Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Biogeografia a ekológia rovnokrídleho hmyzu v Karpatoch
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa
Ing. Benjamín Jarčuška, PhD. ()
Prijímajúca škola
Technická univerzita vo Zvolene
Stručná anotácia
Hlavným cieľom dizertačnej práce je stanovenie biodiverzity rovnokrídlovcov v Karpatoch pomocou taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity. Práca si za cieľ kladie analyzovať a stanoviť dôležitosť rozličných faktorov predikujúcich rozšírenie vybraných druhov rovnokrídlovcov v študovanom území, pričom sa bude zohľadňovať priestorový rozsah pôsobenia týchto faktorov. Zistené zákonitosti diverzity rovnokrídlovcov a ich determinanty, vzťah medzi charakteristikami prostredia a početnosťou druhov, sú dôležité pre poznanie evolučných procesov vytvárajúcich biodiverzitu, pre predikciu vplyvu globálnej zmeny na rozšírenie a prežívanie druhov a pre ochranu biodiverzity.