Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Názov témy
Náhradné materstvo: psychosociálne a etické konzekvencie
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Ľahší prístup k stále sofistikovanejším metódam asistovanej reprodukcie spôsobuje nárast záujmu o náhradné materstvo. Spolu s tým sa vynára množstvo otázok súvisiacich s identitou detí a rodičov (napr. je rodič ten, kto dieťa porodil alebo ten, ktorý ho vychováva alebo aké dôležité je pre identitu dieťaťa poznanie jeho genetického pôvodu?) etikou (kto a za akých okolností môže požiadať o náhradné materstvo, kto sa môže stať náhradnou matkou?), a napokon aj legislatívou (osvojenie si dieťaťa, ktoré vynosila náhradná matka). Cieľom doktorandskej práce bude zmapovať situáciu na Slovensku týkajúcu sa náhradného rodičovstva. Konkrétne, aká je ponuka a dopyt, aké etické otázky sa najčastejšie riešia a aké postupy sa uplatňujú pri osvojovaní si dieťaťa vynoseného náhradnou matkou. Ďalším cieľom bude zistiť, aká je kvalita života detí pochádzajúcich z náhradného materstva a ich rodičov. Realizovať sa bude zmiešaný kvantitatívno-kvalitatívny prístup.