Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Historický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ARPÁŠ, Róbert. Destruction of Democracy in Autonomous Slovakia Analysed by the Example of the Horná Nitra Region. In West Bohemian Historical Review, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 49-70. (2020: 0.102 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1804-5480. Typ: ADMB
 • ARPÁŠ, Róbert. Mocenské premeny autonómneho Slovenska v regióne Horná Nitra. In Od demokracie k autoritárstvu. Ponitrie v období autonómie (1938 - 1939). - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021, s. 11-38. ISBN 978-80-558-1672-2. Typ: AEDA
 • ARPÁŠ, Róbert. Z učiteľa jazykov k tvorcovi Pravidiel slovenského jazyka. Kariéra Henricha Barteka v medzivojnovom Československu [From Language Lecturer to Creator of Slovak Language Rules. The Career of Henrich Bartek in Czechoslovakia during the Period between the Two Wars]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 23-43. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)) Typ: AEDA
 • ARPÁŠ, Róbert. Aj dedina má svoje kauzy. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 291-298. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • Od demokracie k autoritárstvu. Ponitrie v období autonómie (1938 - 1939). Editor: Róbert Arpáš ; recenzenti: Ladislav Ruman, Peter Mičko. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. 167 s. ISBN 978-80-558-1672-2 Typ: FAI
 • ARPÁŠ, Róbert. Úvod. In Od demokracie k autoritárstvu. Ponitrie v období autonómie (1938 - 1939). - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021, s. 5-9. ISBN 978-80-558-1672-2. Typ: GII
 • ARPÁŠ, Róbert. Záver. In Od demokracie k autoritárstvu. Ponitrie v období autonómie (1938 - 1939). - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021, s. 149-152. ISBN 978-80-558-1672-2. Typ: GII
 • BADA, Michal. O slonoch, ženách a daroch : príbeh o "prechádzke" prvého bratislavského slona v roku 1552. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 82-91. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • BARTLOVÁ, Alena. Cesta študenta z oravského Tvrdošína PhDr. Jozefa Ciekera do Prahy a do diplomacie [The journey of a student from Tvrdošín in Orava PhDr. Jozef Cieker to Prague and to diplomacy]. In Verbum historiae : vedecký internetový časopis, 2020, roč. 8, č. 1, s. 21-34. ISSN 1339-4053. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH1-20.pdf Typ: ADFB
 • BELJAK, Ján - FERENCOVÁ, Helena - HAĽAMA, Miloslav - JANURA, Tomáš - KALIČIAKOVÁ, Zuzana - MALINIAK, Pavol - ŠIMKOVIC, Michal. Výskum a obnova hradu Modrý Kameň 2013 - 2019. Recenzenti Diana Duchoňová, István Kovács, Tünde Lengyelová. Modrý Kameň : Občianske združenie Hradčan, 2020. 131 s. ISBN 978-80-970221-3-6 (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0086/2 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Typ: AAB
 • BENKO, Juraj. Kominterna a stredná Európa 1919–1922. Od integrácie k disciplinácii a racionalizácii. In Paginae historiae : sborník Národníhu archivu Kominterna, 2020, roč. 28, č. 2, s. 51-67. ISSN 1211-9768. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939) Typ: ADEB
 • BENKO, Juraj. "Bez ruských peňazí sa nedá vyjsť z blata." Financovanie komunistickej strany v Československu a na Slovensku v medzivojnovom období [“Without Russian money, it’s not possible to get off the mud.” Funding of the Czechoslovak Communist Party in Czechoslovakia in the interwar period]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 151-175. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Typ: AEDA
 • BENKO, Juraj. Podkarpatská Rus, maďarskí komunisti a formovanie komunistického hnutia 1918-1921. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-14.9. 2018 Prešove. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Peter Švorc. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského,Katedra všeobecných dejín : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : Slovensko-ruská komisia historikov, 2020, s. 100-109. ISBN 978-80-8127-306-3. Typ: AFB
 • BENKO, Juraj. Vypratať Slovensko! : národný svojráz slovenského komunizmu. In A2 : kulturní čtrnáctideník, 2021, roč. 17, č. 11, s. 29. ISSN 1803-6635. Typ: BDE
 • BENKO, Juraj. Vojnu vojne! Ako sa z apokalyptických nálad zrodila KSČ. In HistoryWeb, 2021, 26. 5., nestr. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/vojnu-vojne-ako-sa-z-apokalyptickych-nalad-zrodila-ksc Typ: BDF
 • BENKO, Juraj. Ľudo Koreň : príbeh revolučného rajzendera . In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 364-376. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • BENKO, Juraj. Jaromír MAREK, Interhelpo: Tragický příběh československých osadníků v Sovětském svazu. In Slovanský přehled, 2021, roč.107, č. 1, s. 216-224. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0037-6922. Recenzia na: Interhelpo / Jaromír Marek. - Brno : Host, 2020. - ISBN 978-80-275-0244-8. Typ: EDI
 • BOSÁK, Martin - HALLON, Ľudovít - BOSÁK, Rudolf. Americko-slovenská banka [American-Slovak Bank]. Recenzenti: Roman Holec, František Chudják. Košice : OZ Gamajun, 2020. 253 s. ISBN 978-80-973219-6-3 Typ: AAB
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Od internacionalistickej pomoci k pragmatickej spolupráci: priority československého „expertného poradenstva“ v oblasti vedy a vzdelávania pre krajiny Afriky v priebehu 60. a 70. rokov [From internationalist aid to pragmatic cooperation: the priorities of Czechoslovak “expert service” in the field of science and education provided to African countries during the 1960s and 1970s]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 119-145. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.6 Typ: ADDB
 • BYSTRICKÝ, Peter. Tu leží pes... : nápisy na antických náhrobných kameňoch. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 15-27. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • ČIČAJ, Viliam. Učebnicová literatúra na strednom Slovensku v polovici 17. storočia. In Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. - Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021, s. 75-86. ISBN 978-80-89867-06-6. (VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku. APVV - 19 - 0524 : Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020) Typ: AEDA
 • ČIČAJ, Viliam. Formy vzdelaneckej komunikácie v novoveku. In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 9-17. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: AFB
 • ČIČAJ, Viliam. Vetroplach a dobrodruh z Komárna. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 142-154. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Ochranárstvo a environmentálne iniciatívy v Československu do roku 1989 [Conservationist Movement and Environmental Initiatives in the Czechoslovak Socialist Republic up to 1989]. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 169-182. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: AEDA
 • DEMMEL, József. Családi konfliktusok egy dél-alföldi mezőváros evangélikus egyházközségében a 19. század közepén. Szakmai lektorok: Anna István, Botond Kertész. Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2020. 124 s. Bibliotheca Ludovici Haan. ISBN 978-615-6014-01-6. ISSN 2732-1428 Typ: AAA
 • DEMMEL, József. Ján Nepomuk Bobula : "dobrá duša hnaná egoizmom a náruživosťami". In (ne)obyčajné príbehy novinárov. - Ružomberok : Society for Human Studies, 2020, s. 51-69. ISBN 978-80-972913-7-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí) Typ: AEDA
 • DEMMEL, József. Karol Kubányi : "nezdvorilý, netaktný a málo vážený luteránsky rektor. In (ne)obyčajné príbehy novinárov. - Ružomberok : Society for Human Studies, 2020, s. 107-123. ISBN 978-80-972913-7-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí) Typ: AEDA
 • DEMMEL, József. Kto horí za pravdu? Karol Kuzmány a maďarská a slovenská elita Zvolenskej stolice pred rokom 1848 [Who burns for Truth? Karol Kuzmány and Hungarian & Slovak Elite of Zvolen County before 1848]. In Karol Kuzmány : zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavili: Alica Kurhajcová, Peter Račko ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Peter Šoltés. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2020, s. 108- 119. ISBN 978-80-973867-0-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí) Typ: AFB
 • DRÁBIK, Jakub. A very long shadow: The Munich Agreement in post-war Czechoslovak communist propaganda, ideology and historiography, 1948–89. In The Munich Crisis, politics and the people : international, transnational and comparative perspectives. - Manchester : Manchester University Press, 2021, pp. 44-65. ISBN 978-1-5261-3808-8. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny) Typ: AECA
 • DRÁBIK, Jakub. Indivíduum, spoločnosť a kult osobnosti : ideálny vodca v predstavách československých medzivojnových fašistov [Individual, Society and the Personality Cult : Ideal Leader according to the Czechoslovak Inter-war Fascists]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 57-77. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AEDA
 • DRÁBIK, Jakub. O metamorfózach fašizmu po porážke vo vojne a nebezpečenstve fašistickej symboliky. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, s. 38-42. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Katastrofa konvoja PQ17 spôsobila pozastavenie dodávok do ZSSR. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2021, 14.10, [11 s.]. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.sk/druha-svetova-vojna/katastrofa-konvoja-pq17-sposobila-pozastavenie-dodavok-do-zssr/ Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Brendan Simms napísal jeden z najhorších Hitlerových životopisov. In HistoryWeb, 2021, 27.7. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Hitler / Brendan Simms. - Bratislava : IKAR, 2021. - ISBN 978-80-55177-441. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/brendan-simms-napisal-jeden-z-najhorsich-hitlerovych-zivotopisov Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Bol ľudácky režim vojnovej republiky fašistický? In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2021, 4.11., [8 s.]. ISSN 2729-9287. Recenzia na: Fašizmus náš slovenský / Anton Hruboň a kol. - Bratislava : Premedia, 2021. - ISBN 9788081598111. Dostupné na internete: https://historylab.sk/recenzie/bol-ludacky-rezim-vojnovej-republiky-fasisticky/ Typ: EDI
 • Operation Danube reconsidered : The intenational Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis. Ed.: Jakub Drábik. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 167 p. ISBN 978-3-8382-1554_9 Typ: FAI
 • DRÁBIK, Jakub. Pripomíname si Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu. In Aktuality [SAV]. 09. 11. (2021), nestr. [elektronický zdroj]. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9977 Typ: GHG
 • DRUGA, Marek. Benediktíni a počiatky vodných mlynov v Uhorsku (K otázke kláštorného hospodárenia v 11. – 12. storočí) [The Benedictines and the Beginnings of Watermills in Hungary. (On the Issue of the Monastic Economy in the 11th-12th century)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 387-416. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.3.1 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku) Typ: ADDB
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Úskalia reformy starostlivosti o siroty a „opustené deti“ v Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia [The Pitfalls in the Reform of Care for Orphaned and “Abandoned” Children in the Hungarian Kingdom at the Turn of the 20th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 207-248. ISBN 978-80-224-1858-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: ABB
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Filantrop a sociálny politik, alebo čudák a rojko? Georg von Schulpe a jeho „pamäťové stopy“ [A Philanthropist and Social Reformer, or an Eccentric Utopist? Georg von Schulpe and his “Memory Traces”]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 245-275. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Grahamová polievka alebo torta Hindenburg? : núdzová strava a "uťahovanie opaskov" za prvej svetovej vojny. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 245-256. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej [In the Supermarket of History. The Pattern of Modern History and Society in the Central European Region. In Honour of Elena Mannová]. Zostavila Gabriela Dudeková Kováčová ; recenzenti: Dušan Škvarna, Peter Šoltés. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 607 s. ISBN 978-80-224-1897-3 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: FAI
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Záver [Conclusion]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 507-514. ISBN 978-80-224-1897-3. Typ: GII
