Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • DOLÁK, Antonín. (Ne)vědeckost metody introspekce a problém hodnot štěstí a neštěstí poznávaných metodou introspekce [(Non)scientificity Of The Introspection Method And The Problem Of Values Happiness And Unhappiness Recognized By The Introspection Method]. In KOLEKTIV AUTORŮ. Studia humanitatis - Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VII. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018, s. 35-48. ISBN 978-80-7599-026-6.(Národný štipendijný program). Typ: ABC
 • FOLTIN, Martin. Sedová, Tatiana, Palovičová, Zuzana: Zdravotné postihnutie v kontexte ľudských práv. Filozofická reflexia. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 6, s. 501-504. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Zdravotné postihnutie v kontexte ľudských práv. Filozofická reflexia / Tatiana Sedová, Zuzana Palovičová. - Bratislava : Veda, 2018. Typ: EDI
 • KARUL, Róbert. Lissarrague a Schnapp, Bažant a Frontisi-Ducroux o posune medzi zobrazovaním a videním u starých Grékov [Lissarrague and Schnapp, Bažant and Frontisi-Ducroux on a Shift in Representing and Seeing in Ancient Greece]. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 2, s. 154-162. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/0220125710.31577filozofia.2019.74.2.6.pdf>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ADDB
 • KOMANICKÁ, Ivana. Zrod proletárskej kultúry. In Kontradikce : časopis pro kritické myšlení, 2018, roč. 2, č. 1, s. 41-51. ISSN 2570-7485. Typ: ADEB
 • KOSTEREC, Miloš. Contradiction of Modal Modification. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2019, roč. 26, č. 2, s. 298-300. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05081432orgf.2019.26207.pdf>(VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie). Typ: ADDB
 • MURÁNSKY, Martin. K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť [On the Ambiguity of the Concept of Responsibility]. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 3, s. 238-251. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03221342filozofia.2019.74.3.6.pdf>(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Typ: ADDB
 • MURÁNSKY, Martin. Tugendhats philosophisches Programm in seiner Kritik an Heideggers Wahrheitsbegriff [Tugendhat's Philosophical Programme in his Critique of Heidegger's Notion of Truth]. In Studia Philosophica Kantiana : filozofický časopis pre kriticko-rekonštrukčné uvažovanie, 2019, roč. 8, č. 1, s. 14-41. (2019 - WOS). ISSN 1338-7758 (print), 2585-7673 (online). Dostupné na internete: <https://www.unipo.sk/public/media/32991/SPhK_1_2019_05_Muransky.pdf>(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Typ: ADNB
 • PALOVIČOVÁ, Zuzana. Petr Jemelka: Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. In Filosofický časopis, 2019, roč. 67, č. 2, s. 306-309. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-1831. Recenzia na: Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie / Petr Jemelka. - Praha : Filosofia, 2016. Dostupné na internete: <http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC%202_2019/306-309-palovicova%20(web).pdf>. Typ: EDI
 • PICHLER, Tibor. O romantizme v slovenskom národotvornom myslení. In ZAJAC, Peter - SCHMARCOVÁ, Ľubica a kol. Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 51-65. ISBN 978-80-7491-545-1. Typ: ABC
 • SEDOVÁ, Tatiana - SMREKOVÁ, Dagmar. Za Ľubicou Hábovou (7. 7. 1950 - 20. 3. 2019). In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 4, s. 348. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04141908filozofia%204%20text%208.pdf>. Typ: GII
 • SIVÁK, Jozef. Heidegger a otázka jestvovania fenomenológie [Heidegger and the Question of Existence of Phenomenology]. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 6, s. 485-500. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.(VEGA č. 2/0156/18 : Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie II). Typ: ADDB
 • SMOLKOVÁ, Eva. Kritériá kvality života, prežívania a smrti [Criteria of quality of life, survival and death]. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2018/2019): Človek a smrť : konferenčný zborník, 19. medzinárodná konferencia, 13. - 14. september 2018, Stará Lesná. Editori Vasil Gluchman, Marián Palenčár ; recenzenti Dalimír Hajko, Peter Volek. - Prešov : FF PU, 2018, s. 149-164. ISBN 978-80-555-2164-0.(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: AFD
 • SMOLKOVÁ, Eva. Sťahel, Richard: Pojem krízy v environmentálnom myslení. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 414-418. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Pojem krízy v environmentálnom myslení / Richard Sťahel. - Bratislava : Iris, 2019. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05221306filozofia.2019.74.5.6.pdf>. Typ: EDI
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Typ: FAI
 • SŤAHEL, Richard. Lovelockov koncept udržateľného ústupu a jeho konzekvencie [Lovelock's Concept of Sustainable Retreat and its Consequences]. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 352-365. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05221350filozofia.2019.74.5.1.pdf>. Typ: ADDB
 • SŤAHEL, Richard. Sustainable development in the shadow of climate change. In Civitas : revista de ciências sociais, 2019, v. 19, n. 2, p. 337-353. (2019 - SCOPUS). ISSN 1519-6089 (print), 1984-7289 (online). Dostupné na internete: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/31971>. Typ: ADMB
 • SŤAHEL, Richard. Na úvod. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 351. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Typ: GII
 • STEWART, Jon. Faust, Romantic Irony, and System German Culture in the Thought of Søren Kierkegaard. Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2019. 407 s. ISBN 978-8763546423(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: AAA
 • STEWART, Jon. Hegel's Theory of the Emergence of Subjectivity and the Conditions for the Development of Human Rights. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 6, s. 456-471. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ADDB
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2019] Marián Zouhar. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Do roku 2006 podnázov: filozofický časopis. 4x ročne. ISSN 1335-0668. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus