Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Štúdium antireumatického a protizápalového pôsobenia prírodných látok najmä zo skupiny karotenoidov v adjuvantnej artritíde – zvieracom modeli humánnej reumatoidnej artritídy
Program DŠ
Farmakológia
Meno školiteľa
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD., DrSc. ()
Prijímajúca škola
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Stručná anotácia
Reumatoidná artritída (RA) je chronickým autoimunitným ochorením, postihujúcim približne 1% celosvetovej populácie. Častým javom u dlhodobej terapie je vznik rezistencie na liečbu a tiež zvýšený výskyt nežiaducich účinkov. Z tohto dôvodu je tu stále aktuálna potreba hľadania nových látok pre terapiu RA. V dizertačnej práci použijeme model adjuvantnej artritídy (AA) indukovanej u potkanov kmeňa Lewis. Rozvoj AA a jej farmakologické ovplyvnenie novými látkami najmä zo skupiny karotenoidov budeme charakterizovať parametrami opisujúcimi imunologické, oxidačné a zápalové procesy. Ťažiskom práce bude štúdium terapeutického potenciálu vybraných látok, najmä prírodného pôvodu, pre terapiu RA. Hodnotené látky sa budú aplikovať v usporiadaní preventívne-terapeutickom v monoterapii a kombinovanej terapii s metotrexátom (základným antireumatikom).
Cieľ práce: Štúdium terapeutického potenciálu vybraných látok, najmä prírodného pôvodu, pre terapiu reumatoidnej artrítídy. Dizertačnú prácu je možné zavŕšiť s prístrojovým vybavením nášho pracoviska.