Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Bibliografia k dejinám krajín stredovýchodnej Európy
Bibliographie zur Landesgeschichte Ostmitteleuropas
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Web stránka projektu:www.uni-marburg.de/herder-institut/
Doba trvania: 1.4.1997 -

Medzinárodná bibliografia historických vied
International Bibliography of Historical Sciences
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.1998 -

Medzinárodná mediavalistická bibliografia pre štúdium dejín stredoveku 450-1500
International Medieval Bibliography for the Study of the Middle Ages 450-1500
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ďurková Mária
Doba trvania: 1.4.1991 -

Meniace sa hranice – prežívanie premien
Shifting Borders – Living through the Changes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

NISE - Národné hnutia a sprostredkujúce štruktúry v Európe (NISE)
National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.
Anotácia:Charakteristika: medzinárodná sieť inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom nacionalizmu a regionálnych hnutí. NISE je priekopníckou organizáciou v Európe v oblasti využívania digitálnych technológií v spoločenskovednom výskume (tzv. digital humanities) – členským organizáciám (teda aj HÚ SAV) umožňujú prístup k používaniu softvérových riešení (softvér DIANE) na spracúvanie sériových dát ohľadne nacionalistických hnutí v Európe (či už ide o dáta v súvislosti s osobami, organizáciami alebo štruktúrami).
Web stránka projektu:http://www.nise.eu
Doba trvania: 15.2.2013 -

-
New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 16.10.2017 - 15.10.2021

-
Rooms for Maneuver in State Socialism: Between Adaptation and Experiment
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Segeš Dušan PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Utváranie francúzskych znalostí o strednej Európe
Construction of the French knowledge about Central Europe
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2018


Národné projekty

Arpádovci (panovnícka moc, cirkev a spoločnosť)
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hudáček Pavol PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020

Ars apodemica – alebo umenie cestovať
Ars apodemica or the art of traveling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve
History of cellulose & paper in Slovakia, manufacturing, research and its role in technical education
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Sabol Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Diplomatické a vojenské riešenia konfliktov v stredoveku
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hlavačková Miriam PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie (od polovice 18. do polovice 20. storočia)
Forms of care of orphaned and socially deprived children in the time of modernization (mid 18th century – mid 20th century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kušniráková Ingrid PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Historiografia v Historickom ústave SAV
Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ďurková Mária
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis
History updated. Centre of curricular support of the university schooling in history
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Hospodárske, sociálne a kultúrne premeny novovekej spoločnosti
Economical, social and cultural changes in the early modern society
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Kohútová Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese
Individual and Society –their Mutual Reflexion in Historical process
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je inovatívne spracovanie problematiky indivídua a to prostredníctvom originálneho metodologického uchopenia, ktoré je v slovenskej historiografii pomenej využívané. Téma indivídua v dejinách sa v posledných desaťročiach takmer výlučne orientuje len na klasickú biografiu jednotlivca. Absentuje alebo iba v obmedzenej miere prebieha výskum rituálov, reflexie a sebareflexie indivídua, konfliktov, politickej kultúry, či rekonštrukcia životných súvislostí, sociokultúrnych zmien a transformačných procesov. Obsahovou náplňou projektu je reflexia jedinca a jeho identity v spoločnosti, formovanie stereotypov, vlastný (cudzí) pohľad na svoje okolie a každodenné jednanie, sociálne prostredie a vytváranie siete spoločenských vzťahov. Doteraz na Slovensku nebola vydaná publikácia, ktorá by z interdisciplinárneho hľadiska skúmala postavenie jedinca v spoločnosti, napríklad za účasti príbuzných vedných odborov (sociológie, filozofie, etnológie, politológie, pomocných vied historických, vojenskej histórie, ale aj historickej antropológie či dejín architektúry). Cieľom projektu je teda doplniť doteraz existujúci primárny výskum (politických, hospodárskych a sociálnych dejín) a ponúknuť nový pohľad na dejiny očami ich jednotlivých aktérov – ľudí v chronologickom období 16.-20. storočia. Ambíciou projektu je nová konceptualizácia dejín Slovenska a nadviazanie na práce a výskumné tímy okolitých krajín v súlade so súčasnými trendmi európskej historiografie.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

INDED - Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity
Intellectual Heritage and Scientific Communication 1500-1800 with Slovak Relation as a Part of European Culture and Identity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Anotácia:Projekt je interdisciplinárny a uskutoční sa v odboroch: Historické vedy a archeológia, Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty). Výstupy projektu budú zamerané na inovatívne sprístupnenie poznatkov o vedeckej komunikácii a intelektuálnom dedičstve novoveku širokej verejnosti a odbornej komunite. Výskumnou témou projektu je vedecká komunikácia a intelektuálne dedičstvo. Výskumným problémom projektu je materiálová dokumentácia konkrétnych prejavov vedeckej korešpondencie a výmeny informácií a poznatkov medzi našimi vzdelancami, ktorí majú vzťah s našou vedou, kultúrou, politikou, hospodárstvom a vzdelávaním so vzdelancami iných krajín. Špecifickým výskumným problémom projektu je digitalizácia a atraktívna prezentácia určitých dokumentov pre širokú verejnosť. Všeobecný rámcový cieľ projektu vychádza z poznania, že súčasná úroveň informačných a komunikačných technológií poskytuje prostriedky, pomocou ktorých je možné po prvý krát v histórii rekonštruovať sieť vedeckých, odborných a osobných vzťahov medzi európskymi vzdelancami v novoveku. Súčasne je možné široko distribuovať výsledky a vklad nášho špecifického intelektuálneho písomného dedičstva v európskom kontexte a zároveň podporovať nové formy vedeckej spolupráce. Projekt má národnú a európsku dimenziu a umožňuje zapojenie našich vedcov do akcie COST IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. (A digital framework for multi-lateral collaboration on Europes intellectual history.)
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Jozef Miloslav Hurban a jeho široké príbuzenstvo v kontexte národného hnutia a historickej pamäti
Jozef Miloslav Hurban and his wide family in the context of the national movement and historical memory
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Macho Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Končiť svetovú vojnu v 20. storočí. Kultúrna demobilizácia
The aftermath of the war in the 20th century. Cultural demobilization
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Kšiňan Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

KODIELS - Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
Continuities and discontinuities of political and social elites in Slovakia in 19th and 20th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je skúmať správanie sa politických a spoločenských elít na Slovensku pri geopolitických a režimových zmenách v období 19. – 20. storočia. Doteraz sa predpokladalo, že počas takýchto zlomových udalostí dochádzalo aj k dôslednej výmene elít, že slovenské dejiny boli pravidelne poznačené radikálnymi sociálnymi a kultúrnymi ruptúrami a personálnou diskontinuitou. Riešitelia predkladaného projektu budú overovať hypotézu, podľa ktorej okrem diskontinuity existovala aj kontinuita, obzvlášť na strednej a nižšej úrovni hierarchie elít. V tejto súvislosti budú skúmať prostriedky, mechanizmy a stratégie, ktoré používali „staré“ etablované elity pri konfrontácii s novými (ašpirujúcimi) elitami na udržanie svojich pozícií a postavenia v podmienkach novej politickej reality alebo nového režimu. Kľúčovými obdobiami a prelomovými udalosťami, ktorým sa jednotliví riešitelia budú venovať sú: obdobie jozefínskych reforiem, predrevolučné dekády uhorského reformného hnutia a revolúcia 1848/49, obdobie neoabsolutizmu a 1860-te roky pred rakúsko-uhorským vyrovnaním 1867 a 1870-te roky, prvá dekáda 20. storočia, dezintegrácia Rakúsko-Uhorska, vznik a etablovanie Československa 1918/1920, ustanovenie autonómnej Slovenskej krajiny a Slovenského štátu/republiky 1938/1939 – 1945, povojnové obdobie pokusu o obnovu režimu medzivojnového ČSR a prevrat KSČ 1946/1948, obdobie vnútornej krízy režimu a „výmeny kádrov“ 1950/1960-te roky, Pražská jar a obdobie normalizácie do r. 1989. Riešitelia budú k problematike pristupovať prostredníctvom rôznych metodických postupov. Zastúpené budú tak prípadové štúdie ako prozopografické analýzy a uplatňovať sa budú aj kliometrické postupy zberu a vyhodnocovania sériových dát.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Kultúrna infraštruktúra školskej politiky československého štátu a jej realizácia na Slovensku v r. 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)
Curtural Infrastructure of the Czechoslovak State School Policy and its Realization in Slovakia. (The Link between Educational Activities of School System with The Educational and Schooling Influence on Population)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kázmerová Ľubica CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Kultúrno-politický vývoj na Slovensku na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia
Cultural and political developments at the turn of 1960s and 1970s in Slovakia
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londáková Elena CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945
The recruitment and the military service of Slovak Germans in Waffen-SS 1939-1945. The premises, process, enlistment into specific formations and the punitive consequences after 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Schvarc Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta
Anotácia:Bratislava je charakteristickým príkladom mesta, ktoré rozhodujúcim spôsobom určili architektonické a urbanistické koncepcie minulého storočia. Viac ako dve tretiny jej plochy vybudovali v duchu princípov modernej architektúry a urbanizmu. Kľúčové paradigmy 20. storočia však mestskú štruktúru Bratislavy ovplyvnili často nie v zmysle ale priam proti svojmu obsahu. Pod túto protichodnosť zamýšľaného a realizovaného sa do veľkej miery podpísala diskontinuita spoločenského vývoja ale aj súťaženie lokálnych predstáv o budovaní mesta a zámerov oficiálnych predstaviteľov o podobe hlavného mesta krajiny. Projekt sa sústredí na identifikáciu a vyhodnotenie konkrétnych miest v mestskej štruktúre, ktoré reprezentujú skúmaný fenomén neplánovaného mesta. Získané poznatky zhrnuté v monografickom diele poslúžia ako referenčný bod v procese narábania s mestskou štruktúrou Bratislavy. Ich zovšeobecnením vznikne architektonicko-urbanistická typológia kľúčových situácií ovplyvňujúcich mesto v 20. storočí.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy
Unintended City: Architectural and town-planning Conceptions of 19th and 20th century in the Urban Structure of Bratislava
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta
Anotácia:Bratislava je charakteristickým príkladom mesta, ktoré rozhodujúcim spôsobom určili architektonické a urbanistické koncepcie minulého storočia. Viac ako dve tretiny jej plochy vybudovali v duchu princípov modernej architektúry a urbanizmu. Urbanistické či architektonické paradigmy 19. a 20. storočia však mestskú štruktúru Bratislavy ovplyvnili často nie v zmysle ale priam proti svojmu obsahovému zmyslu. Pod túto protichodnosť zamýšľaného a realizovaného sa do veľkej miery podpísala diskontinuita spoločenského vývoja ale aj súťaženie lokálnych predstáv o budovaní mesta a zámerov oficiálnych predstaviteľov o podobe hlavného mesta krajiny. Projekt sa sústredí na identifikáciu a vyhodnotenie konkrétnych miest v mestskej štruktúre, ktoré reprezentujú skúmaný fenomén nezamýšľaného mesta. Získané poznatky zhrnuté v monografickom diele poslúžia ako referenčný bod v procese narábania s mestskou štruktúrou Bratislavy. Ich zovšeobecnením vznikne architektonicko-urbanistická typológia kľúčových situácií ovplyvňujúcich mesto v 20. storočí.
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.6.2020

Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku do súčasnosti
From Denarius to Euro. The Money Phenomenon in the History of Slovakia from the Middle Ages till the Present Day Period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Otvorená akadémia, VT 2: Slovensko medzi tradíciou a modernitou, kontinuitou a diskontinuitou
Open Academia, Slovakia between tradition and modernity, continuity and discontinuity
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kováč Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Podoby a formy transformácie novovekých miest
Shapes and forms of transformation of early modern cities
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bada Michal PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 1.7.2020

Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939
Political integration of socially marginalized classes during the period of the rise of mass politics and democratization of society in Slovakia from the end of the 19th century till 1939
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Benko Juraj PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí
Political corruption in the territory of Slovakia in the 19th and 20th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v období raného novoveku
Political groups of Hungary´s estates in the early modern period
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Fundárková Anna PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Politické, ekonomické a kultúrne osobnosti - elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945
Political, Economic and Socio-cultural Elites of the Jewish Community in Slovakia from 1918 till 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Politický vývoj na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia
Political developments in 1960s in Slovakia
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Sikora Stanislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie
Conceptions of Early Modern Historiography
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Frimmová Eva DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Povojnové Slovensko – od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR.
Post-war Slovakia – From popular democracy through communism to democratic Slovak Republic.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londák Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Predmoderné formy úverovania v Uhorsku s hlavným zreteľom na slovenské regióny 1780-1848
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaučík Štefan
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Rok 1918 a veda na Slovensku. Problém kontinuity a diskontinuity
A Year 1918 and the science in Slovakia. Question of continuity and discontinuity
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hollý Karol PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Rusko v historickej pamäti Slovákov
Russia in the historical memory of the Slovaks
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivantyšynová Tatiana CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Slovenská historiografia 2016 - 2018
Slovak Historiography 2016 - 2018
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky – otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Roguľová Jaroslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Sociálno-politické dôsledky prvej svetovej vojny a rozpad Habsburskej monarchie
Social and political consequeces of First World War and Dissolution of Habsburg Monarchy
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Spolky na Slovensku v 19. a 20. storočí ako nástroj sociálnej kohézie a solidarity
Voluntary associations in Slovakia in the 19th and 20th centuries as an instrument of social cohesion and solidarity
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mannová Elena CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie
Society of Early Modern Period - Identities, Conflicts and Interactions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku
Symols, gestures and ceremonies in the Middle Ages
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Bystrický Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Topografia súdnictva
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Szeghyová Blanka PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940.
Victory and Fall of the Third Republic. Little Entente between France and Italy 1914-1940
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 - 1945
The Rise and Fall of the Economic Development of Slovakia 1942 - 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948- 1966
Health in Slovakia in 1948 – 1966
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938 - 1958
Changes, transformations and replacements of Slovak political, cultural and intellectual elites in the years 1938 - 1958
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Život v meste na Slovensku v medzivojnovom období. Práca a zábava v mestskom prostredí.
Life in the city in Slovakia during the inter-war period. Work and entertainment in the urban environment.
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Osyková Linda PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 51