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - MARTÍ, Tibor. K mocenskej reprezentácii rodu Esterházy: pohreb palatína Mikuláša Esterházyho vo svetle pozvaných hostí [On Power Presentation by the Esterházy family. The Funeral of Palatine Nicholas Esterházy in the Light of the Invited Guests]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 147-184. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.7 (VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: ADDB
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Ochrana sirôt a ich majetku v aristokratickom prostredí [The Protection of Orphans and Their Property in the Aristocratic Families]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 47-66. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Versorgung und Wirtschaftshintergrund der Burgen in Ungarn im 16. - 17. Jahrhundert. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy. Proceedings of The 16th International Castellological Conference. Editor: Silvija Pisk ; rewiewers: Krešimir Filipec, Hrvoje Gračanin. - Popovača : Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina, 2021, s. 28-43. ISBN 978-953-57553-4-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie) Typ: AFA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Weibliche Familienrollen: Braut, Gemahlin und Mutter. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 268- 282. ISBN 978-3-7069-1092-7. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: BEE
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Nie príliš vydarená aristokratická svadba Márie Esterházyovej z roku 1651. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 122-131. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Detstvo bez detstva : keď boli deti malými dospelými. In Aktuality.sk, 2021, 23. 05., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/892892/detstvo-bez-detstva-ked-boli-deti-malymi-dospelymi/ Typ: GHG
 • ĎURČO, Michal. Cesty a diaľnice : na Slovensku v medzivojnovom období. Nástup automobilovej doby v znamení prvej československej republiky [Roads and motorways in Slovakia in the interwar period. The onset of the automobile era in the sign of the first Czechoslovak Republic]. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 230 s. ISBN 978-80-224-1868-3 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AAB
 • ĎURČO, Michal. Dejiny obce po roku 1918. In Od brodu k Medzibrodu : monografia obce Medzibrod. - Medzibrod : Obec Medzibrod, 2020, s. 85-117. ISBN 978-80-570-2434-7. Typ: ABB
 • ĎURČO, Michal. Cestovanie motorovým vozidlom : ako voľnočasová aktivita a československé autokempingy začiatkom 60. rokov. In České století motorismu II : motorismus jako prostředek volného času. - Brno : Technické múzeum v Brně, 2020, s. 289-304. ISBN 978-80-87896-85-3. Typ: AECA
 • ĎURČO, Michal. Vývoj dopravných spojení na československo-rumunskom pomedzí do roku 1938 = Evoluția căilor de comunicații pe frontiera cehoslovaco-română până în anul 1938 [Development of Transport Infrastructure on Czechoslovak-Romanian Border until 1938]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 176-192. ISBN 978-606-95038-1-2. Typ: AFA
 • ĎURČO, Michal. Turistické chaty a útulne : od kamenných prístreškov po horské hotely. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 7, s. 12-19. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ĎURČO, Michal. Viktor Pál, Technology and the Environment in State-socialist Hungary. An Economic History, London: Palgrave Macmillan, 2017, ISBN 978-3-319-63831-7 (HB) €125; 978-3-319-63832-4 (e-book) €97. In Environment and History, 2021, vol. 27, no. 2, pp. 326-328. (2020: 0.714 - IF, Q1 - JCR, 0.156 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0967-3407. Recenzia na: Technology and the Environment in State-socialist Hungary : An Economic History / Viktor Pál. - London : Palgrave Macmillan, 2017. - ISBN 978-3-319-63831-7. Dostupné na: https://doi.org/10.3197/096734021X16076828553575 Typ: EDI
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara of Cilli (1392-1451) : a Hungarian, Holy Roman, and Bohemian queen. Leiden ; Boston : Brill, 2021. 258 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 77. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004499164. ISBN 978-90-04-49833-4. ISSN 1872-8103 (VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Typ: AAA
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Pod vládou ženy : rytier bez kráľa I. časť (1437 - 1442) : Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba. Recenzenti: Petr Elbel, Miriam Hlavačková. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2021. 399 s. ISBN 978-80-85501-84-1 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Typ: AAB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Smrť cisára Žigmunda Luxemburského a nástup Albrechta Habsburského na uhorský trón [The death of Emperor Sigismund of Luxembourg and Albert of Habsburg’s Accession to the Throne of Hungary]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 27-47. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.2 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ADDB
  Citácie:
  [4.1] ŠTEFÁNIK, M. Vdovské zabezpečenie uhorských kráľovien. K predhistórii, kontextu a dôvodom darovania stredoslovenských banských miest kráľovnej Barbore. In ARGENTI FODINA 2020, Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, 2021, s. 95. ISBN 978-80-85579-59-8.
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. V Uhorsku vládla korupcia. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 16.júl 2021, s.63. ISSN 2585-7843. Typ: BDF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kováč ako konský lekár : o počiatkoch veterinárnej medicíny. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 28-35. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredovek bol drsný, dnes žijeme v hojnosti a slobode : o čom treba hovoriť podľa Daniely Dvořákovej. In SME Komentáre, 2021, 13. 7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22700660/stredovek-bol-drsny-dnes-zijeme-v-hojnosti-a-slobode.html Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FALISOVÁ, Anna. Aktivity očných lekárov v zdravotno-sociálnej oblasti. In Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku. Vydanie prvé. - Bratislava : SAMOSATO, s.r.o., 2020, s. 124-143. ISBN 978–80–89464–39–5. Typ: ABD
 • FALISOVÁ, Anna. Byť nevidiacim neznamená nevidieť. Činnosť profesora MUDr. Antona Galu, DrSc. [To Be Sightless Doesn’t Mean One Can’t See. The Activities of Professor Dr. Anton Gala, DrSc.]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 69-86. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: ABD
 • FALISOVÁ, Anna - OZOROVSKÝ, Vojtech. Venerické choroby na Slovensku v minulosti a efekt „akcie PN“ [Sexually transmitted diseases in Slovakia in the past and the effect of “Action PN”]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 99-118. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.5 (VEGA 1/0459/18 : Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu) Typ: ADDB
 • FALISOVÁ, Anna. Rozšírenie trachómu na Slovensku a protitrachómové opatrenia (1918-1945). In Endémie, epidémie a pandémie v dejinách : zborník vydaný k životnému jubileu Vojtecha Ozorovského. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2021, s. 116-131. ISBN 978-80-89743-48-3. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Typ: AEDA
 • FALISOVÁ, Anna. Oční lekári v Bratislave v minulosti. In Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku. Vydanie prvé. - Bratislava : SAMOSATO, s.r.o., 2020, s. 114-123. ISBN 978–80–89464–39–5. Typ: AEDA
 • FALISOVÁ, Anna. Orolin Daniel. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 109. ISBN 978-80-8149-127-6. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Prónay Koloman. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 680. ISBN 978-80-8149-127-6. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Ottis Viliam. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 137. ISBN 978-80-8149-127-6. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Pastierik Ladislav. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 252. ISBN 978-80-8149-127-6. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Poštolka Ivan. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 614. ISBN 978-80-8149-127-6. Typ: BDB
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Funkcia Malej dohody v priestore medzi Balkánom a Baltom – predstavy a skutočnosť [The role of the Little Entente in the space between the Balkans and the Baltic region – ambitions and reality]. In Republika Česko-Slovensko : od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. II. časť. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 76-106. ISBN 978-80-224-1904-8. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: ABD
 • FIAMOVÁ, Martina. Evakuačné opatrenia slovenskej vlády na konci 2. svetovej vojny. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 99-115. ISBN 978-80-89514-94-6. Typ: AEDA
 • FIAMOVÁ, Martina. Odvážny poslanec slovenského snemu : pomoc Františka Bošňáka prenasledovaným židovským spoluobčanom v období Slovenskej republiky 1939 - 1945 [Bold Member of slovak Parliament : František Bošňák and his Help to Persecuted Jewish Citizens during the Period of the Slovak Republic 1939 - 1945]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 153-171. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AEDA
 • FIAMOVÁ, Martina. Miroslav Kusý : * 1931 - † 2019 : Milosť od Husáka som neprijal. Bol som nevinný. In Príbehy 20. storočia, 2021, roč. 4, č. 1, s. 65-67. ISSN 2585-9048. Typ: GII
 • FRIMMOVÁ, Eva. Slovanská tematika v dielach slovenských a na Slovensku pôsobiacich humanistov [Th e Slavonic theme in the works of Slovak and other humanists working in Slovakia]. In Slovenský časopis historický, 2021, roč. 1, č. 1, s. 46-70. ISSN 2729-9139. (VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: ADFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Inkunábuly a inkunábulistika na Slovensku. In Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. - Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021, s. 123-140. ISBN 978-80-89867-06-6. (VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Jozef Ignác Bajza a bernolákovské polemiky v kontexte osvietenstva. In Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. - Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021, s. 157-182. ISBN 978-80-89867-06-6. (VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku. APVV 15-0554) Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Kronika obce (z pozostalosti Imricha Kotvana). In Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. - Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021, s. 41-50. ISBN 978-80-89867-06-6. Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Mecénstvo Gašpara Ilešháziho (1593 – 1648). In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 77-93. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi. VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: AFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Bonus iudex v podaní Petra Fradelia a Dobrý saudce od Viktorína Morávka. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 92-101. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • FRIMMOVÁ, Eva. MYŠÁK, Miroslav - POKORNÁ, Barbara (edd.). Kroměřížská zámecká knihovna I. Prvotisky/Schlossbibliothek Kremsier I. Inkunabeln. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2017. ISBN 978-80-88103-28-8. MYŠÁK, Miroslav (ed.). Kroměřížská zámecká knihovna II. Katalog 1691. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2018. ISBN 978-80-88103-39-4. In Acta Musei Nationalis Pragae : Historia litterarum, 2020, roč. 65, č. 3-4, s. 55-58. ISSN 2570-6861 (print). Recenzia na: Kroměřížská zámecká knihovna I. Prvotisky = Schlossbibliothek Kremsier I. Inkunabeln / Miroslav Myšák, Barbara Pokorná. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2017. - ISBN 978-80-88103-28-8. Recenzia na: Kroměřížská zámecká knihovna II. Katalog 1691 / Miroslav Myšák. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2018. - ISBN 978-80-88103-39-4. Typ: EDI
 • Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. Ed.: Eva Frimmová ; recenzenti: Michal Bada, Miroslav Kamenický. Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021. 186 s. ISBN 978-80-89867-06-6 (VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku. APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity) Typ: FAI
  Citácie:
  [6] KOŠÍK, Ľ. Imrich Kotvan : rodák z Trnovca pri Holíči. In KULTÚRA : dvojtýždenník závislý od etiky, 2021, roč. 24, č. 17 (20. októbra), s. 5. ISSN 1335-3470.
  [6] KOŠÍK, Ľ. Zborník venovaný Imrichovi Kotvanovi. In ZÁHORIE, 2021, roč. 30, č. 5, s. 30-31. ISSN 1335-7840.
 • FRIMMOVÁ, Eva. Slovo na úvod. In Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči. - Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021, s. 7-10. ISBN 978-80-89867-06-6. Typ: GII
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Starke Frauen an der Seite von starken Männern. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 112-132. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku) Typ: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. Podnik v osídlach štátu : podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti [Enterprise in state settlements : business elites on the example of the Rimamurány-Salgótarján Iron Works Corporation]. Recenzenti: Ľudovít Hallon, Roman Holec. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2020. 278 s. ISBN 978-80-224-1869-0 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí) Typ: AAB
 • GAUČÍK, Štefan. Za hranicami filantropie. Prvé roky Prešporskej sporiteľne (1842 – 1849) [Beyond philantrophy. The first years of the Pressburger Sparkassa (1842–1849)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 439-464. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.3.3 (VEGA č. 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: ADDB
 • GAUČÍK, Štefan. Ferenc Paupera – hlavná postava najväčšieho korupčného škandálu vo finančníctve v medzivojnovom Maďarsku [Ferenc Paupera – The Main Protagonist of the Biggest Financial Corruption Scandal in Interwar Hungary]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 223-243. ISBN 978-80-224-1897-3. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • GAUČÍK, Štefan. Sirotinec Štefánia v Prešporku - vývoj, poslanie, aktéri [The Stefanie Orphanage in Pressburg – Development, Mission, Protagonists]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 255-270. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: AEDA
 • GAUČÍK, Štefan. Folytonosság, újrakezdés, prosperitás? : Csehszlovákia agrártörténete kisebbségi magyar szempontból [Continuity, restart, prosperity? : the agricultural history of Czechoslovakia from the Hungarian minority viewpoint]. In Agrártörténeti szemle, 2020, vol. 61, no. 1-4, pp. 133-148. ISSN 0002-1105. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: BDE
 • GAUČÍK, Štefan. Aristokrat krajností Jozef Pálffy-Daun. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 334-342. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • GAUČÍK, Štefan. Polgárosodás és etnicitás. A Hanza szövetkezeti mozgalom története = Vytváranie občianskej spoločnosti a etnicita. História družstevného hnutia Hanza. In Harmadik út : A Hanza hagyatéka. Nagy Csilla kiállitása. - Galántai Honismereti Múzeum/ Vlastivedné múzeum v Galante, 2021, s. 13-18. Typ: CJB
 • GAUČÍK, Štefan. Kňaz a historik Pavol Jedlicska. In Farské noviny : Mi Újság? / Čo nového?, 2021, roč. 17, č. 70, s. 6. (VEGA č. 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: GII
 • Počátky normalizace v Československu (1969-1971). Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 9-147. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: FAI
 • GRZNÁROVÁ, Iveta - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredoveké mamy dávali deťom víno : historička Daniela Dvořáková o alkohole v minulosti. In HN magazín : príloha Hospodárskych novín, 09. 04. 2021, roč. 7, č. 14, s. 22-25. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Theatre Architecture in Bratislava in the Context of Cultural-Social Changes, Urban-Planning Concepts and Architectural Innovations over Three Centuries. In Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music : Past, Present, and Perspectives. - Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2021, p. 114-138. ISBN 978-80-224-1911-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419116.07 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Typ: AEDA
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Dunajská štvrť v Bratislave : priestor pre nové modely urbanizmu, architektúry a sociálnej politiky. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 1, s.14-20. ISSN 1335-4353. (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: BDF
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Štefánikova poblúdená mačka : historické míľniky 20. storočia v architektonickom obraze Bratislavy. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 310-320. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • HALLON, Ľudovít. Die Slowakei und NS-Deutschland : über die Rolle des Satellitenstaates für die "deutsche Großraumwirtschaft". Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 304 pp. ISBN 978-3-8382-1392-7 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AAA
 • HALLON, Ľudovít. Stav historiografickej produkcie na poli business history na Slovensku po roku 1990 [State of historiographic production in the field of business history in Slovakia after 1990]. In Hospodářské dějiny : dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století, 2020, roč. 35, č. 1, s. 31-46. ISSN 0231-7540. Typ: ADEB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - FALISOVÁ, Anna. Vojnové škody v priemysle, infraštruktúre a v zdravotných pomeroch Slovenska. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 176-199. ISBN 978-80-89514-94-6. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve) Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor. Nasadenie civilného obyvateľstva na Slovensku na opevňovacie práce okupačným režimom 1944-1945 vo svetle nemeckých prameňov. In Slovensko v roku 1945 : oslobodenie Slovenska 1944-1945. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2020, s. 261-287. ISBN 978-80-89514-91-5. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945) Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít. "Nastavená ruka podnikateľov aj politikov." Segmenty a formy korupcie v hospodárstve medzivojnového Slovenska ["The outstretched hands of business-people and politicians.” The segments and forms of corruption in the economy of the interwar period Slovakia]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 219-246. ISBN 978-80-224-1865-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - HRUBOŇ, Anton. Hospodárske a politické koncepcie strednej a juhovýchodnej Európy po roku 1918 a Slovensko = Concepțiile economice și politice ale Europei Centrale și de Sud-Est după anul 1918 și Slovacia. Viziunile cooperării economice [Economic and Political Views of Central and South-Eastern Europe after 1918 and Slovakia]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 143-161. ISBN 978-606-95038-1-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFA
 • HALLON, Ľudovít. Úspechy a pády rodiny Jesenských v bankovníctve. In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský : pramene - dimenzie - reflexie. Daniel Hupko (ed.) ; recenzenti Ladislav Čúzy, Roman Holec, Lukáš Krajčír. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 197-214. ISBN 978-80-89636-44-0. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFB
 • HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1 Typ: BAA
 • HALLON, Ľudovít. „...hniloba a sviňoba, straty sú každodenné...“ : netušené pomery v medzivojnovom slovenskom bankovníctve. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 257-265. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • HALLON, Ľudovít. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska (2010 – 2021). In Aktuality [SAV]. 03. 11. (2021), nestr. [elektronický zdroj]. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9973 Typ: GHG
 • HALLON, Ľudovít. Úvod. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história keramického priemyslu a výroba žiaruvzdorných materiálov na Slovensku. 2/2. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2021, s. 7-26. ISBN 978-80-227-5060-8. Typ: GII
 • HALLON, Ľudovít. Monotematické číslo na tému Úloha peňazí v hospodárstve Európy od stredoveku po súčasnosť. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 385-386. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • HANULA, Matej. Produkt medzivojnovej slovenskej politiky : evanjelický farár a agrárny politik Ján Zeman [Product of the Inter-war slovak Politics : Lutheran Priest and Agrarian Politician Ján Zeman]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 26-56. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AEDA
 • HANULA, Matej. Profesor a sokol Josef Kraus alebo archetyp Čecha na medzivojnovom Slovensku [Professor and Sokol Member Josef Kraus or the Archetype of Czech in Slovakia during the Period between the Two Wars]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 45-68. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • HANULA, Matej. Neoficiálne zdroje financovanie agrárnej strany na Slovensku v období medzi dvomi svetovými vojnami [Unofficial financial sources of the Agrarian Party in Slovakia in the period between two World Wars]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 195-218. ISBN 978-80-224-1865-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • HANULA, Matej. Otcov odkaz verzus stranícka politika : Milan Hodža a luteránska "kňazská banda" v agrárnej strane. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 343-354. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • Človek modernej doby [Man of the Modern Age]. Zostavovatelia: Matej Hanula, Diana Duchoňová ; recenzenti: Marián Manák, Miroslav Lysý. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020. 423 s. ISBN 978-80-224-1880-5 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: FAI
 • HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Úvod [Introduction]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1880-5. Typ: GII
 • HANZELOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. O viere, láske a bolesti : Daniela Dvořáková. In Slovenka, 2021, roč. 73, č. 7, s. 16-20. Typ: GII
 • HARVÁT, Matej - KALHOUS, David. Written Sources. In Great Moravian Elites From Mikulčice. - Brno : Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, 2020, pp. 38-41. ISBN 978-80-7524-032-3. Typ: AECA
 • HARVÁT, Matej. Obchod s otrokmi na mojmírovskej Morave v hospodárskych súradniciach strednej Európy 9.-10. storočia. In Pars academia 2019 : Svoboda v kontextu střední Evropy. - Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2020, s. 11-34. ISBN 978-80-7561-286-1. Typ: AFA
 • HARVÁT, Matej. Podolan, Peter. Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie. Bratislava: Katedra všeobecných dejín filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2018, 151 s. ISBN 978-80-8127-221-9. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 2, s. 371-377. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie / Peter Podolan. - Bratislava : Katedra všeobecných dejín filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2018. - ISBN 978-80-8127-221-9. Typ: EDI
 • HERTEL, Maroš. Priatelia buďme, dlhy si plaťme. : finančné peripetie ľudovej strany. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 278-290. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • HERUCOVÁ, Angelika. Tapiséria s príbehom o Ester a čo na nej robí pes. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 55-65. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. „Naklep rybu sekerou a namoč na noc do vody.“ : ryby v stredovekej kuchyni. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 66-74. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Report of the Deutsche Partei Economic Office on the Aryanisation of enterprises in Slovakia (1942). In Judaica et holocaustica : recenzovaný vedecký časopis. - Banská Bystrica ; Bratislava : Múzeum SNP : Univerzita Komenského Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín, 2020, roč. 11, č. 1, s. 34-63. ISSN 2644-7045. Typ: ADFB
 • HLAVINKA, Ján. Až do posledných momentov okupácie: Deportácie Židov z územia Slovenskej republiky v rokoch 1944-1945. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 54-68. ISBN 978-80-89514-94-6. Typ: AEDA
 • HLAVINKA, Ján. Od systematickej politickej korupcie po bežné úplatky: Korupcia v arizácii majetku na Slovensku, 1939 – 1945 [From systematic political corruption to routine bribes. Aryanization of Jewish property in Slovakia, 1939–1945]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 315-333. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí) Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. Ervin Hexner (Obhajca kartelov a zabudnutý ekonóm) [Ervin Hexner (Defender of Cartels and Forgotten Economist)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 521-544. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.3.6 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: ADDB
 • HOLEC, Roman. The Treaty of Trianon and Its Myths. In Ethnologia Slovaca et Slavica 42. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, pp. 78-86. ISBN 978-80-223-5008-2. ISSN 1335-4116. Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. „Keď sa žena naučila čítať, zrodila sa vo svete ženská otázka.“ (Ako slovenské ženy čítali a vnímali beletriu z hľadiska svojho postavenia) [“When the the Woman Learned to Read, The Woman Question was Born” (How Slovak Women Read and Perceived Fiction from the Perspective of their Status)]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 453-477. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. Dunaj v roku 1919. Československá periféria alebo produktívny geopolitický fenomén? [The 1919 Danube. A Czechoslovak periphery or a productive geopolitical phenomenon?]. In Rok 1919 a Československo : postavenie a premeny periférií nového štátu v procese jeho konštituovania. Editori: Peter Švorc, Peter Kovaľ ; recenzenti: Ľubica Harbuľová, Richard Pavlovič. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2020, s. 37-52. ISBN 978-80-555-2527-3. Typ: AFB
 • HOLEC, Roman. Keď obrazy klamali. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 184-193. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • HOLEC, Roman. Az európai agrárizmus születése, dicsősége és bukása = Zrod, sláva a pád európskeho agrarizmu. In Harmadik út : A Hanza hagyatéka. Nagy Csilla kiállitása. - Galántai Honismereti Múzeum/ Vlastivedné múzeum v Galante, 2021, s. 19-28. Typ: CJB
 • HOLEC, Roman. Stojanovič, Petăr. Mežducarstvieto, krizata i bitkata za bălgarskija tron (1886 - 1887). Sofija: Zacharij Stojanov, 2017, 224 s. ISBN 9789540911618. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 185-189. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Mežducarstvieto, krizata i bitkata za bălgarskija tron (1886 - 1887) / Petăr Stojanovič. - Sofija : Zacharij Stojanov, 2017. - ISBN 9789540911618. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.8 Typ: EDI
 • Štúdie k česko-slovenským vzťahom a českým a slovenským dejinám, II. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 149-189. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: FAI
 • HOLLÝ, Karol. Terézia Vansová : Dennica ako podnikateľský projekt Františka Votrubu. In (ne)obyčajné príbehy novinárov. - Ružomberok : Society for Human Studies, 2020, s. 124-147. ISBN 978-80-972913-7-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • HOLLÝ, Karol. Rok 1918 a Slováci v Nadlaku optikou Dolnozemského Slováka a Národných novín = Anul 1918 și slovacii de la Nădlac prin ochii publicațiilor Dolnozemský Slovák și Národnie Noviny [1918 and Slovaks in Nadlak Reflected in the Periodicals Národnie noviny and Dolnozemský Slovák]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 71-91. ISBN 978-606-95038-1-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFA
 • HOLLÝ, Karol - MÂRZA, Eva - MÂRZA, Radu. Úvod = Introducere [Introduction]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 7-10. ISBN 978-606-95038-1-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: GII
 • HUDÁČEK, Pavol. Smilno v stredoveku. In Smilno : dejiny obce. Zostavovateľ Gabriel Lukáč. - Smilno, 2020, s. 38-89. ISBN 978-80-570-1927-5. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku) Typ: BEF
 • HUDÁČEK, Pavol. Kam chodili svine na obed? : zopár postrehov o chove svíň v ranom stredoveku. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 36-48. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • HUDEK, Adam. Slovenskí národní komunisti a dilemy volieb v roku 1990. In Dlouhý volební rok 1990 ve střední Evropě : očekávání, koncepty, praxe, s. 96-117. ISBN 978-80-7285-261-1. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny) Typ: AECA
 • HUDEK, Adam. Prečo potrebujeme kvalitných historikov. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, s. 43-47. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HUDEK, Adam. Interbrigadista v Historickom ústave SAV. In Aktuality [SAV]. 14. 05. (2021), nestr. [elektronický zdroj]. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9614 Typ: GHG
 • JAKOBYOVÁ, Barbora. „Budete se ženit? Budete se vdávat?“ Snahy o eugenickú profylaxiu v 1. ČSR. In Historické rozhľady. - Bratislava : STIMUL, 2021, s. 197-209. ISBN 978-80-8127-329-2. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Typ: AEDA
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Básnik a spisovateľ v tenkej koži novinára : miesto Ladislava Novomeského, Tida J. Gašpara a Mila Urbana v intelektuálnom živote Slovenska prvej polovice 20. storočia [Poet and Writer in a Thin Skin a Journalist : The Place of Ladislav Novomeský, Tido J. Gašpar and MIlo Urban in the Intellectual Life in Slovakia during the 1st half of the 20th Centura]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 273-288. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AEDA
 • JÁNOŠOVÁ, Soňa - LASLAVÍKOVÁ, Jana. Prešporok sa počtom divadiel vyrovnal Viedni : historička Jana Laslavíková hovorí o tom, ako sa stavala historická budova SND. In Denník SME na celý víkend, 2021, roč. 29, 22. 5., s. 10. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • JANOVSKÁ, Magdaléna - GIBALOVÁ, Lucia - JANURA, Tomáš. Renesančný kaštieľ v Betlanovciach (nové poznatky na základe architektonicko- -historického a umelecko-historického výskumu). Posúdili: Kristína Zvedelová, Michaela Haviarová. In Spiš : vlastivedný zborník. 10. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2020, s. 47-70. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš - ZVAROVÁ, Zuzana. Kaštieľ Draškovičovcov v Čachticiach [Draskovich manor house in Čachtice]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 69, č. 4, s. 9- 15. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • JANURA, Tomáš - ZVAROVÁ, Zuzana. Prícestný hostinec v Čachticiach [The Pathside Inn in Čachtice]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 2, s. 30-33. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika - ŠIMKOVIC, Michal. Hrad Kamenec z pohľadu najnovších poznatkov historického a architektonicko-historického vývoja. In Košické historické zošity 30/2020 : zborník Dejepisného spolku v Košiciach. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2020, s. 6-35. ISBN 978-80-971895-8-7. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Nepotizmus a klientelizmus v správe uhorských stolíc na príklade Liptovskej, Oravskej a Spišskej stolice [An illustration of nepotism and favoritism in the Hungarian county administrative system on the examples of Liptov, Orava, and Spiš counties]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 17-49. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Prečo je potrebné chrániť kaštiele a kúrie. In Aktuality.sk, 2021, 27.06., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/902687/preco-je-potrebne-chranit-kastiele-a-kurie/ Typ: GHG
 • JANURA, Tomáš. Horné Turovce. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, nestr. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Changes in the Attitudes of the Slovak Population Regarding the So-Called Solution to the "Jewish Question" (1938-1945). In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020, vol. 40, iss. 7, art. no. 4, pp. 44-52. ISSN 1069-4781. Dostupné na internete: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss7/4/ Typ: ADMB
 • KAMENEC, Ivan. Výrazná, inšpiratívna a pritom až nepatrične skromná [Prominent, Inspiring, yet Unduly Modest]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 19-24. ISBN 978-80-224-1897-3. Typ: AECB
 • KAMENEC, Ivan. Súdny proces ako likvidácia. In Príbehy 20. storočia, 2021, roč. 4, č. 1, s. 3-5. ISSN 2585-9048. Typ: BDF
 • KAMENEC, Ivan. O niektorých mýtoch v dejinách vojnovej slovenskej republiky. In Naša univerzita, 2020/2021, roč.67, č.3, s. 44-48. Typ: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Poznámky k realizácii právnych noriem antisemitskej politiky na Slovensku. In Pamäť národa, 2020, roč. 16, č. 4, s. 58-65. ISSN 1336-6297. Typ: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Je nejaké poučenie z dejín? : výstižné, vtipné, sarkastické a ironické výroky o dejinách a historikoch. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 551-560. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • KAMENEC, Ivan. Objavný dialóg a jeho nezvyčajná podoba : M. VRZGULOVÁ - P. SALNER: Dvojrozhovor. O pamäti - etnológii - meste. : Bratislava, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, 2020. In Romboid, 2020, roč. 55, č. 9/10, s. 115-118. ISSN 0231-6714. Recenzia na: Dvojrozhovor. O pamäti - etnológii - meste / Monika Vrzgulová, Peter Salner. - Bratislava : Marenčin PT, 2020. Typ: EDI
 • KAMENEC, Ivan. DOSKOČIL, Zdeněk. V ŽALÁŘI A VYHNANSTVÍ. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu. Praha: NLN s.r.o.; Historický ústav AV ČR, 2020, 484 s. ISBN 978-80-7422-774-5 (NLN); ISBN 978-80-7286-337-2 (Historický ústav AV ČR). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 570-574. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: V žaláři a vyhnanství : Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu / Zdeněk Doškočil. - Praha : NLN s.r.o. : Historický ústav AV ČR, 2020. - ISBN 978-80-7422-774-5. Typ: EDI
 • KAMENEC, Ivan. Mýty a legendy : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 12. január. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Smutná úvaha : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 8. február. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Zas o zneužití histórie. In Denník N, 2021, 9. marec. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Čo môže robiť historik : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 9. apríl. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Strany a demokracia. In Denník N, 2021, 11. 5. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Múzeum SNP : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 10. jún. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Bonmoty o historikoch : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 12. júl. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Židovský kódex potvrdil a sprísnil všetky antisemitské normy : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 9. september. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Cynizmus s hlúposťou : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 9. august. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Bez zaujatosti? : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 14. október. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Karol Sidor a jeho polonofilstvo v medzivojnovom období [Karol Sidor and his polonophilia in the interwar period]. In Verbum historiae : vedecký internetový časopis, 2020, roč. 8, č. 1, s. 35-44. ISSN 1339-4053. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH1-20.pdf (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)) Typ: ADFB
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Prvé ľudovýchovné zákony a učitelia [First People’s Further Education Laws and Teachers]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 9-22. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Povolanie učiteľ : spektrum činností pedagóga v prvej polovici 20. rokov 20. storočia na prípade Jozefa Siváka [Teacher as a Profession : The Range of Activities of a Pedagogue in the 1st half of the 1920s - the Case of Jozef Sivák]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 240-254. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Konštituovanie školských inštitúcií na Slovensku (1918-1928). In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 72-80. ISBN 978-80-89388-81-3. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia) Typ: AFB
