Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Hodnotenie biotopov a ich úloha pri stanovovaní biokultúrnej hodnoty krajiny
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
Ing. Jana Špulerová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom práce je získať nové poznatky o prepojení biologickej a kultúrnej diverzity v rôznych typoch krajiny prostredníctvom výskumu bioty a histórie činnosti človeka a ich vzájomného spolupôsobenia vo vybraných modelových územiach na Slovensku. Hodnotenie bude zamerané na vypracovanie návrhu vhodných bioindikátorov a vypracovanie metodického postupu pre stanovenie biokultúrnej hodnoty krajiny. Zámerom práce je priniesť nové kvalitatívne a kvantitatívne poznatky pri hodnotení vzájomného prepojenia biologickej a kultúrnej diverzity ako aj zadefinovanie nových princípov ochrany biokultúrneho dedičstva.