Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Historický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ARPÁŠ, Róbert - HANULA, Matej. The positions of major Slovak political movements on the concept of Czechoslovakism during the interwar period. In Czechoslovakism. - Abingdon ; New York : Routledge, 2022, pp. 209-230. ISBN 978-1-032-07072-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003205234-7 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AECA
 • BAER, Josette - JAKSICSOVÁ, Vlasta. Oral history interview with Vlasta Jaksicsová. In The Green Butterfly : Hana Ponická (1922-2007), Slovak Writer, Poetess, and Dissident. - Stuttgart : Ibidem-Verlag, 2022, p. 175-181. ISBN 978-3-8382-1426-9. Typ: GII
 • BAKA, Igor - SCHVARC, Michal. Dokumenty o účasti jednotiek slovenskej Zaisťovacej divízie na protipartizánskej operácii "Bamberg" na prelome marca a apríla 1942 = Document on the participation of units of the Slovak Security Division in the anti-partisan operation "Bamberg" at the turn of March and April 1942. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 2, s. 331-358. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.2.6 (Vedeckovýskumná úloha Historického ústavu SAV, v. v. i. : Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945. VEGA č. 2/0052/22 : Politické, spoločenské a ekonomické aspekty reptatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia) Typ: ADDB
 • BENKO, Juraj - HUDEK, Adam. Slovak communists and the ideology of Czechoslovakism. In Czechoslovakism. - Abingdon ; New York : Routledge, 2022, pp. 313-342. ISBN 978-1-032-07072-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003205234-12 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny) Typ: AECA
 • BEŇUŠ, Patrik. Poľnohospodárstvo v období Slovenskej republiky (1939 – 1945) na príklade okresu Hnúšťa = Agriculture During the Slovak Republic (1939–1945) by Way of the Example of Hnúšťa District. In Historický zborník, 2022, roč. 32, č. 1, s. 36-57. ISSN 1335-8723. Typ: ADFB
 • BEŇUŠ, Patrik. Infraštruktúra v okrese Hnúšťa v rokoch 1939-1945. In Gemer-Malohont : zborník Gemersko-malohontského múzea. ročník 17. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2021, s. 160-177. ISBN 978-80-85134-65-0. Typ: AEDA
 • BEŇUŠ, Patrik. Problémy s mäsom v Hnúšti počas Slovenského štátu. In Príbehy starej Hnúšte. Zostavovateľ: Roman Lebeda. - Hnúšťa : Občianske združenie Horná Rimava v spolupráci s Mestom Hnúšťa a občianskym združením Priatelia histórie Novohradu, 2022, s. 171-174. ISBN 978-80-974242-0-6. Typ: BEF
 • BEŇUŠ, Patrik - CABAN, Branislav. Obrábanie polí. In Príbehy starej Hnúšte. Zostavovateľ: Roman Lebeda. - Hnúšťa : Občianske združenie Horná Rimava v spolupráci s Mestom Hnúšťa a občianskym združením Priatelia histórie Novohradu, 2022, s. 161-164. ISBN 978-80-974242-0-6. Typ: BEF
 • BEŇUŠ, Patrik - CABAN, Branislav. Matej Hrebenda a jeho púte. In Príbehy starej Hnúšte. Zostavovateľ: Roman Lebeda. - Hnúšťa : Občianske združenie Horná Rimava v spolupráci s Mestom Hnúšťa a občianskym združením Priatelia histórie Novohradu, 2022, s. 92-98. ISBN 978-80-974242-0-6. Typ: BEF
 • BEŇUŠ, Patrik. Vyhlásenie SNP v okrese Hnúšťa očami profesora Štefana Pasiara. In Príbehy starej Hnúšte. Zostavovateľ: Roman Lebeda. - Hnúšťa : Občianske združenie Horná Rimava v spolupráci s Mestom Hnúšťa a občianskym združením Priatelia histórie Novohradu, 2022, s. 175-177. ISBN 978-80-974242-0-6. Typ: BEF
 • Kulturelle Langzeitfolgen industriellen Strukturwandels : Ruhrgebiet - Tschechien - Slowakei. Hg. Stefan Berger, Frank Hadler, Roman Holec, Kristina Kaiserová. Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2022. 389 p. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Band 25. ISBN 978-3-96023-384-8 Typ: FAI
 • BÓNA, Martin - ŠTEFÁNIK, Martin - MALINIAK, Pavol - ŠIMKOVIC, Michal - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Mestské hrady = Town castles. In Stredoveké hrady na strednom Pohroní. 1. vydanie. - Nitra : Archeologický ústav SAV : Zvolen : ARCHEOFACT, občianske združenie, 2021, s. 199-236. ISBN 978-80-8196-052-9. (VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku) Typ: AEDA
 • BUCUR, Maria - DALAKOURA, Katerina - DASKALOVA, Krassimira - DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Introduction : Special Forum. The Little Entente of Women: Transnational Feminist Networks and National Politics in Interwar Europe. In Aspasia : The International Yearbook of Central Eastern and Southeastern European Women's and Gender History, 2022, vol. 16, issue 1, p. 1-12. (2021: 0.113 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1933-2882. Dostupné na: https://doi.org/10.3167/asp.2022.160102 (HFRI Project Number: 3050 : Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923–1939)) Typ: ADMB
 • BYSTRICKÝ, Peter. Epidémia bubonického moru v rokoch 541 - 543 [Bubonic Plague Epidemic in 541 - 543]. In Historica LIII : zborník k 70. narodeninám docenta Pavla Valachoviča. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 50-84. ISBN 978-80-223-5413-4. (VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: AEDA
 • BYSTRICKÝ, Peter. Prečo aj psy majú svoje dni. In Aktuality.sk, 2022, 25. 09., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/2tSV4Y0/preco-aj-psy-maju-svoje-dni/ Typ: GHG
 • CAPÍKOVÁ, Silvia - FALISOVÁ, Anna. Diftéria - objavenie očkovacej látky a začiatky boja proti diftérii na Slovensku [Diphteria - the discovery of the vaccine and the beginnings of the fight against diphteria in Slovakia]. In Studie z hospodářských a sociálních dějin 19. a 20. století v českých zemích a na Slovensku. - Technické muzeum v Brně : Brno, 2021, s. 133-143. ISBN 978-80-7685-002-6. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Typ: AECA
 • ČIČAJ, Viliam. Distribúcia českej protestantskej literatúry v priestore stredovýchodnej Európy v 17. storočí = Distribution of Czech Protestant Literature in 17th Century East-Central Europe. In Folia Historica Bohemica, 2021, roč. 36, č. 2, s. 219-242. (GA ČR (č. 20-10953S) : Konfesní pluralita a knižní kultura v prostřední jednoty bratrské na počátku 17. století) Typ: ADEB
 • ČIČAJ, Viliam. Dobrá armáda. Návrh na reorganizáciu armády z konca 18. storočia : pechota a jazdectvo (I. časť) = Good Army. Proposal for Army Reorganising at the End of the 18th Century. Infantry and Cavalry (Part I.). In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2021, roč. 25, č. 1, s. 104-124. ISSN 1335-3314. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie) Typ: ADFB
  Citácie:
  [4.1] BURDA, M. Náčrt vývoja práporov poľných jágrov v armáde habsburskej monarchie s dôrazom na prápory dislokované na území severného Uhorska. In VOJENSKÁ HISTÓRIA : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2022, roč. 26, č. 2, s. 31. ISSN 1335-3314.
 • ČIČAJ, Viliam. Dobrá armáda. Návrh na reorganizáciu armády z konca 18. storočia : delostrelectvo a ľahké jednotky (II. časť) = Good Army. Proposal for Army Reorganising at the End of the 18th Century. Artillery and Light Cavalry (Part II.). In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2021, roč. 25, č. 2, s. 132-148. ISSN 1335-3314. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie) Typ: ADFB
 • ČIPKOVÁ, Tamara - BEŇUŠ, Patrik. Vývoj vysokého školstva na území Slovenska po prvej svetovej vojne s osobitným zreteľom na vznik Univerzity Komenského v Bratislave a jej Právnickej fakulty = The development of university education in the territory of Slovakia after the World War First, with regard to the establishment of Comenius University Bratislava and its Faculty of Law. In Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Eds. Ivan Svatuška, Lucia Pištejová ; recenzenti: Milan Sudzina, Ivana Šošková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022, s. 11-24. ISBN 978-80-574-0099-8. Názov z hl. obrazovky Typ: AFB
 • ČÍŽOVÁ, Júlia - ĎURČO, Michal. Pozitívna deviácia v Československu v 80. rokoch: Prípad Bratislavského environmentálneho hnutia = Positive Deviance in 1980s Czechoslovakia: The Case of the Bratislava Environmental Movement. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 3, s. 461-486. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.3.4 (GAČR 22-01953S : Věda a emoce: Promýšlet environmentální hnutí za komunismu v Československu v 70. - 80. letech 20 století) Typ: ADDB
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Ochranár po boku Alžbety II. : princ Philip a jeho vášeň pre prírodu. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 5, s. 34-37. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Čo skrýva kauza „hodrušského závoja“. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2022, 14. 10., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/napriec-dejinami/co-skryva-kauza-hodrusskeho-zavoja/ Typ: BDF
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Boh ochraňuj kráľovnú! : keď sa Lilibet stala Alžbetou II. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 2, s. 48-53. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. HOMZA, Martin – MIKOVÁ, Mária – NOVOTNÝ, Milan (eds.). Študentský prológ k Nežnej revolúcii: Bratislava 16. november 1989. Budmerice: Slovenské dejiny, o.z., 2019, 131 s. ISBN 978-80-89929-21-4. In Historický zborník, 2021, roč. 31, č. 1, s. 239-241. ISSN 1335-8723. Recenzia na: Študentský prológ k Nežnej revolúcii: Bratislava 16. november 1989 / Eds. Martin Homza, Mária Miková, Milan Novotný. - Budmerice : Slovenské dejiny, o.z, 2019. - ISBN 978-80-89929-21-4. Typ: EDI
 • ČÍŽOVÁ, Júlia. Pripomíname si Svetový deň slobody. In Aktuality [SAV], 09. 11. 2022. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10735 Typ: GHG
 • DEMMEL, József. Az "oláh-verő Botond" Keleti Svájcban : Réthy László és a dualizmus kori nemzetiségi kérdés különös története ["Botond the Oláh-Beater" in Switzerland of the East. László Réthy and the Curious History of National Minorities in Post - 1867 Hungary]. In Történelmi szemle : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intézetének értesítője, 2022, roč. 64, č. 1, s. 21-39. ISSN 0040-9634. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: ADEB
 • DEMMEL, József. Milan Rastislav Štefánik: The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia. By Michal Kšiňan. London-New York: Routledge, 2021. pp. 300. In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2021, vol. 10, no. 4, p. 819-822. ISSN 2063-8647. Recenzia na: Milan Rastislav Štefánik: The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia / Michal Kšiňan. - London ; New York : Routledge, 2021. - ISBN 9780367550059. Dostupné na: https://doi.org/10.38145/2021.4.819 Typ: EDI
 • DEMMEL, József. Siete, knihy, čitatelia, predplatitelia. In Denník N, 2022, 18. 02., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2725300/siete-knihy-citatelia-predplatitelia/?ref=list Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Pomalé překračování tradičních mezí. Fašismus v první ČSR jako metodologický problém české, slovenské a československé historiografie z hlediska historiků „nového konsenzu“. In Soudobé dějiny, 2022, roč. 29, č. 2, s. 379-414. ISSN 1210-7050. Dostupné na internete: https://sd.usd.cas.cz/artkey/sod-202202-0001_pomale-prekracovani-tradicnich-mezi.php Typ: ADMB
 • DRÁBIK, Jakub. Corporatist models in the ideology of the Czechoslovak National Fascist Community. In An Authoritarian Third Way in the Era of Fascism : Diffusion, Models and Interactions in Europe and Latin America. - London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2022, s. 137-153. ISBN 9780367569624. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003100119-9 Typ: AECA
 • DRÁBIK, Jakub. Ostrovní stát ve věku iluzí : Velká Británie mezi dvěma světovými válkami. In Od bouře k bouři : Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918-1939). - Praha : Academia, 2022, s. 430-449. ISBN 978-80-200-2923-2. Typ: AECA
 • DRÁBIK, Jakub. Máme v republice fašisty : Pochod na Řím a československý fašismus. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2022, roč. 44, č. 8, s. 10-13. ISSN 0418-5129. Dostupné na internete: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2022/8/mame-v-republice-fasisty/ Typ: BDE
 • DRÁBIK, Jakub. Najhorší z najhorších : Reinhard Heydrich: muž so železným srdcom. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 5, s. 12-17. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Nástup fašizmu v Taliansku v Československu neprehliadali. In SME Komentáre, 2022, 1. 11., nestr. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/23058874/v-ceskoslovensku-bol-nastup-fasizmu-v-taliansku-ostro-sledovany.html Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Nórsko a Hitlerov vysnený ideálny svet. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 9, s. 14-17. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Čo majú spoločné Mussolini, Mária Terézia, Etiópia a dolár? In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2022, 21. 10., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/20-storocie/co-maju-spolocne-mussolini-maria-terezia-etiopia-a-dolar/ Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Churchillovu najobľúbenejšiu špiónku zavraždil žiarlivý priateľ. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2022, 12. 09., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/druha-svetova-vojna/churchillovu-najoblubenejsiu-spionku-zavrazdil-ziarlivy-priatel/ Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Čo by bolo keby Hitler dobyl Britániu. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 9, s. 18-21. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Pred sto rokmi sa po pochode na Rím dostali fašisti prvýkrát k moci. In SME Komentáre, 2022, 28. 10., nestr. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/23045796/pred-sto-rokmi-sa-po-pochode-na-rim-dostali-fasisti-prvykrat-k-moci.html Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub - NOCIAR, Tomáš. Jan RATAJ – Miloš DLOUHÝ – Antonín HÁKA, Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století, Praha: Auditorium 2020, 334 s. In Moderní dějiny, 2021, roč. 29, č. 2, s. 311-322. ISSN 1210-6860. Recenzia na: Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století / Jan Rataj, Miloš Dlouhý, Antonín Háka. - Praha : Auditorium, 2020. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Spolupráca britských a československých tajných služieb počas druhej svetovej vojny bola spojenectvom z núdze. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2022, 8. 3., [7 s.]. ISSN 2729-9287. Recenzia na: Spojenectvo z núdze : Spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny / Martin Posch. - Bratislava : VEDA a Historický ústav SAV, 2021. - ISBN 978-80-224-1895-9. Dostupné na internete: https://historylab.sk/recenzie/spolupraca-britskych-a-ceskoslovenskych-tajnych-sluzieb-pocas-druhej-svetovej-vojny-bola-spojenectvom-z-nudze/ Typ: EDI
 • Od bouře k bouři : Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918-1939). Eds. Jakub Drábik, Jakub Rákosník ; recenzenti: Ivan Jakubec, Martin Jemelka, Petr Koura, Martin Posch. Praha : Academia, 2022. 810 s. ISBN 978-80-200-2923-2 Typ: FAI
 • DRÁBIK, Jakub. Zomrela britská kráľovná Alžbeta II. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 2022, 9. 9., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10569 Typ: GHG
 • DRÁBIK, Jakub. Naozaj sa „Západ“ poučil zo svojej histórie? In Denník N, 2022, 8. 3. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2757750/naozaj-sa-zapad-poucil-zo-svojej-historie/ Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub - STEGUROVÁ, Karolína. Historička Stegurová: Aj ženy bojovali proti nacizmu a za slobodu svojej vlasti. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2022, 10. 10., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/rozhovory/historicka-stegurova-aj-zeny-bojovali-proti-nacizmu-a-za-slobodu-svojej-vlasti/ Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub - LACKO, Pavol. Historik Drábik: Čím viac budeme autokratom ustupovať, tým väčší bude ich apetít. In Bystriny, 2022, 7. 6., nestr. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://bystriny.sk/magazin/cim-viac-budeme-autokratom-ustupovat-tym-vacsi-bude-ich-apetit.html https://www.aktuality.sk/clanok/xbasf2N/historik-drabik-cim-viac-budeme-autokratom-ustupovat-tym-vacsi-bude-ich-apetit/> Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub - DUDOVÁ-BAŠISTOVÁ, Mária. Historik Drábik: Fašizmus je ako vírus. Darí sa mu, keď v spoločnosti niečo nefunguje. In MY Prešovské noviny, 2022, 10. 5., nestr. ISSN 1335-440X. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: https://vychod.sme.sk/c/22905945/historik-drabik-fasizmus-je-ako-virus-dari-sa-mu-ked-v-spolocnosti-nieco-nefunguje.html Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub - RÁKOSNÍK, Jakub. Úvodní slovo editorů. In Od bouře k bouři : Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918-1939). - Praha : Academia, 2022, s. 13-15. ISBN 978-80-200-2923-2. Typ: GII
