Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Vegetačná a ekologická charakteristika populácií inváznych rastlinných druhov, faktory a predikcia ich šírenia
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Z medzinárodných dohovorov, Stratégie EÚ pre invázne druhy a Národnej stratégie o ochrane biodiverzity vyplýva pre Slovenskú republiku povinnosť monitorovať výskyt a šírenie inváznych druhov Pre stanovenie vhodného manažmentu inváznych druhov je potrebné poznať ich aktuálne rozšírenie, inváznu stratégiu, stanovištné nároky, ale predovšetkým spôsob disperzie v závislosti na zmenách využívania územia. Cieľom dizertačnej práce je mapovať aktuálne rozšírenie, vyhodnotiť invázny potenciál, identifikovať environmentálne premenné podporujúce šírenie inváznych druhov a modelovať podmienky ich disperzie na Slovensku. Na základe výsledkov navrhnúť vhodný manažment pre zamedzenie šírenia inváznych druhov.