4 (e-book) €97. In Environment and History, 2021, vol. 27, no. 2, pp. 326-328. (2020: 0.714 - IF, Q1 - JCR, 0.156 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0967-3407. Recenzia na: Technology and the Environment in State-socialist Hungary : An Economic History / Viktor Pál. - London : Palgrave Macmillan, 2017. - ISBN 978-3-319-63831-7. Dostupné na: https://doi.org/10.3197/096734021X16076828553575 Typ: EDI
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Smrť cisára Žigmunda Luxemburského a nástup Albrechta Habsburského na uhorský trón [The death of Emperor Sigismund of Luxembourg and Albert of Habsburg’s Accession to the Throne of Hungary]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 27-47. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.2 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ADDB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredovek bol drsný, dnes žijeme v hojnosti a slobode : o čom treba hovoriť podľa Daniely Dvořákovej. In SME Komentáre, 2021, 13. 7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22700660/stredovek-bol-drsny-dnes-zijeme-v-hojnosti-a-slobode.html Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FALISOVÁ, Anna. Byť nevidiacim neznamená nevidieť. Činnosť profesora MUDr. Antona Galu, DrSc. [To Be Sightless Doesn’t Mean One Can’t See. The Activities of Professor Dr. Anton Gala, DrSc.]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 69-86. ISBN ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: ABD
 • FALISOVÁ, Anna. Aktivity očných lekárov v zdravotno-sociálnej oblasti. In FURDOVÁ, Alena et al. Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku. Vydanie prvé. - Bratislava : SAMOSATO, s.r.o., 2020, s. 124-143. ISBN 978–80–89464–39–5. Typ: ABD
 • FALISOVÁ, Anna - OZOROVSKÝ, Vojtech. Venerické choroby na Slovensku v minulosti a efekt „akcie PN“ [Sexually transmitted diseases in Slovakia in the past and the effect of “Action PN”]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 99-118. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.5 (VEGA 1/0459/18 : Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu) Typ: ADDB
 • FALISOVÁ, Anna. Oční lekári v Bratislave v minulosti. In FURDOVÁ, Alena et al. Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku. Vydanie prvé. - Bratislava : SAMOSATO, s.r.o., 2020, s. 114-123. ISBN 978–80–89464–39–5. Typ: AEDA
 • FALISOVÁ, Anna. Orolin Daniel. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 109. ISBN 978-80-8149-127-6. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Prónay Koloman. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 680. ISBN 978-80-8149-127-6. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Ottis Viliam. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 137. ISBN 978-80-8149-127-6. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Pastierik Ladislav. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 252. ISBN 978-80-8149-127-6. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Poštolka Ivan. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 614. ISBN 978-80-8149-127-6. Typ: BDB
 • FIAMOVÁ, Martina. Evakuačné opatrenia slovenskej vlády na konci 2. svetovej vojny. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 99-115. ISBN 978-80-89514-94-6. Typ: AEDA
 • FIAMOVÁ, Martina. Miroslav Kusý : * 1931 - † 2019 : Milosť od Husáka som neprijal. Bol som nevinný. In Príbehy 20. storočia, 2021, roč. 4, č. 1, s. 65-67. ISSN 2585-9048. Typ: GII
 • FRIMMOVÁ, Eva. Mecénstvo Gašpara Ilešháziho (1593 – 1648). In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 77-93. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi. VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: AFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. MYŠÁK, Miroslav - POKORNÁ, Barbara (edd.). Kroměřížská zámecká knihovna I. Prvotisky/Schlossbibliothek Kremsier I. Inkunabeln. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2017. ISBN 978-80-88103-28-8. MYŠÁK, Miroslav (ed.). Kroměřížská zámecká knihovna II. Katalog 1691. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2018. ISBN 978-80-88103-39-4. In Acta Musei Nationalis Pragae : Historia litterarum, 2020, roč. 65, č. 3-4, s. 55-58. ISSN 2570-6861 (print). Recenzia na: Kroměřížská zámecká knihovna I. Prvotisky = Schlossbibliothek Kremsier I. Inkunabeln / Miroslav Myšák, Barbara Pokorná. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2017. - ISBN 978-80-88103-28-8. Recenzia na: Kroměřížská zámecká knihovna II. Katalog 1691 / Miroslav Myšák. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2018. - ISBN 978-80-88103-39-4. Typ: EDI
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Starke Frauen an der Seite von starken Männern. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 112-132. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku) Typ: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. Podnik v osídlach štátu : podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti [Enterprise in state settlements : business elites on the example of the Rimamurány-Salgótarján Iron Works Corporation]. Recenzenti: Ľudovít Hallon, Roman Holec. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2020. 278 s. ISBN 978-80-224-1869-0 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí) Typ: AAB
