Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Funkčné charakteristiky rastlín a živočíchov ako kľúč k pochopeniu a určeniu úžitkov a služieb ekosystémov
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
RNDr. Róbert Kanka, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Ekosystémové funkcie sú prírodné procesy resp. charakteristické výmeny energie v spoločenstvách rastlín a živočíchov, pričom ekosystémové služby definujeme ako podmienky a procesy, prostredníctvom ktorých prírodné ekosystémy a druhy, ktoré ich vytvárajú, udržujú a napĺňajú ľudský život t.j. ide o úžitky poskytované ľudskej spoločnosti. Viaceré ekosystémové procesy sú citlivé na zmeny resp. pokles biodiverzity. V práci sa bude hlavná pozornosť venovať väzbám medzi ekosystémovými funkciami a službami s využitím vybraných funkčných charakteristík vo vybranom spektre trofických úrovní, návrhu, testovaniu a odporúčaniu relevantných indikátorov.