Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Modifikácia povrchu Si3N4 mikroguličiek funkčnými polymérnymi reťazcami
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Pôjde o modifikáciu povrchu pórovitých mikroguličiek na báze nitridu kremičitého (Si3N4) s rôznym prídavkom kalcium fosfátu. V prvej etape sa na daných povrchoch bude študovať vplyv: i) pórovitosti ako aj ii) pomeru Si3N4 matrice ku kalcium fosfátovej zložke, na uchytenie a usporiadanie rôznych polymérnych reťazcov za účelom zvýšenia ich bioaktivity. Následne bude urobená charakterizácia fyzikálnych a biologických vlastností kompozitných mikroguličiek. Preštuduje sa vplyv štruktúry funkčných polymérnych reťazcov, vplyv hustoty naviazania polymérnych reťazcov a ich dĺžky na výsledné vlastnosti s dôrazom na bioaktivitu. Paralelne bude prebiehať štúdium vplyvu UV žiarenia na kompaktáciu mikroguličiek do formy tenkých pások v dôsledku polymerizácie. Bude študovaný vplyv rôznych monomérov na výslednú štruktúru a vlastnosti pripravených útvarov.