Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV

Názov témy
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímy.
Program DŠ
Krajinné inžinierstvo, odbor poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Meno školiteľa
Ing. Yvetta Velísková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Stručná anotácia
Jedným zo zdrojov pitnej vody pre obyvateľov Slovenska sú aj vodárenské nádrže. V niektorých regiónoch znamenajú jediný možný spôsob zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. V dôsledku antropogénnej činnosti a rôzneho využívania krajiny, ale aj v dôsledku prebiehajúcej zmeny klímy dochádza k zmenám kvality vody v týchto útvaroch. Prívalové dažde, obdobia sucha – nedostatku vody, letné vysoké teploty, príp. iné prejavy zmeny klímy negatívne vplývajú na kvalitu vody v týchto nádržiach, a to aj napriek akýmkoľvek legislatívnym opatreniam. Náplňou dizertačnej práce bude sledovanie a analýza zmien základných ukazovateľov kvality vody vo vybraných vodárenských nádržiach v rôznych ročných obdobiach a pri rôznych hydrologických podmienkach. Predpokladom úspešného dosiahnutia cieľov je vykonanie dôkladnej rešerše súčasného stavu poznania danej problematiky, teoretická analýza možných metodických postupov, vykonanie terénnych meraní na vybraných lokalitách pri použití modernej prístrojovej techniky, ako aj aplikácia metód štatistickej analýzy.
Zmena klímy ovplyvní v najbližších rokoch všetky vodné zdroje, ich kvalitu a aj režim. Stratégia adaptácie na zmenu klímy, ktorú v októbri 2018 schválila vláda SR, predvída v tomto storočí pokles úhrnov zrážok, a tým aj využiteľnosť dostupných vodných zdrojov. Zároveň sa však na Slovensku zvýši výskyt silných búrok, ktoré však spôsobujú zníženie kvality povrchových vodných zdrojov, a to najmä tých, ktoré sa využívajú na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Ako konštatuje akčný plán pre životné prostredie, extrémne výkyvy počasia už teraz vedú k ohrozeniu zdrojov pitnej vody. Napriek tomu, že značná časť obyvateľstva na Slovensku je zásobovaná z podzemných zdrojov, v niektorých regiónoch sú ľudia stále silne odkázaní len na povrchové zdroje - vodárenské nádrže.