Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Filozofický ústav SAV

Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.klemens.sav.sk/fiusav/
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
E-mail:
Tel: 0910 210 590
Fax:
Sekretariát: Lucia Jankovičová
E-mail:
Tel:
Fax:
 
Filozofický ústav vznikol v roku 1946 ešte v rámci Slovenskej akadémie vied a umení. V roku 1953 sa stal súčasťou Slovenskej akadémie vied. V roku 1975 bol zlúčený so Sociologickým ústavom pod názvom Ústav filozofie a sociológie SAV. V roku 1990, keď sa oba ústavy opäť osamostatnili, vrátil sa k svojmu pôvodnému názvu.
Filozofický ústav SAV sa zameriava na základný výskum v oblasti logiky a metodológie vied, sociálnej a politickej filozofie, fenomenológie, dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku. Výskum sa uskutočňuje na oddeleniach prostredníctvom riešenia grantových úloh. Predmetom skúmania je vývin logiky a metodológie vied na Slovensku, aktuálne otázky sociálneho poznania s dôrazom na povahu sociálneho faktu a metafyziku konania, metodológia sociálnych vied s dôrazom na analýzu miesta a funkcie praktického usudzovania pri vysvetľovaní a chápaní ľudského konania. Skúmajú sa problémy analytickej filozofie, filozofie jazyka, filozofie a metodológie prírodných vied a filozofie mysle.
V rámci dlhodobého výskumu filozofických aspektov transformačných procesov sa analyzujú premeny foriem integrácie a diferenciácie súčasných spoločností, vrátane spoločenskohistorického pozadia foriem legitimity a odraz týchto zmien vo sfére politického a jeho foriem, vrátane slovenského kontextu. Skúma sa vzťah Heideggera a Kanta ako kľúčových mysliteľov z hľadiska skúmania normatívnych princípov, na základe ktorých sa formuje a udržuje spoločenstvo ľudí.
Konštantou výskumného programu ústavu je oblasť etiky. Pozornosť sa venuje rozpracovaniu u nás doteraz netematizovanej etike cnosti ako závažného momentu morálnej voľby a konania. Systematicky sa mapuje problematika ekofilozofie.
Prehlbuje a rozširuje sa výskum filozofického a politického myslenia na Slovensku. Pozornosť sa zameriava na inovatívne prvky v myslení 60. rokov, ako aj na formovanie inštitucionálnej bázy filozofovania v týchto rokoch. Skúma sa tzv. školská filozofia v rámci teritória Slovenska pred rokom 1918. Súčasťou výskumu dejín filozofického myslenia na Slovensku je aj upresňovanie pojmového aparátu.
Ústav venuje neustálu pozornosť vedeckej výchove. Doktorandské štúdium je jedným z nosných pilierov činnosti ústavu. Pretrváva stabilný záujem absolventov filozofie a politológie o túto formu štúdia. Pri realizácii doktorandského štúdia ústav úzko spolupracuje s Katedrou filozofie a dejín filozofie FiFUK.
Ústav rozvíja spoluprácu s domácimi, ale aj zahraničnými pracoviskami, napr. s Filosofickým ústavom AV ČR, s Filozofickým inštitútom Consejo Superior de Investigaciones Científicas v Madride. Pracovníci ústavu sa podieľajú na riešení úloh v rámci Štátneho programu vedy a výskumu, v rámci 6RP aj v rámci European Science Foundation.