Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Názov témy
Evolučná história, genetická variabilita a reprodukčné aspekty západokarpatského endemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymeleaceae)
Program DŠ
botanika
Meno školiteľa
Mgr. Marek Slovák, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude zameraná na rekonštrukciu evolučnej histórie, objasnenie genetickej variability ako aj štúdium systémov reprodukčných stratégií lykovca muránskeho (Daphne arbuscula Čelak., Thymeleaceae). Druh patrí medzi najznámejšie západokarpatské endemity, recentne sa vyskytuje len na území Muránskej planiny. Hlavným cieľom dizertačnej práce bude preskúmanie genetickej variability druhu na všetkých známych lokalitách, stanovenie miery klonálneho rozmnožovania druhu a to najmä v závislosti od geomorfológie biotopu (horizontálne versus vertikálne skalné steny). Na základe populačno-genetických analýz bude rekonštruované prežívanie druhu počas štvrtohorných zaľadnení. Výskum aspektov spojených s reprodukciou druhu bude priamo nadväzovať na naše predošlé štúdie venovanej generatívnemu spôsobu rozmnožovania. Konkrétne sa bude jednať o mieru produkcie semien a testovanie miery ich klíčivosti. Genetická variabilita ako aj spôsoby reprodukcie budú porovnávané s blízko príbuznými druhmi najmä s široko rozšíreným európskym druhom l. voňavý (D. cneorum).

Populačno-genetická štruktúra, miera klonality ako aj rekonštrukcie Pleistocénnej histórie druhu bude analyzovaná pomocou multilokusových jadrových markerov, konkréte sa bude jednať o jadrové mikrosatelity v kombinácií s RAD sekvenovaním založeným na metódach NGS. Fylogenetická pozícia druhu v rámci rodu ako aj odhad vzniku druhu bude študovaný v spolupráci s kolegami Karlovej Univerzity v Prahe (doc. Patrik Mráz). Potenciálne karyologická variabilita bude analyzovaná najmä pomocou prietokovej cytometrie a priameho počítania chromozómov. Stanovenie spôsobu reprodukcie, konkrétne testovanie samoopelivosti bude prebiehať pomocou izolačných experimentov, klíčivosti semien a faktory ktoré ju ovplyvňujú bude testovaná in vitro v spolupráci s expertmi z Millenium Seed Bank Kráľovskej botanickej Záhrady KEW,Veľká Británia a Národnou Semennou Bankou v Piešťanoch.