Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Predklinické hodnotenie liečby farmakorezistentnej depresie
Program DŠ
Farmakológia
Meno školiteľa
RNDr. Mojmír Mach, PhD. ()
Prijímajúca škola
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Stručná anotácia
Depresívne poruchy postihujú okolo 20% populácie celosvetovo. Moderná farmakoterapia umožňuje kvalitnú liečbu týchto stavov, avšak u približne 30 % pacientov v akútnej fáze ochorenia a u 20 % pacientov v dlhodobej liečbe sa nedosiahne ústup (remisia) príznakov. V takýchto prípadoch hovoríme o farmakorezistentnej depresii (FRD). Jednoznačná definícia farmakorezistentnej depresie až do súčasnosti nebola prijatá, avšak v klinickej praxi sa označuje pacient s farmakorezistentnou depresiou, ktorý sa nezlepšil po liečbe dvomi antidepresívami s rôznym mechanizmom účinku v dostačujúcej dávke po dostačujúcu dobu. V súčastnosti nie je známy mechanizmus FRD a preto doteraz neboli vypracované jednotné klinické algoritmy liečby farmakorezistentnej depresie. Cieľom štúdia bude prispieť ku komplexnejšiemu pochopeniu FRD ako aj možnej terapii farmakorezistentnej depresie.