Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ARPÁŠ, Róbert. Úloha viery v sociálnom zápase na príklade Pastierskeho listu slovenských biskupov z novembra 1924 [The Role of Faith in a social struggle using the example of the Pastoral Letter of the Slovak bishops of ovember 1924]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 333-343. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)). Typ: ADDB
 • ARPÁŠ, Róbert. Sabine WITT. Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei 1918-1945. Kulturelle Praxis zwischen Sakralisierung und Säkularisierung. Berlin - München - Boston, De Gruyter Oldenbourg 2015, 412 s., ISBN 978-3-11-035930-5. In Český časopis historický, 2018, roč. 116, č. 2, s. 579-581. ISSN 0862-6111. Recenzia na: Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei 1918-1945 / Sabine Witt. - Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2015. - ISBN 978-3-11-035930-5. Typ: EDI
 • ARPÁŠ, Róbert. Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Národy -mestá - ľudia - slávnosti. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 182-183. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • BADA, Michal. Duchoňová, Diana - Lengyelová Tünde. Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávnosti, strasti každodennosti. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 162-165. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku / Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. - ISBN 978-80-224-153-85. Typ: EDI
 • BÁN, Andrej - ŠOLTÉS, Peter. Korupcia tu má tradíciu : rozhovor. In Týždeň, 2018, roč. 15, č. 7, s. 24-27. ISSN 1336-5932. Typ: GII
 • BARTLOVÁ, Alena. Dar pre arcibiskupa : kauza Milan Hodža a 23 miliónov. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 12-17. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • BENKO, Juraj. Hľadanie zasľúbenej zeme. Migračný a politický kompas Štefana Dubčeka [Search for the Promised Land. Migration and political Compass of Štefan Dubček]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 25-48. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: ABD
 • BENKO, Juraj. Sovietske Rusko ako vzor? Reprezentácia sociálnej politiky a reality Ruska v slovenskej ľavicovej tlači v prvej polovici 20. rokov 20. storočia = Sovetskaja Rossija kak obrazec? Prezentacija rossijskoj sociaľnoj politiky i realnosti v slovackoj levoj presse pervoj poloviny 20-tych godov XX veka. In Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania : Historický ústav SAV, 2016, s. 83-95, ruská jazyková mutácia na s. 95-109. ISBN 9789-80-89514-39-7.(Vega 2/0123/12 : Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939)). Typ: ABD
 • BENKO, Juraj - HUDEK, Adam. Namiesto záveru: Miesto Alexandra Dubčeka v našich dejinách [In lieu of conclusion: Alexander Dubček´s place in our history]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 461-468. ISBN 978-80-224-1651-1. Typ: AEDA
 • BENKO, Juraj. Izmenenija imidža molodovo Klementa Gotvalda posle 1948 goda. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2017, no. 10, p. 136-153. ISSN 2227-6874. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/index.html>(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFA
 • BENKO, Juraj. Trhlinky v ľadovci komunistického hnutia. In História extra : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 4-11. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • BENKO, Juraj. Boľševický experiment skončil v agónii. In HistoryWeb, 2017, 7.11., [5] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/bolsevicky-experiment-skoncil-v-agonii#.Wnhdaa7iaUk>. Typ: BDF
 • BRANDES, Detlef - IVANIČKOVÁ, Edita - PEŠEK, Jiří. Tschechoslowakei und Deutschland - Aufnahme von Flüchtlingen und Asyl im Nachbarstaat 1933 bis 1989 : Eine Einführung. In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 7-30. ISBN 978-3-8375-1905-1. Typ: BEE
 • Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. Detlef Brandes, Edita Ivaničková und Jiří Pešek (Hg.). Essen : Klartext Verlag, 2018. 359 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommision, 22. ISBN 978-3-8375-1905-1. Typ: FAI
 • BRANKO, Pavel - SZABÓ, Miloslav (prekl.) - KOELTZSCH, Ines (prekl.). Gegen den Strom. Wien : New academic press, 2018. 294 s. ISBN 978-3-7003-2004-3. Typ: EAJ
 • BYSTRICKÝ, Peter. Longobardsko-gepidské nepriateľstvo v čase Justiniánovej vojny proti Gótom [Lombard-Gepid conflict during the Justinian´s Gothic war]. In Byzantinoslovaca VI : zborník k nedožitému životnému jubileu Alexandra Avenaria, 2017, s. 31-45. ISBN 978-80-8127-201-1.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: AEDA
 • ČERNÁK, Tomáš. Publicistická činnosť Gustáva Husáka na stránkach časopisu Šíp. In Historický zborník, 2018, roč. 28, č. 1, s. 213-219. ISSN 1335-8723. Typ: ADFB
 • ČIČAJ, Viliam. Vojenská literatúra v meštianskom prostredí v období novoveku [Militery Literature in the Middle Class Environment in the Modern Times]. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2018, roč. 22, č. 1, s. 82-96. ISSN 1335-3314.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: ADFB
 • ČIČAJ, Viliam. Stravovanie hospitalizovaných príslušníkov armády vo vojenských zdravotníckych zariadeniach v 18. a na začiatku 19. storočia [Catering of the Hospitalised Army Members in the Military Medical Facilities in the 18th and Early 19th Century]. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2018, roč. 22, č. 3, s. 81-94. ISSN 1335-3314. Typ: ADFB
 • ČIČAJ, Viliam. Sláva šľachetným IV. Osudy kapitánov slovenských dobrovolníkov 1848/49 a vojenských duchovných. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2016, 257 s. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 4, s. 178-180. ISSN 1335-3314. Recenzia na: Sláva šľachetných IV. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2016. Typ: EDI
 • DANGL, Vojtech. Rakúsko-uhorské vyrovnanie, branné zákony a výstavba kasární (1867-1914) [The Austro-Hungarian Compromise, Army Laws and Constructing Military Quarters (1867-1914)]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 457-472. ISBN 978-80-224-1653-5.(Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku). Typ: ABD
 • DEJMEK, Jindřich - KOVÁČ, Dušan. Zápas za československý stát v letech první světové války (1914-1918). In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 51-97. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • DEMMEL, József. Utváranie miestnych mocenských centier a slovensko-maďarské vzťahy v roku 1848. Prípad Turčianskej stolice [The Transformation of Local Power Structures and the Slovak-Hungarian Relationship in 1848; The Case of Turóc County]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 31-43. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/utvaranie-miestnych-mocenskych-centier-a-slovensko-madarske-vztahy-v-roku-1848-pripad-turcianskej-stolice?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2F01-2018-elity-na-slovensku-v-19.-a-20.-storoci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DdGl3ThmxDLK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3>(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • DEMMEL, József. Identitás a rubrikákban : Nemzetiség és anyanyelv kérdese a tardosi iskolai anyakönyvekben (1929-1962). In Barátság, 2018, évf. 25, sz. 4, s. 9382-9386. ISSN 1218-0149. Typ: BDE
 • DEMMEL, József. Eugen Gerometta : slovenský kandidát do prvého krajinského snemu v roku 1848. In Historická revue. - Bratislava : FORNAX (do r. 2012) : Slovenský archeologický a historický inštitút (od. r. 2012), 2018, roč. 29, č. 3, s. 43-45. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DEMMEL, József. Suchá ratolesť ? : hornouhorské župy a slovenská šľachta v roku 1848. In Historická revue. - Bratislava : FORNAX (do r. 2012) : Slovenský archeologický a historický inštitút (od. r. 2012), 2018, roč. 29, č. 3, s. 57-59. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DEMMEL, József. Szlovák lelkész, magyar történész, békéscsabai polgár Haan Lajos naplója és levelezése. In "aki tót pap létére is magyar író". Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. - Békéscsaba ; Budapest : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku : Magyar tudományos Akademia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017, s. 371-384. ISBN 978-615-5615-69-6. Typ: BEE
 • DEMMEL, József. "Slovenský kňaz, ale maďarský spisovateľ" : o identite Ľudovíta Haana. In Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identity slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017, s. 184-198. ISBN 78-615-5615-70-2. ISSN 2064-7727. Typ: BEE
 • DEMMEL, József. Dolnozemské mestečko, ktoré začalo strácať dedinský charakter : Ľudovít Haan a prvé dejiny Békešskej Čaby. In Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018, s. 105-112. ISBN 978-615-5330-11-7. Typ: BEE
 • "aki tót pap létére is magyar író". Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. Szerkesztette: Demmel József, Katona Csaba. Békéscsaba ; Budapest : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku : Magyar tudományos Akademia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. 419 s. ISBN 978-615-5615-69-6. Typ: FAI
 • DEMMEL, József. Tajomstvá národnostného zákona - Regionálne politické elity v roku 1868. In Lúč : príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku, 2018, roč. 3, č. 1, s. 6-7. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Anschluss 1938 : prvá "obeť" Hitlerovej pažravosti. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 74-77. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Slovenský diktátor Šrobár ubránil Bratislavu. In HistoryWeb, 2018, 23.7., 1-7 s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/slovensky-diktator-srobar-ubranil-bratislavu#.W17NBNUzaUl>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Nový film o Churchillovi je historický nezmysel. In HistoryWeb, 2018, 24.1., [5] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/novy-film-o-churchillovi-je-historicky-nezmysel#.WnhXP67iaUl>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Prečo nás Briti v Mníchove zradili? In HistoryWeb, 2018, 19.9., [7] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/preco-nas-briti-v-mnichove-zradili#.W7MbzHszaUl>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Mníchov využil Mussolini doma na propagandu. In HistoryWeb, 2018, 24.9., [7] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mnichov-vyuzil-mussolini-doma-na-propagandu#.W7MeF3szaUl>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Komunisti zneužívali Mníchov na vlastnú propagandu. In HistoryWeb, 2018, 1.10., [6] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/komunisti-zneuzivali-mnichov-na-vlastnu-propagandu#.W9mTNZNKiUk>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub - HORÁK, Pavel - KESSLER, Vojtěch. Křikem proti republice. In Republika Československá 1918-1939. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 437-450. ISBN 978-80-742-26-434. Typ: BEE
 • DRÁBIK, Jakub. Kershaw, Ian. To Hell and Back: Europe 1914-1949. London: Penguin, 2015, 624 s. ISBN 978-0670024582. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2018, roč. 22, č. 2, s. 169-172. ISSN 1335-3314. Recenzia na: To Hell and Back / Ian Kershaw. - London : Penguin, 2015. - ISBN 978-0670024582. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Z chudobnej slovenskej dedinky do sídla českých kráľov. In SME, 2018, roč. 26, 2.2., s. 26. ISSN 1335-440X. Recenzia na: Gustáv Husák / Michal Macháček. - Praha : Vyšehrad, 2018. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Černák, Tomáš - Mocko, Martin. Husák v odboji a SNP 1938-1945. Bratislava: Marenčin PT, 20169, 348 s. ISBN 9888081146534. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 165-169. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Husák v odboji a SNP 1938-1945 / Tomáš Černák, Martin Mocko. - Bratislava : Marenčin PT, 2016. - ISBN 978-80-811-465-34. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Paul Jackson. Colin Jordan and Britain ´s Neío-Nazi Movement: Hitler´s Echoé. A Modern History of Politics and Violence. London: Bloomsbury Academic, 2017. Pp. 304. $ 102.60 (cloth). In Journal of British Studies, 2018, vol. 57, iss. 2, pp. 429-430. (0.625 - IF2017). ISSN 0021-9371. Dostupné na internete: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-british-studies/article/paul-jackson-colin-jordan-and-britains-neonazi-movement-hitlers-echo-a-modern-history-of-politics-and-violence-london-bloomsbury-academic-2017-pp-304-10260-cloth/FE6CF520CA366EED17492EA15151B11B>. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Augustu 1968 predchádzala dezinformačná kampaň. In HistoryWeb, 2018, 27.7., [5] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Operace Dunaj. Krvavá odpověd Varšavské smlouvy na pražské jaro1968 / Danielo Povolný. - Praha : Academia, 2018. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/augustu-1968-predchadzala-dezinformacna-kampan#.W17PrtUzaUl>. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Na Volyni sa varila krvavá kaša. In HistoryWeb, 2018, 11.6., 1-6 s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: V plyn 1943 / Grzegor Motyka. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/na-volyni-sa-varila-krvava-kasa#.W0xk9dUzaUl>. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Ľudácky režim zatváral i nevinných. In HistoryWeb, 2018, 11.6., [4] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Ľudácka prevýchova. Mária Janšáková v Ilave v roku 1939 a jej Cela č. 20 / Marína Zavacká. - Bratislava : Artforum, 2018. - ISBN 978-80-8150-210-1. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ludacky-rezim-zatvaral-i-nevinnych#.WyITZlUzaUl>. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Akí boli veľkí hráči studenej vojny ? In HistoryWeb, 2018, 5.1., [5] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Rivali a partneri studenej éry / Slavomír Michálek. - Bratislava : VEDA, 2017. - ISBN 978-80-224-1602-3. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/aki-boli-velki-hraci-studenej-vojny#.WmWhPq7iaUl>. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Žijeme v období "druhej renesancie". In SME, 2018, roč. 26, 7.9., s. 26. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Propaganda o Mníchove ´38 a auguste ´68. In SME, 2018, roč. 26, 7.9., s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub - MACHÁČEK, Milan. Nechcel som podsúvať názor na Husáka : český historik Michal Macháček napísal doposiaľ najucelenejšiu knihu o Gustávovi Husákovi. In Denník N, 2018, roč. 4, č. 24, s. 12-13. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Vojna sa neskončila v roku 1918. In SME, 2018, roč. 26, 3.8., s. 26. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Premyslená nacistická propaganda nás balamutí dodnes. In Denník N, 2018, roč. 4, č. 11, s. 11. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/998845/premyslena-nacisticka-propaganda-nas-balamuti-dodnes/>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Baka, Igor- Maskalík, Alex - Medvecký, Matej- Minařík, Pavel. Vojenské dejiny Slovenska VII: zväzok (1968-1992). Bratislava: Magnet Press, 2016, 360 s. ISBN 9788089169344. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 175-176. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Ruské tango s krajnou pravicou. In Denník N, 2018, roč. 4, [2] s. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1033662/ruske-tango-s-ciernou-krajnou-pravicou/?ref=list>. Typ: GII
 • DRUGA, Marek. Kláštorná pamäť a kráľovský dar. K vybraným aspektom vzniku najstarších listinných fálz v uhorskom prostredí. In Prehodnotené dejiny. Historická pamäť - jej miesto a význam pre spoločnosť. Stretnutie mladých historikov VII. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice, 25. október 2017. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 16-26. ISBN 978-80-8152-610-7.(VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: AEDA
 • DRUGA, Marek. Hlavačková, Miriam (ed.). Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. Bratislava: Historický ústav SAV; VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, 456 s. ISBN 9788022415378. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 159-162. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Od symbolu k slovu / Miriam Hlavačková (ed.). - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. - ISBN 978-80-224-153-78. Typ: EDI
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. The Silent Majority : Attitudes of non-prominent citizens At the beginning of the great War in the territory of today’s Slovakia. In Revue des études Slaves, 2017, vol. 88, fasc. 4, p. 699-719. ISSN 0080-2557.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: ADEB
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. "Naši" a problém zásobovania : snahy o samozásobiteľský charakter Prešporka/Bratislavy a ďalšie spôsoby adaptácie mestskej komunity vo vojnovom režime ["Ours" and the Supply Problem. Efforts of a Subsistence Charakter in Pressburg/Bratislava and Other Methods of Adaptation of the Urban Communmity in the Wartime Regime]. In Documenta Pragensia, 2016, roč. 35, s.267-286. ISSN 0231-7443.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: ADEB
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Upheaval of 1918/1919 in Pressburg/Bratislava : An example of differing representations of a common past in Historiography. In Transboundary Symbiosis over the Danube : Re-thinking the meaning of Symbiosis-Past, Present and Future. III. - Tokyo : Waseda University Press, 2018, s. 21-36. ISBN 978-4-657-18003-2.(Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: BEE
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela - HIMIČ, Dan. Kde končili slovenské siroty? : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2018, č. 11, s. 53-59. ISSN 2585-7843. Typ: GII
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Az Estzerházyak - út a magyar politika Csúcsára = Esterházyovci - cesta na výslnie uhorskej politiky. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec, 2017, s. 12-39. ISBN 978-80-972927-7-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: ABD
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Res Pálffyana, príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 377-379. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor Matúš Dulla, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680. Typ: FAI
 • ĎURČO, Michal. Osídľovací proces a sociálno-ekonomický vývoj. In Michalová : krajina dreva, železa a ohňa. - Obec Michalová, 2018, s. 39-64. ISBN 978-80-570-0147-8. Typ: ABD
 • ĎURČO, Michal. Moraglio, Massimo. Driving Modernity. Technology, Experts, Politics and Fascist Motorways, 1922-1943. New York, Oxford: Berghanh, 2017, 194 s. ISBN 978178534498. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 348-351. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Driving Modernity / Massimo Moraglio. - New York : Berghahn, 2017. Typ: EDI
 • ĎURČO, Michal. Ako stromy prišli o miesto pri slovenských cestách. In Denník N, 2018, roč. 4, 23. 2., s. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1038826/ako-stromy-prisli-o-miesto-pri-slovenskych-cestach/>. Typ: GII
 • ĎURKOVÁ, Mária. Najstaršie dejiny Detvy do konca 18. storočia [The oldest history of Detva till the end of the 18th Century]. In Detva : monografia mesta. - Mesto Detva, 2018, s. 60-73. ISBN 978-80-9730011-2-5.(Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku). Typ: ABD
 • ĎURKOVÁ, Mária - ŠMÁL, Ondrej. Poľnohospodárstvo v premenách [Agriculture in Variations]. In Detva : monografia mesta. - Mesto Detva, 2018, s. 165-173. ISBN 978-80-9730011-2-5. Typ: AEDA
 • ĎURKOVÁ, Mária. Podpoľanie v stredoveku [Podpoľanie in the Middle Ages]. In Detva : monografia mesta. - Mesto Detva, 2018, s. 52-59. ISBN 978-80-9730011-2-5.(Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku). Typ: AEDA
 • ĎURKOVÁ, Mária. Tihányiová, Monika. Bubekovci z Plešivca. Úspechy a pády jedného rodu v politike a umení. Rožňava: o.z. Georgius Bubek, 2017, 151 s. ISBN 978-80-972-888-08. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 560-561. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • ĎURKOVÁ, Mária. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Eds. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý. Praha: Academia, 2017, 823 s. ISBN 978-80-2002-73-82. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 559. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Slovacika im Archiv der Apostolischen Pönitentiarie und Möglichkeiten ihrer Nutzung bei der Erforschung der spätmittelalterlichen slowakischen Geschichte (15. Jh.). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, no. 1-2, p. 124-160.(APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: ADEB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. „Consilium itinerarii“ benátskeho lekára pre vyslancov k cisárovi Žigmundovi do Uhorska v rokoch1434 - 1435. Príspevok k cestovaniu a životospráve cestovateľa v stredoveku. In Studia Mediaevalia Bohemica, 2017, č. 1, s. 19-45.(APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: ADEB
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 1, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História extra : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 5, s. 1. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč.17, č. 2, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Development of the Education of Physicians in Slovakia. In 800 godina srpske medicine : drugi beogradski zbornik. Kongres istoričara medicine. - Beograd : Srbsko lekarsko družstvo, 2018, s. 15-29. ISBN 978-86-6061-094-4.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: ABC
 • FALISOVÁ, Anna. Memorandum z roku 1946 - zásobovanie Slovenska liekmi [Memorandum of Year 1946 - supply of medical drugs through Slovakia]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č. 6-8, s.115-119. ISSN 0014-8172.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: ADFB
 • FALISOVÁ, Anna - HLAVINKA, Ján. Osobnosť MUDr.Vojtecha Spanyola [Significance of MUDr. Vojtech Spanyol]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2017, roč. 2, č. 1-2, s. 223-238. ISSN 2453-9252.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945). Typ: ADFB
 • FALISOVÁ, Anna - OZOROVSKÝ, Vojtech. Stanislav Kostlivý a Konštantín Čársky – elity slovenskej chirurgie [Stanislav Kostlivý and Konštantín Čársky – the Elite of Slovak Surgery]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 99-113. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3094940/07-falisova-ozorovsky-stanislav-kostlivy-a-konstantin-carsky-elity-slovenskej-chirurgie.pdf>(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: ADFB
 • FALISOVÁ, Anna. Zdravotníctvo v Detve v rokoch 1918-1989 [Health Care in Detva 1918-1989]. In Detva : monografia mesta. - Mesto Detva, 2018, s. 208-211. ISBN 978-80-9730011-2-5. Typ: AEDA
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Ernest Denis, Robert William Seton-Watson a slovenská otázka počas prvej svetovej vojny [Ernest Denis, Robert William Seton-Watson and the Problem of Slovakia during the First World War]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 385-396. ISBN 978-80-224-1653-5.(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Typ: ABD
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Bohdan Pavlů : Zrod československého diplomata [Bohdan Pavlů. Birth of a Czechoslovak Diplomat]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 64-107. ISBN 978-80-97-2016-54.(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Typ: ABD
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le traité franco-yougoslave et l´Italie: Raymond Poincare et la premiére étape des pourparlers (1923-1924). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, no. 1-2, p. 78-102.(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Typ: ADEB
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le Remilitarisation de la Rhénanie, le 7 Mars 1936 et sa Réception en Europe de l´Est. In Acta : colloque international. La gestion des crises internationales depuis 1919. Bucurest 19.-23. 09. 2012. Edition by Dumitru Preda ; scientific Coordination of the Bucharest Conference: Mkhai Retegan, Costantin Hlihor. - Cavallioti : Commission Internationale D´Histoire des Relations Internationales, 2016, s. 45-65. ISBN 978-606-551-080-7.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: AFA
 • FIAMOVÁ, Martina. Vplyv nacistického Nemecka na poľnohospodársku politiku Slovenskej republiky po salzburských rokovaniach v roku 1940- pôsobenie poradcu Hansa Hamschu [The Impact of Nazi Germany on the Agricultural Policy of the Slovak Republic after the Salzburg Negotiations of 1940 and the Role of Adviser, Hans Hamscha]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 239-257. ISBN 978-80-224-1653-5.(Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • FILIPKO, Richard - DUCHOŇOVÁ, Diana. Pravda o Jánošíkovi : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2018, č. 38, 21.9., s. 58-64. ISSN 2585-7843. Typ: GII
 • FRIMMOVÁ, Eva. Eliáš Berger a jeho pôsobenie v Skalici [Eliaš Berger and his activities in Skalica]. In Zborník Záhorskeho múzea v Skalici 8. - Skalica : Vydalo Záhorské múzeum, 2017, s. 29-44. ISBN 978-80-85446--94-4.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: AEDA
 • GAUČÍK, Štefan. Elfelejtett dél-szlovákiai élettörténetek 1956-1957- ből. In Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. - Budapest ; Somorja : Nemzeti Emlékezet Bizottsága : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, s. 139-162. ISBN 978-605-5656-17-0. Typ: ABC
 • GAUČÍK, Štefan. Múzeum ako symbol autonómie a mecenášstva meštianstva a lojality k Uhorsku (1868-1918). In Vo víre dejín. - Bratislava : Mestské múzeum Bratislavy, 2018, s. 20-66. ISBN 978-80-89636-29-7.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • GAUČÍK, Štefan. Ödön Tarján - politik, podnikateľ a slobodomurár [Ödön Tarján – Politician, Entrepreneur and Freemason]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 84-98. ISSN 1337-6861. Názov z hl.obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/odon-tarjan-politik-podnikatel-a-slobodomurar?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2F01-2018-elity-na-slovensku-v-19.-a-20.-storoci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DdGl3ThmxDLK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3>(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. A polgari autonómia és mecénásság jelképe: a Pozsonyi Városi Múzeum (1868-1918) [The Symbol of Civil Autonomy and Patronage: The City Museum of Pressburg (1868-1918)]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018, roč. XX, č. 3, s. 13-60. ISSN 1335-4361.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. Háború, összeomlás, jogfosztás. A csehszlovákiai magyarok 1944-1945- ben. In Remény és realitás Magyarország 1945. - Budapest : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017, s. 293-320. ISBN 978-615- 5656-118. Typ: BEE
 • Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. Dieter Gosewinkel, Roman Holec, Miloš Řezník (eds.). Essen : Klartext Verlag, 2018. 423 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch - Slowakischen Historikerkommission, 23. ISBN 978-3837-519433. Typ: FAI
 • GOSEWINKEL, Dieter - HOLEC, Roman - ŘEZNÍK, Miloš. Vorwort. In Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 7-10. ISBN 978-3837-519433. Typ: GII
 • HÁJKOVÁ, Dagmar - MICHELA, Miroslav. Oslavy 28. října. In Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v medziválečném Československu. - Praha : Academia : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2018, s. 75-135. ISBN 978-80-200-2870-9. Typ: ABC
 • Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v medziválečném Československu [Glory to the Republic! The official commemorations and celebrations of interwar Czechoslovakia]. Edd. Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela ; recenzenti: Jan Galandauer, Karel Šima. Praha : Academia : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2018. 536 s. ISBN 978-80-200-2870-9. Typ: FAI

  Citácie:
  [3.1] LUKAVEC, J. Hájková, Dagmar; Horák, Pavel; Kessler, Vojtěch; Michela, Miroslav (ed.): Sláva republice! In iLiteratura.cz, 2018, nestránkované, [cit. 2018-11-16]. Dostupné na internete: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/40655/hajkova-dagmar-horak-pavel-kessler-vojtech-michela-miroslav-ed-slava-republice>

 • HÁJKOVÁ, Dagmar - HORÁK, Pavel - KESSLER, Vojtěch - MICHELA, Miroslav. Slovo závěrem. In Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v medziválečném Československu. - Praha : Academia : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2018, s. 469-475. ISBN 978-80-200-2870-9. Typ: GII
 • HÁJKOVÁ, Dagmar - HORÁK, Pavel - KESSLER, Vojtěch - MICHELA, Miroslav. Úvod. In Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v medziválečném Československu. - Praha : Academia : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2018, s. 13-42. ISBN 978-80-200-2870-9. Typ: GII
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Role Německa při modernizaci zemědělského venkova na Slovensku v letech 1939-1945 [The Role of Germany in the Modernization of the Agricultural Countryside in Slovakia in the Years 1939-1945]. In Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. - Praha : Národní zemědělské muzeum, 2017, s. 287-299. ISBN 978-80-86874-87-6.(Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945). Typ: ABC
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Proces globalizace a vstup Slovenska do mezinárodních hospodářských struktur po roce 1993 [The Process of Globalization and the Slovak Accesion to International Economic Structures after 1993]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 299-318. ISBN 978-80-200-2882-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABC
 • HALLON, Ľudovít. Dejiny výroby papiera a celulózy na Slovensku. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : celulózový a papierenský priemysel na Slovensku. 5. zväzok. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, s. 7-28. ISBN 978-80-227-4762-2.(Vega 2/0042/16 : Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Idea Sedliackej banky a cesta k jej vzniku 1939-1942 [The Idea of a Farmers´Bank and the Path to Its Creation in 1939-1942]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 259-274. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945). Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít - JIRÁSEK, Zdeněk. Rodina Dubčekovcov v Sovietskom zväze (1925-1938) [The Dubček family in the Soviet Union (1925-1938)]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 49-66. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - ĎURČO, Michal. Industrialization of Slovakia and its Impact on the Environment during the Period of Socialism. In Technological Drive from Past to Future? 50 Years of ICONTEC : The 45th ICONTEC Symposium 17-21 July 2018. Jean Monnet University Saint- Étienne, France. Editors: Robert Belot, Aurélie Brayet, Timo Myllyntaus, Luc Rojas. - Saint-Étienne : ICONTEC and Jean Monnet University, 2018, s. 140-141. ISBN 979-10-699-2591-5. Typ: AFE
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Tourism in the Slovak republic in the Shadow of the War 1939-1945. In Geotour 2018 : Book of abstracts. International Conference on Geotourism, Mining Tourism, Sustainable Development and Environmental Protection. - Hodruša-Hámre : Technical University of Košice, 2018, s. 30. ISBN 978-80-553-2763-1. Typ: AFH
 • HALLON, Ľudovít. Eigentum und Verstaatlichung : Die Besitzverhältnisse in der Tschechoslowakei nach 1945: ein Vergleich mit anderen Volksdemokratien. In Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 253-304. ISBN 978-3837-519433.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: BEE
 • HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Die Formen der Expansion des deutschen Kapitals in der Slowakei 1939-1945. In Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 199-230. ISBN 978-3837-519433.(Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945). Typ: BEE
 • HALLON, Ľudovít. Hospodářský vývoj Slovenska v letech 1945-1948. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 441-447. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • HALLON, Ľudovít. Transformace slovenské ekonomiky v letech 1989-1993. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 820-825. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • HALLON, Ľudovít. Vývoj Slovenské republiky 1939-1945. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 352-374. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • HANÁK, Péter - DRÁBIK, Jakub. Historik. Hlavné mesto mohla byť aj Žilina, ČSR chcela mať more a Budapešť. In Aktuality.sk, 2018, s. 1-5. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/636180/historik-hlavne-mesto-mohla-byt-aj-zilina-csr-chcela-mat-more-a-budapest/?fbclid=IwAR1IUGaiN8BzvZtkTt14ytPop4Rz5v8B2WbOY1GOF-H1tQX_MxCdttxb5kw>. Typ: GII
 • HANULA, Matej. Fiľakovský futbalový mecenáš [The Benefactor of Fiľakovo Football]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 419-432. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: ABD
 • HANULA, Matej. Milan Hodža : Rival alebo spojenec? „Exkurzie“ slovenského politika do rezortu Edvarda Beneša [Milan Hodža. Rival or Ally? „Tours“ of Slovak Politician in the Department of Edvard Beneš]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 148-191. ISBN 978-80-97-2016-54.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • HANULA, Matej. Zdroje vplyvu agrárnej strany na Slovensku v medzivojnovom období [The Sources of Influence of the Agrarian Party in Slovakia during the Interwar Period]. In Studia Historica Nitriensia, 2017, roč. 21, č. 2, s. 310-326. (2017 - SCOPUS). ISSN 1338-7219.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)). Typ: ADFB
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Zwischen königlichem Hof und päpstlicher Kurie. Der apostolische Protonotar und Pressburger Propst Georg von Schönberg (1486). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, no. 1-2, p. 33-59.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: ADEB
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Solus cum Deo solo. Rehoľa pavlínov v stredovekom Uhorsku [Solus cum Deo solo. Pauline Fathers in Medieval Hungary]. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 2017, vol. 15, no. 4, p. 36-55. ISSN 2084-1213.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: ADEB
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Vtedy v stredoveku. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2018, roč. 24, č. 9, s. 7-11. ISSN 1335-4000. Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Medicína v stredoveku. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 11-12, s. 26-29. ISSN 1339-3634. Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Pavlíni na Slovensku. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 14, s. 14-15. ISSN 1339-3634. Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Bieli mnísi. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 14, s. 10-13. ISSN 1339-3634. Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Hradná zbožnosť. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 3, s. 6-7. ISSN 1339-3634. Typ: GII
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Hradné kaplnky. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 1, s. 14-16. ISSN 1339-3634. Dostupné na internete: <http://prikryl.sk/data/documents/VOX-01-2018.pdf>. Typ: GII
 • HLAVINKA, Ján. Sklamanie "umiernených" ľudákov: Prvý arizačný zákon a jeho výsledky [Disappointment of "Moderate" Ludaks - The First Aryanization Act and Its Consequences]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 87-102. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • HLAVINKA, Ján. Hiadeľ. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 862. ISBN 978-0-253-02373-5. Typ: BDA
 • HLAVINKA, Ján. Marianka. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 871. ISBN 978-0-253-02373-5. Typ: BDA
 • HLAVINKA, Ján. Ilava/Work Center for Jews. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 864-865. ISBN 978-0-253-02373-5. Typ: BDA
 • HLAVINKA, Ján. Dubnica nad Váhom/Work Unit. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 860-861. ISBN 978-0-253-02373-5. Typ: BDA
 • HOLEC, Roman. Vädnúci štvorlístok. Československo na stránkach periodika International Peasant Union (1950-1967) [A Withering Fouir-Leaf Clover - Czechoslovakia in the Page of International Peasant Union Magazinde (1950-1967)]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 337-362. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • HOLEC, Roman. Slovenská politika na križovatke medzi Viedňou, Budapešťou a Prahou [The Slovak Politics at the Crossroad between Vienna, Budapest and Prague]. In střed | centre : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2018, roč. 9, č. 2, s. 46-70. ISSN 1803-9243. Typ: ADEB
 • HOLEC, Roman. Pamäti na vojnu - vojna v pamätiach : (slovenský príklad). In Česko-slovenská historická ročenka, 2017, s. 167-188. Typ: ADFB
 • HOLEC, Roman. Slovenské československé 20. storočie [Slovak Czechoslovakia in the 20th Century]. In Sto let : hodnota svobody, nebo cena za nezávislost. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2018, s. 265-296. ISBN 978-80-7419-273-9. Typ: AECA
 • HOLEC, Roman. Ideology and the Practice of Agrarianism in the Mirror of the Slovak - Croatian Relationship = Ideologija i praksa agrarijanizma u ogledalu slovačko-hrvatskih odnosa. Ideológia a prax ahrarizmu v zrkadle slovensko-chorvátskych vzťahov. In Croatia and Slovakia : Historical Parallels and Connenctions (from 1780 to the Present Day). Vol. II. - Zagreb ; Bratislava : FF press. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences Department of History : Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts Department of Slovak History, 2017, s. 96-106. ISBN 978-953-175-605-1. Typ: AECA
 • HOLEC, Roman. Úvahy o černovskej tragédii vo svetle najnovšieho výskumu a interpretácií. In Černovská tragédia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 110. výročia černovských udalostí ; posúdili: Peter Olexák, Radomír Vlček. - Ružomberok : mesto Ružomberok, 2018, s. 9-35. ISBN 978-80-972973-0-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFB
 • HOLEC, Roman. Svetozár Hurban Vajanský ako predstaviteľ národno-politickej a mienkotvornej slovenskej elity. In Biografické štúdie, 2017, č. 40, s. 23-34. ISSN 0067-8724. Typ: AFD
 • HOLEC, Roman - NĚMEČEK, Jan. Československo. Náš společný domov : slávnostní přednášky Akademie věd České republily. Praha : Nakladatelství Academia : Historický ústav, 2018. 81 s. ISBN 978-80-200-2933. Typ: BAA
 • HOLEC, Roman. Slovenský krok do neznáma : diletantismus, naivita, poctivost vs. předvídavost, pragmatismus, vypočítavost ? In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2018, roč. 40, č. 7, s. 14-16. ISSN 0418-5129. Typ: BDE
 • HOLEC, Roman. Veselé (i menej veselé) návraty k revolúcii 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 60-63. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HOLEC, Roman. Ein halbvolles oder ein halbleeres Glas ? Zu den Veränderungen im Besiotzstand der ungarischen Minderheit in der Tschechoslowakei 1918-1938. In Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 79-107. ISBN 978-3837-519433. Typ: BEE
 • Umenie vo vojne - vojna v umení : (pamäť 1. svetovej vojny v literatúre a umení). Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017, s. 143-222. Typ: FAI
 • HOLEC, Roman. Za Mikulášom Teichom (1918-2018). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 572-573. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • HOLLÝ, Karol - JUHÁSZ, Gábor. Svrčinovec v "dlhom" 19. storočí II. História obce v rokoch 1850-1914. In Svrčinovec : monografia obce. - [Svrčinovec] ; [Čadca] : Kysucké múzeum v Čadci : obec Svrčinovec, 2018, s. 158-188. ISBN 978-80-89751-19-8.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: ABD
 • HOLLÝ, Karol. Ivan Hálek: Alkoholizmus ako spoločenský problém [Ivan Hálek: Alcoholism as a social problem]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2017, roč. 2, č. 1-2, s. 241-266. ISSN 2453-9252. Typ: ADFB
 • HOLLÝ, Karol. Zaplatiť či nechať zoštátniť? Spor o nadlacké evanjelické školy v zrkadle publicisticky z roku 1913. In Acta historica Neosoliensia, 2017, t. 20, vol. 2, s. 34-66. ISSN 1336-9148.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: ADFB
 • HOLLÝ, Karol. Zabíjačky na Dolnej zemi v reflexii dobovej publicistiky, s dôrazom na polemiku o zabíjačkách v Srieme z roku 1902. In Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 16. 19. marca 2017. Editori:Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik, Bianca Unc ; recenzenti: Martina Bocánová, Janko Gubani. - Nadlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2017, s. 126-141. ISBN 978-973-107-125-1.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: AFA
 • HOMOĽA, Tomáš. Orlica verzus havran : súperenie Jagelovcov a Mateja Korvína o českú korunu v rokoch 1471-1479. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 5, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HUDEK, Adam - KOVÁČ, Dušan. Neue Wissenschaft für die neue Gesellschaft : Die Transformation der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1945-1967. In Die Akademien der Wissenschaften in Zentraleuropa im kalten Krieg : Transformationsprozesse im Spannungsfeld von Abgrenzung und Annäherung. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, s. 199-227. ISBN 978-3-7001-8189-9.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum excelentnosti SAV : Slovenské dejiny v dejinách Európy). Typ: ABC
 • HUDEK, Adam. Alexander Dubček v historiografii [Alexander Dubček in Historiography]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 445-460. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana. "Orel" A.S.Chomjakova i symboly slovackovo nacionaľnovo dviženija XIX veka. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2017, no. 10, p. 65-78. ISSN 2227-6874. Dostupné na internete: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/index.html>. Typ: AFA
 • JAKABŠICOVÁ, Alexandra - JANURA, Tomáš. Historický park vo Voderadoch - ako prinavrátiť jeho dávnu noblesu. In Monument revue : časopis Pamiatkového úradu na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2017, roč. 6, č. 2, s. 13-17. ISSN 1338-807X. Typ: ADFB
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Spor o Dubčeka : spory o "obraz" minulosti sú vždy aj spormi o súčasnosť [Dispute about Dubček]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Vladimír Clementis : nepohodlný intelektuál v politike a diplomacii [Vladimír Clementis. An Unwelcome Intellectual in Politics and Diplomacy]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 473-515. ISBN 978-80-97-2016-54.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Moderna a intelektuál v 20. storočí (Úvaha s ručením obmedzeným...) [Modern and Intelectual in the 20th Century - A Limited Liability Reflection ...]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 135-148. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre). Typ: ABD
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta - ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Predhovor [Preface]. In ROGUĽOVÁ, Jaroslava - JAKSICSOVÁ, Vlasta. Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 13-14. ISBN 978-80-224-1653-5. Typ: GII
 • JANČÍK, Drahomír - HALLON, Ľudovít. Hospodářský a sociální vývoj meziválečného Československa. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 196-235. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • JANČÍK, Drahomír - LONDÁK, Miroslav. Ekonomický a sociální vývoj československé federace (1969-1989). In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 726-769. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • JANČÍK, Drahomír - LONDÁK, Miroslav. Ekonomika a sociální vývoj v područí ideologie a politiky: transformace, stagnace, reformy (1948-1968). In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 558-602. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • JANURA, Tomáš. Numizmatická zbierka barónky Anny Márie Hellenbachovej [The numismatic Collection of Baroness Anna Mária Hellenbach]. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, č. 6, s. 62-67.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ADFB
 • JANURA, Tomáš. Stredoveký hrad podľa písomných prameňov. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 36-39. ISBN 978-80-88877-81-3. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Vývoj za Suňogovcov podľa písomných prameňov. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 50-58. ISBN 978-80-88877-81-3. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Kaštieľ Divinka : národná kultúrna pamiatka. In Divinka a Lalinok. - Divinka : Obec, 2018, s. 71-74, poznámky 476. ISBN 978-80-570-0193-5. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Od prvej písomnej zmienky z roku 1325 do 1. svetovej vojny : stredoveké dejiny. In Divinka a Lalinok. - Divinka : Obec, 2018, s. 56-67, poznámky 475-476. ISBN 978-80-570-0193-5. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika. Hradné drámy a spory. In Hrad Kamenica : obrazy z dejín hradu a podhradia. - Kamenica : Obecný úrad Kamenica, 2018, s. 7-35. ISBN 978-80-89694-38-9. Typ: BEF
 • JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Farský kostol sv. Martina. In Teplička nad Váhom 1267-2017 : vydané pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Tepličke nad Váhom. Zostavila Beáta Kasajová. - Vydavateľstvo Georg. Žilina pre obec Teplička nad Váhom, 2017, s. 66-80. ISBN 978-80-8154-219-0. Typ: BEF
 • JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Kaštieľ a kaštieľská kaplnka (Kostol sv. Kríža). In Teplička nad Váhom 1267-2017 : vydané pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Tepličke nad Váhom. Zostavila Beáta Kasajová. - Vydavateľstvo Georg. Žilina pre obec Teplička nad Váhom, 2017, s. 129-151. ISBN 978-80-8154-219-0.(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať). Typ: BEF
 • JANURA, Tomáš - LIŠČÁK, Marián - KRÁLIK, Zdenko. Predstavitelia šľachtických rodov. In Teplička nad Váhom 1267-2017 : vydané pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Tepličke nad Váhom. Zostavila Beáta Kasajová. - Vydavateľstvo Georg. Žilina pre obec Teplička nad Váhom, 2017, s. 166-174. ISBN 978-80-8154-219-0. Typ: BEF
 • KAMENEC, Ivan. Reflexia arizácie, jej priebehu a výsledkov v slovenskej spoločnosti. In Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte II. Editor Magdaléna Hrbácsek ; recenzenti: Miloš Zelenka, Roland Lanz. - Galanta : OZ ART DANUBIUS, 2017, s. 29-40. ISBN 978-80-89856-08-4. Typ: AFD
 • KAMENEC, Ivan. Moje stretnutia s Eugenom Bárkányom. In Židovské pamiatky na Slovensku. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2017, s. 25-27. ISBN 978-80-89175-79-6. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Úvodné slovo. In Príbeh Juraja Szánta : rozhovor o záchrancoch a obeti. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 4-5. ISBN 978-80-8152-583-4. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Mach, Alexander.Pred rozsudkom. Denníky 1945-47. Bratislava: Vydavateľstvo Marenčin PT, 2017, 447 s. ISBN 9788056900383. Ivan Kamenec. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 368-370. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Ríša umenia je ríšou pochopenia. In Československo ? ! ... Czechoslovakia ? ! ... : katalóg vyšiel k výstave v Galérii 19, Lazaretská 19, Bratislava 2-28. október 2018. - Galéria 19, s. 4-5. ISBN 978-80-972618-2-5. Typ: GII
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Školské reformy pod vedením ministra školstva Jozefa Siváka (1939-1944) [School Reforms under the Leadership of Jozef Sivák, Minister of Education (1939-1944)]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 445-453. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)). Typ: ABD
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Cesta do Ríma : slovenská účasť na inaugurácii pápeža Pia XII. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 5, s. 31-33. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BDF
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vydaté ženy - problém školstva : byť či nebyť učiteľkou... In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 1, s. 37-38. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Tenká hranica medzi politickým ideálom a politickou perzekúciou : veľká vojma v rodinnej pamäti (príklad rodiny Drahotíny Kárdossovej-Križkovej) = Tonkaja gran meždu političeskymi idealami i političeskim presledovaniem. In Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania : Historický ústav SAV, 2016, s. 71-82, ruská jazyková mutácia na s. 81-94. ISBN 9789-80-89514-39-7.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0180/13 : Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. stor.): mýty- stereotypy- historická pamäť). Typ: ABD
 • KODAJOVÁ, Daniela. Jozef Miloslav Hurban v rodine a národe. Prepojenie súkromného života a verejných aktivít národovca. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 13-31. ISSN 1339-4908. Dostupné na internete: <http://sausba.sk/pdf_casopis/web/casopisy/slovencinar12_casopisSAUS.pdf>(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Svet Boženy Slančíkovej a tvorba Timravy. In Slovenský konzervativizmus a literatúra písaná ženami vtedy a dnes : zborník prednášok vedeckej konferencie 21. október 2017, Lučenec. Recenzenti: Dušan Katuščák, Ivana Taranenková. - Bratislava : Živena - spolok slovenských žien, 2018, s. 8-17. ISBN 9789-80-972560-2-9.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Svetozár Hurban Vajanský a ženské hnutie. In Biografické štúdie, 2017, č. 40, s. 35-52. ISSN 0067-8724.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFD
 • KODAJOVÁ, Daniela. Janko Francisci : vysoko lietajúci sokol v revolúcii. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 47-53. ISSN 1335-6550.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BDF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Škandálne dozvuky zakladania Spolku sv. Vojtecha. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč.17, č. 2, s. 16-23. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Pôsobenie vojenských duchovných v rakúsko-uhorskej armáde. In Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen. Zodpovedný redaktor: Daniela Kodajová. - Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, [2018], s. 29-39. ISBN 978-80-973022-9-0.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BEF
 • Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen. Zodpovedný redaktor: Daniela Kodajová. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, [2018]. 231 s. ISBN 978-80-973022-9-0. Typ: FAI
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Problematika uhorsko-moravskej hranice v 16. storočí na zasadaniach uhorského snemu [The Problem of Hungarian-Moravian border in 16th century in Hungarian diet meetings]. In Zborník Záhorskeho múzea v Skalici 8. - Skalica : Vydalo Záhorské múzeum, 2017, s. 18-28. ISBN 978-80-85446--94-4.(VEGA 1/0645/17 : Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia). Typ: AEDA