 • DRUGA, Marek. Kto pomáhal krotiť divoké Uhorsko? : benediktíni na dvore Štefana I. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 3, s. 28-33. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRUGA, Marek. Knieža Gejza a kráľ Štefan I. : ako to bolo s počiatkami kresťanstva v Uhorsku? In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 3, s. 14-19. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRUGA, Marek. LICHNER, Miloš: SV. AUGUSTÍN. DE CURA PRO MORTUIS GERENDA. Starostlivosť, ktorú máme preukazovať zosnulým. Trnava: Dobrá kniha, 2020, 162 s. ISBN 978-80-8191-276-4. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 3, s. 561-564. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Sv. Augustín. De cura pro mortuis gerenda. Starostlivosť, ktorú máme preukazovať zosnulým / Miloš Lichner. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - ISBN 978-80-8191-276-4. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.3.8 Typ: EDI
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Between Transnational Cooperation and Nationalism : The Little Entente of Women in Czechoslovakia. In Aspasia : The International Yearbook of Central Eastern and Southeastern European Women's and Gender History, 2022, vol. 16, issue 1, p. 56-78. (2021: 0.113 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1933-2882. Dostupné na: https://doi.org/10.3167/asp.2022.160105 (HFRI Project Number: 3050 : Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923–1939). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: ADMB
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Little Entente of Women in Czechoslovakia – Ambitions and pittfals of an international platform for emancipation and diplomatic activities of women from Central and Southeastern Europe = Malá ženská dohoda (Little Entente of Women) v Československu – ambície a úskalia medzinárodnej platformy pre emancipačné a diplomatické aktivity žien zo strednej a juhovýchodnej Európy. In Medzinárodná vedecká konferencia Ženy v tieni dejín. (Ne)známe ženy v známom prostredí : zborník abstraktov. Editori zborníka: Mária Molnárová, Adriana Kičková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, s. 31-32. ISBN 978-80-558-1879-5. Typ: AFF
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - MARTÍ, Tibor. Az Esterházy család hatalmi reprezentációjához: Esterházy Miklós nádor temetésére meghívott személyek jegyzéke = The Representation of Power of the Esterházy Family: Listo of Persons invited to Miklós Esterházy's Funeral. In Arrabona : 60. 2022. - Győr : Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 2022, p. 57-96. ISSN 0571-1304. (VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: ABA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Spoločenský život v „raji Uhorska“. Bratislava ako centrum zábavy uhorskej aristokracie v ranom novoveku = Social Life in “Hungarian Paradise”. Bratislava as a Centre of Entertainment for the Hungarian Aristocracy in the Early Modern Period. In Documenta Pragensia XL : Město se baví - od středověku do roku 1848. Editori: Olga Fejtová, Martina Maříková a Jiří Pešek ; lektorovali: Eva Kowalská, Vít Vlnas. - Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2021, s. 471-487. ISBN 978-80-86852-94-2. ISSN 0231-7443. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Typ: AFA
 • ĎURČO, Michal - HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Technika a technológia výstavby ciest v prvej ČSR. In České století motorismu III. : technická stránka motorismu. - Praha : Národní technické muzeum, 2021, s. 5-18. ISBN 978-80-7037-340-8. Typ: AECA
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2022, roč. 21, č. 1, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FALISOVÁ, Anna. Hygienické pomery a rozšírenie brušného týfusu na Slovensku (1919 - 1945) [Hygienic Conditions and the Spread of Typhoid Fever in Slovakia (1944 – 1945)]. In Historia Medicinae Slovaca VII. : osobnosti, inštitúcie a poznanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 113-126. ISBN 978-80-223-5429-5. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Typ: AEDA
 • FALISOVÁ, Anna. Dionýz Blaškovič : lekár - bakteriológ - virológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 176-177. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Vojtech Bárdoš : lekár - virológ - epidemiológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 212-213. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna - ROVENSKÝ, Jozef. Viliam Thurzo : lekár - onkológ - vysokošloský pedagóg. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 174-175. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Mikuláš Hrubiško : lekár - hematológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 254-255. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Karol Šiška : lekár - kardiochirurg. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 80-81. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Michal Hubka : lekár - kardiochirurg. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 242-243. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna - ROVENSKÝ, Jozef. Štefan Siťaj : lekár - reumatológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 144-145. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • FALISOVÁ, Anna. Daniel Carleton Gajdusek : lekár - pedagóg - laureát Nobelovej ceny za medicínu. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 368-369. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. „Bohdan I. Veľký, cár Sibírsky“. Kríza v Československom vojsku na Rusi v prvej polovici roku 1919. In Československé légie – Slováci – Slovensko. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, s. 93-117. ISBN 978-80-89523-79-5. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Politické a vojenské aspekty súčinnosti Malej dohody v rokoch 1919 - 1921 [Political and Military Aspects of the Cooperation of the Little Entente from 1919 to 1921]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 125-148. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Typ: AEDA
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. La Petite Entente – nouvel acteur dans les relations internationales dans l´entre-deux-guerres: un échec de l´Europe démocratique? In Acta : Old and New Players - Histories of International Relations (XIX-XXI Centuries). Edition by Hugues Tertrais, Dumitru Preda, Alfredo Canavero. - Bucarest : Cavallioti, 2022, p. 133-144. ISBN 978-606-551-108-8. Typ: AFA
 • FILIPKO, Richard - ĎURČO, Michal. Prvé autá u nás ľudia prijímali s odporom, na dedinách do nich často hádzali kamene. In HN History, 23.10.2021, roč. 29, nestr. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/11562908-prve-auta-u-nas-ludia-prijimali-s-odporom-na-dedinach-do-nich-casto-hadzali-kamene Typ: GII
 • GAUČÍK, Štefan. "Az ország egyik legrégibb és legéletrevalóbb egyesülete" : A Pozsonyi Szőlőművelők Egyesületének tevékenysége és társadalmi szerepe (1861–1918) = “One of the Country’s Oldest and Most Vibrant Associations”. The Activity and Social Role of the Pozsony Winegrowers’ Association (1861–1918). In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2022, roč. XXIV, č. 3, s. 83-106. ISSN 1335-4361. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. A felvidéki pénzintézetek integrációja a magyarországi bankrendszerbe az első bécsi döntés után. In Palimpszesztus : Írások Bárdi Nándor 60. szülinapjára. - Budapest : Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet : Kalligram, 2022, s. 311-328. ISBN 978-963-468-358-2. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AECA
 • GAUČÍK, Štefan. Sporiteľne v Šali v rokoch 1873-1918 = A vágsellyei takarékpénztárak 1873-1918 közötti időszakban. In Hospodárstvo v dejinách regiónu. - Šaľa : Spoločnosť Petra Pázmánya - Pázmány Péter Tudományos Társaság, 2021, s. 51-60. ISBN 978-80-972554-1-1. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • GAUČÍK, Štefan. Machnyik Andor, a népszolgálat elfeledett apostola. In Új Szó. Szalon, 03. 11. 2022, roč. 16, č. 4, s. 28. ISSN 1335-7050. Dostupné na internete: https://ujszo.com/szalon/machnyik-andor-a-nepszolgalat-elfeledett-apostola Typ: BDF
 • GAUČÍK, Štefan. "Meghalt, halott a város" : Pozsony, 1919. február 12. In Magyar7, 8. 2. 2022, roč. 5, č. 6, s. 30-31. ISSN 2585-9129. Typ: BDF
 • GAUČÍK, Štefan. Muzeologické aktivity Jozefa Könyökiho = The Museological Activities of József Könyöki. In Musaeum Hungaricum 8 : zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Ed. Izabela Danterová ; recenzent: Gábor Strešňák. - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2021, s. 102-110. ISBN 978-80-973199-2-2. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: BEF
 • GAUČÍK, Štefan. Paxy László halálának húszéves évfordulójára. In Remény : katolikus hetilap, 20. 11. 2022, roč. 33, s. 8. Typ: GII
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. The Orient on the Danube : Komora, Pavol, 2021. Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave 1921–1942 [The International Danube Trade Fair in Bratislava 1921–1941]. Bratislava: Slovak National Museum – Museum of History = Orient na Dunaji. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2022, roč. 56, č. 1-2, s. 126-127. (2021: 0.103 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave 1921–1942 / Pavol Komora. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2021. Typ: EDI
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Pripomíname si Svetový deň kultúrneho dedičstva - deň pamiatok a sídiel. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 2022, 18. 4., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10301 Typ: GHG
 • HALLON, Ľudovít. Vzťah koncernu Baťa k režimu Slovenskej republiky 1939-1945 na stránkach časopisu Budovateľ = Bata Corporation's relationship to the Slovak Republic from 1938 to 1945 as seen through the Budovateľ magazine. Eng. In Česko-slovenská historická ročenka : recenzovaný vědecký časopis. - Praha ; Brno ; Banská Bystrica : Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021, roč. 23, č. 2, s. 27-56. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2021.23.2.2 (VEGA č. 1/0184/20 : Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava) Typ: ADEB
 • HALLON, Ľudovít. Úloha železničnej a cestnej motorovej dopravy v riešení dopravného problému Slovenska 1918-1938 [The role of railway and road motor transport in solvingthe transport problem of Slovakia 1918-1938]. In Republika v pohybu. - Praha : Academia, 2022, s. 167-203. ISBN 978-80-200-3258-4. (NAKI II (DG18P02OVV051) : České století motorismu) Typ: AECA
 • HALLON, Ľudovít. Vznik Banky československých légií a jej expanzia na Slovensko. In Československé légie – Slováci – Slovensko. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, s. 281-298. ISBN 978-80-89523-79-5. Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít. Konjunktúra, arizácia, inflácia: podoby slovenského hospodárstva v rokoch 1939 - 1945 : hospodárske postavenie a industrializácia Slovenska v prvej ČSR. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 6, s. 26-30. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HALLON, Ľudovít. Menší brat chce vyrásť : hospodárske postavenie a industrializácia Slovenska v prvej ČSR. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 6, s. 20-25. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HALLON, Ľudovít. Strukturveränderungen der slowakischen Wirtschaft seit 1989 und deren Folgewirkungen für die Kultur in ausgewählten Industrieregionen. In Kulturelle Langzeitfolgen industriellen Strukturwandels : Ruhrgebiet - Tschechien - Slowakei. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2022, p. 333-380. ISBN 978-3-96023-384-8. Typ: BEE
 • HALLON, Ľudovít. Regiomontanus a počiatky svetovej vedy na území Slovenska. In Aktuality.sk, 2022, 04. 09., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/3HhSynB/regiomontanus-a-pociatky-svetovej-vedy-na-uzemi-slovenska/ Typ: GHG
 • HALLON, Ľudovít - ĎURČO, Michal - SABOL, Miroslav. Czechoslovak and Slovak technocracy and technology-based decisions in the interwar period. In ICOHTEC International Committee for the History of Technology 2022 Annual Conference : Technology-based and Technology-generated Decisions. Ostrava (Virtual) 24-25 September, 15-16 October. Book of Abstracts. - University of Ostrava, 2022, p. 73. (Technology-based and Technology-generated decisions : ICOHTEC 2022 Annual Conference) Typ: GII
 • HANULA, Matej. Martin Oríšek: učiteľ a legionár v úlohe poslanca agrárnej strany. In Československé légie – Slováci – Slovensko. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, s. 155-171. ISBN 978-80-89523-79-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
 • HANULA, Matej. Zrod straníckej a profesionálnej politiky na Slovensku po roku 1918 [The Origins of Party and Professional Politics in Slovakia after 1918]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 83-104. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
 • HANULA, Matej. Trianon, futbal a (česko)-slovensko-maďarské vzťahy [Trianon, Football and (Czecho)-Slovak-Hungarian Relations]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 183-200. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939) Typ: AEDA
 • HANULA, Matej. Ako sa zrodila najvplyvnejšia strana prvej republiky : pozadie vzniku celoštátnej agrárnej strany v Československu. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 6, s. 32-39. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HANULA, Matej. Úvod [Introduction]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 9-10. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515. Typ: GII
 • HAVIAROVÁ, Micheala - JANURA, Tomáš. Kaštieľ v Uzovciach v kontexte vzniku prvých renesančných kaštieľov v Šarišskej stolici = Castle in Uzovce in the context of origin the first renaissance mansions in Šariš county. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2022, roč. 17, č. 1, s. 10-31. ISSN 1337-0707. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: http://dejiny.unipo.sk/PDF/2022/01_1_2022.pdf (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0086/2 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Typ: ADFB
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Pútnik : kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma : sonda do života stredovekých pútnikov. Recenzenti: Daniela Dvořáková, Antonín Kalous. 1. vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2022. 335 s. ISBN 978-80-85501-89-6 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Typ: AAB
 • HLAVINKA, Ján. Deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenska v roku 1942: organizácia, priebeh, dôsledky = Deportations of the Jewish Population from Slovakia in 1942: Organisation, Course, and Consequences. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 1, s. 31-47. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.04 (VEGA č. 2/0134/20 : Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin) Typ: ADNB
 • HLAVINKA, Ján. Pripomíname si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 2022, 27. 1., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10131 Typ: GHG
 • HOLEC, Roman. Kniha o čítaní, čítanie o knihách : kto, čo, kde a prečo čítal v "dlhom" 19. storočí na Slovensku. Recenzenti: Peter Švorc, Ľudovít Hallon. Bratislava : Marenčin PT, 2022. 364 s. ISBN 978-80-569-0849-5 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AAB
 • HOLEC, Roman. Mikuláš Teich : historik - editor. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 264-265. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • HOLEC, Roman. Alice Teichová : historička. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 300-301. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • HOLEC, Roman. Nášľapné míny uhorskej industrializácie : ako sa uvažovalo o hospodárskych dejinách. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 6, s. 14-18. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HOLEC, Roman. Slowakische Unternehmerfamilien und ihre kulturellen Aktivitäten vor und nach 1918: Vorbilder und Ressourcen. In Kulturelle Langzeitfolgen industriellen Strukturwandels : Ruhrgebiet - Tschechien - Slowakei. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2022, p. 301-331. ISBN 978-3-96023-384-8. Typ: BEE
 • HOLEC, Roman. Masaryk a Slovensko bez dôrazu na detail : Rychlík, Jan - Vašek, Richard - Lacko, Miroslav (eds.): Korespondence. T. G. Masaryk - slovenští veřejní činitelé (1918 - 1937). Praha 2019, 492 strán. [Masaryk and Slovakia with a broad brush]. In Česko-slovenská historická ročenka : recenzovaný vědecký časopis. - Praha ; Brno ; Banská Bystrica : Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021, roč. 23, č. 1, s. 167-171. ISSN 1214-8334. Recenzia na: Korespondence. T. G. Masaryk - slovenští veřejní činitelé (1918 - 1937) / Eds. Jan Rychlík, Richard Vašek, Miroslav Lacko. - Praha, 2019. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2021.23.1.10 Typ: EDI
 • HOLEC, Roman. Prečo sa z histórie takmer nikto nikdy nepoučil. In Aktuality.sk, 2022, 8. 5., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/Q1k4H1i/preco-sa-z-historie-takmer-nikto-nikdy-nepoucil/?_ga=2.46764527.951857148.1654494412-1482797719.1599556810 Typ: GHG
 • HOLEC, Roman - SZALAY, Zoltán. Historik Holec: Maďari zostali sami v rokoch 1848, 1918 a 1945. Teraz sa to opakuje. In Denník N, 2022, 6. 6. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2878433/historik-holec-madari-zostali-sami-v-rokoch-1848-1918-a-1945-teraz-sa-to-opakuje/ Typ: GII
 • HOLEC, Roman. O 19. svetovom kongrese hospodárskych dejín v Paríži. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 3, s. 572-574. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • HOLLÝ, Karol. Czechoslovakist arguments at the turn of the twentieth century. In Czechoslovakism. - Abingdon ; New York : Routledge, 2022, pp. 68-92. ISBN 978-1-032-07072-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003205234-2 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AECA
 • HOLLÝ, Karol. Snahy o presun kremnickej mincovne do Čiech v období 1919-1920 [Tendencies to Relocate Kremnica Mint to Czechia in 1919-1920]. In Republika v pohybu. - Praha : Academia, 2022, s. 283-322. ISBN 978-80-200-3258-4. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AECA
 • HOLLÝ, Karol. Nový rok, nový krok : ženský list pre poučenie a zábavu. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2022, roč. 21, č. 1, s. 14-28. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HOMOĽA, Tomáš. Rozprávkový kráľ stredoveku – mýtický a reálny život panovníka a „osvietenej hlavy“ Mateja Korvína. In Aktuality.sk, 2021, 25. 04., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/884956/rozpravkovy-kral-stredoveku-myticky-a-realny-zivot-panovnika-a-osvietenej-hlavy-mateja-korvina/ Typ: GHG
 • HUDEK, Adam. Elegantne zvládnutá biografia. In Soudobé dějiny, 2022, roč. 29, č. 2, s. 545-549. ISSN 1210-7050. Recenzia na: V žaláři a vyhnanství: Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu / Zdeněk Doskočil. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. - ISBN 978-80-7422-774-5. Typ: EDI
 • Czechoslovakism. Edited by Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart. Abingdon ; New York : Routledge, 2022. 490 pp. Routledge Histories of Central and Eastern Europe. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003205234. ISBN 978-1-032-07072-8 Typ: FAI
  Citácie:
  [1.1] SEKERAK, Marian. Czechoslovak intellectual debate on the crisis of democracy in the 1930s. In STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT, 2022, vol., no., pp. ISSN 0925-9392. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11212-021-09456-9., Registrované v: WOS
  [2.2] BUZÁSSYOVÁ, Barbora - VÖRÖS, László. Intellectuals and the “National Question” in Post-1918 Central and Eastern Europe (An Introduction). In Forum Historiae, 2022-01-01, 16, 1, pp. 1-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2022.16.1.1., Registrované v: SCOPUS
 • HYRJA, Jozef. Kde vojna nikdy neskončila : Blízky východ na mape sveta. In Od bouře k bouři : Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918-1939). - Praha : Academia, 2022, s. 763-788. ISBN 978-80-200-2923-2. Typ: AECA
 • Československé légie – Slováci – Slovensko = Czechoslovak Legions – Slovaks – Slovakia. Peter Chorvát, Martin Posch a kol. ; recenzenti: Tomáš Jahelka, Vladimír Sklenka. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022. 436 s. ISBN 978-80-89523-79-5 Typ: FAI
 • CHORVÁT, Peter - POSCH, Martin. Úvodom : Československé légie – Slováci – Slovensko. In Československé légie - Slováci - Slovensko. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, s. 9-11. ISBN 978-80-89523-79-5. Typ: GII
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Hľadanie modernej slovenskej kultúrnej identity [The search for a modern Slovak cultural identity]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 119-130. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR) Typ: AEDA
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Malo to zmysel : niekoľko poznámok ku knihe o L. Novomeskom. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2022, roč. 5, č. 1, s. 21-24. ISSN 2585-8912. Recenzia na: V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v ére stalinizmu a poststalinizmu / Zdeněk Doskočil. - Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2020. Typ: EDI
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta - DOSKOČIL, Zdeněk. "Je toho docela dost na jeden lidský život..." : rozhovor s historikom Zdeňkom Doskočilom. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2022, roč. 5, č. 1, s. 25-35. ISSN 2585-8912. Typ: GII
 • JANURA, Tomáš - ZVAROVÁ, Zuzana. Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici = Nobility Country Residences in the Hont County. Recenzenti: Magdaléna Kvasnicová, Henrieta Žažová. Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2021. 172 s. ISBN 978-80-89756-17-9 (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0086/2 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Typ: AAB
 • JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Kaštieľ v Buzinke z pohľadu archívneho a architektonicko-historického výskumu = Das Schloss in Buzinka aus der Sicht archivarischer und architektonisch-historischer Forschung. In Košické historické zošity 31/2021 : zborník Dejepisného spolku v Košiciach. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2021, s. 5-23. ISBN 978-80-971895-9-4. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína. Kaplnka Panny Márie Loretánskej na Starom cintoríne v Žiline = The Chapel of the Virgin Mary of Loreto in the Old Cemetery (Starý cintorín) in Žilina. In Vlastivedný zborník Považia XXX : jubilejné tridsiate číslo Vlastivedného zborníka Považia vydané pri príležitosti 700. výročia udelenia výsad Žiline kráľom Karolom Róbertom v roku 1321, monotematicky zamerané, obsahuje príspevky z konferencie Žilina 1321 - 2021 konanej v Žiline 17. 6. 2021. Zodpovedný redaktor: Michal Jurecký ; recenzenti: Ľudovít Hallon, Michal Jurecký, Miloš Marek, Zuzana Kudzbelová, Juraj Lepiš, Zuzana Poláková, Vladimír Rábik, Andrea Slaná, Lukáš Volentier. - Žilina : Považské múzeum, 2021, s. 157-173. ISBN 978-80-88877-93-6. Typ: AFB
 • JANURA, Tomáš. Premeny biskupského paláca v 18. storočí [Transformations of the Bishop’s Palace in the 18th century]. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu 1988-2018 : Zborník referátov z konferencie venovaný k 80. narodeninám Alexandra T. Ruttkaya. Ed. Peter Bednár, Matej Ruttkay ; rec. Jozef Labuda, Vladimír Turčan. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021, s. 89-98. ISBN 978-80-8196-055-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie) Typ: AFB
 • KAMENEC, Ivan. Spomienky a návraty [Memories and returns]. In Česko-slovenská historická ročenka : recenzovaný vědecký časopis. - Praha ; Brno ; Banská Bystrica : Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021, roč. 23, č. 1, s. 101-108. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2021.23.1.7 Typ: BDE
 • KAMENEC, Ivan. Komentáře ke Slovensku : Pavel KOSATÍK. Slovenské století. Torst, Praha 2021, 408 s. 399 Kč, ISBN: 978-80-7215-686-3. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2022, roč. 44, č. 5, s. 45. ISSN 0418-5129. Recenzia na: Slovenské století / Pavel Kosatík. - Praha : Torst, 2021. - ISBN 978-80-7215-686-3. Typ: EDI
 • KAMENEC, Ivan. Foreword : the intellectual in the two totalitarian systems and in democracy. In The Green Butterfly : Hana Ponická (1922-2007), Slovak Writer, Poetess, and Dissident. - Stuttgart : Ibidem-Verlag, 2022, p. IX-XVII. ISBN 978-3-8382-1426-9. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Permanentná kríza? : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2022, 27. jún. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Čo môže historik? : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2022, 2. november. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Rozhovor v taxíku : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2022, 23. február. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Bolestné výročie : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2022, 25. marec. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Clementisove jubileá : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2022, 30. september - 2. november. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Fascizmus regenerens : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2022, 28. júl. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Medzi rečou : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 21. december. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Čitateľský zážitok : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2022, 27. máj. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Jubileum bez pátosu : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2022, 30. august. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Pôžitok z čítania : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2022, 24. január. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Absencia sebareflexie : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2022, 26. apríl. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vzdelávanie, primárna požiadavka nového života. Unifikácia školstva na Slovensku v prvej polovici 20. rokov 20. storočia a tzv. malý školský zákon [Education, the primary requirement of the new life. Unification of education in Slovakia in the first half of the 1920s and the so-called Small School Act]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 105-117. ISBN 978-80-224-1932-1. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Bratislavské evanjelické lýceum a formovanie elít v 19. storočí [The Bratislava Evangelical Lyceum and the Formation of Elites in the 19th Century]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 25-42. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Janko Kráľ : osamelý romantický básnik a štúrovec s výhradami. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 4, s. 48-53. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Zamlknuvší básnik Janko Kráľ : prikovaný revolucionár a úradník spútaný v službe. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 5, s. 45-49. ISSN 1335-6550. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: BDF
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Matej Bel v dejinách bratislavského evanjelického gymnázia. Intelektuálne elity a transfer ideí v období raného osvietenstva [Matej Bel in the history of the Bratislava Evangelical Gymnasium. Intellectual elites and the transfer of ideas in the early Enlightenment]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 9-24. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: AEDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. MADL, Claire, PÍŠA, Petr a Michael WÖGERBAUER. BUCHWESEN IN BÖHMEN 1749 - 1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker. Wiesbaden: Harrassowitz, 2019. ISBN 978-3-447-11297-0. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 2, s. 371-374. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker / Claire Madl, Petr Píša a Michael Wögerbauer. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2019. - ISBN 978-3-447-11297-0. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.2.10 Typ: EDI
 • KONCZ, Erik. Páni z Ďarmôt a Modrého Kameňa v stredovekom Honte. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2022, roč. 2, č. 1, s. 8-12. ISSN 2729-8833. Typ: BDF
 • KONCZ, Erik. "O čom písala aristokracia?" Listy grófky Kataríny Zichy pre manžela, grófa Pavla II. Balassu. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. ročník VII. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2021, s. 52-54. ISBN 978-80-973704-6-6. Typ: BEF
 • KONCZ, Erik. Obec Veľká Čalomija. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2022, roč. 2, č. 1, s. 35-37. ISSN 2729-8833. Typ: GII
 • KOVÁČ, Dušan. Južná hranica Slovenska v zahraničnom odboji a na mierovej konferencii (1914 - 1920). Komentáre a otvorené otázky [The Southern Border of Slovakia in the Foreign Resistance and at the Peace Conference (1914-1920). Comments and Open Questions]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 27-46. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515. Typ: AEDA
 • KOVÁČ, Dušan. STACHER, Georg. ÖSTERREICH - UNGARN, DEUTSCHLAND UND DER FRIEDE OKTOBER 1916 BIS NOVEMBER 1918. Wien; Köln; Weimar, Böhlau Verlag, 2020, 971 s. ISBN 978-3-205-20410-7. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 2, s. 364-369. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Österreich-Ungarn, Deutschland und der Friede. Oktober 1916 bis November 1918 / Georg Stacher. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2020. - ISBN 978-3-205-20410-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.2.8 Typ: EDI
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Adam Hudek (od r. 2022). Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Bibliographic Index, IBSS, PIO, IBZ, IBR, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), CCC. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575 Typ: FAI
 • Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. Ed. Branislav Kovár, Lucia Benediková, Oliver Zajac. 1. vydanie. Bratislava : Perfekt, 2022. 447 s. Civilizácia. ISBN 978-80-8242-101-2 (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. Les exilés protestants hongrois au centre de la diplomatie européenne. In Exil, asile : du droit aux pratiques (XVIe-XIXe siècle) : sous la direction de Gilles Bertrand, Catherine Brice et Mario Infelise. - Roma : École française de Rome, 2022, p. 255-271. ISBN 978-2-7283-1555-0. ISSN 0223-5099. Typ: AECA
 • KOWALSKÁ, Eva. Auf der grünen Wiese. Die ersten Jahre der Tuchfabrik im oberungarischen Uhrovec (1845-1851). In Kulturelle Langzeitfolgen industriellen Strukturwandels : Ruhrgebiet - Tschechien - Slowakei. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2022, p. 265-300. ISBN 978-3-96023-384-8. Typ: BEE
 • KRAJČÍR, Lukáš. Parížska mierová konferencia v reportážach a spomienkach Jozefa Škultétyho = Paris Peace Conference in Jozef Škultéty's Reports and Memoirs. Eng. In Osobnosti slovenskej politiky: oslobodenie Slovenska a Trianon. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2022, s. 235-251. ISBN 978-80-224-1953-6. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Typ: AEDA
 • KRAJČÍR, Lukáš. M. R. Štefánik ako subjekt príležitostnej poézie a politickej lyriky (1919-1948). In Československé légie – Slováci – Slovensko. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, s. 313-338. ISBN 978-80-89523-79-5. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Typ: AEDA
 • KRAJČÍR, Lukáš. Cirkevno-organizačné premeny evanjelikov a. v. na Slovensku = Church-organizational transformations of evangelicals of a. c. on Slovakia. In Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. Zostavovateľ: Lukáš Krajčír ; recenzenti: Pavol Parenička, Marcel Martinkovič. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 26-58. ISBN 978-80-8128-273-7. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: AFB
 • Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností [The Year 1919 and Slovakia]. Zostavovateľ: Lukáš Krajčír ; recenzenti: Pavol Parenička, Marcel Martinkovič. Martin : Matica slovenská, 2021. 250 s. ISBN 978-80-8128-273-7 Typ: FAI
 • KRAJČÍR, Lukáš. Záver. In Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 231-232. ISBN 978-80-8128-273-7. Typ: GII
 • KRAJČÍR, Lukáš. Úvodné slovo zostavovateľa Lukáša Krajčíra. In Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 7-9. ISBN 978-80-8128-273-7. Typ: GII
 • KRČMÁRIK, Radovan - KOVÁČ, Dušan. Historik Kováč: Rusko nikdy nerobilo slovanskú politiku. In Pravda, 24. 02. 2022, nestr. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://kultura.pravda.sk/na-citanie/clanok/618039-historik-kovac-rusko-nikdy-nerobilo-slovansku-politiku/ Typ: GII
 • KRIŠTEKOVÁ, Laura. Military interventions: The typology and transformation of urban form in Bratislava. In Rigenerare le aree militari dismesse : prospettive, dibattiti e riconversioni in Italia, Spagna e in contesti internazionali. Eds. Federico Camerin, Francesco Gastaldi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli Editore, 2021, p. 282-294. ISBN 978-88-916-5082-5. Názov z hl. obrazovky (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Vega č. 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Typ: AFA
 • KŠIŇAN, Michal. Spoločenský rozmer Štefánikových nielen vedeckých úspechov. In Československé légie – Slováci – Slovensko. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, s. 219-234. ISBN 978-80-89523-79-5. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • KŠIŇAN, Michal. Scholarly Contributions of Milan Rastislav Štefánik to a Global Society in the 21st Century. In Slovo : A Publication of the National Czech & Slovak Museum &Library, 2021-2022, vol. 22. n. 2, p. 27-30. ISSN 1545-0082. Typ: BDE
 • KŠIŇAN, Michal. HOLEC, Roman. TRIANON TRIUMF A KATASTROFA. Bratislava: PT Marenčin, 2020, 368 s. ISBN 9788056905883. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 1, s. 173-177. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Trianon. Triumf a katastrofa / Roman Holec. - Bratislava : PT Marenčin, 2020. - ISBN 9788056905883. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.8 Typ: EDI
 • KŠIŇAN, Michal. Centenary (Slovakia). In 1914-1918-online : International Encyclopedia of the First World War, 2022, 20. 7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.15463/ie1418.11606 (Vega č. 2/0087/20 : Výstupenia zo svetových vojen. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: GII
 • KŠIŇAN, Michal - MIHOČOVÁ, Emília. "Zo Štefánika sa stal plastický hrdina.". In Evanjelický východ, 2022, roč. 13, č. 2, s. 26-29. ISSN 1335-1656. Typ: GII
 • KUČEROVÁ, Marta - HUDÁKOVÁ, Mária - ULIČNÝ, Marián - JANURA, Tomáš - HLOŽEK, Martin. Výskum stredovekých objektov vo Švábovciach (okres Poprad) = Research into medieval features in Švábovce (Poprad district). In Archaeologia historica, 2022, vol. 47, no. 2, p. 595-623. (2021: 0.255 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0231-5823. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/AH2022-2-6 Typ: ADEB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Institutional Care for Orphaned Children in the Kingdom of Hungary (From Private Charity to a State System). In Romanian Journal of Population Studies, 2021, vol. 15, no. 2, p. 39-61. ISSN 1843-5998. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/RJPS.2021.2.02 (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: ADEB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Konvertiti a konverzie v uhorských sirotincoch 18. storočia = Converts and Conversion in Hungarian Orphanages in the Eighteenth Century. In Historica Olomucensia, 2022, č. 62, s. 155-169. ISSN 1803-9561. (VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: ADEB
 • LACKO, Pavol - KRAJČÍR, Lukáš. Ak študentov nepodporíme, budeme mať málo lekárov, varoval už pred 100 rokmi filantrop a politik Emil Stodola. In Denník N, 2022, 19. 11. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/3111784/ked-studentov-nepodporime-budeme-mat-malo-lekarov-varoval-uz-pred-100-rokmi-filantrop-a-politik-emil-stodola/?ref=list&_ga=2.171907168.193861260.1669189248-1897786420.1608544957 Typ: BDF
 • LACKO, Pavol - KRAJČÍR, Lukáš. Jej rozprávku preložili aj do čínštiny, neskôr založila v Starej Turej sirotinec a nemocnicu. In Denník N, 2022, 9. 10. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3025153/jej-rozpravku-prelozili-aj-do-cinstiny-neskor-zalozila-v-starej-turej-sirotinec-a-nemocnicu/?fbclid=IwAR1Txd5owTSRlUYa2331g69MFCMaSspwd52f_KVeNhpl2dWwNUwUkLKOxCM Typ: BDF
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Podoby nemecko-jazyčnej opernej kritiky v Prešporku okolo roku 1900. Stratégie, médiá, osobnosti. = Forms of German-Language Opera Criticism in Pressburg around 1900. Strategies, The Media, Personalities. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, roč. 70, č. 2, s. 173-187. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0012 (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: ADNB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Od Streleckej priekopy k prvej kamennej divadelnej budove. Divadelný život v Bratislave v 18. storočí a jeho vývoj do prvej polovice 19. storočia = From Shooters’ Moat to the First Stone Theatre Building. Theatre Life in Bratislava in the 18th Century and Its Development into the First Half of the 19th Century. In Documenta Pragensia XL : Město se baví - od středověku do roku 1848. Editori: Olga Fejtová, Martina Maříková a Jiří Pešek ; lektorovali: Eva Kowalská, Vít Vlnas. - Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2021, s. 123-155. ISBN 978-80-86852-94-2. ISSN 0231-7443. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Typ: AFA
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana - VYSKUPOVÁ, Martina - LUKOVÁ, Jana. Mysleli, že sú stratené : štyri stropné maľby z historickej budovy SND sú nečakaným svedectvom doby. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 11, s. 6-13. ISSN 1335-6550. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: BDF
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Die große Welt auf der kleinen Bühne. Der junge Kapellmeister Bruno Walter und seine Tätigkeit am Pressburger Stadttheater (1897/1898). In Workshop Musikalische Praxis im langen 19. Jahrhundert: Unbekannte Ego-Dokumente aus Zentraleuropa.Musical Practice in the Long Nineteenth Century: Unknown Ego-Documents from Central Europe. - Wien, 2022, p. 29-31. Typ: GII
 • LEBEDA, Roman - BEŇUŠ, Patrik. Historické priemyselné lanové dráhy v katastri Hnúšte. In Príbehy starej Hnúšte. Zostavovateľ: Roman Lebeda. - Hnúšťa : Občianske združenie Horná Rimava v spolupráci s Mestom Hnúšťa a občianskym združením Priatelia histórie Novohradu, 2022, s. 113-123. ISBN 978-80-974242-0-6. Typ: BEF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Noble Women as Healers in the Early Modern Period = Šľachtické ženy ako liečiteľky. In Medzinárodná vedecká konferencia Ženy v tieni dejín. (Ne)známe ženy v známom prostredí : zborník abstraktov. Editori zborníka: Mária Molnárová, Adriana Kičková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, s. 38. ISBN 978-80-558-1879-5. Typ: AFF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Bátovce 1711 – 1848. In Bátovce : história. 1. Jarmila Bátovská a kolektív. - Bátovce : Obec Bátovce, 2022, s. 94-123. ISBN 978-80-570-4094-1. Typ: BEF
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Český historik o osudu slovenského intelektuála v meandroch dvadsiateho storočia. In Soudobé dějiny, 2022, roč. 29, č. 2, s. 550-561. ISSN 1210-7050. Recenzia na: V žaláři a vyhnanství: Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu / Zdeněk Doskočil. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. - ISBN 978-80-7422-774-5. Typ: EDI
 • LUKOVÁ, Jana. Bibliofil a zberateľ Vavrinec Čaplovič = Bibliophile and collector Vavrinec Čaplovič. In Múzeum : metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, 2022, roč. 68, č. 3, s. 25-28. ISSN 0027-5263. Typ: ADFB
 • LYSÁ, Žofia. Nevracajme sa do stredoveku! Slepé uličky na ceste k účinnej liečbe rakoviny prsníka. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2022, 28. 10., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/napriec-dejinami/nevracajme-sa-do-stredoveku-slepe-ulicky-na-ceste-k-ucinnej-liecbe-rakoviny-prsnika/ Typ: BDF
 • LYSÁ, Žofia. Pacientkam svitá na lepšie časy! Liečba a prevencia rakoviny prsníka v 20. a 21. storočí. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2022, 31. 10., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/napriec-dejinami/pacientkam-svita-na-lepsie-casy-liecba-a-prevencia-rakoviny-prsnika-v-20-a-21-storoci/ Typ: BDF
 • MANNOVÁ, Elena. Bilder und Funktionen der Habsburgermonarchie in der slowakischen Historiographie. In Die Habsburgermonarchie (1526–1918) als Gegenstand der modernen Historiographie. Herausgegeben von Thomas Winkelbauer. - Wien : Böhlau Verlag Wien : Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2022, p. 182-199. ISBN 978-3-205-21660-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AFA
 • MANNOVÁ, Elena. From Grace to the YWCA. Forms of involvement of women's support associations in the 19th and 20th centuries = Od milosrdenstva po Obrodné hnutie mladých žien YWCA. Formy angažovanosti ženských podporných spolkov v 19. a 20. storočí. In Medzinárodná vedecká konferencia Ženy v tieni dejín. (Ne)známe ženy v známom prostredí : zborník abstraktov. Editori zborníka: Mária Molnárová, Adriana Kičková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, s. 34. ISBN 978-80-558-1879-5. Typ: AFF
 • MANNOVÁ, Elena. MORAVČÍKOVÁ, Henrieta, SZALAY, Peter, HABERLANDOVÁ, Katarína, KRIŠTEKOVÁ, Laura a Monika BOČKOVÁ. BRATISLAVA (NE)PLÁNOVANÉ MESTO. BRATISLAVA (UN)PLANNED CITY. Bratislava: SLOVART, 2020, 613 strán a nestránkované prílohy. ISBN 978-80-556-4696-1. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 1, s. 183-186. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Bratislava (ne)plánované mesto. Bratislava (un)planned city / Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Krišteková, Monika Bočková. - Bratislava : Slovart, 2020. - ISBN 978-80-556-4696-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.10 Typ: EDI
 • International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 86. 2017. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková ... [et al.]. München : De Gruyter Saur, 2022. 407 s. ISBN 978-3-11-066458-4. ISSN 0074-2015 Typ: FAI
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Gizi Fleischmannová : návrat nežiaduci. Recenzenti: Jozef Leikert, Peter Salner. Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : Marenčin PT, 2022. 213 s. ISBN 978-80-569-0927-0 (Vega 2/0092/20 : Židovské politické strany v politickom systémw ČSR 1918-1938) Typ: BAB
 • MIHOČOVÁ, Emília - KŠIŇAN, Michal. Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami/Slovart, 2021 : prvý vedecký životopis Milana Rastislava Štefánika. In Evanjelický posol spod Tatier, 2022, roč. 112, č. 3, s. 28. Typ: GII
 • MICHÁLEK, Slavomír. Z légií do diplomacie. Príbeh Slováka, ktorý podpísal Deklaráciu Spojených národov. In Československé légie – Slováci – Slovensko. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, s. 139-154. ISBN 978-80-89523-79-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Pripomíname si Deň OSN. O Československu rokovala Bezpečnostná rada OSN dvakrát. In Aktuality [SAV], 24. 10. 2022. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10656 Typ: GHG
 • MICHÁLEK, Slavomír. Rozbitie ČSR na jar 1939 v dokumentoch Štátneho departmentu USA. In Denník N, 2022, 14. 3. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2766561/rozbitie-csr-na-jar-1939-v-dokumentoch-statneho-departmentu-usa/?ref=list Typ: GII
 • MICHELA, Miroslav. Die „nationale Unterdrückung“ als geschichts- und identitätspolitisches Argument : Slowaken, Tschechen und Ungarn in der Zwischenkriegzeit. In Das Ende des Ersten Weltkrieges und seine Folgen im Donauraum. - Tübingen : Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, 2022, s. 85-95. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/126270 Typ: GHG
 • MIKUŠOVIČ, Dušan - DRÁBIK, Jakub. Historik Jakub Drábik: Fašistov pustili k moci slabí politici. In Denník N, 2022, 5. 10. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3041262/historik-jakub-drabik-fasistov-pustili-k-moci-slabi-politici-video/ Typ: GII
 • MLYNEKOVÁ, Barbora. Emil Zátopek : ľudská lokomotíva, ktorá si podmanila svet. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 9, s. 50-55. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. The Trade Union House / Istropolis: The Birth and Liquidation of an Innovative Generator of Social Life, Culture, and Education = Dom odborov / Istropolis: Zrod a likvidácia inovatívneho generátora spoločenského života, kultúry a vzdelávania. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2021, vol. 55, no. 3-4, p. 122-145. (2020: 0.193 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2021.55.3-4.1 (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: ADDB
  Citácie:
  [1.1] HAJDUKOVA, Romana - SOPIROVA, Alzbeta. Perspectives of Post-Industrial Towns and Landscape in Eastern Slovakia-Case Study Strazske. In LAND, 2022, vol. 11, no. 7, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11071114., Registrované v: WOS
  [2.1] SVACHA, Rostislav. The Method of Contrast and Its Decline after 1968. In ARCHITEKTURA & URBANIZMUS, 2022, vol. 56, no. 1-2, pp. 2-15. ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archurb.2022.56.1-2.1., Registrované v: WOS
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680 Typ: FAI
 • MOROVICS, Miroslav Tibor. Jozef Čabelka : vedec - inžinier. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 126-127. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • MOROVICSOVÁ, Eva - MOROVICS, Miroslav Tibor. Reformné zmeny vo vzdelávaní pôrodných asistentiek na Slovensku v medzivojnovom období [Reform Changes in the Education of Midwives in Slovakia in the Interwar Period]. In Historia Medicinae Slovaca VII. : osobnosti, inštitúcie a poznanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 89-111. ISBN 978-80-223-5429-5. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968) Typ: AEDA
 • NOZDROVICKÁ, Andrea - FERENČUHOVÁ, Bohumila. B. Ferenčuhová: Monografiou chcem vrátiť Bohdana Pavlů do našej historickej pamäti. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 2022, 21. 2., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10190 Typ: GHG
 • PALENČÁROVÁ, Radka. HOMZA, Martin. Murices Novae alebo nové ostne. Dialógy o starších slovenských dejinách, ale nielen o nich. Bratislava: Slovenské dejiny, 2020, 334 s. ISBN 978-80-973729-3-4. In Košické historické zošity 31/2021 : zborník Dejepisného spolku v Košiciach. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2021, s. 55-56. ISBN 978-80-971895-9-4. Recenzia na: Murices Novae alebo nové ostne. Dialógy o starších slovenských dejinách, ale nielen o nich / Martin Homza. - Bratislava : Slovenské dejiny, 2020. - ISBN 978-80-973729-3-4. Typ: EDI
 • PODSTUPKA, Martin - ZAJAC, Oliver. Príbeh ako motivácia historika. In Akadémia : správy SAV, 2022, roč. 58, č. 3, s. 14-15. ISSN 0139-6307. Dostupné na internete: https://akademia.sav.sk/uploads/news_sas/06141003spravysav_202203.pdf Typ: GII
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Trianon - pohľad zdola. Analýza názorov bratislavských nemeckých sociálnych demokratov na rozpad Uhorska a Trianon (1918 - 1920) [Trianon - A Bottom-up View. An Analysis of the Views of the German Social Democrats in Bratislava on the Dissolution of Hungary and Trianon (1918-1920)]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 169-181. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: AEDA
 • POSCH, Martin. Z vojakov veliteľmi. Legionárska stopa v spravodajskej činnosti druhého československého odboja. In Československé légie – Slováci – Slovensko. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, s. 355-368. ISBN 978-80-89523-79-5. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: AEDA
 • POSCH, Martin. Od rozbitia po začiatok boja za obnovu republiky [From the break-up to the beginning of the struggle for the restoration of the republic]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 131-143. ISBN 978-80-224-1932-1. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
 • POSCH, Martin. Na muške je Reinhard Heydrich : príprava operácie Anthropoid. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 5, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. Zostavil Martin Posch ; recenzenti: Ján Danek, Peter Šumichrast. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 199 s. ISBN 978-80-224-1932-1 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: FAI
 • SABOL, Miroslav. Bratislava - centrum hospodárstva, priemyslu a infraštruktúry na Slovensku po vzniku Československa [Bratislava - economic, industrial and infrastructural center of Slovakia after the establishment of the ČSR (First Czechoslovak Republic)]. In Republika v pohybu. - Praha : Academia, 2022, s. 205-249. ISBN 978-80-200-3258-4. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve) Typ: AECA
 • SEGEŠ, Dušan. Maršal a jeho dlhý tieň : Poľsko medzi dvoma svetovými vojnami. In Od bouře k bouři : Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918-1939). - Praha : Academia, 2022, s. 287-312. ISBN 978-80-200-2923-2. Typ: AECA
 • SEGEŠ, Dušan. Dušan Segeš : Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w świecie. In Katyń Pro Memoria. - Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2021, s. 69-74. ISBN 978-83-66883-01-7. Typ: BEE
 • SEGEŠ, Dušan. Profesor Marek Kazimierz Kamiński (18. marec 1948 - 20. júna 2020). In Memoriam. In Kontakty XIX : obraz Poľska a Poliakov v slovenskom písomníctve do roku 1918. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2022, s. 175-178. ISBN 978-80-555-2950-9. Typ: GII
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316 Typ: FAI
 • SCHVARC, Michal. Der Fall „Karla". Franz Karmasin im Visier tschechoslowakischer Sicherheitsorgane. In Unter Beobachtung. Vertriebenenverbände im Blick der sozialistischen Sicherheitsdienste : Journal für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (JKGE) / Journal for Culture and History of the Germans in Eastern Europe. Band 3/2022. - Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2022, p. 133-148. ISBN 978-3-11-079522-6. ISSN 2702-2455. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: AECA
 • SIKORA, Stanislav. Alexander Dubček : politik. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 336-337. ISBN 978-80-973061-2-0. Typ: BDB
 • STEINHÜBEL, Ján. Hrady, hradské komitáty a počiatok šľachtických stolíc = Castles, Castle counties and the Beginning of the Noble Counties. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2021, roč. 25, č. 1, s. 7-39. ISSN 1335-3314. Typ: ADFB
 • STEINHÜBEL, Ján. Prvé uhorské mince : razba vlastných peňazí bola pre kráľa Štefana otázkou prestíže. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 3, s. 34-40. ISSN 1335-6550. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: BDF
 • SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. The Heritage of Postwar Modernism: Engaged Research = Dedičstvo povojnového modernizmu: Angažovaný výskum. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2021, vol. 55, no. 3-4, p. 120-121. (2020: 0.193 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Typ: GII
 • SZALMA, Štefan. A Koháry I. Istvánnak címzett oszmán rabkereskedelemmel kapcsolatos iratok = Ottoman letters about captives addressed to István (Stephanus) I. Koháry. In Keletkutatás : A Kőrösi Csoma Társaság folyóirata, 2021, no. 2, 57-73 pp. ISSN 0133-4778. Dostupné na: https://doi.org/10.24391/KELETKUT.2021.2.57 (APP0091 : Kondominiálne konflikty v prvej polovici 17. storočia na príklade Fiľakova a Sečian) Typ: ADEB
 • SZALMA, Štefan. Bitka pri Plášťovciach očami súčasníkov a jej širšie súvislosti. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2022, roč. 2, č. 2, s. 9-13. ISSN 2729-8833. Typ: BDF
 • SZALMA, Štefan. Vplyv osmanskej expanzie na život obyvateľov Hontu počas 14. a 15. storočia. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2022, roč. 2, č. 1, s. 13-15. ISSN 2729-8833. Typ: BDF
 • ŠÁLY, Ondrej. Pohrebná kázeň z príležitosti pohrebu Juraja (V.) Radvanszkeho z Radvane († 1761) = The Funeral Sermon Preached at a Funeral of Georgius (V.) Radvanszky. In Mladá veda, 2022, roč. 10, č. 2, s. 78-92. ISSN 1339-3189. Typ: ADFB
 • ŠÁLY, Ondrej. Sklárstvo a transfer poznatkov v ranom novoveku. In Poznanie, spoločnosť, dejiny. Stretnutie mladých historikov XI. : zborník príspevkov z 11. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolu so Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v dňoch 19. – 20. októbra 2021. Ed. Filčáková Miriama ; recenzenti: Eva Kowalská, Adam Hudek, Alžbeta Śnieżko, Mária Fedorčáková, Mikuláš Jančura, Maroš Melichárek. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, s. 127-145. ISBN 978-80-574-0087-5. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2022/ff/stretnutie-mladych-historikov-11.pdf Typ: AFB
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Il rame quale oggetto di esportazione dal Regno d’Ungheria verso Venezia nel Trecento. In Italia ed Europa centro-orientale tra Medioevo ed Età moderna : Economia, Società, Cultura. - Heidelberg : Heidelberg University Publishing, 2022, p. 211-236. ISBN 978-3-96822-083-3. ISSN 2700-144X. Dostupné na: https://doi.org/10.17885/heiup.832.c13892 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AECA
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Commune Venetiarum : ako sa robila politika v meste na vode. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 11, s. 26-33. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Benátsko-janovské vojny: keď o víťazovi rozhoduje politická stabilita. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 11, s. 22-24. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. The Martyrdom of Jozef Tiso : The Entanglements of the Sacred and Secular in Post-War Catholic Memories. In Memory and Religion from a Postsecular Perspective. - London ; New York : Routledge, 2022, p. 133-155. ISBN 978-1-032-20698-1. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003264750-9 Typ: AECA
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Catholicism and National Communism in Late Socialist Slovakia. In After Utopia : Czechoslovak Normalization between Experiment and Experience, 1968-1989. - Goettingen : Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG, 2022, p. 211-241. ISBN 978-3-525-33614-4. ISSN 2190-1376. Typ: AECA
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta - LENGYELOVÁ, Tünde. O „krvavej grófke“ sa začalo hovoriť až po sto rokoch od jej smrti : Čo nám o Alžbete Báthoryovej hovoria historické pramene? In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 11, s. 14-21. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • ŠVARDOVÁ, Petra. Ulice a námestia československého mesta v auguste 1968 = The Streets and Squares of Czechoslovak Cities in August 1968. In střed | centre : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2021, roč. 13, č. 2, s. 64-84. (2020: 0.110 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1803-9243. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. Strategie AV21 – program č. 23 : Město jako laboratoř změny. Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život) Typ: ADEB
 • VALENT, Jaroslav. Slováci uprostred revolučného chaosu. Rok 1917 v Rusku a jeho reflexia v týždenníku Slovenské hlasy. In Československé légie – Slováci – Slovensko. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, s. 187-203. ISBN 978-80-89523-79-5. Typ: AEDA
 • VALENT, Jaroslav. Sovietska noha na Baltiku : ako tri pobaltské krajiny prišli o nezávislosť. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 4, s. 12-15. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • VALENT, Jaroslav. Mongolská lebka s kladivom a kosou : Ruská revolúcia v textoch a spomienkach Slovákov v českoslovneskom odboji. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 2, s. 28-35. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • VALENT, Jaroslav - KŠIŇAN, Michal. Československo? Milanov ďalší bláznivý nápad. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 2, s. 18-25. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • VALENT, Jaroslav - FERENČUHOVÁ, Bohumila. Muž do každého počasia? : Kto bol Bohdan Pavlů? In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 9, s. 42-48. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • VALENT, Jaroslav - PADEVĚT, Jiří. Čechy a Morava bez Čechov. To bol konečný cieľ nacistickej okupácie. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 5, s. 33-36. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • VAŠUTA, Tomáš - LONDÁK, Miroslav. Symbolom pokroku bol komín. In Index, 2022, č. 2, s. 12-16. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: https://index.sme.sk/c/22826506/historik-symbolom-pokroku-bol-za-komunizmu-komin.html Typ: GII
 • Rulership in Medieval East Central Europe : Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland. Edited by Grischa Vercamer, Dušan Zupka. Leiden ; Boston : BRILL, 2022. 445 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450-1450, Vol. 78. ISBN 978-90-04-49980-5 Typ: FAI
 • VÖRÖS, Ladislav. Hungarian governments, authorities of control and supervision, and the Czechoslovakist movement in 1895-1914: surveillance, misinterpretations and countermeasures. In Czechoslovakism. - Abingdon ; New York : Routledge, 2022, pp. 93-124. ISBN 978-1-032-07072-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003205234-3 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: AECA
 • ZAJAC, Oliver. Prvá ústava v európskych dejinách bola napísaná vo Varšave. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2022, 3. 5., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/dlhe-19-storocie/prva-ustava-v-europskych-dejinach-bola-napisana-vo-varsave/ Typ: GHG
 • ZAJAC, Oliver. Lombardini, Alexander. In Encyclopaedia Beliana : internetová encyklopédia, zverejnené 24. 3. 2022. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/lombardini-alexander Typ: GHG
 • ZAVACKÁ, Marína. Smutné 20. výročie vzniku Československa: Ako ľudáci vyhláškou ukradli majetok občianskym spolkom. In Denník N, 2022, 28. 10. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3077606/smutne-20-vyrocie-vzniku-ceskoslovenska-ako-ludaci-vyhlaskou-ukradli-majetok-obcianskym-spolkom/?ref=list Typ: BDF
 • ZUPKA, Dušan. Political, Religious and Social Framework of Religious Warefore and its Influences on Rulership in Medieval East Central Europe. In Rulership in Medieval East Central Europe : Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland. - Leiden ; Boston : BRILL, 2022, s. 135-159. ISBN 978-90-04-49980-5. Typ: AECA
 • ZUPKA, Dušan. Rulership in Medieval East Central Europe. In Rulership in Medieval East Central Europe : Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland. - Leiden ; Boston : BRILL, 2022, s. 3-26. ISBN 978-90-04-49980-5. (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku) Typ: AECA
 • ZUPKA, Dušan. Uhorský kráľ Štefan I. Svätý - medzi ideálom a realitou. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 3, s. 20-26. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus