Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV

Názov témy
Zmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmeny.
Program DŠ
Krajinné inžinierstvo, odbor poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Peter Šurda, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Stručná anotácia
Spaľovanie fosílnych palív a zmeny vo využívaní krajiny vedú k zmene globálnej klímy. Na základe výsledkov klimatických modelov dôjde k výskytu teplotných extrémov vo väčšine obývaných regiónov, výskytu silných búrok v niektorých regiónoch a výskytu sucha a nedostatku zrážok v niektorých regiónoch. Je veľmi pravdepodobné, že suché obdobia, ktoré budú koincidovať s vlnami horúčav, vyvolajú zvýšený výskyt a dynamiku vodoodpudivosti pôdy s jej prejavmi. Ďalším dôležitým javom, ktorý súvisí so zmenou klímy, je rastúce riziko požiarov.
Cieľom dizertačnej práce bude analýza zmien povrchového odtoku (hortonovského aj nehortonovského) a retencie vody v zóne aerácie pôdy v dôsledku zmenených parametrov (zvýšených hodnôt) návrhových dažďov, prejavov lesných požiarov a plošne rozšírenej vodoodpudivosti pôdy. Výskum bude prebiehať na svahoch s málo vyvinutou piesočnatou pôdou, na svahoch sprašovej pahorkatiny a na svahoch s málo vyvinutou skeletnatou pôdou. Všetky 3 lokality patria medzi oblasti primárne ohrozené vplyvom klimatickej zmeny na pôdny fond SR.
V prípade zmeny klímy je jej budúci priebeh a skutočný rozsah stále ovplyvnený vysokým stupňom neistoty a naše aktivity sú podmienené súčasným poznaním problému. Vlastným prínosom projektu bude analýza nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na povrchový odtok (hortonovský aj nehortonovský povrchový odtok) a retenciu vody v zóne aerácie pôdy, s cieľom zvýšiť adaptívnu schopnosť prírodných systémov voči aktuálnym, alebo očakávaným negatívnym dôsledkom tejto zmeny a budovanie znalostnej základne pre účinnejšiu adaptáciu.