 • GAUČÍK, Štefan. Sirotinec Štefánia v Prešporku - vývoj, poslanie, aktéri [The Stefanie Orphanage in Pressburg – Development, Mission, Protagonists]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 255-270. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: AEDA
 • GAUČÍK, Štefan. Folytonosság, újrakezdés, prosperitás? : Csehszlovákia agrártörténete kisebbségi magyar szempontból [Continuity, restart, prosperity? : the agricultural history of Czechoslovakia from the Hungarian minority viewpoint]. In Agrártörténeti szemle, 2020, vol. 61, no. 1-4, pp. 133-148. ISSN 0002-1105. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: BDE
 • GAUČÍK, Štefan. Polgárosodás és etnicitás. A Hanza szövetkezeti mozgalom története = Vytváranie občianskej spoločnosti a etnicita. História družstevného hnutia Hanza. In Harmadik út : A Hanza hagyatéka. Nagy Csilla kiállitása. - Galántai Honismereti Múzeum/ Vlastivedné múzeum v Galante, 2021, s. 13-18. Typ: CJB
 • GAUČÍK, Štefan. Kňaz a historik Pavol Jedlicska. In Farské noviny : Mi Újság? / Čo nového?, 2021, roč. 17, č. 70, s. 6. Typ: GII
 • Počátky normalizace v Československu (1969-1971). Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 9-147. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: FAI
 • GRZNÁROVÁ, Iveta - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredoveké mamy dávali deťom víno : historička Daniela Dvořáková o alkohole v minulosti. In HN magazín : príloha Hospodárskych novín, 09. 04. 2021, roč. 7, č. 14, s. 22-25. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • HALLON, Ľudovít. Die Slowakei und NS-Deutschland : über die Rolle des Satellitenstaates für die "deutsche Großraumwirtschaft". Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 304 pp. ISBN 978-3-8382-1392-7 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AAA
 • HALLON, Ľudovít. Stav historiografickej produkcie na poli business history na Slovensku po roku 1990 [State of historiographic production in the field of business history in Slovakia after 1990]. In Hospodářské dějiny : dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století, 2020, roč. 35, č. 1, s. 31-46. ISSN 0231-7540. Typ: ADEB
 • HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor. Nasadenie civilného obyvateľstva na Slovensku na opevňovacie práce okupačným režimom 1944-1945 vo svetle nemeckých prameňov. In Slovensko v roku 1945 : oslobodenie Slovenska 1944-1945. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2020, s. 261-287. ISBN 978-80-89514-91-5. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945) Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - FALISOVÁ, Anna. Vojnové škody v priemysle, infraštruktúre a v zdravotných pomeroch Slovenska. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 176-199. ISBN 978-80-89514-94-6. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve) Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - HRUBOŇ, Anton. Hospodárske a politické koncepcie strednej a juhovýchodnej Európy po roku 1918 a Slovensko = Concepțiile economice și politice ale Europei Centrale și de Sud-Est după anul 1918 și Slovacia. Viziunile cooperării economice [Economic and Political Views of Central and South-Eastern Europe after 1918 and Slovakia]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 143-161. ISBN ISBN 978-606-95038-1-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFA
 • HALLON, Ľudovít. Úspechy a pády rodiny Jesenských v bankovníctve. In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský : pramene - dimenzie - reflexie. Daniel Hupko (ed.) ; recenzenti Ladislav Čúzy, Roman Holec, Lukáš Krajčír. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 197-214. ISBN 978-80-89636-44-0. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFB
 • HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1 Typ: BAA
 • HALLON, Ľudovít. Úvod. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história keramického priemyslu a výroba žiaruvzdorných materiálov na Slovensku. 2/2. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2021, s. 7-26. ISBN 978-80-227-5060-8. Typ: GII
 • HANULA, Matej. Profesor a sokol Josef Kraus alebo archetyp Čecha na medzivojnovom Slovensku [Professor and Sokol Member Josef Kraus or the Archetype of Czech in Slovakia during the Period between the Two Wars]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 45-68. ISBN ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • HANZELOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. O viere, láske a bolesti : Daniela Dvořáková. In Slovenka, 2021, roč. 73, č. 7, s. 16-20. Typ: GII
 • HARVÁT, Matej - KALHOUS, David. Written Sources. In Great Moravian Elites From Mikulčice. - Brno : Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, 2020, pp. 38-41. ISBN 978-80-7524-032-3. Typ: AECA
 • HARVÁT, Matej. Obchod s otrokmi na mojmírovskej Morave v hospodárskych súradniciach strednej Európy 9.-10. storočia. In Pars academia 2019 : Svoboda v kontextu střední Evropy. - Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2020, s. 11-34. ISBN 978-80-7561-286-1. Typ: AFA
 • HARVÁT, Matej. Podolan, Peter. Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie. Bratislava: Katedra všeobecných dejín filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2018, 151 s. ISBN 978-80-8127-221-9. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 2, s. 371-377. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie / Peter Podolan. - Bratislava : Katedra všeobecných dejín filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2018. - ISBN 978-80-8127-221-9. Typ: EDI
 • HLAVINKA, Ján. Až do posledných momentov okupácie: Deportácie Židov z územia Slovenskej republiky v rokoch 1944-1945. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 54-68. ISBN 978-80-89514-94-6. Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. The Treaty of Trianon and Its Myths. In Ethnologia Slovaca et Slavica 42. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, pp. 78-86. ISBN 978-80-223-5008-2. ISSN 1335-4116. Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. Az európai agrárizmus születése, dicsősége és bukása = Zrod, sláva a pád európskeho agrarizmu. In Harmadik út : A Hanza hagyatéka. Nagy Csilla kiállitása. - Galántai Honismereti Múzeum/ Vlastivedné múzeum v Galante, 2021, s. 19-28. Typ: CJB
 • HOLEC, Roman. Stojanovič, Petăr. Mežducarstvieto, krizata i bitkata za bălgarskija tron (1886 - 1887). Sofija: Zacharij Stojanov, 2017, 224 s. ISBN 9789540911618. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 185-189. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Mežducarstvieto, krizata i bitkata za bălgarskija tron (1886 - 1887) / Petăr Stojanovič. - Sofija : Zacharij Stojanov, 2017. - ISBN 9789540911618. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.8 Typ: EDI
 • Štúdie k česko-slovenským vzťahom a českým a slovenským dejinám, II. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 149-189. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: FAI
 • HOLLÝ, Karol. Terézia Vansová : Dennica ako podnikateľský projekt Františka Votrubu. In (ne)obyčajné príbehy novinárov. - Ružomberok : Society for Human Studies, 2020, s. 124-147. ISBN 978-80-972913-7-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • HOLLÝ, Karol. Rok 1918 a Slováci v Nadlaku optikou Dolnozemského Slováka a Národných novín = Anul 1918 și slovacii de la Nădlac prin ochii publicațiilor Dolnozemský Slovák și Národnie Noviny [1918 and Slovaks in Nadlak Reflected in the Periodicals Národnie noviny and Dolnozemský Slovák]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 71-91. ISBN ISBN 978-606-95038-1-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFA
 • HOLLÝ, Karol - MÂRZA, Eva - MÂRZA, Radu. Úvod = Introducere [Introduction]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 7-10. ISBN ISBN 978-606-95038-1-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: GII
 • HUDÁČEK, Pavol. Smilno v stredoveku. In Smilno : dejiny obce. Zostavovateľ Gabriel Lukáč. - Smilno, 2020, s. 38-89. ISBN 978-80-570-1927-5. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku) Typ: BEF
 • HUDEK, Adam. Prečo potrebujeme kvalitných historikov. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, s. 43-47. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HUDEK, Adam. Interbrigadista v Historickom ústave SAV. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9614 Typ: GHG
 • JÁNOŠOVÁ, Soňa - LASLAVÍKOVÁ, Jana. Prešporok sa počtom divadiel vyrovnal Viedni : historička Jana Laslavíková hovorí o tom, ako sa stavala historická budova SND. In Denník SME na celý víkend, 2021, roč. 29, 22. 5., s. 10. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • JANOVSKÁ, Magdaléna - GIBALOVÁ, Lucia - JANURA, Tomáš. Renesančný kaštieľ v Betlanovciach (nové poznatky na základe architektonicko- -historického a umelecko-historického výskumu). Posúdili: Kristína Zvedelová, Michaela Haviarová. In Spiš : vlastivedný zborník. 10. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2021, s. 47-70. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš - ZVAROVÁ, Zuzana. Prícestný hostinec v Čachticiach [The Pathside Inn in Čachtice]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 2, s. 30-33. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • JANURA, Tomáš - ZVAROVÁ, Zuzana. Kaštieľ Draškovičovcov v Čachticiach [Draskovich manor house in Čachtice]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 69, č. 4, s. 9- 15. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika - ŠIMKOVIC, Michal. Hrad Kamenec z pohľadu najnovších poznatkov historického a architektonicko-historického vývoja. In Košické historické zošity 30/2020 : zborník Dejepisného spolku v Košiciach. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2020, s. 6-35. ISBN 978-80-971895-8-7. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Prečo je potrebné chrániť kaštiele a kúrie. In Aktuality.sk, 27.06.2021, nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/902687/preco-je-potrebne-chranit-kastiele-a-kurie/ Typ: GHG
 • JANURA, Tomáš. Horné Turovce. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, nestr. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Changes in the Attitudes of the Slovak Population Regarding the So-Called Solution to the "Jewish Question" (1938-1945). In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020, vol. 40, iss. 7, art. no. 4, pp. 44-52. ISSN 1069-4781. Dostupné na internete: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss7/4/ Typ: ADMB
 • KAMENEC, Ivan. O niektorých mýtoch v dejinách vojnovej slovenskej republiky. In Naša univerzita, 2020/2021, roč.67, č.3, s. 44-48. Typ: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Poznámky k realizácii právnych noriem antisemitskej politiky na Slovensku. In Pamäť národa, 2020, roč. 16, č. 4, s. 58-65. ISSN 1336-6297. Typ: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Súdny proces ako likvidácia. In Príbehy 20. storočia, 2021, roč. 4, č. 1, s. 3-5. ISSN 2585-9048. Typ: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Objavný dialóg a jeho nezvyčajná podoba : M. VRZGULOVÁ - P. SALNER: Dvojrozhovor. O pamäti - etnológii - meste. : Bratislava, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, 2020. In Romboid, 2020, roč. 55, č. 9/10, s. 115-118. ISSN 0231-6714. Recenzia na: Dvojrozhovor. O pamäti - etnológii - meste / Monika Vrzgulová, Peter Salner. - Bratislava : Marenčin PT, 2020. Typ: EDI
 • KAMENEC, Ivan. Mýty a legendy : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 12. január. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Smutná úvaha : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 8. február. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Zas o zneužití histórie. In Denník N, 2021, 9. marec. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Čo môže robiť historik : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 9. apríl. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Strany a demokracia. In Denník N, 2021, 11. 5. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Múzeum SNP : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 10. jún. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Bonmoty o historikoch : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 12. júl. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Karol Sidor a jeho polonofilstvo v medzivojnovom období [Karol Sidor and his polonophilia in the interwar period]. In Verbum historiae : vedecký internetový časopis, 2020, roč. 8, č. 1, s. 35-44. ISSN 1339-4053. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH1-20.pdf (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)) Typ: ADFB
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Prvé ľudovýchovné zákony a učitelia [First People’s Further Education Laws and Teachers]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 9-22. ISBN ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Konštituovanie školských inštitúcií na Slovensku (1918-1928). In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková ; rec.: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 72-80. ISBN 978-80-89388-81-3. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia) Typ: AFB
 • Výchova a vzdelávanie v siločiarach času [Schooling and Education in the Mirror of Time]. Zostavila: Ľubica Kázmerová ; recenzenti: Adriana Kičková, Zuzana Poláčková. Prvé vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 124 s. ISBN ISBN 978-80-224-1867-6 Typ: FAI
 • KODAJOVÁ, Daniela. Matica slovackaja v pamjati slovakov [Matica Slovenska in the memory of Slovaks]. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik. - Joškar - Ola : Mariiskii Gosudarstvennyi Universitet, 2020, pp. 38-55. ISSN 2227-6874 (Print). Dostupné na: https://doi.org/10.30914/2227-6874-2020-13-38-55 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AECA
 • KODAJOVÁ, Daniela. „Smutný je lós úbohej siroty“ : životné príbehy sirôt z rodín slovenských národovcov [“Sad is the Lottery Ticket of a Poor Orphan.” The Life Stories of Orphans from Families of Slovak National Activists]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 377-402. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Hana Gregorová a Anna Jesenská - manželky spisovateľov, legionárov, živeniarky. In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský : pramene - dimenzie - reflexie. Daniel Hupko (ed.) ; recenzenti Ladislav Čúzy, Roman Holec, Lukáš Krajčír. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 173-195. ISBN 978-80-89636-44-0. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Človek v súkolí zlomových udalostí:Vladimír Krivoss - od studenta k šľachticovi, od šľachtica k trestancovi Nemaničovi. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-14.9. 2018 Prešove. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Peter Švorc. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského,Katedra všeobecných dejín : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : Slovensko-ruská komisia historikov, 2020, s. 110-125. ISBN 978-80-8127-306-3. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AFB
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Uhorskí kardináli obdobia renesancie očami Samuela Timona. In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 95-104. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: AFB
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Problémy a pozadie verejnej správy sirotského majetku v druhej poloici 18. storočia [The Problems and Background of the Public Administration of Orphan Property in the Second Half on the 18th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 67-84. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: AEDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Literárna tvorba v bipolarite zverejnenia a utajenia [The literary output in bipolar sphere of publishing and secrecy]. In Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 250. výročia narodenia Bohuslava Tablica (1769 – 1832) a Juraja Palkoviča (1769 – 1850). Editori: Martin Braxatoris, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Zuzana Kákošová, Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 92-113. ISBN 978-80-223-5144-7. Typ: AFB
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Bibliographic Index, IBSS, PIO, IBZ, IBR, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), CCC. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575 Typ: FAI
 • KOVÁR, Branislav - ZAJAC, Oliver - BENEDIKOVÁ, Lucia. Môže štúdium historických pandémií pomôcť v boji proti tej aktuálnej? In HistoryWeb [serial], 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/moze-studium-historickych-pandemii-pomoct-v-boji-proti-tej-aktualnej Typ: GHG
 • KOWALSKÁ, Eva. List – kniha – knižnica: súpis knižnice baróna Calisia z roku 1724 ako svedectvo o vedeckých poznatkoch a záujmoch. In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 105-122. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi) Typ: AFB
 • KOWALSKÁ, Eva. Die Frau als Objekt und Produkt der Bildung im Ungarn des 18. Jahrhunderts. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 303-316. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: BEE
 • KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik : The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia. London ; New York : Routledge Taylor&Francis Group, 2021. 284 s. ISBN 978-0-367-55005-9 Typ: AAA
 • KŠIŇAN, Michal - ĎURČO, Michal. Italy and Post-Habsburg Central Europe (An Introduction). In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 1, s. 1-6. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.1.1 Typ: ADFB
 • KŠIŇAN, Michal - BABJÁK, Juraj. Italian-Czechoslovak Military Cooperation (1918–1919) in the Official Historical Memory of the Interwar Period. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 1, s. 92-109. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.1.8 (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: ADFB
 • KŠIŇAN, Michal. Štefánik, Milan Rastislav. In 1914-1918-online : International Encyclopedia of the First World War, 2021, 8. 6. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.15463/ie1418.11464/2.0 Typ: GII
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Legislatívna ochrana majetkových práv osirelých detí (od vydania Tripartita do polovice 19. storočia) [Legal Protection of Orphan Property Rights from the Tripartitum to the Mid 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 39-46. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: AEDA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Vznik a rozvoj ústavnej starostlivosti o osirelé deti v druhej polovici 18. storočia [The Establishment and Development of Institutional Care for Orphans in the Second Half of the 18th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 121-148. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: AEDA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná starostlivosť o osirelé deti v prvej polovici 19. storočia [Institutional Care for Orphans in the First Half of the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 149-167. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná forma zaopatrenia osirelých detí v kontexte nacionálnych a konfesionálnych zápasov druhej polovice 19. storočia [Institutional Provision of Orphan Care in the Context of the Nationalist and Confessional Conflicts in the Second Half of the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 169-206. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná starostlivosť o odkázané deti po vzniku ČSR [The Institutional Care for Socially Deprived Children after the Establishment of the Czechoslovak Republic]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 249-252. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: AEDA
 • "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945 ["Preventing the Cesspool of Moral Decay" Care for Orphans in the Kingdom of Hungary/Slovakia before 1945]. Kolektívnu monografiu zostavili: Ingrid Kušniráková, Elena Mannová ; recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 536 s. ISBN 978-80-224-1858-4 (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: FAI
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Záver [Conclusion]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 475-484. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: GII
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Theater Decorations in Pressburg in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. In Music in art : International Journal for Music Iconography, 2020, vol. 45, no. 1-2, p. 155-192. (2019: 0.100 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1522-7464. (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: ADEB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Lokálne a národné symboly vo výzdobe Mestského divadla v Prešporku [The Local and National Symbols Contained in the Decorations of the Municipal Theatre in Pressburg]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 2, s. 6-13. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Premeny hudobného divadla na pozadí histórie Mestského divadla v Prešporku v 19. storočí [Transformations of Musical Theatre against the Background of the History of the Municipal Theatre in Pressburg in the 19th Century]. In Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín VI. Hudba v Bratislave : príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 27.-28. júna 2019 venovaný prof. PhDr. Ľubomírovi Chalupkovi, CSc. (1945-2020). Editorky: Jana Kalinayová-Bartová, Eva Szóradová ; recenzenti: Edita Bugalová, Karol Medňanský. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum : Katedra muzikológie Filozofickej fakulty UK, 2021, s. 160-179. ISBN 978-80-8060-505-6. (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia) Typ: AFB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Medzi provinciou a metropolou : Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 4, s. 41. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. From the Metropolis to the Province: Theatre Companies as a Medium of Musical Networks in the Habsburg Monarchy at the End of the Nineteenth Century. In Musical Networking in the 'Long' 19th Century : International Interdisciplinary Online Conference, Zagreb 2-5 June 2021. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2021, pp. 29-30. Typ: GII
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Elisabeth Czobor: ihre Erwartungen, Möglichkeiten und Grenzen : Eine Fallstudie über den Bildungsstand frühneuzeitlicher Frauen. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 283-302. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie) Typ: BEE
 • LONDÁK, Miroslav. "Poučenie z krízového vývoja" : dokument, ktorý spečatil nástup normalizácie v Československu. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 4, s. 20-23. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MACHO, Peter. Pol storočia ústavnej starostlivosti o siroty v Modre (1905 – 1951) [Half a Century of the Institutional Orphan Care in Modra (1905 – 1951)]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 311-334. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: AEDA
 • MACHO, Peter. Karol Kuzmány versus Ľudovít Geduly - dobová reflexia dvoch cirkevných predstaviteľov v kontexte patentálnych zápasov [Korol Kuzmány versus Ľudovít Geduly - Period Reflection of two Church Representatives in the Context of Protestant Patent Struggles]. In Karol Kuzmány : zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavili: Alica Kurhajcová, Peter Račko ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Peter Šoltés. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2020, s. 146- 154. ISBN 978-80-973867-0-2. Typ: AFB
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Lanfranconi – the Scientist Who Changed the Shape of the Danube. In Science without Borders: Alexander von Humboldt’s Concepts in Today’s World : Proceedings of the Humboldt-Kolleg Varna, September 18 – 21, 2019. Edited by: Lora Taseva, Radka Argirova, Dilyana Boteva, Maria Luisa Grilli and Tăchiță Vlad-Bubulac. - Sofia : Faber Publishing House, 2020, s. 45-51. ISBN 978-619-00-1217-7. Typ: AFA
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. LOVRA, Éva. Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867 – 1918. Budapest: TERC, 2019, 240 s. várostipológia 1867 – 1918. Budapest: TERC, 2019, 240 s. ISBN 9786155445651. In Opus cyclopea : Historia Nova. 17. - Bratislava : Vydavateľstvo STIMUL, 2020, s. 142-146. ISBN 978-80-8127-301-8. Recenzia na: Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában / Éva Lovra. - Budapest : TERC, 2019. - ISBN 9786155445651. Typ: EDI
 • MANNOVÁ, Elena. „Liečba rakoviny morálneho rozvratu“ a záchrana najzraniteľnejších : spolky a starostlivosť o siroty na území Slovenska v 19. storočí [“Treating the Cancer of Moral Breakdown” and the Rescue of the Most Vulnerable. Voluntary Associations and Orphan Care in the Territory of Slovakia in the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 337-376. ISBN 978-80-224-1858-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: AEDA
 • MANNOVÁ, Elena. Predslov [Preface]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 9-11. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: GII
 • Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska : Alba Iulia, 15. - 18. október 2018 = Anul 1918 - anul speranţei : lucrările celei de-a XIII-a reuniuni a Comisiei de Istorie Româno-Slovace : Alba Iulia, 15-18 octombrie 2018. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. Alba Iulia : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Mega, 2020. 421 s. ISBN ISBN 978-606-95038-1-2 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: FAI
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 85. 2016. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2021. 421 s. ISBN 978-3-11-068129-1. ISSN 0074-2015 Typ: FAI
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Výchova a vzdelávanie v židovských mládežníckych spolkoch počas 1. ČSR [Schooling and Education in the Jewish Youth Associations during the Period of the 1st Czechoslovak Republic]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 87-104. ISBN ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Štátny department USA: kompenzácia verzus Československé menové zlato v rokoch 1948 - 1961 [The US State Department: Compensation versus Czechoslovak Monetary Gold, 1948-1961]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 2, s. 293-316. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.2.5 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: ADDB
 • MICHÁLEK, Slavomír. Povojnový svet a Československo v ňom. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 233-246. ISBN 978-80-89514-94-6. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. "Stalin, Gottwald, Široký - nech nám žijú naveky!". In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, s. 33-37. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Limits of Washington´s PositionTowards the Invasion of Czechoslovakia in the Summer of 1968. In Operation Danube reconsidered : The intenational Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis. - Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021, s. 35-48. ISBN 978-3-8382-1554_9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: BEE
 • Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy [Forum historiae journal and portal for history and related disciplines]. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. SCOPUS. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861 Typ: FAI
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680 Typ: FAI
 • PAJER, Lenka. Francúzska móda v Uhorsku v 18. a 19. storočí [French Fashion in the Kingdom of Hungary in the 18th and 19th Centuries]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 2, s. 14-22. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • PAJER, Lenka. Pramene pre výskum odevu. In Sborník semináře Oděv v historii 2020 : díl čtvrtý ; odborná recenze: Martina Hřibová, František Rybnikář. - Litomyšl : H.R.G. spol. s r. o., 2021, s. 5-27. Typ: AFA
 • PAJER, Lenka. Odev detí v Uhorsku v 16. a v 17. storočí. In Sborník semináře Oděv v historii 2020 : díl čtvrtý ; odborná recenze: Martina Hřibová, František Rybnikář. - Litomyšl : H.R.G. spol. s r. o., 2021, s. 81-104. Typ: AFA
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Kleine Leute, große Probleme. Die Kommunikation provinzieller Frauen vor Gericht. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 97-111. ISBN 978-3-7069-1092-7. Typ: BEE
 • PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska v roku 1945. In Slovensko v roku 1945 : oslobodenie Slovenska 1944-1945. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2020, s. 424-443. ISBN 978-80-89514-91-5. Typ: AEDA
 • POSCH, Martin. Československo a plány Special Operations Executive v záverečnej fáze druhej svetovej vojny: Od Slovenského národného povstania po koniec vojny v Európe. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 69-85. ISBN 978-80-89514-94-6. Typ: AEDA
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Automobilizmus a voľnočasové aktivity : v medzivojnových rokoch na Slovensku. In České století motorismu II : motorismus jako prostředek volného času. - Brno : Technické múzeum v Brně, 2020, s.203- 220. ISBN 978-80-87896-85-3. Typ: AECA
 • SABOL, Miroslav. Rozpad infraštruktúry po prechode frontu a jej obnova ako celonárodná úloha Slovenska. In Slovensko v roku 1945 : oslobodenie Slovenska 1944-1945. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2020, s. 444-457. ISBN 978-80-89514-91-5. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945) Typ: AEDA
 • SABOL, Miroslav - MIČKO, Peter. Obchod po Dunaji medzi ČSR a Rumunskom 1918-1929 = Comerțul pe Dunăre între Cehoslovacia și România între anii 1918-1929 [The Danube Trade between Czechoslovakia and Romania 1918-1929]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 162-175. ISBN ISBN 978-606-95038-1-2. (VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AFA
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316 Typ: FAI
 • SCHVARC, Michal. Evakuácia etnických Nemcov z dunajsko-karpatského priestoru 1944 - 1945. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 208-219. ISBN 978-80-89514-94-6. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AEDA
 • STEINHÜBEL, Ján. The Nitrian Principality : The Beginnings of Medieval Slovakia. The English edition, elaborated and supplemented. Leiden ; Boston : Brill, 2021. 670 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 68. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004438637. ISBN 978-90-04-43782-1. ISSN 1872-8103 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku) Typ: AAA
 • STRÝČKOVÁ, Katarína - ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Historička Šústová Drelová: Na Slovensku sa vyhýbame pohľadu do tých častí našej minulosti, ktoré sa nám nepáčia. In Denník N, 2021, 28. máj. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2409852/historicka-sustova-drelova-na-slovensku-sa-vyhybame-pohladu-do-tych-casti-nasej-minulosti-ktore-sa-nam-nepacia/ Typ: GII
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Kommunikation und Strategien. angeklagter Frauen in den oberungarischen Städten im 16. Jahrhundert. Übersetzung: Anna Fundárková. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 82-96. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska) Typ: BEE
 • ŠÁLY, Ondrej. Glasmacher aus der Familie Schally in Österreich und der Slowakei. In Das Waldviertel : Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau, 2021, vol. 70, no. 1, pp. 54-57. ISSN 0259-8957. Typ: BDE
 • ŠÁLY, Ondrej. Report on the Interdisciplinary Conference, Workshop, and Experiments: The History of Glass 2020 - East Slovakia : Hanušovce nad Topľou, Slovakia: 23th-26th July 2020. In Glass News, 2021, vol. 29, no. 49, pp. 12-13. ISSN 1362-5195. Typ: GII
 • VALENT, Jaroslav. Alexander II. a jeho epocha : od reforiem k revolučnému teroru. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 44-48. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • VALENT, Jaroslav. Od náčelníka k ústave a späť : úskalia poľského parlamentarizmu. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 3, s. 58-61. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • VALENT, Jaroslav - HABAJ, Michal. Všetko, čo o Sparte vieme, pochádza od jej nepriateľov. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 78-87. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - ZAJAC, Oliver. Od ideálu rovnosti k teroru: Francúzska revolúcia priniesla vznešené hodnoty i najhrubšie násilie. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 38-56. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - DRÁBIK, Jakub. Prečo sa ľudia stávajú fašistami. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 57-65. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - VINGÁRIK, Ján. Ako sa Mária Terézia rozhodla zachrániť uhorské lesy. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 17-23. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - RÁKOSNÍK, Jakub. Československo v 30. rokoch : doma nezamestnanosť, za hranicami Hitler. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 24-36. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - POSCH, Martin. Z Jarabiny na horu Suribači: hrdina Michael Strank. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 88-98. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - HOLEC, Roman. Krivda či akt spravodlisvosti? : Trianon stále rozdeľuje. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 113-124. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - MEDVEĎOVÁ, Janka. Komenský aj v osobných tragédiách nachádzal vieru v lepšieho človeka. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 99-111. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - HRUBOŇ, Anton. Keď bojujeme za tých, čo nás chcú zničiť : slovensko v operácii Barbarossa. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 125-137. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - LENGYELOVÁ, Tünde. Epidémia ako Boží hnev : ako sa v minulosti bojovalo s morom či cholerou? In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 139-149. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - TRNOVEC, Silvester. Kolonializmus a schizofrénia západnej Európy. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 150-160. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - ROŠKOVÁ, Daniela. Rímske občianstvo bolo vstupenkou do verejného života, zárukou bezpečia a dobrého života. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 9-16. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - PAULOVIČ, František. Zomrieme za cisára : ako sa zrodil japonský militarizmus. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 66-76. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. Bratislava : Petit Press, a. s., 2021. 160 s. Knižná edícia autorov denníka SME. ISBN 978-80-559-0714-7 Typ: FAI
 • VALENT, Jaroslav. Predslov. In Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 4-5. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: GII
 • VONGREJ, Ľudovít - LASLAVÍKOVÁ, Jana. Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku vo mne vždy vzbudzovalo pozornosť. In Opera Slovakia : online časopis, 2020, 13. 12. ISSN 2453-6490. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/jana-laslavikova-mestske-divadlo-v-presporku-vo-mne-vzdy-vzbudzovalo-pozornost/ Typ: GII
 • ZAJAC, Oliver. Prirodzené hranice, historické hranice, politické hranice: diskurz o budúcej podobe a povahe nezávislého Poľska v podmienkach Veľkej emigrácie do roku 1861. In Hranice v priestore a čase. Stretnutie mladých historikov X. : zborník príspevkov z 10. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 18.-19. novembra 2020. Eds. Dana Kušnírová, Peter Pavonič ; recenzenti: Stela Csachová, Mikuláš Jančura, Patrik Kunec, Slávka Otčenášová, Štefan Šutaj. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 58-64. ISBN 978-80-8152-988-7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/FF/hranice-v-priestore-a-case.pdf Typ: AFB
 • ZAJAC, Oliver. Alexander I. : samozvaný osloboditeľ a ochranca Európy. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 34-38. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Mikuláš I. : šarmantný bonviván vyrástol v neľútostného autokrata. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 40-43. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Čo nás učí história. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2021, roč. 27, č. 6, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/co-nas-uci-historia/ Typ: GII
 • ZAVACKÁ, Marína. Rok 1968 optikou každodennosti. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-14.9. 2018 Prešove. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Peter Švorc. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského,Katedra všeobecných dejín : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : Slovensko-ruská komisia historikov, 2020, s. 169-177. ISBN 978-80-8127-306-3. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny) Typ: AFB
 • Hív az anyaföld? : a Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere 1946-1948. Szerkesztette: Mária Zsilák, József Demmel ; lektorálta: Štefan Šutaj, Attila Simon. Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2020. 356 pp. ISBN 978-615-5330-14-8. ISSN 2631-1275 Typ: FAI
 • ZSILÁK, Mária - DEMMEL, József. Előszó. In Hív az anyaföld? : a Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere 1946-1948. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2020, pp. 7-8. ISBN 978-615-5330-14-8. ISSN 2631-1275. Typ: GII
 • ZUPKA, Dušan. Religious Rituals of War in Medieval Hungary Under the Árpád Dynasty. In Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia. - Leeds : Arc Humanities Press, 2021, pp. 141-157. ISBN 9781641891332. Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus