Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BENČÚRIKOVÁ, Martina. BAŠTOVÁ, Petra. TŘETÍ PILÍŘ ZAHRANIČNÍ POLITIKY? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Praha: Academia, 2018, 453 s. ISBN 9788020027979. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 4, s. 763-765. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • ČIČAJ, Viliam. DUCHOŇOVÁ, Diana. PALATÍN MIKULÁŠ ESTERHÁZY. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. (THE PALATINE NICHOLAS ESTERHÁZY. The Court Community and Aristocratic Everyday Life). Bratislava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 558 pages. ISBN 9788022416061. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 937-939. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Palatín Mikuláš Esterházy / Diana Duchoňová. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. - ISBN 978-80-224-1606-1. Typ: EDI
 • ĎURKOVÁ, Mária. HANDLOVÁ OD PRAVEKU PO SÚČASNOSŤ. Monografia mesta I. Zost. Ivan Mrva, Igor Reiff. Vydalo štúdium HARMONY pre mesto Handlová v edícii GENIUS LOCI, 2017, 271 s. ISBN 9788089151462. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 4, s. 766. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • FIAMOVÁ, Martina. The preparation and course of the land reform in Slovakia, 1939–1945. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 901-932. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADDB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Anton Vantuch a jeho pôsobenie v Historickom ústave SAV. In Anton Vantuch (1921-2001) - romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 89-138. ISBN 978-80-223-4478-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ABB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Slovakia´s economic and political development in the communist regime of post-1948 Czechoslovakia and its environmental context. In Environmentalism under authoritarian regimes : Myth, Propaganda, Reality. - London ; New York : Routledge Taylor Francis Group, 2019, s. 145-161. ISBN 978-1-138-54328-7. Typ: ABC
 • HYRJA, Jozef. Report z konferencie August ´68: operácia Dunaj. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 4, s. 769-772. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. The secret book trade after the outbreak of the Great French Revolution. Symptoms of the latent history of communication. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 815-848. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADDB
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Typ: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. BERNÁT, Libor. JEZUITSKÉ GYMNÁZIUM V TRENČÍNE A JEHO ŽIACI. Trenčín: Trenčianske múzeum v Trenčíne, 2018, 419 s. ISBN 9788097296315. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č.4, s. 765. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • MACHO, Peter. The historical micro-narrative as an Instrument in the formation of collective identity and memory : The symbolic and ideological dimension of the visit of Štúr’s group to Ján Hollý at Dobrá Voda. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 849-883. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADDB
 • MICHÁLEK, Slavomír. Americký kongres a československé menové zlato 1980-1981 [The American Congress and Czechoslovak Monetary Gold 1980-1981]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 4, s. 701-724. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: ADDB
 • Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Typ: FAI
 • POSCH, Martin. DRÁBIK, Jakub. FAŠISTA: Příběh sira Oswalda Mosleyho (THE FASCIST: The story of Sir Oswald Mosley). Praha: Academia, 2017, 500 pages. ISBN 9788020026798. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 939-940. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Fašista / Jakub Drábik. - Praha : Academia, 2017. - ISBN 978-80-200-2679-8. Typ: EDI
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Zápas o vodné cesty. Prenikanie vplyvu Nemecka do vodnej dopravy a vodného hospodárstva na Slovensku v poslednom období existencie ČSR 1938-1939 na podklade projektu Dunaj - Odra - Labe [Fighting for Waterways. The Penetration of Influences of Germany into the Navigation and Water Economy in Slovakia in the Last Years of the Czechoslovak Republoc (1938-1939) as Based on the Danube-Oder-Elbe Project]. In Labe v proměnách věků. - Praha : Národní technické muzeum, 2018, s. 159-178. ISBN 978-80-7037-293-7.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABC
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Typ: FAI
 • STEINHÜBEL, Ján. HUDÁČEK, Pavol. CASTRUM SALIS. Severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000. (CASTRUM SALIS. The northern frontier of the Kingdom of Hungary around the year 1000). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2016, 478 pages. ISBN 9788022415354. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 933-936. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Castrum Salis / Pavol Hudáček. - Bratislava : Historický ústav SAV vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2016. - ISBN 978-80-224-1535-4. Typ: EDI
 • SZABÓ, Miloslav. "For God and Nation" Catholicism and the Far-Right in the Central European Context (1918–1945). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 885-900. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • SZABÓ, Miloslav. ŠTOFANÍK, Jakub. MEDZI KRÍŽOM A KLADIVOM. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, 252 s. ISBN 9788073087197. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 4, s. 755-758. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: MEDZI KRÍŽOM A KLADIVOM / Jakub Štofaník. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. - ISBN 978-80-73-0871-97. Typ: EDI
 • ŠOLTÉS, Peter. DEMMEL, József. PANSLÁVI V KAŠTIEĽOCH. Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia. Bratislava: Kaligram, 2016, 240 s. ISBN 9788089845880. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 4, s. 750-755. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: PANSLÁVI V KAŠTIEĽOCH / József Demmel. - Bratislava : Kaligram, 2016. - ISBN 978-80-89-8458-80. Typ: EDI
 • ŠTEFÁNIK, Martin. The Exporting of Copper from eastern Slovakia to western Europe in the first third of the 14th century. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 785-813. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: ADDB
 • ZAVACKÁ, Marína. DUDEKOVÁ, Gabriela – MANNOVÁ, Elena. VOJAK MEDZI CIVILMI, CIVIL MEDZI VOJAKMI. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. (THE SOLDIER AMONG CIVILIANS, THE CIVILIAN AMONG SOLDIERS. The army and society in the age of modernization). Bratislava: ProHistoria, 2017, 512 pages. ISBN 9788089910014. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 941-944. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi / edt. Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017. - ISBN 978-80-89910-01-4. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus