Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Spoločenstvá lienok na smreku obyčajnom a smreku pichľavom v urbánnych habitatoch s osobitným zreteľom na výskyt a ekológiu lienky východnej
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa
Ing. Peter Zach, CSc. ()
Prijímajúca škola
Technická univerzita vo Zvolene
Stručná anotácia
Lienky (Coleoptera, Coccinellidae) sú významnými predátormi vošiek a červcov na drevinách. Súčasný výskum lienok (Coleoptera, Coccinellidae) a nepôvodnej inváznej lienky východnej Harmonia axyridis sa orientuje prevažne na domáce druhy drevín a predovšetkým na listnaté dreviny. Ihličnaté dreviny a osobitne nepôvodné introdukované ihličnaté dreviny nie sú študované z hľadiska výskytu lienok. Cieľom dizertačnej práce je porovnať časovo-priestorový výskyt lienok na dvoch kongerických druhoch drevín, domácom smreku obyčajnom (Picea abies) a introdukovanom smreku pichľavom (Picea pungens) v urbánnych habitatoch s osobitným zreteľom na výskyt a ekológiu lienky východnej a špecificky jej potravných nárokov. Výskum sa uskutoční vo väčších mestských sídlach na Slovensku.