SAS-ERC Visiting Fellowship Grants

Európska výskumná rada (ERC) spustila v roku 2016 iniciatívu pod názvom „Fellowships to Visit ERC Grantee“. Jej cieľom je podpora účasti a zvýšenie úspešnosti výskumníkov z tých krajín EÚ, ktoré majú výrazne nižšie zastúpenie vo výzvach ERC. ERC odporučil národným a/alebo regionálnym orgánom a organizáciám vytvoriť programy, ktoré podporia pobyty potenciálnych uchádzačov o granty ERC u riešiteľov ERC projektov a ich tímov. Takéto programy umožnia vybraným kandidátom posilniť ich výskumný profil a skvalitnia prípravu ich vlastného budúceho v medzinárodne kompetitívnom prostredí ešte pred podaním žiadosti o ERC grant.

Cieľom programu „SAS-ERC Visiting Fellowship Grants”, ktorý je súčasťou iniciatívy ERC, je podporiť a posilniť účasť vedcov z organizácií SAV vo výzvach ERC, poskytnúť im možnosť získať v spolupráci s riešiteľmi ERC projektov a ich tímami skúsenosti a zručnosti potrebné pre kvalitnú prípravu a riadenie projektov. Program by mal priniesť vyšší počet žiadostí o ERC granty z SAV, ich vyššiu kvalitu a následne aj vyššiu úspešnosť.

Trvanie grantu a výška podpory
Grant sa udeľuje na obdobie troch mesiacov vo výške max. 12 000 € (4 000 € na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové.

Podmienky na udelenie grantu
„SAS-ERC Visiting Fellowship Grants“ je otvorený pre vedcov zo všetkých disciplín. Uchádzač musí splniť tieto podmienky:
  • musí byť zamestnancom organizácie SAV
  • musí preukázať kvalitu výskumu a výstupov na úrovni zodpovedajúcej podmienkam ERC
  • musí predložiť plán pobytu vrátane náčrtu budúceho návrhu ERC projektu
  • musí predložiť pozývací list od riešiteľa ERC projektu
  • v prípade udelenia grantu sa uchádzač zaväzuje podať žiadosť o ERC projekt do niektorej z výziev ERC najneskôr do dvoch rokov od ukončenia pobytu, pričom projekt sa bude riešiť v organizácii SAV
  • ak uchádzač nesplní podmienku podať žiadosť o ERC projekt do dvoch rokov od ukončenia pobytu, je povinný vrátiť finančnú podporu v plnej výške.

Hodnotenie a výber uchádzačov
Proces hodnotenia je otvorený a transparentný. Každý návrh budú hodnotiť dvaja nezávislí externí medzinárodne uznávaní hodnotitelia. Hlavným kritériom hodnotenia je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Výber uchádzačov na základe hodnotenia vykoná Komisia SAV pre hodnotenie medzinárodných projektov alebo komisia vytvorená ad hoc na základe rozhodnutia predsedníctva SAV. Konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme Predsedníctvo SAV.

Druhá výzva na predkladanie návrhov na obdobie 2018-2019
Slovenská akadémia vied vyhlasuje druhú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu „SAS-ERC Visiting Fellowship Grants“ na obdobie 2018-2019. Výzva je otvorená pre vedcov zo všetkých disciplín. Hlavným kritériom je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Podávanie návrhov
Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na priloženom tlačive v anglickom jazyku elektronicky na adresu , vytlačené a podpísané na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.). Uzávierka na podávanie návrhov je 31. 1. 2019. Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko a štruktúra pozývacieho listu sú k dispozícii na vyžiadanie.

Kontaktná osoba a ďalšie informácie
PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.
Odbor medzinárodnej spolupráce
Úrad SAV
Štefánikova 19
814 38 Bratislava
Tel.: +421 2 57510 139
E-mail: