Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Hodnotenie antropogenizácie reliéfu s využitím diaľkového prieskumu Zeme
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
Mgr. Juraj Lieskovský, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Téma je zameraná na využitie systému LIDAR na mapovanie antropogénnych foriem reliéfu. Mračná bodov z LIDAR systému budú interpolované do modelu reliéfu. Ďaľším krokom bude tvorba a testovanie filtrov na optickú detekciu antropogénnych foriem reliéfu. Skúmať sa budú možnosti využitia objektovo orientovanej klasifikácie na ich automatickú detekciu. Pomocou modelu reliéfu budeme merať objem antropogénnych prkvov. Vek prvkov bude určovaný z rôznych zdrojov (archeologické databázy, archívy, rozhovory, datovacie metódy). Súčasťou bude terénna verifikácia objektov vo vybraných študijných územiach.