Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Filozofický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FOLTIN, Martin. Morálno-normatívne zdôvodnenie ľudských práv [Moral-normative Justification of Human Rights]. In Filozofia, 2021, roč. 76, č. 1, s. 46-58. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/01261501filozofia.2021.76.1.4.pdf> (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Typ: ADDB
  • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2021] František Gahér. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 10x ročne. ISSN 0046-385X Typ: FAI
  • GLAVANIČOVÁ, Daniela. Rethinking Role Realism. In British Journal of Aesthetics, 2021, vol. 61, no. 1, pp. 59-74. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0007-0904. Dostupné na internete: <https://academic.oup.com/bjaesthetics/article/61/1/59/5927766> (VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie) Typ: ADCB
  • HORYNA, Břetislav. Dinuš. P. a kol.: Svet v bode obratu. O protirečivosti vývoja civilizácie v 20. a na začiatku 21. storočia. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2020, roč. 13, č. 2, s. 96-102. ISSN 1337-8163. Recenzia na: Svet v bode obratu. O protirečivosti vývoja civilizácie v 20. a na začiatku 21. storočia / P. Dinuš a kol. - Bratislava : Veda, 2019. Dostupné na internete: <http://www.sps.sav.sk/wp-content/uploads/2021/01/SPS_02_2020_Recenzie_Anotacie_Horyna.pdf> Typ: EDI
  • KARUL, Róbert. Úvodník. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2020, roč. 16, č. 4. ISSN 1336-6556 (online). Dostupné na internete: <https://ostium.sk/language/sk/uvodnik-19/> Typ: GII
  • SEDOVÁ, Tatiana. O slobode ako politickej hodnote [On Freedom as a Political Value]. In Filozofia, 2021, roč. 76, č. 2, s. 81-96. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/02261355filozofia.2020.76.2.1.pdf> (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Typ: ADDB
  • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2018] Marián Zouhar, editor-in-chief [2019-2021] Martin Vacek. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 4x ročne. ISSN 1335-0668 Typ: FAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus