Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Distribučný potenciál sypaviek na borovicovitých (Pinaceae)
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa
Ing. Emília Ondrušková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Technická univerzita vo Zvolene
Stručná anotácia
Sypavky sú choroby asimilačných orgánov ihličnatých drevín, hlavne borovíc, spôsobené fytopatogénnymi hubami. Názov ochorenia vystihuje viditeľný spoločný symptóm: neprirodzené a nadmerné opadávanie ihlíc. Najčastejšími pôvodcami ochorenia sú druhy z rodov: Lophodermium, Cyclaneusma, Lophodermella, Phacidium, Mycosphaerella a iné.
Dizertačná práca bude zameraná na zistenie areálu rozšírenia mikroskopických húb parazitujúcich na asimilačných orgánoch. Hlavným objektom výskumu budú vzorky zozbierané z prirodzene infikovaných drevín vykazujúcich príznaky infekcie alebo asymptomatické z vybraných lokalít v rámci SR (verejná a mestská zeleň, parky, súkromné záhrady, okrasné a lesné škôlky, lesné porasty) a rôznych hostiteľských drevín. Zozbierané vzorky sa budú analyzovať v laboratórnych podmienkach - izolácia do in vitro podmienok, mikroskopická identifikácia, morfologické hodnotenie. Následne prebehnú extrakcie DNA (priamo z ihlíc a/alebo zo získaných čistých kultúr) na molekulárnej úrovni a za pomoci rôznych techník ako je PCR (pomocou univerzálnych a/alebo špecifických primerov) a sekvenácia budú determinované jednotlivé druhy patogénov.