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Anton Štefánek : optimistický politik, vedec a vysokoškolský učiteľ. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 377-384. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • Výchova a vzdelávanie v siločiarach času [Schooling and Education in the Mirror of Time]. Zostavila: Ľubica Kázmerová ; recenzenti: Adriana Kičková, Zuzana Poláčková. Prvé vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 124 s. ISBN 978-80-224-1867-6 Typ: FAI
 • KODAJOVÁ, Daniela. Matica slovackaja v pamjati slovakov [Matica Slovenska in the memory of Slovaks]. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik. - Joškar - Ola : Mariiskii Gosudarstvennyi Universitet, 2020, p. 38-55. ISSN 2227-6874. Dostupné na: https://doi.org/10.30914/2227-6874-2020-13-38-55 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AECA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Drahotína Kardossová-Križková v spolkoch a pamäti [Drahotína Kardossová-Križková in Associations and Memories]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 205-221. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. „Smutný je lós úbohej siroty“ : životné príbehy sirôt z rodín slovenských národovcov [“Sad is the Lottery Ticket of a Poor Orphan.” The Life Stories of Orphans from Families of Slovak National Activists]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 377-402. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Hana Gregorová a Anna Jesenská - manželky spisovateľov, legionárov, živeniarky. In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský : pramene - dimenzie - reflexie. Daniel Hupko (ed.) ; recenzenti Ladislav Čúzy, Roman Holec, Lukáš Krajčír. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 173-195. ISBN 978-80-89636-44-0. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Človek v súkolí zlomových udalostí:Vladimír Krivoss - od studenta k šľachticovi, od šľachtica k trestancovi Nemaničovi. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-14.9. 2018 Prešove. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Peter Švorc. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského,Katedra všeobecných dejín : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : Slovensko-ruská komisia historikov, 2020, s. 110-125. ISBN 978-80-8127-306-3. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Duch Slovanov má v sebe čosi grécke : slovenskí obrodenci hľadali odpovede na otázky o pôvode Slovanov v špekulatívnych teóriách. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 6, s. 46-51. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Uhorskí kardináli obdobia renesancie očami Samuela Timona. In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 95-104. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku) Typ: AFB
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Problémy a pozadie verejnej správy sirotského majetku v druhej poloici 18. storočia [The Problems and Background of the Public Administration of Orphan Property in the Second Half on the 18th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 67-84. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: AEDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Verejné čitárne ako priestor rozširovania nebezpečnej lektúry na konci 18. storočia. Stratégie aktérov v podmienkach dozoru [Public Reading Rooms as Venues for Spreading Dangerous Literature at the end of the 18th Century. The Strategies of Actors under Surveillance]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 393-409. ISBN 978-80-224-1897-3. Typ: AEDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Literárna tvorba v bipolarite zverejnenia a utajenia [The literary output in bipolar sphere of publishing and secrecy]. In Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 250. výročia narodenia Bohuslava Tablica (1769 – 1832) a Juraja Palkoviča (1769 – 1850). Editori: Martin Braxatoris, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Zuzana Kákošová, Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 92-113. ISBN 978-80-223-5144-7. Typ: AFB
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Bratislavské vydavateľstvo Hermanna Hartleba v dejinách pornografickej kultúry. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 234-242. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • KONCZ, Erik. Hont: Od kniežatstva ku šľachtickej stolici. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2021, roč. 1, č. 2, s. 4-9. ISSN 2729-8833. Typ: BDF
 • KONCZ, Erik. Spomienky na oberačku. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2021, roč. 1, č. 2, s. 32-33. ISSN 2729-8833. Typ: GII
 • KOVÁČ, Dušan. Cesta od Novomestského k Meakulpínskému. Formovanie vedomia a postojov slovenského intelektuála v období fin de siècle [The Path from Novomestský to Meakulpínský. Shaping the Beliefs and Attitudes of Slovak Intellectuals at the Fin de Siècle]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 151-172. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • „Zúrivý“ maďarský revizionista ako konateľ Slovenskej rady v Ženeve. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 355-363. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Bibliographic Index, IBSS, PIO, IBZ, IBR, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), CCC. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575 Typ: FAI
 • KOVÁR, Branislav - ZAJAC, Oliver - BENEDIKOVÁ, Lucia. Môže štúdium historických pandémií pomôcť v boji proti tej aktuálnej? In HistoryWeb [serial], 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/moze-studium-historickych-pandemii-pomoct-v-boji-proti-tej-aktualnej Typ: GHG
 • KOWALSKÁ, Eva. List – kniha – knižnica: súpis knižnice baróna Calisia z roku 1724 ako svedectvo o vedeckých poznatkoch a záujmoch. In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 105-122. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi) Typ: AFB
 • KOWALSKÁ, Eva. Die Frau als Objekt und Produkt der Bildung im Ungarn des 18. Jahrhunderts. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 303-316. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: BEE
 • KRIŠTEKOVÁ, Laura. Nesplnený sen o veľkom Prešporku : zložité diskusie okolo mestskej výstavby na prelome 19. a 20. storočia. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 206-214. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik : The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia. London ; New York : Routledge Taylor&Francis Group, 2021. 284 s. ISBN 978-0-367-55005-9 Typ: AAA
 • KŠIŇAN, Michal - ĎURČO, Michal. Italy and Post-Habsburg Central Europe (An Introduction). In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 1, s. 1-6. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.1.1 Typ: ADNB
 • KŠIŇAN, Michal - BABJÁK, Juraj. Italian-Czechoslovak Military Cooperation (1918–1919) in the Official Historical Memory of the Interwar Period. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 1, s. 92-109. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.1.8 (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: ADNB
 • KŠIŇAN, Michal. Zostrelenie aj samovražda - Štefánikova smrť láka konšpirátorov dodnes. In Príbehy 20. storočia, 2021, roč. 4, č. 2, s. 6-8. ISSN 2585-9048. Typ: BDF
 • KŠIŇAN, Michal. Štefánik, Milan Rastislav. In 1914-1918-online : International Encyclopedia of the First World War, 2021, 8. 6. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.15463/ie1418.11464/2.0 Typ: GII
 • KŠIŇAN, Michal - PODSTUPKA, Martin - MARÉS, Antoine. Historik musí poznať krajinu zvnútra. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 5, s. 8-11. ISSN 0139-6307. Dostupné na internete: https://akademia.sav.sk/uploads/news_sas/10141213spravysav_202105.pdf Typ: GII
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná starostlivosť o odkázané deti po vzniku ČSR [The Institutional Care for Socially Deprived Children after the Establishment of the Czechoslovak Republic]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 249-252. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: AEDA
  Citácie:
  [2.2] RIGOVÁ, Viktória. Establishment of the Regional Youth Care Centre in Bratislava and its district institutions in interwar Czechoslovakia. In Studia Historica Nitriensia. ISSN 13387219, 2021-01-01, 25, 1, pp. 131-152., Registrované v: SCOPUS
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná starostlivosť o osirelé deti v prvej polovici 19. storočia [Institutional Care for Orphans in the First Half of the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 149-167. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Vznik a rozvoj ústavnej starostlivosti o osirelé deti v druhej polovici 18. storočia [The Establishment and Development of Institutional Care for Orphans in the Second Half of the 18th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 121-148. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: AEDA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Legislatívna ochrana majetkových práv osirelých detí (od vydania Tripartita do polovice 19. storočia) [Legal Protection of Orphan Property Rights from the Tripartitum to the Mid 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 39-46. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: AEDA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Dobročinné spolky a ich vplyv na podobu chudobinskej starostlivosti v Prešporku v prvej polovici 19. storočia [Charitable Associations and their Influence on the Poor Relief in Pressburg in the First Half of the 19th Century]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s.295-315. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná forma zaopatrenia osirelých detí v kontexte nacionálnych a konfesionálnych zápasov druhej polovice 19. storočia [Institutional Provision of Orphan Care in the Context of the Nationalist and Confessional Conflicts in the Second Half of the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 169-206. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945 ["Preventing the Cesspool of Moral Decay" Care for Orphans in the Kingdom of Hungary/Slovakia before 1945]. Kolektívnu monografiu zostavili: Ingrid Kušniráková, Elena Mannová ; recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 536 s. ISBN 978-80-224-1858-4 (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: FAI
  Citácie:
  [2.2] RIGOVÁ, Viktória. Establishment of the Regional Youth Care Centre in Bratislava and its district institutions in interwar Czechoslovakia. In Studia Historica Nitriensia. ISSN 13387219, 2021-01-01, 25, 1, pp. 131-152., Registrované v: SCOPUS
  [6] KUSA, Zuzana. "PREVENT THE MUD OF MORAL DECAY" Care for orphaned children in Hungary / Slovakia until 1945. In HISTORICKY CASOPIS. ISSN 0018-2575, 2021, vol. 69, no. 3, pp. 565-570., Registrované v: WOS
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Záver [Conclusion]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 475-484. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: GII
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Theater Decorations in Pressburg in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. In Music in art : International Journal for Music Iconography, 2020, vol. 45, no. 1-2, p. 155-192. (2019: 0.100 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1522-7464. (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: ADEB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Na horúcej pôde: premiéra Fibichovej Šárky v Mestskom divadle v Prešporku v roku 1905 [On Hot Ground: Th e Première of Fibich’s Opera Šárka by the Municipal Th eatre in Pressburg in 1905]. In Musicologica Olomucensia, 2021, roč. 33, jun, s. 76-85. ISSN 1212-1193. (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia) Typ: ADEB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Lokálne a národné symboly vo výzdobe Mestského divadla v Prešporku [The Local and National Symbols Contained in the Decorations of the Municipal Theatre in Pressburg]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 2, s. 6-13. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Historická budova Slovenského národného divadla a jeho repertoár na pomedzí národných a kultúrnych identít v multietnickom meste Prešporok/Bratislava [The Historical Building of the Slovak National Theatre and Its Repertoire: In Between National and Cultural Identities in Multiethnic Pressburg/Bratislava]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 317-337. ISBN 978-80-224-1897-3. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Benefit Performances in the Municipal Theatre in Pressburg as an Example of Cultural Transfer in Musical Theatre in the Late Nineteenth Century. In Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music : Past, Present, and Perspectives. - Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2021, p. 25-46. ISBN 978-80-224-1911-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419116.02 (Vega č. 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AEDA
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Premeny hudobného divadla na pozadí histórie Mestského divadla v Prešporku v 19. storočí [Transformations of Musical Theatre against the Background of the History of the Municipal Theatre in Pressburg in the 19th Century]. In Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín VI. Hudba v Bratislave : príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 27.-28. júna 2019 venovaný prof. PhDr. Ľubomírovi Chalupkovi, CSc. (1945-2020). Editorky: Jana Kalinayová-Bartová, Eva Szóradová ; recenzenti: Edita Bugalová, Karol Medňanský. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum : Katedra muzikológie Filozofickej fakulty UK, 2021, s. 160-179. ISBN 978-80-8060-505-6. (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia) Typ: AFB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Medzi provinciou a metropolou : Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 4, s. 41. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. From the Metropolis to the Province: Theatre Companies as a Medium of Musical Networks in the Habsburg Monarchy at the End of the Nineteenth Century. In Musical Networking in the 'Long' 19th Century : International Interdisciplinary Online Conference, Zagreb 2-5 June 2021. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2021, pp. 29-30. Typ: GII
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Elisabeth Czobor: ihre Erwartungen, Möglichkeiten und Grenzen : Eine Fallstudie über den Bildungsstand frühneuzeitlicher Frauen. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 283-302. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie) Typ: BEE
 • LENGYELOVÁ, Tünde. „Všetkých nás čaká, nikoho neminie...“ : pohreby uhorskej šľachty a peripetie okolo nich v 16. a 17. storočí. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 132-141. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Mali ženy dejiny? In Aktuality.sk, 2021, 08. 08., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/3hzy22x/mali-zeny-dejiny/ Typ: GHG
 • LONDÁK, Miroslav. "Poučenie z krízového vývoja" : dokument, ktorý spečatil nástup normalizácie v Československu. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 4, s. 20-23. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Karel Hrubý. Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje : Praha: Argo; Ústav pro soudobé dějiny AV Č, 2018, 482 s. In Pamäť národa, 2021, roč. 17, č. 2, s. 106-113. ISSN 1336-6297. Recenzia na: Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje / Karel Hrubý. - Praha : Argo : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018. (Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti) Typ: EDI
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenský intelektuál v období totality : novinári v konfrontácii s (komunistickou) mocou [Slovak Intellectual in the Totalitarian Period : Journalists and their Confrontations with the (Communist) Power]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 312-326. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti) Typ: AEDA
 • LYSÁ, Žofia. Sokoliarstvo ako stredoveká kratochvíľa šľachty. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 49-54. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MACHO, Peter. Zabudnutá iniciatíva v prospech postavenia Hurbanovho pomníka v Turčianskom Sv. Martine z roku 1890 [A Forgotten Initiative for Building a Memorial for Jozef Miloslav Hurban in Turčiansky Sv. Martin in 1890]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 65-88. ISBN 978-80-224-1897-3. Typ: AEDA
 • MACHO, Peter. Pol storočia ústavnej starostlivosti o siroty v Modre (1905 – 1951) [Half a Century of the Institutional Orphan Care in Modra (1905 – 1951)]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 311-334. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: AEDA
 • MACHO, Peter. Karol Kuzmány versus Ľudovít Geduly - dobová reflexia dvoch cirkevných predstaviteľov v kontexte patentálnych zápasov [Korol Kuzmány versus Ľudovít Geduly - Period Reflection of two Church Representatives in the Context of Protestant Patent Struggles]. In Karol Kuzmány : zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavili: Alica Kurhajcová, Peter Račko ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Peter Šoltés. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2020, s. 146- 154. ISBN 978-80-973867-0-2. Typ: AFB
 • MACHO, Peter. Národný hrdina na filmovom plátne. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 321-333. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Prví virilisti a poslanci Prešporka: municipiálny výbor po reforme samosprávy v roku 1870 [The First Virilists and the Elected Members of Pressburg Municipal Council after the Administration Reform of 1870]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 411-431. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AEDA
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Lanfranconi – the Scientist Who Changed the Shape of the Danube. In Science without Borders: Alexander von Humboldt’s Concepts in Today’s World : Proceedings of the Humboldt-Kolleg Varna, September 18 – 21, 2019. Edited by: Lora Taseva, Radka Argirova, Dilyana Boteva, Maria Luisa Grilli and Tăchiță Vlad-Bubulac. - Sofia : Faber Publishing House, 2020, s. 45-51. ISBN 978-619-00-1217-7. Typ: AFA
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Vo víre tanca alebo ako sa sen stáva skutočnosťou : cesta Rudolfa Labana z Prešporka na Vrch pravda. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 194-205. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. LOVRA, Éva. Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867 – 1918. Budapest: TERC, 2019, 240 s. várostipológia 1867 – 1918. Budapest: TERC, 2019, 240 s. ISBN 9786155445651. In Opus cyclopea : Historia Nova. 17. - Bratislava : Vydavateľstvo STIMUL, 2020, s. 142-146. ISBN 978-80-8127-301-8. Recenzia na: Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában / Éva Lovra. - Budapest : TERC, 2019. - ISBN 9786155445651. Typ: EDI
 • MANNOVÁ, Elena. „Liečba rakoviny morálneho rozvratu“ a záchrana najzraniteľnejších : spolky a starostlivosť o siroty na území Slovenska v 19. storočí [“Treating the Cancer of Moral Breakdown” and the Rescue of the Most Vulnerable. Voluntary Associations and Orphan Care in the Territory of Slovakia in the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 337-376. ISBN 978-80-224-1858-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: AEDA
 • MANNOVÁ, Elena. Predslov [Preface]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 9-11. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: GII
 • Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska : Alba Iulia, 15. - 18. október 2018 = Anul 1918 - anul speranţei : lucrările celei de-a XIII-a reuniuni a Comisiei de Istorie Româno-Slovace : Alba Iulia, 15-18 octombrie 2018. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. Alba Iulia : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Mega, 2020. 421 s. ISBN 978-606-95038-1-2 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: FAI
 • International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 85. 2016. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2021. 421 s. ISBN 978-3-11-068129-1. ISSN 0074-2015 Typ: FAI
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Židia v 1. ČSR : politické ambície a sklamania. Recenzenti: Milan Katuninec, Martina Fiamová. 1. vydanie. Bratislava : Marenčin PT, 2021. 189 s. ISBN 978-80-569-0786-3 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0092/20 : Židovské politické strany v politickom systémw ČSR 1918-1938) Typ: AAB
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Výchova a vzdelávanie v židovských mládežníckych spolkoch počas 1. ČSR [Schooling and Education in the Jewish Youth Associations during the Period of the 1st Czechoslovak Republic]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 87-104. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Spor o nedeľný predaj : problémy židovských obchodníkov nevyriešili ani židovské strany. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 299-309. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Mit der Dakota in die Freiheit : Fluchten aus der kommunistischen Tschechoslowakei per Flugzeug und Zug, 1948–1953. Rezensenten: Ladislav Kudrna, Zuzana Poláčková. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 224 pp. ISBN 978-3-8382-1498-6 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AAA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Československé menové zlato 1938 – 1982 [Czechoslovak Monetary Gold 1938 – 1982]. Recenzenti: Juraj Marušiak, Marián Manák. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. 470 s. ISBN 978-80-224-1884-3 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AAB
 • MICHÁLEK, Slavomír. Štátny department USA: kompenzácia verzus Československé menové zlato v rokoch 1948 - 1961 [The US State Department: Compensation versus Czechoslovak Monetary Gold, 1948-1961]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 2, s. 293-316. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.2.5 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: ADDB
 • MICHÁLEK, Slavomír. Povojnový svet a Československo v ňom. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 233-246. ISBN 978-80-89514-94-6. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Slovenský diplomat na javisku svetových dejín : Ivan Krno v Spoločnosti národov a v OSN [Slovak Diplomat on the Stage of World History : Ivan Krno at the League of Nations and the U. N.]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 78-102. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. "Stalin, Gottwald, Široký - nech nám žijú naveky!". In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, s. 33-37. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Limits of Washington´s PositionTowards the Invasion of Czechoslovakia in the Summer of 1968. In Operation Danube reconsidered : The intenational Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis. - Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021, s. 35-48. ISBN 978-3-8382-1554_9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: BEE
 • MICHÁLEK, Slavomír. Trinásť dní z jesene 1962, ktoré (naozaj) otriasli svetom. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 496-509. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Ike verzus Nikita na príklade zostreleného Lockheedu z 1. mája 1960. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 484-495. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Pilot Klementa Gottwalda z Cífera. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 470-483. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. „First ladies“ studenej vojny. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 535-550. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Akcia Návrat 82 : finále osudu československého menového zlata. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 520-534. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Od whisky po Bezpečnostnú radu OSN alebo reakcia Bieleho domu na August 68. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 510-519. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. „...so little spirit of resistance...“ : 14. a 15. marec 1939 v dokumentoch Štátneho departmentu USA. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 399-410. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. „Vlak slobody“ do Selbu. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 455-469. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Osemnásty brumaire Klementa Gottwalda. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 443-454. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. Bratislava : Premedia, 2021. 572 s. ISBN 978-80-8159-999-6 Typ: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. Hurá do baní. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 11-12. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: GII
 • MICHELA, Miroslav. Pripomenutie sedemdesiateho výročia vyhlásenia Československa v roku 1988: posilňovanie alebo erózia režimu? [The Commemoration of the Seventieth Anniversary of the Czechoslovak Independence in 1988: Reinforcement or Erosion of the Regime?]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 101-123. ISBN 978-80-224-1897-3. Typ: AEDA
 • Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy [Forum historiae journal and portal for history and related disciplines]. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. SCOPUS. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861 Typ: FAI
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Ako sa stavalo za prvej republiky alebo praktiky vtedajších developerov. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 266-277. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680 Typ: FAI
 • OSYKOVÁ, Linda. Architekti, stavitelia a ďalšie osobnosti spojené so sociálne prospešnou výstavbou v Trnave v rokoch 1918 - 1945 [Architects, Builders and other Personalities in Charge of the Socially Oriented Constructions in Trnava from 1918 till 1945]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 255-272. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/006/16 : Politické, kultúrne a ekonomické elity židovskej komunity v rokoch 1918 – 1945) Typ: AEDA
 • PAJER, Lenka. Francúzska móda v Uhorsku v 18. a 19. storočí [French Fashion in the Kingdom of Hungary in the 18th and 19th Centuries]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 2, s. 14-22. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • PAJER, Lenka. Odev detí v Uhorsku v 16. a v 17. storočí. In Sborník semináře Oděv v historii 2020 : díl čtvrtý ; odborná recenze: Martina Hřibová, František Rybnikář. - Litomyšl : H.R.G. spol. s r. o., 2021, s. 81-104. Typ: AFA
 • PAJER, Lenka. Pramene pre výskum odevu. In Sborník semináře Oděv v historii 2020 : díl čtvrtý ; odborná recenze: Martina Hřibová, František Rybnikář. - Litomyšl : H.R.G. spol. s r. o., 2021, s. 5-27. Typ: AFA
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Kleine Leute, große Probleme. Die Kommunikation provinzieller Frauen vor Gericht. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 97-111. ISBN 978-3-7069-1092-7. Typ: BEE
 • PEŠEK, Jan. Od uchopenia moci k pokusu o reformu : komunistické mocenské elity na Slovensku od roku 1948 do roku 1968 [From the Upheaval to the Reform Attempt : The Communist Power Elites in Slovakia from 1948 till 1968]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 194-215. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AEDA
 • PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska v roku 1945. In Slovensko v roku 1945 : oslobodenie Slovenska 1944-1945. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2020, s. 424-443. ISBN 978-80-89514-91-5. Typ: AEDA
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Láska v tieni totality : Heda Margolius Kovály a Žo Langerová - dve (ne)obyčajné manželky a matky a ich boj o prežitie v povojnovom Československu [Love in the Shadow of a Totalitarian Regime : Heda Margolius Kovály and Žo Langerová - Two (extra! Ordinary Wives and their Struggle for Survival in Czechoslovakia after 1945]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 289-311. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AEDA
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Geopolitické zmeny po roku 1918 a ich vplyv na dynamiku riešenia menšinovej problematiky v Európe v 20. a 21. storočí [Post-1918 geopolitical changes and their impact on the dynamics of addressing minority issues in Europe in the 20th and 21st centuries]. In Republika Česko-Slovensko : od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. II. časť. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 147-165. ISBN 978-80-224-1904-8. Typ: AEDA
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Slovenských dievčat príhody a skúsenosti vo Viedni na prelome 19. a 20. storočia. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 176-183. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • POSCH, Martin. Spojenectvo z núdze : spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny. Recenzenti: Igor Baka, Pavel Kreisinger. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 175 s. ISBN 978-80-224-1895-9 (VEGA č. 2/0134/20 : Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin) Typ: AAB
 • POSCH, Martin. Československo a plány Special Operations Executive v záverečnej fáze druhej svetovej vojny: Od Slovenského národného povstania po koniec vojny v Európe. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 69-85. ISBN 978-80-89514-94-6. Typ: AEDA
 • POSCH, Martin. Roll out the barre : československí vojaci v exile počas druhej svetovej vojny a trávenie voľného času. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 411-419. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Automobilizmus a voľnočasové aktivity : v medzivojnových rokoch na Slovensku. In České století motorismu II : motorismus jako prostředek volného času. - Brno : Technické múzeum v Brně, 2020, s.203- 220. ISBN 978-80-87896-85-3. Typ: AECA
 • SABOL, Miroslav. Rozpad infraštruktúry po prechode frontu a jej obnova ako celonárodná úloha Slovenska. In Slovensko v roku 1945 : oslobodenie Slovenska 1944-1945. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2020, s. 444-457. ISBN 978-80-89514-91-5. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945) Typ: AEDA
 • SABOL, Miroslav - MIČKO, Peter. Obchod po Dunaji medzi ČSR a Rumunskom 1918-1929 = Comerțul pe Dunăre între Cehoslovacia și România între anii 1918-1929 [The Danube Trade between Czechoslovakia and Romania 1918-1929]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 162-175. ISBN 978-606-95038-1-2. (VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AFA
 • SABOL, Miroslav. Počiatky elektriny v slovenských domácnostiach. In Aktuality.sk, 2021, 14. 11., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/1w7s9mw/pociatky-elektriny-v-slovenskych-domacnostiach/ Typ: GHG
 • SEDLIAKOVÁ, Alžbeta - DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Výberová bibliografia prác Eleny Mannovej [Selected Bibliography of Elena Mannová]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. Zostavila Gabriela Dudeková Kováčová ; recenzenti: Dušan Škvarna, Peter Šoltés. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 515-530. ISBN 978-80-224-1897-3. Typ: BEF
 • SEGEŠ, Dušan. "Záchrancovia slovenskej štátnosti" : politické iniciatívy Karola Sidora a Petra Prídavka počas 2. svetovej vojny a po jej skončení ["The Saviours of Slovak Independence" : Political Initiatives of Karol Sidor and Peter Prídavok]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 103-152. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: ABB
 • SEGEŠ, Dušan. A Failed "Marriage": The Attitude of the Peasants and the Government Toward the First Stage of Collectivisation in the Prešov Region (1949-1953). Translated by Anna Kijak. In Rooms for Manoeuvre : Another Look at Negotiating Processes in the Socialist Bloc. - Göttingen : V&R unipress : Vienna University Press, 2021, p. 95-117. ISBN 978-3-8470-1336-5. ISSN 2198-5413. Typ: AECA
 • SEGEŠ, Dušan. „Benešovi väzni“ : českí a slovenskí politickí oponenti Edvarda Beneša v britskej internácii za 2. svetovej vojny. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 420-439. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316 Typ: FAI
 • SCHVARC, Michal. Evakuácia etnických Nemcov z dunajsko-karpatského priestoru 1944 - 1945. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 208-219. ISBN 978-80-89514-94-6. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AEDA
 • SCHVARC, Michal. Páchateľ holokaustu zo stredu spoločnosti : prípad bratislavského Nemca Gustava Hauskrechta [From an Ordinary Citizen to Holocaust Culprit : The Case of Gustav Hauskrecht - a German from Bratislava]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 172-193. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA č. 2/0134/20 : Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin) Typ: AEDA
 • SCHVARC, Michal - HRUBOŇ, Anton. Od "ochrany nemeckej veci" ku kultu hákového kríža. Rola Karpatskonemeckej strany pri fašizácií nemeckej menšiny na Slovensku. In Fašizmus náš slovenský : korene, podoby a reflexie fašizmu na Slovensku (1919-1945). - Bratislava : Premedia, 2021, s. 175-201. ISBN 978-80-8159-811-1. Typ: AEDA
 • SCHVARC, Michal. Len "podpora práce nemectva"? K otázke skrytého financovania aktivít nemeckých politických zoskupení na Slovensku Nemeckom 1933 - 1941 [Merely the “Support of the work of Germans?” Hidden funding of cultural-political activities of the German minority in Slovakia by Germany, 1933–1941]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 177-193. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AEDA
 • SCHVARC, Michal. Večný oportunista, notorický luhár : neobyčajný príbeh novinára Fritza Fialu. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 385-398. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • SIKORA, Stanislav. Od pokusu o reformu po kolaps režimu : komunistické mocenské elity a ich zmeny v rokoch 1968 - 1989 [From the Reform Attempt to Collapse of the Regime : Communist Power Elites and their Changes in 1968 - 1989]. In Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 216-238. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AEDA
 • STEINHÜBEL, Ján. The Nitrian Principality : The Beginnings of Medieval Slovakia. The English edition, elaborated and supplemented. Leiden ; Boston : Brill, 2021. 670 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 68. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004438637. ISBN 978-90-04-43782-1. ISSN 1872-8103 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku) Typ: AAA
 • STRÝČKOVÁ, Katarína - ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Historička Šústová Drelová: Na Slovensku sa vyhýbame pohľadu do tých častí našej minulosti, ktoré sa nám nepáčia. In Denník N, 2021, 28. máj. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2409852/historicka-sustova-drelova-na-slovensku-sa-vyhybame-pohladu-do-tych-casti-nasej-minulosti-ktore-sa-nam-nepacia/ Typ: GII
 • STRÝČKOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Žena v stredoveku. In V ženskom rode : Podcast. 30 rozhovorov s inšpiratívnymi ženami. - Bratislava : N Press, 2021, s. 239-253. ISBN 978-80-8230-016-4. Typ: GII
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Praniere v Uhorsku: Stav a perspektívy výskumu [Pillories in the Kingdom of Hungary: New Perspectives and the State of Research]. In RÉPÁŠOVÁ, Katarína (prekl.). Spravodlivosť pre všetkých... PALUGA, Lukáš – RÉPÁSOVÁ, Katarína. - Bratislava : MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2020, s. 157-167. ISBN 978-80-973527-2-1. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska) Typ: AFB
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Kommunikation und Strategien. angeklagter Frauen in den oberungarischen Städten im 16. Jahrhundert. Übersetzung: Anna Fundárková. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 82-96. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska) Typ: BEE
 • ŠÁLY, Ondrej. Glasmacher aus der Familie Schally in Österreich und der Slowakei. In Das Waldviertel : Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau, 2021, vol. 70, no. 1, pp. 54-57. ISSN 0259-8957. Typ: BDE
 • ŠÁLY, Ondrej. Report on the Interdisciplinary Conference, Workshop, and Experiments: The History of Glass 2020 - East Slovakia : Hanušovce nad Topľou, Slovakia: 23th-26th July 2020. In Glass News, 2021, vol. 29, no. 49, pp. 12-13. ISSN 1362-5195. Typ: GII
 • ŠOLTÉS, Peter. "Egyptská pliaga" byrokracie a skorumpované uhorské stolice. Protikorupčný diskurz v Predlitavsku a Uhorsku v reformnom období [The “Egyptian disease“ of bureaucracy and the corrupted counties. Anti-corruption discourse in Cisleithania and Hungary ine the reform era]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 51-82. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí) Typ: AEDA
 • ŠOLTÉS, Peter. Od desiatich k piatim... od piatich k dvom : bankrot rakúskej monarchie v roku 1811. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 167-175. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Vdovské zabezpečenie uhorských kráľovien. K predhistórii, kontextu a dôvodom darovania stredoslovenských banských miest kráľovnej Barbore [Witwenversorgung der ungarischen Königinen. Zur Urgeschichte, dem Kontext und den Ursachen des Schenkens der mittelslowakischen Bergbaustädte der Königin Barbara]. In Argenti fodina : zborník prednášok 2020. Zostavili: Daniel Harvan, Jozef Labuda ; recenzenti: Stanislav Jeleň, Katarína Kapustka, Peter Laučík. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2021, s. 73-97. ISBN 978-80-85579-59-8. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén. Argenti fodina 2020) Typ: AFB
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Odvrátená stránka talianskej renesancie. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 102-121. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Krádeže zvierat v neskorostredovekej Bratislave. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 75-81. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav. Alexander II. a jeho epocha : od reforiem k revolučnému teroru. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 44-48. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • VALENT, Jaroslav. Od náčelníka k ústave a späť : úskalia poľského parlamentarizmu. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 3, s. 58-61. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • VALENT, Jaroslav - HABAJ, Michal. Všetko, čo o Sparte vieme, pochádza od jej nepriateľov. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 78-87. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - ZAJAC, Oliver. Od ideálu rovnosti k teroru: Francúzska revolúcia priniesla vznešené hodnoty i najhrubšie násilie. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 38-56. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - DRÁBIK, Jakub. Prečo sa ľudia stávajú fašistami. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 57-65. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - VINGÁRIK, Ján. Ako sa Mária Terézia rozhodla zachrániť uhorské lesy. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 17-23. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - RÁKOSNÍK, Jakub. Československo v 30. rokoch : doma nezamestnanosť, za hranicami Hitler. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 24-36. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - POSCH, Martin. Z Jarabiny na horu Suribači: hrdina Michael Strank. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 88-98. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - MEDVEĎOVÁ, Janka. Komenský aj v osobných tragédiách nachádzal vieru v lepšieho človeka. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 99-111. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - HRUBOŇ, Anton. Keď bojujeme za tých, čo nás chcú zničiť : slovensko v operácii Barbarossa. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 125-137. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - LENGYELOVÁ, Tünde. Epidémia ako Boží hnev : ako sa v minulosti bojovalo s morom či cholerou? In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 139-149. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - TRNOVEC, Silvester. Kolonializmus a schizofrénia západnej Európy. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 150-160. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - ROŠKOVÁ, Daniela. Rímske občianstvo bolo vstupenkou do verejného života, zárukou bezpečia a dobrého života. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 9-16. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - PAULOVIČ, František. Zomrieme za cisára : ako sa zrodil japonský militarizmus. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 66-76. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • VALENT, Jaroslav - HOLEC, Roman. Krivda či akt spravodlivosti? : Trianon stále rozdeľuje. In Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 113-124. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: BEF
 • Fenomény dejín. Editor: Jaroslav Valent. Bratislava : Petit Press, a. s., 2021. 160 s. Knižná edícia autorov denníka SME. ISBN 978-80-559-0714-7 Typ: FAI
 • Zo syna nevoľníka to Matej Bel dotiahol na popredného učenca Uhorska. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 8, s. 47-53. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • VALENT, Jaroslav. Predslov. In Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 4-5. ISBN 978-80-559-0714-7. Typ: GII
 • VONGREJ, Ľudovít - LASLAVÍKOVÁ, Jana. Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku vo mne vždy vzbudzovalo pozornosť. In Opera Slovakia : online časopis, 2020, 13. 12. ISSN 2453-6490. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/jana-laslavikova-mestske-divadlo-v-presporku-vo-mne-vzdy-vzbudzovalo-pozornost/ Typ: GII
 • VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia a parlamentné voľby v Uhorsku v období dualizmu [Political corruption and the parliamentary elections in Hungary during the period of dualism]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 83-125. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí. OTKA, K 134378 : Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból/Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective)) Typ: ABB
 • VÖRÖS, Ladislav. Slovenský Wallenrod, národný renegát alebo úprimný vlastenec? Boj o „pravdivý obraz“ Samuela Czambela [A Slovak Wallenrod, a National Renegade, or a Sincere Patriot? The Battle for a “True Image” of Samuel Czambel]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 173-203. ISBN 978-80-224-1897-3. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • VÖRÖS, Ladislav. Svetozár Hurban Vajanský a uhorská pohraničná polícia : prípad jedného vydierania. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 215-233. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí [Political corruption in the region of Slovakia and Bohemia in the 19th and 20th centuries]. Zostavovateľ: László Vörös ; recenzenti: Norbert Kmeť, Miroslav Michela. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 374 s. ISBN 978-80-224-1865-2 (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí) Typ: FAI
 • VÖRÖS, Ladislav. Úvod: Politická korupcia v súvislostiach [Introduction: Political corruption in context]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 9-16. ISBN 978-80-224-1865-2. Typ: GII
 • ZAJAC, Oliver. Mechanisms of Unofficial Diplomacy : the Case of František Zach's Actions During the 1844 Albert Nugent Visit in Belgrade. In Crossroads of the Old Continent. Central and Southeastern Europe in the 19th and 20th Century. - Kraków : PETRUS, 2021, p. 21-39. ISBN 978-83-7720-633-1. Typ: AECA
 • ZAJAC, Oliver. Prirodzené hranice, historické hranice, politické hranice: diskurz o budúcej podobe a povahe nezávislého Poľska v podmienkach Veľkej emigrácie do roku 1861. In Hranice v priestore a čase. Stretnutie mladých historikov X. : zborník príspevkov z 10. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 18.-19. novembra 2020. Eds. Dana Kušnírová, Peter Pavonič ; recenzenti: Stela Csachová, Mikuláš Jančura, Patrik Kunec, Slávka Otčenášová, Štefan Šutaj. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 58-64. ISBN 978-80-8152-988-7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/FF/hranice-v-priestore-a-case.pdf Typ: AFB
 • ZAJAC, Oliver. Alexander I. : samozvaný osloboditeľ a ochranca Európy. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 34-38. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Mikuláš I. : šarmantný bonviván vyrástol v neľútostného autokrata. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 40-43. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Gambler menovaný šéfredaktorom : Napoleon, juhovýchodná Európa a jeden nepodarený novinový experiment. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 157-166. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • ZAJAC, Oliver. Persona non grata slovenských dejín sa dočkala biografie. In Knižná revue, 2021, roč. 31, č. 10, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: "Ľudožrút" v Hornom Uhorsku / József Demmel. - Bratislava : Veda, 2020. Typ: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Čo nás učí história. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2021, roč. 27, č. 6, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/co-nas-uci-historia/ Typ: GII
 • ZAVACKÁ, Marína. „Bez zákonného oprávnenia vymohli si vstup...“ K zápasu o prežitie Sokola na Slovensku 1938 – 1948 [“Without Legal Permission, They Enforced Their Entry...” Sokol’s Battle for Survival in Slovakia 1938 – 1948]. In V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 355-389. ISBN 978-80-224-1897-3. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny) Typ: AEDA
 • ZAVACKÁ, Marína. Strana pre vás, vy pre stranu. Každodennosť politického korumpovania členskej základne KSČ v 50. rokoch [The party for you and you for the party. Everyday practices of political corruption on the grass-root level of the Communist Party of Czechoslovakia in the 1950s]. In Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 335-355. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí) Typ: AEDA
 • ZAVACKÁ, Marína. Rok 1968 optikou každodennosti. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-14.9. 2018 Prešove. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Peter Švorc. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského,Katedra všeobecných dejín : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : Slovensko-ruská komisia historikov, 2020, s. 169-177. ISBN 978-80-8127-306-3. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny) Typ: AFB
 • ZAVACKÁ, Marína. Keď máme na výber, čomu veriť : fámam pomáhala propaganda aj katastrofy. In Príbehy 20. storočia, 2021, roč. 4, č. 2, s. 3-5. ISSN 2585-9048. Typ: BDF
 • ZAVACKÁ, Marína. Pripomíname si Európsky deň pamiatky obetí totalitných režimov. In Aktuality [SAV]. 23. 08. (2021), nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9813 Typ: GHG
 • Hív az anyaföld? : a Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere 1946-1948. Szerkesztette: Mária Zsilák, József Demmel ; lektorálta: Štefan Šutaj, Attila Simon. Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2020. 356 pp. ISBN 978-615-5330-14-8. ISSN 2631-1275 Typ: FAI
 • ZSILÁK, Mária - DEMMEL, József. Előszó. In Hív az anyaföld? : a Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere 1946-1948. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2020, pp. 7-8. ISBN 978-615-5330-14-8. ISSN 2631-1275. Typ: GII
 • ZUPKA, Dušan. Religious Rituals of War in Medieval Hungary Under the Árpád Dynasty. In Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia. - Leeds : Arc Humanities Press, 2021, pp. 141-157. ISBN 978-1-64-189133-2. Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus