Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Makromycéty ako bioindikátory zmien prostredia smrekových porastov na bývalých nelesných pôdach
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa
RNDr. Ivan Mihál, CSc. ()
Prijímajúca škola
Technická univerzita vo Zvolene
Stručná anotácia
Témou doktorandského štúdia bude výskum druhovej diverzity, ekológie, fytopatológie a bioindikačných vlastností makromycét v prevažne smrekových porastoch, ktoré rastú na bývalých nelesných pôdach. Výskum bude prebiehať v rôznovekých smrekových porastoch vysadených na bývalej nelesnej pôde v lesnom komplexe lokality Vrchdobroč vo Veporských vrchoch. Terénny výskum bude realizovaný za použitia klasických mykofloristických a mykoekologických metodík, ktoré sa používajú pri štúdiu dynamiky druhovej diverzity a cenologických pomerov mykocenóz v terénnych a laboratórnych podmienkach. Terénne práce budú prebiehať počas vegetačnej doby, od mája do októbra, minimálne počas troch rokov. Paralelne budú prebiehať aj nevyhnutné laboratórne práce (napr. determinácia druhovej diverzity makromycét, príp. molekulárno – genetické analýzy vybraných rodov makromycét). Počas doktorandského štúdia sa bude determinovať druhové spektrum fruktifikujúcich makromycét na skúmaných lokalitách, kvantifikovať sa budú vybrané ekologické a mykocenologické faktory (napr. abundancia plodníc, dominancia a sukcesia druhov, ekotrofizmus, fytopatológia, mykorízny potenciál a bioindikačné vlastnosti makromycét), vybrané abiotické faktory, a v prípade dostatočného množstva plodníc sa bude študovať aj autekológia vybraných rodov makromycétov (napr. Armillaria spp., Clitopilus spp., Heterobasidion spp., Laccaria spp., Mycena spp.).