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Postavenie katolíkov v kráľovskom Uhorsku počas stavovských povstaní [The status of Catholics in the Kingdom of Hungary during the Estates uprisings]. In "Tu stojím, inak nemôžem..." : reformácia od počiatkov do súčasnosti. - Bratislava ; Praha : Štátny archív v Bratislave : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 100-105. ISBN 978-80-87912-94-2.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: AEDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Reading societies and cultural associations. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam, 2018, vol. 2, p. 1356-1357. Typ: BDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Publishing ventures/periodicals. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam, 2018, vol. 2, p. 1353-1354. Typ: BDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Libraries, archives. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam, 2018, vol. 2, p. 1362-1363. Typ: BDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Zneužívanie maloletých pred konceptom (šťastného) detstva. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 1, s. 20-28. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: BDF
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Prisťahovalec s víziou v dejinách typografickej kultúry. In KRIŽANOVÁ, Petronela. Pribeh zabudnutého kníhkupectva Anton Löwe (1770-1799 ?). - Detail, 2017, s. 122-124. ISBN 9789-80-972519-2-5. Typ: GII
 • KONEČNÝ, Peter. Kameralisten, Bildungsreformer und aufstrebende Bergbeamte: Johann Thaddäus Anton eithner und sein Vorschlag zur Gründung einer Bergakademie im Habsburgerreich. In Montánna história, 2015-2016 : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva, 2017, roč. 8-9, s. 66-89. ISSN 1338-5984. Typ: ADFB
 • KONEČNÝ, Peter. Transfery montanistického poznania v ranom novoveku: uhorské baníctvo a hutníctvo v európskych cestopisoch, 1651-1751 : dizertačná práca [Transfers of mining knowledge in the early modern period: Hungarian mining and metallurgy in european travelogues, 1651-1751]. Školiteľ: Viliam Čičaj. Bratislava, 2017. 141 s. Typ: DAI
 • KOVÁČ, Dušan. Vznik modernej metropoly. Bratislava 1901-1939 [Bratislava - The Emergence of a Modern Metropolis, 1901-1939]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 473-487. ISBN 978-80-224-1653-5.(Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: ABD
 • KOVÁČ, Dušan. Od Compiegne po Versailles. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 6, s. 38-43. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • KOVÁČ, Dušan. Propaganda and "Realpolitik". T.G. Masaryk and his Attitude towards Hungary and the Magyars during and after World War I. Dušan Kováč. In Transboundary Symbiosis over the Danube : Re-thinking the meaning of Symbiosis-Past, Present and Future. III. - Tokyo : Waseda University Press, 2018, s. 7-20. ISBN 978-4-657-18003-2. Typ: BEE
 • KOVÁČ, Dušan. Slováci v Uhrách v dlouhem devatenáctém století. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 37-50. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Typ: FAI
 • Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. Eds.Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulz Wessel. Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 177 s. ISBN 978-80-87782-73-6. Typ: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. Az árvaházi iskola mint pedagógiai innovácios színtér = Škola pri sirotinci - miesto pedagogických inovácií. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec, 2017, s. 384-401. ISBN 978-80-972927-7-5.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: ABD
 • KOWALSKÁ, Eva. Podnikanie v réžii aristokrata: založenie a prvé roky súkenky v Uhrovci (1845-1851) [Business directed by an aristocrat: the establishment and first years of the textile factory at Uhrovec (1845-1851)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 429-456. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • KOWALSKÁ, Eva. Ivantyšynová, Tatiana - Podolan, Peter, Viršinská, Miriam. Básnik a mesto. Viedenské roky Jána Kolláíra. Bratislava: SDK SVE: Pro Historia 2015, 142 s. ISBN 9788097037666. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 367-368. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková (č. 47, r. 2013, č. 48, r. 2014, č. 49, r. 2015, č.50, r. 2016), hl. redaktorka Ingrid Kušniráková, výkonná redaktorka Marcela Bednárová (č. 51, 2017) ; recenzenti č.49, (2015), č. 50, (2016): Frederik Federmayer, Rastislav Kožiak, č. 51 (2017): Dušan Škvarna, Marek Junek. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-. ISBN 978-80-224-0991-9. ISSN 0440-9515. Typ: FAI
 • KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik : diplomat medzi juhoslovanskými, francúzskymi a talianskými nárokmi [Milan Rastislav Štefánik. A Diplomat Amid Yugoslavian, French and Italian Demands]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 18-63. ISBN 978-80-97-2016-54.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Typ: ABD
 • KŠIŇAN, Michal - BABJAK, Juraj. Milan Rastislav Štefánik - charizmatický vodca alebo reakčný diktátor? : Štefániková činnosť na Sibíri na prelome rokov 1918/1919 a jej obraz v legionárskej literatúre = Milan Rastislav Štefánik - charizmatičeskij vožď ili reakcionnyj diktator? Dejateľnosť Štefanika v Sibiri na prelome 1918/1919 gg. i jej otroženije v legionerskoj literature. In Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania : Historický ústav SAV, 2016, s. 39-52, ruská jazyková mutácia na s. 44-59. ISBN 9789-80-89514-39-7.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0180/13 : Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. stor.): mýty- stereotypy- historická pamäť). Typ: ABD
 • KŠIŇAN, Michal. La vision italienne des activités de Milan R. Štefánik en mars et avril 1919. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, no. 1-2, p. 161-186. Typ: ADEB
 • KŠIŇAN, Michal. "V edinstve sila !" Štefanik i borba za edinstvo čechoslovackovo dviženija soprotivlenija v Rossii v 1916-1917 gody. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2017, no. 10, p.104-118. ISSN 2227-6874. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/index.html>(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Typ: AFA
 • KŠIŇAN, Michal. Hnilica, Jiří. Les nouvelles élites Tchecoslovaques. Une formation francaise (1900-1950). Paris Institut d´études slaves, 2015, 405 s. ISBN 9788670255760. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 171. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KŠIŇAN, Michal. Komu prekáža silný Irán. In SME Komentáre, 2018, [3] s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/20836826/komu-prekaza-silny-iran.html>. Typ: GII
 • KURINCOVÁ, Elena - MANNOVÁ, Elena. Muzealizácia dejín Bratislavy ako multietnického mesta: koncepcia a realita. In Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. - Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. 81-102. ISBN 978-80-87782-73-6.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: BEE
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Az árva és elhagyott gyerekek intézeti ellátása Magyarországon a 18. század második felében. A tallós - Szenci - Pozsonyi királyi árvaház = Ústavná starostlivosť o osirelé a opustené deti v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia. Kráľovský sirotinec v Tomášikove - Senci - Bratislave. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec, 2017, s. 358-383. ISBN 978-80-972927-7-5.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: ABD
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Obnova katolíckej cirkvi v Uhorsku v 17. storočí [Renovation of the Catholic Church in the Kingdom of Hungary in the 17th Century]. In "Tu stojím, inak nemôžem..." : reformácia od počiatkov do súčasnosti. - Bratislava ; Praha : Štátny archív v Bratislave : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 147-161. ISBN 978-80-87912-94-2.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Vplyv elít na podobu sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období od polovice 18. do polovice 19. storočia [The Influence of the Elite on the Form of Social Care in Hungary from the Second Half of the 18th Century to the First Half of the 19th Century]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 9-30. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3094940/02_kusnirakova-ingrid-vplyv-elit-na-podobu-socialnej-starostlivosti-v-uhorsku.pdf>(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: ADFB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Die ungarische Konvente der Barmherzigen Brüder in der Konfrontation mit den Aufklärungsreformen der Maria Theresia und des Josefs II. In Germanische Provinz des Hospitalordens des Hl. Johannes von Gott bis 1780. Teil I. - Cieszyn : Konwent zakonu Bonifratrow, 2018, s. 173-198. ISBN 978-83-932300-5-1. Typ: BEE
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Záujem osvietenského štátu o blaho jednotlivca v mene obecného dobra [Interests of an enlightened country in a welfare system for the common good]. In Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová et al. ; recenzent: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017, s. 23-33. ISBN 978-80-89388-75-2. Vyšlo aj v angl. jaz. mutácii: KUŠNIRÁKOVÁ, I. Interests of an enlightened country in a welfare system for the common good. In Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami: jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia. Zost. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017, s. 34-44(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: BEF
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. In Memoriam PhDr. Vojtech Dangl, Csc. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 571. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • LALUHA, Ivan - ŽATKULIAK, Jozef. Ani počas normalizácie Dubček nemlčal [Dubček was not silent even during Normalization]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 339-369. ISBN 978-80-224-1651-1. Typ: ABD
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Každodenný život na dvore Imricha Thökölyho. In Rod Thököly : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie konanej pri príležitosti 360. výročia narodenia Imricha Thökölyho 25.-26. septembra 2017. Zostavovatelia Erika Cintulová, Marta Kučerová. - Kežmarok : Múzeum v Kežmarku, 2018, s. 333-351, 353-375. ISBN 978-80-972647-2-7.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: BEF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Diana Duchoňová. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť ( Esterházy Miklós nádor. Udvari tarsadalom és az arisztokrata mindennapok) Bratislava: HÚ SAV - Veda 2017, 560 oldál. In Soproni Szemle, 2018, évf. 72, sz. 1, s. 108-109. ISSN 0133-0748. Recenzia na: Palatín Mikuláš Eszaterházy / Diana Duchoňová. - Bratislava : HÚ SAV, 2017. Typ: EDI
 • LIŠČÁK, Marián - JANURA, Tomáš. Bitka pri Budatíne. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 91-92. ISBN 978-80-88877-81-3. Typ: AEDA
 • LIŠČÁK, Marián - JANURA, Tomáš - ŠIMKOVIC, Michal - KICKOVÁ, Květa. Vývoj hradu a jeho okolia v rokoch 1798-1907. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 84-90. ISBN 978-80-88877-81-3. Typ: AEDA
 • LIŠČÁK, Marián - JANURA, Tomáš - JURECKÝ, Michal. Vývoj vlastníckych vzťahov po roku 1798. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 82-83. ISBN 978-80-88877-81-3. Typ: AEDA
 • LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovensko v Československu 1945-1989 [Slovakia within Czechoslovakia from 1945 to 1989]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 26-70. ISBN 978-80-200-2882-2.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: ABA
 • LONDÁK, Miroslav. Rok 1968 a slovenská ekonomika - na ceste k federalizácii Československa. In Jaro ´68 : a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971. - České Budějovice ; Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017, s. 333-342. ISBN 978-80-87912-99-7.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABC
 • LONDÁK, Miroslav. Dubček ako tajomník ÚV KSČ pre priemysel [Dubček as the secretary of the CPC Central Committee for Industry]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 105-117. ISBN 978-80-224-1651-1.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • LONDÁK, Miroslav. Problémy slovenskej ekonomiky v období predjaria a ich vnímanie A. Dubčekom [The Problems of the Slovak economy in the Early Spring period and their perception by Alexander Dubček]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 145-158. ISBN 978-80-224-1651-1.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • LONDÁK, Miroslav. Za spravodlivejšiu ekonomiku : rok 1968 a problémy slovenského hospodárstva. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 8, s. 22-27. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenská republika a její vývoj po roce 1993. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 861-875. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • LONDÁK, Miroslav. Finální fáze rozkladu československé federace (1992). In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 825-833. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • LONDÁK, Miroslav. Rok 1968 a Slovensko. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 623-626. ISBN 978-80-7277-572-9. Typ: BEE
 • Dubček. Editori Miroslav Londák, Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Tomáš Gábriš, Zuzana Poláčková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018. 532 s. ISBN 978-80-224-1651-1(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: FAI
 • Slovensko - evropský příběh [Slovakia - A European Story]. Kolektívnu monografiu zostavili: Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss ; recenzenti: Svetozár Krno, Zdeněk Jirásek. Praha : Academia, 2018. 340 s. ISBN 978-80-200-2882-2(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: FAI
 • LONDÁK, Miroslav. Slovakia and Dubcek in 1968. Slovak Culture in Early Spring. In SciencesPo., 2018, no. 9, [6] s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/print/28734>. Typ: GII
 • LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír. Úvod. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 11-13. ISBN 978-80-200-2882-2.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: GII
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Na ceste k normalizácii - novinári po auguste 1968 [On the Way to Normalization - Journalist after August 1968]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 189-202. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenská spoločnosť v období normalizácie [The Slovak Society in the period of Normalization]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 323-337. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Kultúrne elity na Slovensku v období predjaria a ich vnímanie Alexandra Dubčeka [Cultural elites in SDlovakia in the Early Spring period and their perception of Alexander Dubček]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 159-175. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenská spoločnosťv období normalizácie - jej dôsledky v kultúre a v školstve. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018, s. 22-31. ISBN 978-80-568-0123-9.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • LUKAČKA, Ján. Cesta Matúša Čáka na vrchol oligarchickej vlády na prelome 13. a 14. stor. [The Way of Matheus Chak to the Top of the Oligarchic Government at the Turn of the 13th and 14th Centuries]. In Historický zborník, 2017, roč. 27, č. 2, s. 13-32. ISSN 1335-8723. Typ: ADFB
 • LUKAČKA, Ján. Hrad Gýmeš a jeho majitelia do začiatku 14. storočia. In Historický zborník, 2018, roč. 28, č. 1, s. 117-127. ISSN 1335-8723. Typ: ADFB
 • Local Roots – European Connections. The Position of Nazarene Art in 19th-Century Europe : Forum historiae 11, č. 2, 2017 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Pavla Machalíková, Angelika Herucová. Bratislava : Historický ústav SAV, 2017. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/web/10180/181>. ISSN 1337-6861. Typ: FAI
 • MACHALÍKOVÁ, Pavla - HERUCOVÁ, Angelika. Editorial. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č. 2, s.1-4. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/editorial?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2F02%2F2017-local-roots-european-connections-the-position-of-nazarene-art-in-19th-century-europe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waELc4N9ncmc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3>. Typ: GII
 • MACHO, Peter. Taktické a strategické metódy cirkevnej politiky v kontexte zápasu o integritu Preddunajského dištriktu [Tactic and strategic methods of ecclesiastic policy in the context of the struggle for integrity of the District of Cisdanubia]. In "Tu stojím, inak nemôžem..." : reformácia od počiatkov do súčasnosti. - Bratislava ; Praha : Štátny archív v Bratislave : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 229-243. ISBN 978-80-87912-94-2.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • MACHO, Peter. Friendship of Weapons and Brotherhood of Spirit: Cultural, Historical and Symbolic Dimensions of Slavko Kvaternik´s Official Visit to Slovakia in 1942 = Prijateljstvo oružja i bratstvo duha: kulturne, pvijesne i simboličťke dimenzije službenog posjeta Slavka Kvaternika Slovačkoj 1942. In Croatia and Slovakia : Historical Parallels and Connenctions (from 1780 to the Present Day). Vol. II. - Zagreb ; Bratislava : FF press. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences Department of History : Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts Department of Slovak History, 2017, s. 183-191. ISBN 978-953-175-605-1.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: AECA
 • MACHO, Peter. "Ruky preč od nášho Štefánika!" : hľadanie pravdy, alebo potupenie pamiatky národného bohatiera? In História extra : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 18-26. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • MANNOVÁ, Elena. Kultivovanie historickej pamäti a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva z optiky historiografie [The cultivation of historical memory and the cultural heritage from the perspective of historiography]. In Živá kultúra a pamiatky : Zborník príspevkov z konferencie Pochovaní pod pamiatkami. Zostavili: Magdaléna Vášáryová, Martin Katuščák, Jana Javorská. Recenzenti: Miloš Dudáš, Peter Maráky. - Bratislava : Via Cultura, Inštitút pre kultúrnu politiku, 2016, s. 45-61. ISBN 978-80-972562-2-7.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Typ: AFB
 • MANNOVÁ, Elena. Choral societies. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2018, vol. 2, p. 1355-1356. Typ: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. "Aby sa národ chopil zbrane" : spolkový život počas revolúcie 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 5, s. 44-48. ISSN 1335-6550.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: BDF
 • MANNOVÁ, Elena. Ako sa spomínalo na revolúcii 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 66-72. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MANNOVÁ, Elena. "Das Fluidum der Stadt ..." Urbane Lebenswelten in Kassa/Košice/Kaschau zwischen Sprachenvielfaltund Magyarisierung 1867-1918. By Frank Henschel (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 137). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. 360 pp. In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2017, vol. 6, n. 4, p. 915-918. ISSN 2063-8647. Recenzia na: "Das Fluidum der Stadt" / Frank Henschel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. Typ: EDI
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 82. 2013. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2018. 417 s. ISBN 978-3-11-052828-2. ISSN 0074-2015. Typ: FAI
 • MAŠLEJOVÁ, V. - LONDÁKOVÁ, Elena. Emancipované v dobrom i zlom. In Slovenka, 2018, roč., č. 9, s. 94-95. Typ: GII
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Vavro Šrobár a jeho vzťah k Židom [Vavro Šrobár and His Relationship with Jews]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 49-58. ISBN 978-80-224-1653-5.(Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945). Typ: ABD
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Úvod. In Ja som tam bol ... - Bratislava : Slovenské národné múzeum : Múzeum židovskej kultúry, 2018, s. 7-10. ISBN 978-80-8060-427-1. Typ: GII
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Predslov. In Rozprávame s nádejou : ukrýváné dieťa Slovensko. Skupina Košice/2013-2018. - Vydavateľstvo G -Atelier, 2018, s. 7-9. ISBN 978-80-89739-12-7. Typ: GII
 • MICHÁLEK, Slavomír - WEISS, Peter. Zahraničněpolitické souvislosti dělení Československa v lezech 1989-1992 a vztahy Prahy a Bratislavy s Washingtonem [The Foreign Policy Context of the Break-Up of Czechoslovakia from 1989 to 1992 and the Relation of Prague and Bratislava with Washington]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 112-149. ISBN 978-80-200-2882-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABC
 • MICHÁLEK, Slavomír. Kompenzácia a zablokované zlato: prípad súdnej žaloby Franka Vaceka z roku 1975 (alebo Milan Hodža vs. Henry A. Kissinger ?) [Compensation and Blocked Gold - The Lawsuit of Frank Vacek in 1975, or, Milan Hodža vs. Henry A. Kissinger ?]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 363-382. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Obrodný proces a Alexander Dubček očami USA a Západu do augusta 1968 [Revival Process and Alexander Dubček in the eyes of the US and the West until Aigust 1968]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 221-238. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Invázia 1968 a platonické sympatie Západu voči Československi pod krídlami Washingtonu [The 1968 invasion and the platonic sympathy of the West towards Czechoslovakia under the wings of Washington]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 239-260. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Štefan Osuský : Signatár Trianonu a zmluvy o československej armáde vo Francúzsku [Štefan Osuský. Signing of the Treaty of Trianon and the Agreement of the Czechoslovak Army in France]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 108-147. ISBN 978-80-97-2016-54.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Ján Papánek : protest v Bezpečnostnej rade OSN a AFCR [Ján Papánek. Protest In the UN Security Council and AFCR]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 428-471. ISBN 978-80-97-2016-54.(VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Ivan Krno : právny poradca generálneho tajomníka OSN [Ivan Krno. Legal Adviser of the UN Secretary-General]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 390-427. ISBN 978-80-97-2016-54.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Vladimír Svetozár Hurban : Podpis pod deklaráciou Spojených národov [Vladimír Svetozár Hurban. Signing of the Declaration of the United Nations]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 290-351. ISBN 978-80-97-2016-54.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Vladimír Martin Palic : chlapec z Kochanoviec po boku Krna, Osuského a Hurbana [Vladimír Martin Palic. A Boy from Kochanovce Alongside Krno, Osuský and Hurban]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 244-289. ISBN 978-80-97-2016-54.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Juraj Slávik : V službách demokracie a československej slobody. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 352-389. ISBN 978-80-97-2016-54.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Československá zahraničná politika a vznik OSN [Czechoslovak foreign policy and the establishment of the UNO]. In 1945 : konec války a obnova Československa. Jan Kalous, Pavel Zeman (eds.) ; recenzenti: Zdenko Maršálek, Jiří Pernes. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 194-213. ISBN 978-80-88292-08-1.(VEGA 2/0148/18 : Fenomén dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: AFA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Najdrahší potlesk v dejinách? : Československo na Parížskej mierovej konferencii v roku 1946. In História extra : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 26-33. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Fluchten in die Freiheit: Drei Dakotas und der Zug der Freiheit". In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 205-226. ISBN 978-3-8375-1905-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BEE
 • Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby [Men of diplomacy. Slovaks in Major Positions of Czechoslovak Foreign Service]. Zostavovateľ Slavomír Michálek. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018. 574 s. Sláva Šľachetným, V. ISBN 978-80-97-2016-54(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: FAI
 • Slovaks through the Century. Editor Slavomír Michálek. Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic ; Institute of History Slovak Academy of Sciences, 2018. nestránkovaná skladačka. Typ: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. Záver : muži diplomacie... [Conclusion. Men of Diplomacy…]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 517-524. ISBN 978-80-97-2016-54. Typ: GII
 • MICHELA, Miroslav. Uhersko-maďarské tradice. In Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v medziválečném Československu. - Praha : Academia : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2018, s. 431-468. ISBN 978-80-200-2870-9. Typ: ABC
 • MICHELA, Miroslav. Politizace Cyrilometodějského kultu. In Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v medziválečném Československu. - Praha : Academia : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2018, s. 309-350. ISBN 978-80-200-2870-9. Typ: ABC
 • MICHELA, Miroslav. A "szabadság napjának" Két évfordulója. In AETAS : Történettudományi folyóirat, 2018, évf. 33, sz. 2, s. 56-68. ISSN 0237-7934. Typ: ADEB
 • MICHELA, Miroslav. Punkrockové Slovensko. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 5, s. 39-43. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • MICHELA, Miroslav. Rauchen verboten : Die Slowakei im Rhytmus ´77. In Warschauer Punk Pakt : Punk im Ostblock 1977-1989. - Mainz : Ventil Verlag, 2018, s. 128-135. ISBN 978-3-95575-087-9. Typ: BEE
 • Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Typ: FAI
 • MOROVICSOVÁ, Eva - MOROVICS, Miroslav Tibor. Vzdelávanie farmaceutov na Slovensku od 40. do 60. rokov 20. storočia [Education of Pharmacists in Slovakia from 40s to 60s of 20th Century]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č. 6-8, s. 133-138. ISSN 0014-8172.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: ADFB
 • NEMEC, Miroslav. Miloš Janoška. In Príroda a jej ochrana v priereze času : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ; recenzenti: Jozef Klinda, Henrieta Žažová. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2018, s. 67-74. ISBN 978-80-89933-06-8. Typ: AFB
 • NEMEC, Miroslav. Vývoj stoličného súdnictva na Liptove v 18. storočí : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) [The development of county judiciary in the region of Liptov in the 18th century]. Školiteľ: Tünde Lengyelová. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta, 2018. 196 s. Typ: DAI
 • NEPALI, Denisa. Ráthvovia : vplyv politiky rozvoja na identitu kmeňového obyvateľstva v Indii : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) [Rathva: An Impact of the Development Policy or Identity of Tribunal Population in India]. Školiteľ: Anna Rácová. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2018. 138 s. Typ: DAI
 • NIŽŇANSKÝ, Eduard - JAKOBYOVÁ, Barbora. Lokálni aktéri počas holokaustu. Prípad dvoch katolíckych kňazov z Dolného Kubína: Ignác Grebáč - Orlov a Viktor Trstenský [Local Protagonists of the Holocaust - A Case of Two Catholic Priests from Dolný Kubín, Ignác Grebáč-Orlov and Viktor Trstenský]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 59-86. ISBN 978-80-224-1653-5.(VEGA 1/0723/17 : Propaganda antisemizmu na Slovensku 1938-1945). Typ: ABD
 • NIŽŇANSKÝ, Eduard - RAJCAN, Vanda - HLAVINKA, Ján. Nováky. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 875-876. ISBN 978-0-253-02373-5. Typ: BDA
 • NIŽŇANSKÝ, Eduard - RAJCAN, Vanda - HLAVINKA, Ján. Sereď. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 881-883. ISBN 978-0-253-02373-5. Typ: BDA
 • Detva : monografia mesta. Zostavovatelia: Anna Ostrihoňová, Mária Ďurková, Renata Babicová, Milan Križo, Peter Urban ; recenzenti: Vladimíra Fabriciusová, Pavol Maliniak, Ľubica Kázmerová, Jolana Darulová, Katarína Koštialová. Mesto Detva, 2018. 349 s. ISBN 978-80-9730011-2-5. Typ: FAI
 • OSYKOVÁ, Linda. Problematika bývania v Trnave v rokoch 1918-1945 [The Issue of Living in Trnava from 1918-1945]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 501-516. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: ABD
 • OSYKOVÁ, Linda. Budovanie zdravotníckych a zdraviu prospešných zariadení v Trnave v medzivojnovom období [The building health and health benefits institutions in Trnava in the inter-war petriod]. In Studia Historica Nitriensia, 2018, roč. 22, č. 1, s. 155-173. ISSN 1338-7219.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre). Typ: ADFB
 • PALÁRIK, Miroslav - MIKULÁŠOVÁ, Alena - HETÉNYI, Martin - ARPÁŠ, Róbert. The City and Region Against the Backdrop of Totalitarianism : Images from the Life in the Slovak Republic (1939-1945), Illustrated by the City of Nitra and its Surroundings. Reviewers Ivan Kamenec, Jan Rychlík. Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang, 2018. 280 s. Studies in Politics, Security and Society, 17. ISBN 978-3-631-74581-6. ISSN 2199-028X. Typ: AAA
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Stoličné súdnictvo a uplatňovaná peneologická prax v 18. storočí na príklade žien - páchateliek v Abovskej stolioci. In Historica Carpatica 48 : zborník východoslovenského múzea v Košiciach. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2017, s. 7-16. ISBN 978-80-89093-47-2. Typ: AEDA
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Správa z konferencie s názvom Tři staletí v srdci Evropy (Česka a Evropská společnost v 16. -18. století). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 375-377. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • PAVČÍK, Filip. Básnik Theo H. Florin a jeho pôsobenie v československom zahraničnom odboji počas druhej svetovej vojny [The Poet Theo H. Florin and his activity in Czechoslovak Foreign Resistence during the second World War]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2017, roč. 2, č. 1-2, s. 211-221. ISSN 2453-9252.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADFB
 • PAVČÍK, Filip. V seredskom tábore ako dieťa pomáhal podzemnému hnutiu, so sestrou sa skrýval v lese, s otcom odišiel do SNP. In Denník N, 2018, roč. 4, č. 5, s.1-14. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1115091/v-seredskom-tabore-ako-dieta-pomahal-podzemnemu-hnutiu-so-sestrou-sa-skryval-v-lese-s-otcom-odisiel-do-snp/?fbclid=IwAR3jF8FgtDU-GTvQUtQS-rWZVnu8jFLKIQxmy3vQh52gABARJWeSfJsZXCU>. Typ: BDF
 • PAVČÍK, Filip. Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In SME, 2018, roč. 26, č. 51, s. 26. ISSN 1335-440X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://kultura.sme.sk/c/20780482/spisovatelia-vzajati-rezimu-slovenskeho-statu.html>. Typ: BDF
 • PAVČÍK, Filip. Miller, Jaroslav - Burešová, Jana - Trapl, Miloš. Český exil v Austrálii (1948-1960). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 278 s. ISBN 9788074225192. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 171-172. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • PEŠEK, Jan. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1968-1969 : od uvoľnenia mocenského zovretia k nástupu normalizácie. In Jaro ´68 : a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971. - České Budějovice ; Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017, s. 202-216. ISBN 978-80-87912-99-7.(Vega 2/0100/10 : Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992)). Typ: ABC
 • PEŠEK, Jan. Luteráni a kalvíni na Slovensku: od konca druhej svetovej vojny do pádu komunistického režimu [Lutherans and Calvinists in Slovakia - From the End of the Second World War to the Fall of Communism]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 307-320. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • PEŠEK, Jan. Z robotníka politický profesionál [From worker to professional politician]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 91-103. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • PEŠEK, Jan. Dubček versus Novotný : spor personifikovaný Rudolfom Cvikom. In História extra : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 41-47. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • PEŠEK, Jan. Macháček, Michal. Gustáv Husák. Praha: vyšehrad, 2017, 631 s. ISBN 9788074293887. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 360-364. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Gustáv Husák / Michal Macháček. - Praha : Vyšehrad, 2017. Typ: EDI
 • PEŠEK, Jan. Foreword by Jan Pešek. In Alexander Dubček Unknown (1921-1992) : The Life of a Political Icon. - Stuttgart : ibidem-Verlag, 2018, s. 11-12. ISBN 978-3-8382-1126-8. Typ: GII
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Jan Auerhan: európsky humanista a spoločenský vedec a jeho príspevok k menšinovým a migračným štúdiám v Československu [Jan Auerhan - A European Humanist and Social Scientist and His Contribution to Minority and Migration Studies in Czechoslovakia]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 433-444. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Flucht in die Tschechoslowakei nach dem "Anschluss" Österreichs 1938. In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 89-104. ISBN 978-3-8375-1905-1. Typ: BEE
 • POSCH, Martin. Britská tajná služba MI9 a stopy "útekárov" na Slovensku [The British Directorate of Military Intelligence, MI9, and the Evidence of Defectors in Slovakia]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 295-306. ISBN 978-80-224-1653-5.(VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945). Typ: ABD
 • POSCH, Martin. Jozef Tiso sa zmenil z kňaza na kolaboranta. In HistoryWeb, 2018, 9.11., [4] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/jozef-tiso-sa-zmenil-z-knaza-na-kolaboranta#.W-1wt_ZFyUl>. Typ: BDF
 • POSCH, Martin. Hodžovi sa nepodarilo Československo ubrániť. In HistoryWeb, 2018, 22.8., [5], s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/hodzovi-sa-nepodarilo-ceskoslovensko-ubranit#.W-1vpfZFyUl>. Typ: BDF
 • POSCH, Martin. Z bojovníka za slobodu sa stal vlastizradca. In HistoryWeb, 2018, 6.6., s.1-5. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/z-bojovnika-za-slobodu-sa-stal-vlastizradca#.W-1o7vZFyUl>. Typ: BDF
 • POSCH, Martin. Ako sa z legionára stal kolaborant. In HistoryWeb, 2018, 28.9., [5] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-z-legionara-stal-kolaborant#.W-1vxvZFyUl>. Typ: BDF
 • POSCH, Martin. Keď Tiso deportoval židov. In HistoryWeb, 2018, 15.8., [5] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Typ: BDF
 • POSCH, Martin. Babják, Juraj. Bolesť v kameni ukrytá. Pomník padlým v prvej svetovej vojne na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2016, 200 s. ISBN 9788085474770. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 554-557. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Bolesť v kameni ukrytá / Juraj Babják. - Bratislava : Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2016. - ISBN 978-80-224-14-807. Typ: EDI
 • ROGUĽOVÁ, Jaroslava - DRÁBIK, Jakub - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a Československá socialistická republika : liberalizácia, normalizácia a pád komunistického režimu. XIII d. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. 1. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 190 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AAB
 • ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Výučba kriminalistiky v Bratislave v medzivojnových rokoch - Kriminologický ústav a Policajné riaditeľstvo [Teaching Criminalistics in Bratislava during the Inter-War Years - The Institute of Criminology and Police Headquarters]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 489-500. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre). Typ: ABD
 • Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca [A Historian and History. The Jubilee of Ivan Kamenec]. Kolektívnu monografiu zostavili: Jaroslava Roguľová, Vlasta Jaksicsová ; recenzenti: Edita Ivaničková, Igor Baka. Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018. 583 s. ISBN 978-80-224-1653-5(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre). Typ: FAI
 • SABOL, Miroslav. Sonda do obchodných aktivít rodinných podnikateľských elít na území mesta Bratislavy. In Rodinné podnikání v moderní době. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2018, s. 347-358, poznámky 585-588. ISBN 78-80-7286-318-1.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABC
 • SABOL, Miroslav. UNRRA - projekt medzinárodnej pomoci a solidarity [UNRRA - a Project of International Aid and Solidarity]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 517-532. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0042/16 : Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Typ: ABD
 • SABOL, Miroslav. Úvod : jadrovo-chemický priemysel na Slovensku. In HOLÁ, Oľga. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : jadrovo-chemický priemysel na Slovensku. Zv.12 ; rukopis posúdil Ľudovít Hallon. - Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM, 2018, s. 9-14. ISBN 978-80-227-4762-2. Typ: BEF
 • SABOL, Miroslav. Konferencia z dejín podnikateľských rodín. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 178-180. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • Výberová bibliografia PhDr. Ivana Kamenca, Csc. Zostavila Alžbeta Sedliaková. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 533-549. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: BBB
 • SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Bibliografia slovenskej historiografie. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2017, roč. XLV, č. 2, s. 19-21. ISSN 0139-9993. Typ: GII
 • SEGEŠ, Dušan. Ladislav Szathmáry : Vyslanec, ktorý sa nebál povedať „nie“ [Ladislav Szathmáry. The Ambassador Who Was Not Afraid to Say No]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 192-243. ISBN 978-80-97-2016-54.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • SEGEŠ, Dušan. Truth Conquers ...Political Pamphlets of the Czech and Slovak Opposition versus Edvard Beneš and the Czechoslovak Government -in -Exile. In Exile in London : The Experience of Czechoslovakia and the other Occupied Nations, 1939-1945. - Prague : Charles University Karolinum Press, 2017, s. 255-275. ISBN 9789-80-246-3701-3.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AECA
 • SEGEŠ, Dušan. Bonviván v exile : tienisté stránky Hodžovej kariéry. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 5, s. 23-30. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • SEGEŠ, Dušan. Remigration tschechoslowakischen Staatsbürger aus der Bundesrepublik Deutschland in die ČSR in den 1950er- Jahren. In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 227-256. ISBN 978-3-8375-1905-1.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: BEE
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Typ: FAI
 • SCHVARC, Michal. Krvavé stopy na východe. K zločinom slovenských vojakov v okupovanom Sovietskom zväze [Footsteps of Blood in the East - On the Crimes of Slovak Soldiers in the Occupied Soviet Union]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 275-293. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945). Typ: ABD
 • SCHVARC, Michal. Od Karpatského múzea po Múzeum kultúry karpatských Nemcov. História nemeckého múzejníctva na Slovensku. In Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. - Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. 162-174. ISBN 978-80-87782-73-6. Typ: BEE
 • SIKORA, Stanislav. Alexander Dubček, prvý tajomník ÚV KSS (apríl 1963-január 1968) [Alexander Dubček, the First Secretary of the CPS Central Committee (April 1963- - January 1968)]. In LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír. Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 119-144. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • SIKORA, Stanislav - LONDÁK, Miroslav. Alexander Dubček a "socializmus s ľudskou tvárou". In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 177-220. ISBN 978-80-224-1651-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABD
 • SIKORA, Stanislav. Alexander Dubček : komunista so srdcom demokrata. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 8, s. 16-21. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • STEINHÜBEL, Ján. Z východu na západ a zo západu na východ po súši i po mori : cesty židovských kupcov. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 5, s. 4-11. ISSN 1335-8316.(APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Typ: BDF
 • SZABÓ, Miloslav. Náboženské alebo rasové sprisahanie ? Antisemitizmuis v publicistike katolíckeho kňaza Andreja Rojka [Religious or Racial Conspiracy ? Anti-Semitism in the Journalism of Andrej Rojko a Catholic Priest]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 35-48. ISBN 978-80-224-1653-5.(SASPRO 00079/01/03 : Antisemitizmus na medzivojnovom Slovensku a v Rakúsku (1918-1938)). Typ: ABD
 • SZABÓ, Miloslav. From Protests to the Ban: Demonstrations against the "Jewish" Films in Interwar Vienna and Bratislava. In Journal of Contemporary History, 2017, [25] s. (0.527 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0022-0094. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022009417712112>. Typ: ADEA
 • SZABÓ, Miloslav - KOELTZSCH, Ines. Intellektuelle und Nation in der Geschichte der Slowakei. Ein Nachwort. In BRANKO, Pavel - SZABÓ, Miloslav (prekl.) - KOELTZSCH, Ines (prekl.). Gegen den Strom. - Wien : New academic press, 2018, s. 249-267. ISBN 978-3-7003-2004-3. Typ: AECA
 • SZALAY, Peter. Asanácia: Priemet vyvlastňovacej legislatívy do plánovania Bratislavy ako hlavného mesta v prvej polovici 20. storočia: príklad Námestia slobody = Clearance:Reflection of Eminent-Domain Legislation in Planning the Capital City of Bratislava in Early 20th - Century: Case Study Námestie Slobody. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2018, roč. 52, č. 1-2, s. 19-36. (2018 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, SCOPUS, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680.(VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV 16 0584). Typ: ADDB
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. The Topography of Justice : Symbols, Rituals, and the Representation of Urban Justice in Early Modern Northern Hungary. In Faces of Community in Central European Towns : Images, Symbols, and Performances, 1400-1700. - Lanham ; Boulder ; New York ; London : Lexington Books, 2018, s. 65-89. ISBN 978-1-4985-5112-0.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: BEE
 • ŠIMKOVIC, Michal - JANURA, Tomáš - KICKOVÁ, Květa. Hrad v rokoch 1907-1945. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 107-112. ISBN 978-80-88877-81-3. Typ: AEDA
 • ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. "Odťaté ruky"? Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí [ „Hands Severed“? Continuity and Discontinuity of Political and Social Elites in Slovakia in the 19th and 20th Centuries]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 1-8. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3094940/01-soltes-voros-odtate-ruky-kontinuity-a-diskontinuity-politickych-a-spolocenskych-elit-na-slovensku-v-19-a-20-storoci.pdf>(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • ŠOLTÉS, Peter. Magyar híd, "naša slovenská cirkev", Ecclesia Ruthenica. Korelácia etnicity a konfesionality v hraničnom regióne Zemplín. In Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identity slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017, s. 93-133. ISBN 78-615-5615-70-2. ISSN 2064-7727. Typ: BEE
 • ŠOLTÉS, Peter - FILIPKO, Richard. Muž, ktorý spísal dejiny korupcie : rozhovor. História podplácania je plná príbehov o bitkách so sekerami a šabľami. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2018, 5.1., s. 46-52. ISSN 2585-7843. Typ: GII
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Banské a mincové komory na území dnešného Slovenska za Arpádovcov a Anjouovcov [Berg- und Münzkammern auf dem Gebiet der Slowakei in der Zeit der Arpáden und Anjous]. In Argenti fodina 2017 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti Fodina 2017, ktorá sa konala v dňoch 6.-8. septembra 2017 v Banskej Štiavnici. Zostavovatelia: Jozef Labuda, Daniel Harvan. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2017, s. 88-100. ISBN 978-80-85579-55-0.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: BEF
 • TOMÁŠOVÁ, Dominika - JANURA, Tomáš. Gróf Gejza Čáki. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 96-106. ISBN 978-80-88877-81-3. Typ: AEDA
 • TRNOVEC, Silvester. Špecifické črty francúzskej koloniálnej politiky v subsaharskej Afrike: otázky kultúrnej asimilácie a implementácie rasistických teórií do politickej praxe vo Francúzskej západnej Afrike na príklade Senegalu v rokoch 1900-1945 : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Viera Vilhanová. Bratislava, 2018. 190 s. Typ: DAI
 • VYDRA, Anton - FERENČUHOVÁ, Bohumila. Milenec a romantik : rozhovor s Bohumilou Ferenčuhovou. In Generál Štefánik, ktorá tvár je Vaša? : rozhovory Antona Vydru o svetovej osobnosti našich dejín. - Bratislava : Vydavateľstvo W PRESS, [2018], s. 54-77. ISBN 978-80-89879-11-3. Typ: GII
 • VYDRA, Anton - KŠIŇAN, Michal. Muž viacerých identít : rozhovor s Michalom Kšiňanom. In Generál Štefánik, ktorá tvár je Vaša? : rozhovory Antona Vydru o svetovej osobnosti našich dejín. - Bratislava : Vydavateľstvo W PRESS, [2018], s. 14-31. ISBN 978-80-89879-11-3. Typ: GII
 • ZAJAC, Oliver. Ilýrske provincie v slovinských učebniciach dejepisu: dedičstvo slobody alebo národný mýtus? In Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. - Červený Kostelec ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 197-207. ISBN 978-80-7465-279-0. Typ: AECA
 • ZAJAC, Oliver. Brazílie: Nezávislost, nebo smrt ! In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 9, s. 30-31. ISSN 1803-6228. Typ: BDE
 • ZAJAC, Oliver. Markýz, který dal jméno sadismu. In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 6, s. 12-13. ISSN 1803-6228. Typ: BDE
 • ZAJAC, Oliver. Padli pri Waterloo, ale ich zuby žili ďalej. In HistoryWeb, 2018, 3.10., [4] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/padli-pri-waterloo-ale-ich-zuby-zili-dalej#.W7XRDXszaUl>. Typ: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Dudeková, Gabriela - Mannová, Elena a kol. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava: Spoločnosť Pro Historia, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4. In Mesto a dejiny, 2018, roč. 7, č. 1, s. 137-139. ISSN 1339-0163. Recenzia na: Vojak medzi civilmi / Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro História, 2017. Typ: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Francúzska revolúcia zrodila občana. In HistoryWeb, 2018, 20.7., [3] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Zrození občana / Daniela Tiková (ed.). - Praha : Academia, 2015. - ISBN 978-80-200-2423-7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/francuzska-revolucia-zrodila-obcana#.W7XTaHszaUl>. Typ: EDI
 • ZAVACKÁ, Marína. Ľudácka prevýchova : Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20 [Ludak Regime Re-education Programme. Mária Janšáková in Ilava in 1939 and Her Ceil No. 20]. Recenzenti: Michal Schvarc, Ondřej Hledík. Bratislava : Artforum, 2018. 198 s. ISBN 978-80-8150-210-1(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AAB

  Citácie:
  [6] DRÁBIK, J. Ľudácky režim zatváral i nevinných. In HistoryWeb.sk - informačný portál o histórii [online], publikované 11.06.2018, [citované 2018-07-11]. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ludacky-rezim-zatvaral-i-nevinnych#.W0XFq_ZuKUk>

  [6] IVANČÍK, M. Kniha týždňa: Príprava pôdy pre všeobecnú apatiu voči utrpeniu. In Kultúra – Pravda, 22.7.2018, nestránkované. [citované 2018-08-20]. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/477445-kniha-tyzdna-priprava-pody-pre-vseobecnu-apatiu-voci-utrpeniu/>

  [6] MRVOVÁ, I. Ľudácka prevýchova: Pohľad do momentov, keď Slovensko ovládol Tisov režim (recenzia). In aktuality.sk, 17.06.2018, nestránkované, [cit. 2018-06-19]. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/599437/ludacka-prevychova-pohlad-do-momentov-ked-slovensko-ovladol-tisov-rezim-recenzia/>.

 • ZAVACKÁ, Marína. O februári s veľkým "F". Mediálne podoby príbehu o komunistickom prevrate [February with a Capital "F" - Development of Media Portrayal of the Communist Coup]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 321-336. ISBN 978-80-224-1653-5.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • ZAVACKÁ, Marína. Dobrodružstvá akademickej mobility: Roman Jakobson na Slovensku [Adventures of academic mobility: Roman Jakobson in Slovakia]. In Historický časopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 107-132. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADDB
 • ZAVACKÁ, Marína. Učiteľské noviny 1968 ako kronika "uvoľnenia" a nástupu normalizácie v rezorte školstva. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018, s. 74-83. ISBN 978-80-568-0123-9.(VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: AEDA
 • ZAVACKÁ, Marína. Slovackije kontakty Romana Jakobsona. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2017, no. 10, p. 154-162. ISSN 2227-6874. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/index.html>(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AFA
 • ZAVACKÁ, Marína. Ľudské škandály neľudskej doby : úvahy o "škodlivých súvislostiach". In História extra : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 34-40. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • ZAVACKÁ, Marína. Ako sa menilo rozprávanie o Februárovom víťazstve. In HistoryWeb, 2018, 23.2., [4] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-menilo-rozpravanie-o-februarovom-vitazstve#.W59MQ84zaUl>. Typ: BDF
 • ZEMKO, Milan - GÁBRIŠ, Tomáš - BYSTRICKÝ, Valerián. Složitá cesta ke vzniku demokratické slovenské republiky [The Long Journey towards the Democratic Slovak Republic]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 16-25. ISBN 978-80-200-2882-2.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABC
 • ZUPKA, Dušan. Formy komunikácie politických elít v stredovekej strednej Európe (Uhorsko, Rakúsko, České krajiny, 1250-1350) [Forms of communication of the political elotes in medieval Central ERurope (Hungary, Austria and the Czech Lands, 1205-1350)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 385-408. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: ADDB
 • ŽATKULIAK, Jozef - WEISS, Peter. Slovenská národní rada ve státoprávním vývoji v letech 1990-1992 a peripetie osamostatnení slovenské státnosti [The Slovak National Couincil´s Role in the Constitutional Development from 1990 to 1992 and the Trouble Slovakia Encountered in its Way towards Sovereignty]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 71-110. ISBN 978-80-200-2882-2.(Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii). Typ: ABC
 • Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identity slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. Eds. Mária Žiláková, Krisztína Eszter Szudová a József Demmel. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017. 253 s. Kor/ridor Knihy, 11. ISBN 78-615-5615-70-2. ISSN 2064-7727. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus