Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Termodynamika a kinetika rozpúšťania oxidov kovov v roztavených fluoridoch
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
Ing. Michal Korenko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Téma je zameraná na komplexné štúdium rozpustnosti a rozpúšťania oxidov niektorých priemyselne zaujímavých kovov (kovy vzácnych zemín, a ďalších kovov deklarovaných Európskou Komisiou ako kritické) v roztavených fluoridových systémoch. Ide predovšetkým o elektrochemické a gravimetrické štúdium termodynamiky a kinetiky rozpúšťania oxidov taveninách, vyšetrovanie relevantných fázových diagramov s akcentom na krivky solidu a štúdium elektrochemických, fyzikálno-chemických (hustota, elektrická vodivosť, viskozita, povrchové napätie), prípadne štruktúrnych charakteristík týchto systémov s cieľom nájsť vzťah medzi zložením/štruktúrou taveniny a jej fyzikálno-chemickým, elektrochemickým a termodynamickým správaním. Súčasťou práce je aj vývoj elektrochemickej metódy na sledovanie dynamických zmien koncentrácie oxidov kovov v roztavenom elektrolyte za použitia diskovej rotačnej elektródy.