Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Hodnotenie ekosystémových služieb roztrúseného osídlenia v pohorí Biele Karpaty (okres Nové Mesto n. V.)
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Hodnotenie ekosystémových služieb je v súčasnosti jednou z najaktuálnejších tém. Na území Slovenska je najväčšia pozornosť venovaná hodnoteniu ekosystémových služieb v chránených územiach a v územiach s tradične obhospodarovanou poľnohospodárskou krajinou. Krajina s roztrúseným osídlením v pohorí Biele Karpaty predstavuje súčasť historických krajinných štruktúr s tradičným spôsobom hospodárenia, tradičnou formou osídlenia s pôvodnou ľudovou architektúrou a tradičnou agrárnou formou reliéfu. Cieľom práce je zhodnotenie ekosystémových služieb tejto krajiny v okrese Nové Mesto n. V., ktoré vychádza z krajinnoekologického výskumu zameraného na vznik a vývoj kopaníc, vznik a využívanie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny a rozvoj poľnohospodárstva. Súčasťou výskumu je poznanie vplyvu človeka a jeho aktivít, ktoré zvýšili diverzitu krajiny Bielych Karpát oproti pôvodnému nenarušenému stavu. Vysoký prínos práce predstavujú nové kvalitatívne a kvantitatívne údaje pre vedu a prax, ako aj výber skúmaného územia (CHKO Biele Karpaty podpísala viacero medzinárodných zmlúv, ako Dohoda o biologickej diverzite, Nagojský protokol, Bonnská zmluva, Bernská zmluva, Ramsarská zmluva a Karpatská zmluva).