Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • DAUBNER, Peter. Dekonštrukcia liberálnej demokracie 21. storočia ako politickej formy neskorého kapitalizmu [Deconstruction of the 21st Century Liberal Democracy as a Political Form of Late Capitalism]. In Philosophica Critica : international scientific journal of philosophy, 2019, vol. 5, no. 2, pp. 44-56. ISSN 1339-8970. Dostupné na internete: <http://philosophicacritica.ukf.sk/uploads/1/3/9/8/13980582/daubner.pdf>. Typ: ADFB
 • FOLTIN, Martin. Alexandrova, Anna: A Philosophy for the Science of Well-being. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 158-162. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: A Philosophy for the Science of Well-being / Anna Alexandrova. - New York : Oxford University Press, 2017. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03111205filozofia.2020.75.2.7.pdf>. Typ: EDI
 • GAHÉR, František - MRVA, Michal - ŠTEVČEK, Marek - TURČAN, Martin. Otvorená textúra pojmov a pravidiel - voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike? [Open Texture of Concepts and Rules - Fuel for the Fire of Subjectivism in Applied Semantics?]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 4, s. 309-323. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04211152ilozofia.2020.75.4.4.pdf>. Typ: ADDB
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2020] František Gahér. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Typ: FAI
 • GLAVANIČOVÁ, Daniela. Response to Kosterec. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2020, vol. 27, iss. 1, pp. 129-134. (2019: 0.118 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/02010927orgf.2020.27106.pdf>(VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie). Typ: ADDB
 • HORYNA, Břetislav. Hamann a Herder o metakritice. Příspěvek k dějinám pojmů [Hamann and Herder on Metacriticism. Contribution to the History of Concepts]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 133-147. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03111218filozofia.2020.75.2.5.pdf>(VEGA č. 1/0291/18 : Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva). Typ: ADDB
 • HORYNA, Břetislav. The Origins of Modern Cross-Cultural European Interpretations of Chinese Philosophy. New Thoughts on China in the Work of G. W. Leibniz. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, iss. 2, pp. 146-163. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/journals/humaff/30/2/article-p146.xml?tab_body=pdf-69320>(VEGA č. 1/0291/18 : Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva). Typ: ADNB
 • HORYNA, Břetislav. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit. Biographie. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 418-423. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Hegel. Der Philosoph der Freiheit. Biographie / Klaus Vieweg. - München : C. H. Beck, 2019. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05262118filozofia.2020.75.5.6.pdf>. Typ: EDI
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmová adaptácia literárneho diela s historickou témou ako výpoveď súčasného človeka. In Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad : zborník príspevkov z interdisciplinárnej konferencie konanej dňa 11. a 12. septembra 2019 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zostavovatelia Tomáš Mészáros, Rudolf Kasinec ; recenzenti Ľubomír Batka, Jarmila Chovancová. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2019, s. 232-248. ISBN 978-80-7160-524-9. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk&id=18196&part=2>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: AFD
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmové čítanie: Priestory "nebývania" a esencia domova v časozberných dokumentoch Heleny Třeštíkovej. In Film.sk : mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku, 2020, roč. 21, č. 4-5, s. 54-58. ISSN 1335-8286. Dostupné na internete: <http://www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-4-5-2020/filmove-citanie>. Typ: BDF
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Urban exploration - a private space for all? In Fenomén 2020 : Komunita v mediálnom priestore : zborník abstraktov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie, Bratislava, 13. február 2020. - Bratislava : Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2020, s. 10.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: GII
 • KARUL, Róbert. Utópia a neutrum podľa Louisa Marina. In Obraz / rám / priestor : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. - 8. novembra 2019 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Editori Zora Rusinová, Ján Kralovič ; recenzenti Josef Fulka, Vlastimil Zuska. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2020, s. 193-199. ISBN 978-80-8189-037-6. Dostupné na internete: <https://www.vsvu.sk/o-nas/aktuality/pozvanky/nova-publikacia-vsvu-obraz-ram-priestor/>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: AFB
 • KOSTEREC, Miloš. Substitution contradiction, its resolution and the Church-Rosser Theorem in TIL. In Journal of Philosophical Logic, 2020, vol. 49, iss. 1, pp. 121-133. (2019: 1.804 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-3611. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10992-019-09514-y.pdf>. Typ: ADCB
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Prelínanie. Modality neuchopiteľného [Interlacement. The Modality of the Ungraspable]. In Filosofický časopis, 2020, roč. 68, č. 2, s. 259-270. (2019: 0.133 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-1831. Dostupné na internete: <http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=aktualni-cislo&cislo=2-2020&obsah=910>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ADCB
 • LIPTÁK, Michal. Hegelova koncepcia byrokracie ako všeobecného stavu [Hegel's Conception of Bureaucracy as Universal Class]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 6, s. 446-459. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/06241539filozofia.2020.75.6.2.pdf>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ADDB
 • LIPTÁK, Michal. Vydrová, Jaroslava: Výraz, dielo, telesnosť. Fenomenologické eseje. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 163-167. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Výraz, dielo, telesnosť. Fenomenologické eseje / Jaroslava Vydrová. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03111221filozofia.2020.75.2.8.pdf>. Typ: EDI
 • MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie [Actual State of the Historiography of the Hungarian Philosophy]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 1, s. 1-12. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/0205212101.2020.75.1.1.pdf>(VEGA č. 2/0172/17 : Problémy recepcie a spracovania dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku: multifokálny prístup). Typ: ADDB
 • MÉSZÁROS, Ondrej. Spomienka na Ágnes Heller (preklad). In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 1, s. 72-75. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • NELLEN, Klaus - HAGEDORN, Ludger - VYDROVÁ, Jaroslava. A European Philosopher of a Different Language : editorial [Európsky filozof iného jazyka : úvodník]. In Kritika & kontext : journal of critical thinking, 2019 - 2020, vol. 22, no. 58, pp. 3-7. ISSN 1335-1710. Typ: GII
 • NOVOSÁD, František. Elementy filozofickej antropológie : o znakoch, nástrojoch a inštitúciách. Vedecká redakcia Marián Palenčár, Branislav Malík. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2020. 224 s. ISBN 978-80-8200-057-6(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: AAB
 • PASCUCCI, Matteo. Propositional quantifiers in labelled natural deduction for normal modal logic. In Logic journal of the IGPL, 2019, vol. 27, iss. 6, pp. 865-894. (2018: 0.609 - IF, Q2 - JCR, 0.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1367-0751. Dostupné na internete: <https://academic.oup.com/jigpal/article-abstract/27/6/865/5469278?redirectedFrom=fulltext>. Typ: ADMA
 • SEDOVÁ, Tatiana. Filozofia ako životný program. Nad knihou Sarah Bakewellovej "V existencialistické kavárně" [About Philosophy like Project for Life. Some Reflections on Book "At the Existentialist Cafe" by Sarah Bakewell]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 4, s. 324-330. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04211137ilozofia.2020.75.4.5.pdf>(VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady). Typ: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. Husserlova teória imaginácie a "nová fenomenológia" M. Richira [Husserl's Theory of Imagination and the "New Phenomenology" of M. Richir]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 401-417. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05261518filozofia.2020.75.5.5.pdf>(VEGA č. 2/0156/18 : Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie II). Typ: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. Barbaras, Renaud: Métaphysique du sentiment. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 424-429. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Métaphysique du sentiment / Renaud Barbaras. - Paris : Ed. du Cerf, 2016. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05262201filozofia.2020.75.5.7.pdf>. Typ: EDI
 • SŤAHEL, Richard. China's Approach to the Environmental Civilization. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, iss. 2, pp. 164-173. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/journals/humaff/30/2/article-p164.xml?tab_body=pdf-69320>(VEGA č. 1/0291/18 : Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva). Typ: ADNB
 • STEWART, Jon. The Emergence of Subjectivity in the Ancient and Medieval World : an interpretation of western civilization. First Edition. New York : Oxford University Press, 2020. xiv + 399 pp. ISBN 978-0-19-885435-7(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: AAA
 • STEWART, Jon. The Crisis of the Danish Golden Age as the Problem of Nihilism. In The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. - Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020, pp. 123-168. ISBN 978-87-635-4670-6.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia. APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ABA
 • STEWART, Jon. Hegel's Philosophy of Religion as a Phenomenology. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 386-400. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05261522filozofia.2020.75.5.4.pdf>(VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity). Typ: ADDB
 • The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. Edited by Jon Stewart and Nathaniel Kramer. Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020. xv+276 pp. Danish Golden Age Studies, vol. 12. ISBN 978-87-635-4670-6(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: FAI
 • STEWART, Jon - KRAMER, Nathaniel. Introduction. In The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. - Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020, pp. 1-7. ISBN 978-87-635-4670-6.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia. APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: GII
 • ŠAJDA, Peter. The Ramifications of the Critical Year 1848: Carl Schmitt on the Diagnoses and Prognoses of Søren Kierkegaard and Donoso Cortés. In The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. - Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020, pp. 169-188. ISBN 978-87-635-4670-6.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia. APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ABC
 • ŠAJDA, Peter. Obmedzenie nepriateľstva ako výchova k ľudskosti: Carl Schmitt a Ernst Jünger [The Limitation of Enmity as Education to Humaneness: Carl Schmitt and Ernst Jünger]. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 10, s. 852-865. (2018: 0.201 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12301540filozofia.2019.74.10.5.pdf>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ADDB
 • ŠAJDA, Peter. Existencia, subjektivita, etika. Reflexia Kierkegaarda v nemeckej a francúzskej fenomenológii [Existence, Subjectivity, Ethics. The Reception of Kierkegaard in German and French Phenomenology]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 372-385. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05261517filozofia.2020.75.5.3.pdf>(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Typ: ADDB
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2018] Marián Zouhar, editor-in-chief [2019-2020] Martin Vacek. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Do roku 2006 podnázov: filozofický časopis. 4x ročne. ISSN 1335-0668. Typ: FAI
 • VICENTE, Agustin - ZEMAN, Dan Cristian. How to Say When: A Reichenbachian Approach to the Answering Machine Puzzle. In The Architecture of Context and Context-Sensitivity : perspectives from philosophy, linguistics and logic. Vol. 103. - Cham : Springer, 2020, p. 97-112. ISBN 978-3-030-34484-9. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-34485-6_6>. Typ: ABC
 • VYDROVÁ, Jaroslava. Konvergencie fenomenológie, pražského štrukturalizmu a umeleckej tvorby. Príspevok ku genealógii fenomenológie v stredoeurópskom priestore [Convergence of Phenomenology, Prague Structuralism and Art Creation. Genealogy of Phenomenology in Central European Context]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 109-120. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03111232filozofia.2020.75.2.3.pdf>(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Typ: ADDB
 • VYDROVÁ, Jaroslava. Ozveny Edmunda Husserla v umeleckej tvorbe minulého storočia. In Kritika & kontext : journal of critical thinking, 2019 - 2020, vol. 22, no. 58, pp. 145-151. ISSN 1335-1710.(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Typ: ADFB
 • VYDROVÁ, Jaroslava. Phenomenology in Central Europe: Philosophy from the Margins. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, iss. 3, pp. 428-437. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/journals/humaff/30/3/article-p428.xml?tab_body=pdf-78589>(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Typ: ADNB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus