Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Úloha stresu v regulácii metabolizmu železa
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Chronický stres je dôležitý faktor v etiológii metabolických porúch, zápalu a môže prispievať ku vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Predchádzajúce práce ukázali, že homeostáza železa, esenciálneho prvku u všetkých cicavcov, môže byť narušená v kardiovaskulárnych ochoreniach. Cieľom dizertačnej práce bude zistiť vplyv stresu na signálne dráhy zapojené do systémovej a bunkovej regulácie železa u potkana v podmienkach zvýšeného krvného tlaku. Práca bude zameraná na úlohu signálnej dráhy induktívnej syntázy oxidu dusnatého (iNOS) a jadrového transkripčného faktora Nrf2 v regulácii génov podieľajúcich sa na antioxidačnej ochrane, produkcii oxidu dusnatého a v regulácii metabolizmu železa v pečeni, srdci a mozgu potkana v podmienkach stresu. Okrem toho sa zameriame aj na možnosti modulácie iNOS/Nrf2 signálnej dráhy s cieľom redukovať metabolické a kardiovaskulárne zmeny indukované stresom.