Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Názov témy
Kolektívna akcia a sociálna zmena v kontexte medziskupinových vzťahov
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Výskumy v oblasti zmierňovania predsudkov ukazujú, že nastolenie medziskupinovej harmónie prostredníctvom kontaktu môže mať sedatívny efekt na príslušníkov stigmatizovaných minorít, ktorí nie sú motivovaní ku kolektívnej akcii a sociálnej zmene, pokiaľ počas kontaktnej situácie nie sú tematizované štrukturálne nerovnosti medzi majoritou a stigmatizovanou minoritou (Dixon et al., 2012; Droogendyk et al, 2016). Na druhej strane, málo pozornosti sa venuje tomu, za akých okolností sú príslušníci majority motivovaní angažovať sa v kolektívnej akcii v prospech stigmatizovaných minorít v neegalitárskych normatívnych kontextoch, kde sú predsudky voči istým typom menšín (napr. Rómovia, LGBTI ľudia) spoločensky akceptované. Nedávna štúdia ukázala (PolRom, nepublikované dáta), že viac než polovica obyvateľov Slovenska, Maďarska a Rumunska, a veľká časť obyvateľov Írska a Francúzska sú nerozhodní, či súhlasia alebo nesúhlasia s explicitne negatívnymi stereotypmi o Rómoch, alebo či považujú za akceptovateľné nenávistné vyjadrenia politikov. Preto možno predpokladať, že problémy s nastolením pozitívnej sociálnej zmeny v medziskupinových vzťahoch súvisia skôr s ľahostajnosťou majority, než s otvoreným konfliktom a nenávisťou voči rôznym menšinám. Cieľom dizertačnej práce bude prostredníctvom kvantitatívnych i kvalitatívnych metód preskúmať, aké sú dispozičné a situačné predpoklady medziskupinovej solidarity a zapojenia sa kolektívnej akcie v prospech stigmatizovaných minorít v normatívnych kontextoch, ktoré svojim hodnotovým nastavením nefacilitujú kolektívnu akciu a navrhnúť možné intervencie v tejto oblasti.